Praca Wrocław - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wrocław, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 30356 ofert pracy Wrocław.

następna strona
KONTROLER JAKOŚCI/MONTER - do 2 600 PLN

WZROKOWA I MANUALNA KONTROLA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH. OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONTERSKICH.Praca na czas określony: 540 DNIGodziny pracy: 6:00 - 6:00oferta pracy tymczaswej
QUALITY AND HUMAN SERVICES SP. Z O.O. - 2020-02-10 - Wrocław (dolnośląskie)

INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA) - od 1 400 PLN

Praca w jednostce wojskowej 2644. Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz właściwej eksploatacji użytkowanych nieruchomości i infrastruktury technicznej, opracowywanie informacji o stanie środowiska, opracowywanie planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do użytkowanych terenów, przeprowadzanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Praca jednozmianowa w godz.: pon.-czw.: 7:00-15:30, pt: 7:00-13:00. 1/2 etatu. Oferta dostępna w sali D. Kontakt z pracodawcą - e-mail: m.jurkanis (at) ron.mil.pl, tel.: 261 669 806.
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

SERWISANT - do 2 600 PLN

wymiana i naprawa oponzatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, praca jednozmianowa w godzinach 10:00-18:00oferta dostępna w sali F
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KOORDYNATOR PROJEKTU - od 2 600 PLN

Zakres obowiązków w szczególności:Koordynowanie działań związanych z powołaniem oraz realizowaniem zadań Działu Projektu "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.1. Prawidłowe zaplanowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluowanie oraz koordynowanie zadań zapisanych we wniosku projektowym przyjętym do realizacji pod względem merytorycznym i finansowym oraz organizowanie i koordynowanie pracy Biura,2. Przeprowadzanie naboru oraz zarządzanie personelem projektu, w tym prawidłowe i efektywne przydzielenie pracownikom obowiązków zapewniających terminowe wykonywanie prac oraz uzyskiwanie zakładanych rezultatów,3. Współpraca z kadrą partnera projektu,4. Prowadzenie szkoleń z równości płci i niedyskryminacji dla kadry projektu,5. Planowanie pracy w ramach zadań projektu w trybie tygodniowym i miesięcznym,6. Prawidłowe i terminowe:- nadzorowanie procesu rekrutacji uczestników projektu,- zaplanowanie i koordynowanie procesu monitoringu,- koordynowanie działań promocyjnych,- zabezpieczenie danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,- zaplanowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych form wsparcia w ramach projektu,- zorganizowanie obiegu dokumentów w projekcie,- zorganizowanie prac projektowych w sposób gwarantujący uzyskanie zaplanowanych rezultatów,- zaplanowanie pozyskiwania i pozyskiwanie informacji o rezultatach projektu.7. Przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej projektu,8. Nadzorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu,9. Identyfikacja zagrożeń prawidłowej i terminowej realizacji projektu, proponowanie działań zaradczych i naprawczych oraz wdrażanie procedur korygujących,10. Ścisła współpraca z Instytucją Zarządzającą, Wydziałem Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji projektowej,11. Współpraca z głównym Księgowym Centrum i Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z realizacją projektu oraz planowaniem wydatkowania środków projektu,12. Bieżące ustalenie z Dyrekcją Centrum planów pracy oraz informowanie o wydarzeniach strategicznych dla projektu, w tym w szczególności w zakresie: zaangażowania personelu, rekrutacji, promocji, rezultatów oraz wydatkowania środków projektu,13. Dbałość o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,14. Prawidłowe i terminowe zorganizowanie systemu pozyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań oraz rozliczeń projektu,15. Prowadzenie rejestrów wykonywanych samodzielnie lub koordynowanych zadań projektu,16. Nadzór nad prawidłową i kompletną archiwizacją dokumenatcji prowadzonej przez pracowników projektu,17. Wykonywanie innych zadań, które wynikają z zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu,18. Dbałość o organizowanie wszystkich prac z zachowaniem przepisów BHP. Wymagane dokumenty: Obowiązkowe:- życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego dośiwadczenia w zarządzaniu projekatami,- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,- oświadczenie o niekaralności,- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.Dodatkowe:- kserokopie dokumentów potwierdzające wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.Forma i termin składania ofert : 1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Koordynator Projektu, w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godziny 15:30.3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Wrocławia: www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji.4. Aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.Inne informacje:1. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące ( przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych).3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt.2 dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół. Dodatkowych informacji udziela: Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji - Pani Jadwiga Góralkiewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:00.Wrocławskie Centrum Integracji dopuszcza możliwość unieważnienia naboru w przypadku nieotrzymania akceptacji jego warunków przez Instytucję Pośredniczącą.Umowa na czas określony. Praca w systemie jednozmianowym.
Wrocławskie Centrum Integracji - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KONFEKCJONER - do 2 600 PLN

Obsługa krajarski mechanicznek, robienie wykrojników, przygotowanie produkcji-odzież dziecięca. Umowa o pracę na czas określony. Praca jednozmianowa: 7:00-15:00. Proponowany okres zatrudnienia: 3 lata. Oferta dostępna w sali G
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

OBSŁUGA KLIENTA / RECEPCJONISTA - do 3 000 PLN

- sprzedaż i rezerwacje dla klientów,- zameldowania klientów,- obsługa w recepcji.Możliwość awansu i stałej pracy. Około 180 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godzinach: 8:00-22:00. Oferta dostępna w sali H, C, E, G. Kontakt z pracodawcą - tel.: 503 092 499.
TROPICOCO Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI - 2 700 - 3 000 PLN

Przyjmowanie i obsługa gości.Obsługa poczty wychodzacej i przychodzącej.Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.Wsparcie kierownia działu w bieżących zadaniach.Obsługa sekretariatu.Realizacja zamówień.Praca w godz.: 8:00-16:00. Oferta dostępna w sali E, C, Kontakt z pracodawcą - e-mail: praca (at) pfw.com.pl
Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 2 600 PLN

do podstawowych obowiązków kierowcy samochodu należą m.in. prowadzenie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przygotowywanie samochodu do jazdy i utrzymywanie czystości, dbałość o odpowiedni załadunek i rozładunek towarów, zabezpieczenie ładunku przed zniszczeniem lub kradzieżą, dbanie o dotrzymania kodeksu drogowego i przepisów ruchu transportowego, sporządzanie protokołów odbioru towaru, przy wyjazdach zagranicznych - dopełnianie formalności celnych, kierowca samochodu może prowadzić pojazd zarówno w kraju, jak i za granicą, ze względu na możliwość obsługiwania długich tras, w tym międzynarodowych, duża cześć czasu może być spędzona poza miejsce zamieszkania, często wymagana jest praca w nocy i/lub godzinach wczesnorannych (np. przy rozwożeniu towaru do sklepów), praca wymaga dużej koncentracji i uwagi (zmienne warunki na drodze), praca głównie w pozycji siedzącej i wymaga dużej siły mięśni przy kierowaniu pojazdem, może przeprowadzać przegląd wyposażenia samochodu, m.in. stan ogumienia, oświetlenia, hamulców, poziom benzyny, oleju, wody, dbanie o dobry stan techniczny samochodu (przeglądy, drobne naprawy), dokonywanie napraw (np. kół, żarówek, bezpieczników, zakładanie łańcucha), praca na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu, przewidywany okres zatrudnienia/wykonywania pracy: 3 lata, oferta dostępna w sali F
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KONSERWATOR URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - 3 500 - 7 000 PLN

konserwacja, remonty, modernizacje i montaże urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach mieszkalnych i uzyteczności publicznej. praca na terenie Wrocławiazatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, praca jednozmianowa w godzinach 7:00-15:00oferta dostępna w sali B
DOLPOL-DŹWIG Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOCNIK KONSERWATORA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - 2 600 - 4 000 PLN

konserwacja, remonty, modernizacje i montaże urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach mieszkalnych i uzyteczności publicznejpraca na terenie Wrocławiazatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, poprzedzona okresem próbnym (3 miesiące), praca jednozmianowa w godzinach 7:00-15:00oferta dostępna w sali B
DOLPOL-DŹWIG Sp. z o.o. - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

KEY ACCOUNT MANAGER - do 5 800 PLN

budowanie, planowanie i zarządzanie bazą najważniejszych i największych klientów firm; przygotowywanie ofert handlowych; przygotowywanie raportów, prezentacji oraz sprawozdań z bieżącej sprzedaży i realizacji planu sprzedaży;zarządzanie prowadzonymi działaniami sprzedażowymi, marketingowymi i promocyjnymi;praca w godz. 7-15
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

STOLARZ BUDOWLANY - 3 500 - 5 000 PLN

naprawa palet polegająca na wymianie desek i przybiciu nowych
Wolf -Art Arkadiusz Gąciarz - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

FRYZJER - do 17 PLN

- ustalenie z klientem zakresu usługi, w tym doradzanie odpowiedniej fryzury,- zabezpieczenie garderoby klienta, - mycie włosów przy użyciu szamponów,- strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju narzędzi fryzjerskich,- wykonywanie koloryzacji włosów poprzez farbowanie, rozjaśnianie, balejaż itp.,- dbanie o utzymanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie,- odkażanie używanego sprzętu.Umowa zlecenie, ilość godzin miesięcznie ok. 120.Dyspozycyjność w godzianach: 8:00 - 20:00.Proponowany okres zatrudnienia: luty 2020 - luty 2023
kontakt przez PUP - 2020-01-15 - Wrocław (dolnośląskie)

FRYZJER MĘSKI - do 2 600 PLN

Strzyżenie męskie, pielęgnacja brody i wąsów, golenie. Praca w godz.: 8-16, 12-20.
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA-KASJER - do 2 850 PLN

Obsługa klienta na kasie i sali sprzedaży, wykładanie towaru, wypiek pieczywa, prace porządkowe.Godzina zakończenia pracy 00:15 - 23:45Praca na okres próbny: umowa zawierana na 12 miesięcy od zatrudnieniaMiejsce pracy: sklepy na terenie Wrocławia
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA - do 17 PLN

zmywanie naczyń, obieranie warzyw, prace porządkowe, zmywanie garnków i talerzy, współpraca z szefem kuchni, umowa zlecenie 12 m-cy, ilość godzin w miesiącu około 170-180
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA - do 17 PLN

Zmywanie naczyń, segregacja naczyń, prace porządkowe w kuchni, pomoc względem zleconych zadań przez kucharzy.Umowa zlecenie: 3 lata w zakresie 140-180 godzin/m-c
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

KELNER - do 1 300 PLN

Obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej. Praca jednozmianowa w godz.: 12:00-20:00. 1/2 etatu.
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 3 748 PLN

Monitorowanie kont w celu identyfikacji zaległych płatności. Kontaktowanie isę z dłużnikami, aby uzyskać zaległe pieniądze.Budowanie i utrzymywnaie pozystywnych relacji z klientami.Ścisła współpraca z innymi zespołami w ramach procesu AR.Współpraca z zewnętrznym i wewnętrznym klientem. Kontakt z pracodawcą: monika.obojska (at) cognizant.com
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA - do 17 PLN

Utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów, przygotwywanie warzyw i owoców - obieranie, krojenie, gastronomiczny rozbiór mięsa, wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza. Około 160 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godz.: 8-22. Proponowany okres wykonywania pracy: 3 lata.
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

PAKOWACZ RĘCZNY - do 17 PLN

Pakowanie produktów w kartony zgodnie z instrukcją, obsługa maszyny pakującej kartoniarki. Utrzymanie porządku na miejscu pracy, układanie produktów na palety, opakowania palet z towarem folią stretch. Umowa zlecenie około 140h w m-cu (około 35 h w tygodniu), dyspozycyjność 5-21
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI I MONTAŻU REKLAM - do 3 000 PLN

Składanie w całość elementów reklamowych (kasetony, litery przestrzenne). Montaż materiałów reklamowych. Dobieranie i przygotowywanie narzędzi do montażu. Produkcja elementów składowych reklam. Obsługa frezarki oraz plotera tnąco-bigującego.Zatrudnienie na 1 rok. Praca w godz. 6-14-22Wyjazdy na montaże - teren całej Polski
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA-KASJER - do 2 600 PLN

- obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy,- obsługa kasy fiskalnej,- przygotowanie produktów do sprzedaży,- wystawanie faktur,- dbanie o czystość w sklepie. Praca w godz.: 7-15, 14-22. Przewidywany okres zatrudnienia: rok.
Cukiernia Sowa Sp. j. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA - do 2 600 PLN

Obsługa wypażarki gastronomicznej. Mycie naczyń, pojemników gastronomicznych oraz termosoów za pomocą profesjonalnych środków chemicznych. Praca w środowisku wilgotnym. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Wrocław, ul. Wilanowska 31 lub al. Brucknera 10.
Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI - 2 700 - 6 000 PLN

- Prowadzenie negocjacji z dłużnikami klientów spółki w sektorach MSP/B2B, - Obsługa spraw klientów korporacyjnych z zaakresu wierzytlelności masowych i spraw gospodarczych, - Windykacja zarówno na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, - Raportowanie prowadzonych działań,- Współpraca z pozostałymi działami spólki. Praca w godz.: 8:00-16:00. Oferta dostępna w sali E, C, H, GKontakt z pracodawcą - e-mail: praca (at) pfw.com.pl
Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - do 2 900 PLN

Praca polega na odbieraniu kształtek styropianowych z podajnika maszyny, a następnie na odpowiednim ich zapakowaniu.Praca w godz.: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Przewidywany okres zatrudnienia: rok. Umowa o pracę tymczasową.
EWC Sp. z o.o. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPRZĄTACZKA DOMOWA - do 17 PLN

osoba zajmuje się sprzataniem i utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego w mieszkaniach, domach prywatnych, dba o ogrody, wygląd pomieszczeń. Praca w mieszkaniach i domach na terenie Wrocławia.Umowa zlecenie około 150, praca w godz. 8-18, zatrudnienie na 5 lat.
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

KIEROWCA - DOSTAWCA - do 17 PLN

Dostawa posiłków zamówonych przez klientów restauracji. Umowa zlecenie, w zależności od zapotrzebowania praca min. 20 godzin miesięcznie
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

OPIEKUN KLIENTA BIZNESOWEGO - 2 700 - 6 000 PLN

- Telefoniczne pozyskiwanie klientów z sektora MŚP, - Przedstawianie oferty z zakresu usług prawnych i windykacyjnych, - Optymalne dopasowanie usługi do konkretnej potrzeby klienta, - Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami, - Realizacja załozonych planów sprzedażowych, - Dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Praca w godz.: 8:00-16:00. Oferta dostępna w sali E, C. Kontakt z pracodawcą - e-mail: praca (at) pfw.com.pl
Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI - od 3 748 PLN

Alokowanie otrzymanych środków, uzgadnianie wyciągów bankowych.Aktualizowanie danych w systemie księgowym.Rozwiązywanie problemów z płatnościami.Ścisła współpraca z działem collections.Współpraca z zewnętrznym i wewnętrznym klientem.Kontakt z pracodawcą: monika.obojska (at) cognizant.com
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

BARMAN - do 17 PLN

Obsługa klienta w restauracji, znajomość towaru i sposobu przygotowywania napojów. Umowa zlecenie około 180 h w m-cu, praca w godz. 10-22, zatrudnienie na 3 lata
kontakt przez PUP - 2020-01-14 - Wrocław (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat