STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW Chełm oferta pracy Urząd Miasta ChełmStanowisko: STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW

Wynagrodzenie: od 2 600 PLN

Zakres obowiązków: 1. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta (dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych glosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich.2) obsługa stałych komisji rady (wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sporządzanie protokołów i przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom i ich ewidencjonowanie)3) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta (prowadzenie obsługi kancelaryjno biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego; przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady; przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji; organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę; współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta oraz ławników, a także referendum; przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji; podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi; prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru; przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem; prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie; redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,4) obsługa rad osiedli (organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli).2. Samokontrola na stanowisku pracy.3. Archiwizacja dokumentów.4. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.

Data publikacji: 2020-06-29

Lokalizacja: Chełm (lubelskie)

Pracodawca: Urząd Miasta Chełm

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Lubelska 65, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
1. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta (dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych glosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich.2) obsługa stałych komisji rady (wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sporządzanie protokołów i przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom i ich ewidencjonowanie)3) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta (prowadzenie obsługi kancelaryjno biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego; przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady; przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji; organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę; współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta oraz ławników, a także referendum; przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji; podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi; prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru; przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem; prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie; redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,4) obsługa rad osiedli (organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli).2. Samokontrola na stanowisku pracy.3. Archiwizacja dokumentów.4. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

warunkiPracyIPlacy_kodRodzajuZatrudnienia: RPs005|12

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

warunkiPracyIPlacy_kodZmianowosci: RPd058|1

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 2 600 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: (do uzgodnienia)

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

warunkiPracyIPlacy_kodSystemuWynagradzania: RPd050|1

Nazwa stanowiska:
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Chełm

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: lubelskie

warunkiPracyIPlacy_kodWojewodztwa: 06

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m. Chełm

warunkiPracyIPlacy_kodPowiatu: 0662

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Chełm

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: pozostali pracownicy obsługi biurowej

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 2 600 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 30.07.2020

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), brak

wymagania_wymaganiaKonieczne_wyksztalceniaSzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_zawody_0: Pozostali pracownicy obsługi biurowej

wymagania_wymaganiaPozadane_zawodySzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_0:
znajomość zagadnień samorządowych oraz z zakresu prawa administracyjnego

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_1: znajomość ustawy o samorządzie gminnym

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_2:
biegła obsługa komputera oraz sprzętu biurowego

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_3:
umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_4: znajomość ustawy o samorządzie powiatowym

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_5:
znajomość regulacji prawnych w zakresie realizowanych zadań

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_6:
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_7:
znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy, organów powiatu

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_8:
znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_1: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_2: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_3: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_4: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_5: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_6: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_7: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_8: Array

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65WOA-I.2110. 51 .20201)Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie wyższe.2. Wymagania dodatkowe: 1) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji, 1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,4) znajomość regulacji prawnych w zakresie realizowanych zadań,5) znajomość zagadnień samorządowych oraz z zakresu prawa administracyjnego,6) znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy, organów powiatu,7) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm, 8) umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, 9) biegła obsługa komputera oraz sprzętu biurowego.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta (dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych glosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich.2) obsługa stałych komisji rady (wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sporządzanie protokołów i przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom i ich ewidencjonowanie)3) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta (prowadzenie obsługi kancelaryjno biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego; przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady; przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji; organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę; współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta oraz ławników, a także referendum; przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji; podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi; prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru; przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem; prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie; redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,4) obsługa rad osiedli (organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli).2. Samokontrola na stanowisku pracy.3. Archiwizacja dokumentów.4. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.4. Warunki pracy na stanowisku:1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 6,61 %.6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:1)życiorys (CV),2)list motywacyjny,3)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),4)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,5)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),6)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,7)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,8)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,9)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,10)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),11)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Chełm, ogłoszonej dnia 29 czerwca 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).Chełm, dnia 2020-06-29KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info (at) umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod (at) umchelm.pl .3.Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i jej organów w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 29 czerwca 2020 r., prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:1)art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:a)art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,b)Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,2)art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).5.Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.7.Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:1)w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub2)przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).8.Przysługuje Pani/Panu prawo do:1)dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,2) przenoszenia danych,3)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;4)pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.9.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:1)obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;2)dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//WOA-I.2110.51.2020.pdf

