Praca dolnośląskie - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy dolnośląskie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 157801 ofert pracy dolnośląskie.

następna strona
KONTROLER JAKOŚCI/MONTER - do 2 600 PLN

WZROKOWA I MANUALNA KONTROLA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH. OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONTERSKICH.Praca na czas określony: 540 DNIGodziny pracy: 6:00 - 6:00oferta pracy tymczaswej
QUALITY AND HUMAN SERVICES SP. Z O.O. - 2020-02-10 - Wrocław (dolnośląskie)

INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA) - od 1 400 PLN

Praca w jednostce wojskowej 2644. Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Praca jednozmianowa w godz.: pon.-czw.: 7:00-15:30, pt: 7:00-13:00. 1/2 etatu. Oferta dostępna w sali D. Kontakt z pracodawcą - e-mail: m.jurkanis (at) ron.mil.pl, tel.: 261 669 806.
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU - do 3 900 PLN

- Przegląd i naprawa urządzeń automatyki- Bieżące utrzymanie linii produkcyjnych- Raportowanie przebiegu napraw- Pobieranie części do napraw ze stoku magazynowego- Wykonywanie remontów i inwentaryzacji linii oraz stanowisk produkcyjnych
PREH CAR CONNECT POLSKA SP. Z O.O. - 2020-01-15 - Siemianice (dolnośląskie)

FORMOWANIE BLOKÓW- KLINIARKA - od 2 600 PLN

formowanie bloków- kliniarka
PHU "Kamal" Andrzej Wiliński - 2020-01-15 - Czernica (dolnośląskie)

KONSERWATOR/ELEKTRYK (VENDO PARK JAWOR) - od 3 000 PLN

Techniczna obsługa nieruchomości, sprzątanie terenów zewnętrznych, obsługa podległych instalacji.
ZINEL FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-01-15 - Jawor (dolnośląskie)

SERWISANT - do 2 600 PLN

wymiana i naprawa oponzatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, praca jednozmianowa w godzinach 10:00-18:00oferta dostępna w sali F
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KELNER - 1 033,7 PLN

wg programu stażu
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Kudowa-Zdrój (dolnośląskie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 2 600 PLN

ochrona wskazanego obiektu, obchody obiektu z odbiciami punktów głównych
Piast Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-01-15 - Głogów (dolnośląskie)