Nazwa pracodawcy: Urząd Miasta Chełm

danePracodawcy_nip: 5630016442

danePracodawcy_regon: 000594100

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Adres pracodawcy:
Lubelska 65, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)życiorys (CV),2)list motywacyjny,3)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),4)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,5)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),6)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,7)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,8)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,9)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,10)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),11)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: lubelskie

danePracodawcy_kodWojewodztwa: 06

Powiat pracodawcy: m. Chełm

danePracodawcy_kodPowiatu: 0662

Gmina pracodawcy: Chełm

Kraj pracodawcy: Polska

danePracodawcy_kodKraju: RPd016|134

Miejscowość pracodawcy: Chełm

danePracodawcy_kodMiejscowosci: 0929902

Ulica pracodawcy: Lubelska

Numer budynku pracodawcy: 65

Profil działalności pracodawcy: działalność publiczna

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

pozostaleDane_kodZawodu: RPd057|411090

Zawód wykonywany przez pracownika: pozostali pracownicy obsługi biurowej

pozostaleDane_kodKategoriiOferty: RPd011|212

Data dodania oferty pracy: 29.06.2020

Oferta pracy ważna do: 10.07.2020

Data udostępnienia oferty pracy: 29.06.2020

Data przyjęcia oferty pracy: 29.06.2020

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

kodJezyka: pl

link:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?57950e5fdb86eb9abfa4320c2fcc1d07

Podobne oferty pracy

STANOWISKO DS. OBSŁUGI ZAPLECZA - do 1 200 PLN

przyjmowanie, opracowywanie i ekspediowanie przesyłek,ewidencjonowanie przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych, rozliczanie listonoszy z pobranych do doręczenia przesyłek, rozliczanie placówek pocztowych z przyjętych przesyłek, sporządzanie dokumentacji w zakresie realizowanych usług
POCZTA POLSKA S.A. Region Kapitału Ludzkiego w Bydgoszczy - 2019-09-23 - Susz (warmińsko-mazurskie)

STANOWISKO DS. OPRACOWANIA DECYZJI I KORESPONDENCJI - od 2 500 PLN

Opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2019-02-25 - Gdynia (pomorskie)

TRZECI OPERATOR MASZYNY INTROLIGATORSKIEJ - od 16 PLN

Osoba zatrudnona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bezawaryjną pracę urządzeń peryferyjnych poprzez ich właściwą obsługę w tym, obsługa wybranych modułów maszyny ( ustawienie parametrów pracy urządzeń, bieżąca kontrola ich działania w trakcie pracy maszyny), techniczne działania pomocnicze na maszynie oraz prace konserwujące, regulacja i wymiana elementów technicznych, kontrola systemów sterowania ( czujniki, podajniki), bieżąca kontrola jakości wyrobu.
kontakt przez PUP - 2018-08-13 - Kraków (małopolskie)

PRACOWNIK LINI PRODUKCYJNEJ - od 2 800 PLN

montaż elementów składowych dachów do samochodu typu cabrio, kontrola jakości, praca manualna przy lini montażowej
MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2019-11-18 - Tychy (śląskie)

STANOWISKO DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ROZLICZEŃ - od 2 250 PLN

Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej materiałów w magazynach. Bieżące uzgadnianie stanów magazynowych materiałów. Wystawianie faktur sprzedaży oraz not księgowych na podstawie umów najmu, dzierżawy, porozumień oraz obciążeń z tytułu bezumownego korzystania z lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości. Szczegółowy opis zakresu wykonywanych zadań dostępny jest wraz z całym ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na stronie internetowej BIP www.znw.bip.lubelskie.pl. nr oferty KO.111.9.2019.AB.
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE - 2019-09-25 - Lublin (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 350 PLN

sprzatanie pomieszczeń biurowych i korytarzapraca w godz. 16.00-22.00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 2019-03-18 - Jastrzębie-Zdrój (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 13,7 PLN

Dbanie o czystość sprzętu, pomieszczeń oraz magazynów kuchennych.
GEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-03-23 - Kraków (małopolskie)

TRENER PERSONALNY - od 15 PLN

tworzenie indywidualnych programów treningowych, prowadzeni etreninigó personalych, konsultacji diettetycznych i treningowych, tworzenie doskonałej atmosfery w klubie
FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA - 2016-08-17 - Żory (śląskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY (ROBOTY PUBLICZNE - TEREN GMINY IŁOWA - od 1 125 PLN

prace porządkowe na terenie miasta i gminy Iłowa
kontakt przez PUP - 2019-01-17 - Iłowa (lubuskie)

SPECJALISTA DS PERSONALNYCH - od 2 250 PLN

Szkolenia biznesowe, umawianie klientów, przygotowywanie materiałów szkoelniowych, organizacja szkoleń, prace administracyjne.
kontakt przez PUP - 2019-03-22 - Łódź (łódzkie)

SEKRETARKA - 997,4 PLN

OBSŁUGA SEKRETARIATU, PRACE BIUROWE
kontakt przez PUP - 2017-09-29 - Kozietuły (mazowieckie)

OGRODNIK, GRABARZ - od 2 250 PLN

prace ogrodnicze wg zleceń klientów, kopanie grobów
kontakt przez PUP - 2019-09-12 - Cieszyn (śląskie)

STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ - od 2 500 PLN

Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju Inspektorat Chełm - 2019-06-17 - Chełm (małopolskie)

GALWANIZER - od 2 250 PLN

Pokrywanie powierzchni metalowych warstwami ochronnymi
kontakt przez PUP - 2019-10-16 - Pietrzaki (śląskie)

STANOWISKO URZEDNICZE DS. ADMINISTRACJI - od 2 200 PLN

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:1. przygotowanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,2. koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego,3. opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.4. prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,5. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, 6. obsługa kancelaryjna parkingu strzeżonego. Oferta dostępna w sali E. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 311 84 79.
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - 2017-08-18 - Krzyżowice (dolnośląskie)

INFORMATYK - od 3 500 PLN

administrowanie systemów komputerowych, konfiguracja urządzeń sieciowych, instalacja i aktualizacja oprogramowania, montaż, instalacja urządzeń komputerowych, pomoc użytkownikom w obsłudze komputera
BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-11-23 - Zawiercie (śląskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU (NR 5374) - od 2 250 PLN

Zapewnia organizację i obsługę sekretarsko-biurową Dyrekcji Oddziału. Warunki pracyZakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Wyposażenie stanowiska pracy:- sprzęt komputerowy, - sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy:- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS, - konieczność poruszania się po całym obiekcie, - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze, - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - 2019-10-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - OFERTA PRAC INTERWENYCJNYCH DLA BEZROBOTNYCH - od 2 350 PLN

Wykonywanie robót instalacyjnych, sanitarnych i ogrzewania.
kontakt przez PUP - 2019-07-10 - Legionowo (mazowieckie)

POKOJOWA - od 2 500 PLN

utrzymywanie porządku w domu, sprzątanie pokoji mieszkańców i biur
Dom Spokojnej Starości - 2019-06-13 - Cieszyn (śląskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - od 2 500 PLN

• bieżąca obsługa interesantów Wolińskiego Parku Narodowego,• koordynowanie przepływu korespondencji w Wolińskim Parku Narodowym,• obsługa centralki telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej,• prowadzenie dzienników korespondencji przychodzącej i wychodzącej w wersji papierowej,• przygotowanie przesyłek listowych i paczek do wysyłki,• obsługa platformy e-PUAP i Portalu Sprawozdawczego GUS,• obsługa dokumentacji wychodzącej, prowadzenie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,• prowadzenie sprawozdawczości Wolińskiego Parku Narodowego,• prowadzenie planu finansowego koszty zarządu,• elektronizacja bieżących dokumentów dla potrzeb Wolińskiego Parku Narodowego,• zaopatrywanie sekretariatu w produkty spożywcze,• w przyszłości wprowadzenie elektronizacji obiegu poczty.
Woliński Park Narodowy - 2018-11-20 - Międzyzdroje (zachodniopomorskie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 1 850 PLN

zabezpieczanie gotowych wyrobów folią bąbelkową do transportu, pakowanie w kartony, naciąganie płótna na ramy, drobne prace stolarskie, przygotowywanie paczek do wysyłki
kontakt przez PUP - 2016-05-09 - Gostkowo (kujawsko-pomorskie)

TOKARZ / FREZER - od 3 040 PLN

prace tokarskie, prace frezarskie
kontakt przez PUP - 2019-02-12 - Sosnowiec (śląskie)

SPRZĄTACZKA W SZKOLE - od 1 125 PLN

sprzątanie sali lekcyjnych, holi szkolnych (korytarzy), mycie okien, ścieranie kurzy, mycie podłógpraca na umowe na okres próbny (1/2 etatu) z możliwością przedłużenia, praca jednozmianowa w godzinach 17:00-21:00oferta dostepna w sali B
Szkoła Podstawowa Nr 12 - 2019-02-20 - Wrocław (dolnośląskie)

MONTER OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH - od 2 100 PLN

PRODUKCJA OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO
POLAMP SP. Z O.O. - 2018-10-03 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)

ZAOPATRZENIOWIEC - od 1 125 PLN

Nadzór nad procesem zakupów i magazynowania, negocjowanie warunków zakupów, sporządzanie raportów, analiz i wniosków, pozyskiwanie klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami.
kontakt przez PUP - 2019-12-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)