KOORDYNATOR PROJEKTU - od 2 600 PLN

Zakres obowiązków w szczególności:Koordynowanie działań związanych z powołaniem oraz realizowaniem zadań Działu Projektu "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.1. Prawidłowe zaplanowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluowanie oraz koordynowanie zadań zapisanych we wniosku projektowym przyjętym do realizacji pod względem merytorycznym i finansowym oraz organizowanie i koordynowanie pracy Biura,2. Przeprowadzanie naboru oraz zarządzanie personelem projektu, w tym prawidłowe i efektywne przydzielenie pracownikom obowiązków zapewniających terminowe wykonywanie prac oraz uzyskiwanie zakładanych rezultatów,3. Współpraca z kadrą partnera projektu,4. Prowadzenie szkoleń z równości płci i niedyskryminacji dla kadry projektu,5. Planowanie pracy w ramach zadań projektu w trybie tygodniowym i miesięcznym,6. Prawidłowe i terminowe:- nadzorowanie procesu rekrutacji uczestników projektu,- zaplanowanie i koordynowanie procesu monitoringu,- koordynowanie działań promocyjnych,- zabezpieczenie danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,- zaplanowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych form wsparcia w ramach projektu,- zorganizowanie obiegu dokumentów w projekcie,- zorganizowanie prac projektowych w sposób gwarantujący uzyskanie zaplanowanych rezultatów,- zaplanowanie pozyskiwania i pozyskiwanie informacji o rezultatach projektu.7. Przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej projektu,8. Nadzorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu,9. Identyfikacja zagrożeń prawidłowej i terminowej realizacji projektu, proponowanie działań zaradczych i naprawczych oraz wdrażanie procedur korygujących,10. Ścisła współpraca z Instytucją Zarządzającą, Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji projektowej,11. Współpraca z głównym Księgowym Centrum i Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z realizacją projektu oraz planowaniem wydatkowania środków projektu,12. Bieżące ustalenie z Dyrekcją Centrum planów pracy oraz informowanie o wydarzeniach strategicznych dla projektu, w tym w szczególności w zakresie: zaangażowania personelu, rekrutacji, promocji, rezultatów oraz wydatkowania środków projektu,13. Dbałość o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,14. Prawidłowe i terminowe zorganizowanie systemu pozyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań oraz rozliczeń projektu,15. Prowadzenie rejestrów wykonywanych samodzielnie lub koordynowanych zadań projektu,16. Nadzór nad prawidłową i kompletną archiwizacją dokumenatcji prowadzonej przez pracowników projektu,17. Wykonywanie innych zadań, które wynikają z zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu,18. Dbałość o organizowanie wszystkich prac z zachowaniem przepisów BHP. Wymagane dokumenty: Obowiązkowe:- życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego dośiwadczenia w zarządzaniu projekatami,- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,- oświadczenie o niekaralności,- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.Dodatkowe:- kserokopie dokumentów potwierdzające wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.Forma i termin składania ofert : 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Koordynator Projektu, w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:30.3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Wrocławia: www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji.4. Aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.Inne informacje:1. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące ( przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych).3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt.2 dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół. Dodatkowych informacji udziela: Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji - Pani Jadwiga Góralkiewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:00.Wrocławskie Centrum Integracji dopuszcza możliwość unieważnienia naboru w przypadku nieotrzymania akceptacji jego warunków przez Instytucję Pośredniczącą.Umowa na czas określony. Praca w systemie jednozmianowym.
Wrocławskie Centrum Integracji - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

REFERENT DS. SPRZEDAŻY - od 2 600 PLN

kontakt z klientem, wystawianie dokumentów handlowych, sprzedaż artykułów, obsługa platform sprzedażowych
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Złotoryja (dolnośląskie)

KASJER - SPRZEDAWCA - do 17 PLN

Obsługa kasy fiskalnej.Praca na dwie zmiany.
LISBOA SP. Z O.O. - 2020-01-15 - Oborniki Śląskie (dolnośląskie)

OPERATOR ŻURAWIA WIEŻOWEGO - od 20 PLN

obsługa żurawia wieżowego, praca Lubin- Legnica- Głogów
FIRMA "ŻURAW" ZYGMUNT ORUBA - 2020-01-15 - Lubin (dolnośląskie)

KONFEKCJONER - do 2 600 PLN

Obsługa krajarski mechanicznek, robienie wykrojników, przygotowanie produkcji-odzież dziecięca. Umowa o pracę na czas określony. Praca jednozmianowa: 7:00-15:00. Proponowany okres zatrudnienia: 3 lata. Oferta dostępna w sali G
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

MAGAZYNIER - od 17 PLN

Pakowanie i wysyłanie towarów, kontrola stanów magazynowych Praca dwuzmianowa, w godz. 7-15, 15-23Okres zatrudnienia 36 miesięcy, 40 godz. tygodniowo
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Jelcz-Laskowice (dolnośląskie)

OPERATOR ZAUTOMATYZOWANEJ LINII PRODUKCYJNEJ - od 17 PLN

Obsługa pulpitów sterowniczych, kontrola pracy urządzeń, obsługa pomocniczaPraca dwuzmianowa, w godz. 7-15, 15-23Okres zatrudnienia: 36 miesięcy, 40 godz. tygodniowo
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Łęg (dolnośląskie)

DORADCA KLIENTA - od 2 600 PLN

obsługa artukułów przed sprzedażą
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Rząśnik (dolnośląskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 033,7 PLN

Prowadzenie dokumentacji firmy, poczta, archiwizowanie dokumentów, kserowanie dokumentów, odbieranie telefonów, sporządzanie raportów sprzedaży
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Strzelin (dolnośląskie)

MONTER STOLARKI - od 3 000 PLN

Cięcie stali, rozładunek towaru, zaladunek towaru, szklenie.
P.P.H.U. ''EUROPLAST'' - 2020-01-15 - Prochowice (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY MIĘSNEJ - od 2 600 PLN

przyjęcie i wykładanie towaru w ladach, obsługa klientów, dbanie o czystość w miejscu pracy, udział w inwentaryzacji; praca w godz. 6.00-17.00 wg grafiku ( do uzgodnienia), w soboty 06.00-14.00; I umowa okres próbny;
"JANO" A. Serwatka Spółka Jawna - 2020-01-15 - Zgorzelec (dolnośląskie)

OBSŁUGA KLIENTA / RECEPCJONISTA - do 3 000 PLN

- sprzedaż i rezerwacje dla klientów,- zameldowania klientów,- obsługa w recepcji.Możliwość awansu i stałej pracy. Około 180 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godzinach: 8:00-22:00. Oferta dostępna w sali H, C, E, G. Kontakt z pracodawcą - tel.: 503 092 499.
TROPICOCO Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

FLORYSTA-SPRZEDAWCA - od 1 500 PLN

sprzedawca dekorator florysta
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Głogów (dolnośląskie)

KOORDYNATOR /SPECJALISTA DO SPRAW REKRUTACJI OBCOKRAJOWCÓW - od 2 600 PLN

Koordynacja pracowników z Ukrainy , Białorusi , Gruzji , Mołdawi , Rosji i Armenii, kwaterowanie pracowników na mieszkaniach pracowniczych , prowadzenie ewidencji mieszkań pracowniczych , rekrutacja pracowników ze Wschodu , tworzenie ogłoszeń o pracę na portalach ukraińskich
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Piersno (dolnośląskie)

DOZORCA - od 2 750 PLN

dozór obiektu
PHU KAMAR Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Legnica (dolnośląskie)

KUCHARZ - od 17 PLN

Przygotowywanie burgerów, hot dog, sałatek itp.
WE LOVE BURGER POLKOWICE - 2020-01-15 - Polkowice (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA - od 1 300 PLN

sprzedaż w sklepie ogólnospożywczym
P.H.U TO I OWO, Tomasz Chojnacki - 2020-01-15 - Strzegom (dolnośląskie)

PR/ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 300 PLN

1.Konserwacja i naprawy majątku szkoły, w tym wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznych uprawnień.2.Sprzątanie podwórka szkolnego, chodnika, terenu wokół szkoły oraz zamiatanie (odśnieżanie) chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły i parkingu.3. Dbanie o teren zielony wokół szkoły, tj. koszenie trawy, nawożenie, odchwaszczanie, zabezpieczanie roślin przed zimą itp.4.Dokonywanie systematycznych przeglądów toalet uczniowskich pod kątem bezpieczeństwa. 5.Pilnowanie ładu i porządku, dbanie o należyty stan mienia szkolnego i usuwanie natychmiast ewentualnych usterek lub odpowiednie zabezpieczanie tych miejsc.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu - 2020-01-15 - Wałbrzych (dolnośląskie)

FLORYSTA - od 1 300 PLN

wykonywanie kompozycji florystycznych, bukietów
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Złotoryja (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI - 2 700 - 3 000 PLN

Przyjmowanie i obsługa gości.Obsługa poczty wychodzacej i przychodzącej.Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.Wsparcie kierownia działu w bieżących zadaniach.Obsługa sekretariatu.Realizacja zamówień.Praca w godz.: 8:00-16:00. Oferta dostępna w sali E, C, Kontakt z pracodawcą - e-mail: praca (at) pfw.com.pl
Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat