Praca Cieszyn - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy Cieszyn, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 2964 ofert pracy Cieszyn.

nast臋pna strona
PODINSPEKTOR W WYDZIALE 艢RODOWISKA, ROLNICTWA I LE艢NICTWA (1 ETAT)-OFERTA KONKURSOWA - od 2聽800 PLN

szczeg贸艂owy opis zada艅 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej lub www.powiat.cieszyn.pl
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-12-08 - Cieszyn (艣l膮skie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1聽440 PLN

wykonywanie prac biurowych
kontakt przez PUP - 2020-12-03 - Cieszyn (艣l膮skie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2聽650 PLN

- dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenie us艂ug w miejscu zamieszkania, o艣rodku wsparcia osobom starszym, d艂ugotrwale chorym, niepe艂nosprawnym za艣 osobom wymagaj膮cym ca艂odobowej opieki kierowania do odpowiedniego typu domu pomocy spo艂ecznej;- przyjmowanie interesant贸w i udzielanie niezb臋dnych informacji w zakresie za艂atwianych spraw w oparciu o przepisy obowi膮zuj膮ce w pomocy spo艂ecznej oraz udzielanie informacji i porad osobom starszym, niepe艂nosprawnym, d艂ugotrwale chorym i cz艂onkom ich rodzin w zakresie uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w instytucjach pa艅stwowych, samorz膮dowych i pozarz膮dowych;- przeprowadzanie wywiad贸w 艣rodowiskowych na potrzeby prowadzonych post臋powa艅 administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej;- wsp贸艂praca z instytucjami pa艅stwowymi i samorz膮dowymi.- prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o skierowanie do okre艣lonego typu domu pomocy spo艂ecznej oraz naliczanie odp艂atno艣ci za pobyt w domu pomocy spo艂ecznej, na podstawie przepis贸w okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej, a tak偶e kompletowanie dokumentacji do organ贸w odwo艂awczych oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie;- prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czych, specjalistycznych us艂ug opieku艅czych i specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,- wsp贸艂praca z podmiotem 艣wiadcz膮cym us艂ugi i nadz贸r nad jako艣ci膮 艣wiadczonych us艂ug,- prowadzenie pracy socjalnej dla tej kategorii os贸b oraz wsp贸艂praca z plac贸wkami s艂u偶by zdrowia 艣wiadcz膮cymi us艂ugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzale偶nie艅, 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, piel臋gniarskiej opieki d艂ugoterminowej domowej, szpitalem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, domami pomocy spo艂ecznej w celu poprawy jako艣ci 偶ycia osobom tego wymagaj膮cym;- przygotowywanie um贸w z cz艂onkami rodziny mieszka艅ca domu pomocy spo艂ecznej, zobowi膮zanych do wnoszenia op艂aty za jego pobyt;- wsp贸艂praca z instytucjami pa艅stwowymi i samorz膮dowymi.
Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Cieszynie - 2020-12-02 - Cieszyn (艣l膮skie)

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - od 2聽800 PLN

- dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenie us艂ug w miejscu zamieszkania, o艣rodku wsparcia osobom starszym, d艂ugotrwale chorym, niepe艂nosprawnym za艣 osobom wymagaj膮cym ca艂odobowej opieki kierowania do odpowiedniego typu domu pomocy spo艂ecznej;- przyjmowanie interesant贸w i udzielanie niezb臋dnych informacji w zakresie za艂atwianych spraw w oparciu o przepisy obowi膮zuj膮ce w pomocy spo艂ecznej oraz udzielanie informacji i porad osobom starszym, niepe艂nosprawnym, d艂ugotrwale chorym i cz艂onkom ich rodzin w zakresie uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w instytucjach pa艅stwowych, samorz膮dowych i pozarz膮dowych;- przeprowadzanie wywiad贸w 艣rodowiskowych na potrzeby prowadzonych post臋powa艅 administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej;- wsp贸艂praca z instytucjami pa艅stwowymi i samorz膮dowymi.- prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o skierowanie do okre艣lonego typu domu pomocy spo艂ecznej oraz naliczanie odp艂atno艣ci za pobyt w domu pomocy spo艂ecznej, na podstawie przepis贸w okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej, a tak偶e kompletowanie dokumentacji do organ贸w odwo艂awczych oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie;- prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czych, specjalistycznych us艂ug opieku艅czych i specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi,- wsp贸艂praca z podmiotem 艣wiadcz膮cym us艂ugi i nadz贸r nad jako艣ci膮 艣wiadczonych us艂ug,- prowadzenie pracy socjalnej dla tej kategorii os贸b oraz wsp贸艂praca z plac贸wkami s艂u偶by zdrowia 艣wiadcz膮cymi us艂ugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzale偶nie艅, 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, piel臋gniarskiej opieki d艂ugoterminowej domowej, szpitalem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, domami pomocy spo艂ecznej w celu poprawy jako艣ci 偶ycia osobom tego wymagaj膮cym;- przygotowywanie um贸w z cz艂onkami rodziny mieszka艅ca domu pomocy spo艂ecznej, zobowi膮zanych do wnoszenia op艂aty za jego pobyt;- wsp贸艂praca z instytucjami pa艅stwowymi i samorz膮dowymi.
Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Cieszynie - 2020-12-02 - Cieszyn (艣l膮skie)

ASYSTENT RODZINY - od 2聽800 PLN

1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o kt贸rym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,2)opracowanie, we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej, planu pracy z rodzin膮, kt贸ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast臋pczej,3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego,4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych,5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w psychologicznych,6)udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w wychowawczych z dzie膰mi,7)wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin,8)motywowanie cz艂onk贸w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,10)motywowanie do udzia艂u w zaj臋ciach grupowych dla rodzic贸w, maj膮cych na celu kszta艂towanie prawid艂owych wzorc贸w rodzicielskichi umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych,11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg贸lno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych,12)podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa dzieci i rodzin,13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic贸w i dzieci,14)realizacja zada艅 okre艣lonych w ustawie o wsparciu kobiet w ci膮偶y i rodzin Za 偶yciem,15)prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮,16)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni偶 co p贸艂 roku,17)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako艅czeniu pracy z rodzin膮,18)sporz膮dzanie, na wniosek s膮du, opinii o rodzinie i jej cz艂onkach;19)wsp贸艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny,20)wsp贸艂praca z zespo艂em interdyscyplinarnym lub grup膮 robocz膮,o kt贸rych mowa w art. 9a ustawy o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, kt贸rych pomoc jest niezb臋dna przy wykonywaniu zada艅.
Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Cieszynie - 2020-12-02 - Cieszyn (艣l膮skie)

SPRZEDAWCA - od 1聽300 PLN

obs艂uga sklepu sportowego oraz kawiarenki
kontakt przez PUP - 2020-12-02 - Cieszyn (艣l膮skie)

PODINSPEKTORA W REFERACIE O艢RODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU (1 ETAT)-OFERTA KONKURSOWA - od 2聽800 PLN

realizacja zada艅 zwi膮zanych z aktualizacj膮 baz danych PZGiK oraz udost臋pnianiem danych w formie e-us艂ug,ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji powsta艂ej w wyniku prac geodezyjnych przyjmowanych do pzgik.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-11-27 - Cieszyn (艣l膮skie)

SORTOWACZ ODPAD脫W Z TWORZYW SZTUCZNYCH - od 17 PLN

sortowanie odpad贸w z tworzyw sztucznych, segregacja, separacja, 艣ci膮ganie naklejek, dbanie o czysto艣膰 miejsca pracy
kontakt przez PUP - 2020-11-26 - Cieszyn (艣l膮skie)

INFORMATYK LUB REFERENT W DZIALE ORGANIZACYJNYM OFERTA KONKURSOWA - od 2聽600 PLN

zgodnie z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze dost臋pnym na stronie pup.cieszyn.ibip.pl
Powiatowy Urz膮d Pracy w Cieszynie - 2020-11-23 - Cieszyn (艣l膮skie)

PRACOWNICY OCHRONY - od 18,5 PLN

kontrola towaru na punkcie obs艂ugi klienta, kontrola linii kas w markecie budowlanym
IMPEL PROVIDER SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-20 - Cieszyn (艣l膮skie)

TECHNIK INFORMATYK - 1聽440 PLN

wykonywanie prac informatycznych
kontakt przez PUP - 2020-11-20 - Cieszyn (艣l膮skie)

LEKTOR J臉ZYKA OBCEGO - od 1聽300 PLN

prowadzenie zaj臋膰 j臋zykowych, przygotowywanie do egzaminu pa艅stwowego
Akcent - Centrum Edukacji MARIOLA GA艁USZKA-SZNAPKA - 2020-11-17 - Cieszyn (艣l膮skie)

PRACOWNIK BUDOWLANY, OPERATOR KOPARKO-艁ADOWARKI - od 3聽000 PLN

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o to stanowisko powinna legitymowa膰 si臋 wykszta艂ceniem zawodowym budowlanym. Wa偶ne jest dobre zdrowie, sprawno艣膰 i si艂a fizyczna, a tak偶e posiadanie praktycznych umiej臋tno艣ci z zakresu prac remontowo-budowlanych
Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana - 2020-11-09 - Cieszyn (艣l膮skie)

KIEROWCA - od 6聽500 PLN

praca jako kierowca na terenie Polski
SEZAKO POLSKA SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-05 - Cieszyn (艣l膮skie)

STARSZY SPECJALISTA DS FINASOWYCH W SEKCJI FINANS脫W - od 2聽990 PLN

zakres zada艅 wynikaj膮cy z og艂oszenia na stronie internetowej http://kppsp.cieszyn.pl/download/2020/nabor1/ogloszenie_o_naborze.pdfnr og艂oszenia 70817/05.11.2020
Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Cieszynie - 2020-11-05 - Cieszyn (艣l膮skie)

SALOWA - od 2聽800 PLN

utrzymywanie czysto艣ci na oddziale, zbieranie i segregowanie odpad贸w medycznych, bielizny, dezyfekcja urz膮dze艅 medycznych oraz pomieszcze艅, pomoc przy obs艂udze pacjent贸w i opieka nad nimi
kontakt przez PUP - 2020-11-04 - Cieszyn (艣l膮skie)

KOORDYNATOR ROB脫T BUDOWLANYCH - od 3聽500 PLN

Koordynator rob贸t budowlanych - kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracownik贸w podleg艂ego zespo艂u pracuj膮cych przy budowie dr贸g, ulic oraz innych obiekt贸w i konstrukcji drogowych; odpowiada za terminow膮 realizacj臋 plan贸w rob贸t budowlanych wyznaczonych dla podleg艂ego zespo艂u w ramach wyznaczonego bud偶etu. Kieruje brygad膮 pracownik贸w z Ukrainy.
kontakt przez PUP - 2020-11-03 - Cieszyn (艣l膮skie)

SORTOWACZ SUROWC脫W WT脫RNYCH - od 2聽600 PLN

sortowanie odpad贸w z tworzyw sztucznych, segregacja, separacja, 艣ci膮ganie naklejek, dbanie o czysto艣膰 miejsca pracy
kontakt przez PUP - 2020-11-03 - Cieszyn (艣l膮skie)

ASYSTENT DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO - od 3聽200 PLN

konpleksowa obs艂uga kancelarii w zakresie upad艂o艣ci, postepowa艅 naprawczych i restrukturyzacyjnych
kontakt przez PUP - 2020-10-30 - Cieszyn (艣l膮skie)

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ - od 18 PLN

Dyspozycyjno艣膰.Praca w godz. 6.00-18.00, 18.00-6.00, od pn. do ndz., wg. grafiku.Umowa o prac臋 na okres pr贸bny 1 miesi膮ca z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, pe艂en etat.Praca w Cieszynie.
DOMENA NOWA SP. z o.o. - 2020-10-27 - Cieszyn (艣l膮skie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - od 24 PLN

obs艂uga telefoniczna pacjent贸w, obs艂uga programu do rejestrowania pacjent贸w, wystawianie dokument贸w, skanowanie dokument贸w, rejestracja pacjent贸w
NZOZ "UBEZPIECZALNIA" S.J. - 2020-10-27 - Cieszyn (艣l膮skie)

OPIEKUN - od 2聽800 PLN

pomoc mieszka艅com w karmieniu, przebieraniu, k膮pieli, przygotowywanie posi艂k贸w, wykonywanie czynno艣ci piel臋gnacyjno - opieku艅czych
Dom Spokojnej Staro艣ci w Cieszynie - 2020-10-26 - Cieszyn (艣l膮skie)

PRACOWNIK PRZYGOTOWUJ膭CY POSI艁KI TYPU FAST FOOD - od 2聽600 PLN

przygotowywanie posi艂k贸w typu fast food: kebab, zapiekanki, hot dogi, hamburgery, obs艂uga kasy fiskalnej, utrzymanie porz膮dku na stanowisku pracy
kontakt przez PUP - 2020-10-26 - Cieszyn (艣l膮skie)

PIEL臉GNIARKA - od 3聽000 PLN

opiekna nad mieszka艅cami, realizowanie zlece艅 lekarza, rozk艂adanie lek贸w, wykonywanie opatrunk贸w oraz innych czynno艣ci piel臋gniarskich
Dom Spokojnej Staro艣ci w Cieszynie - 2020-10-26 - Cieszyn (艣l膮skie)

POKOJOWA - od 2聽600 PLN

utrzymanie porz膮dku w domu, sprz膮tanie pokoi mieszka艅c贸w i biur
Dom Spokojnej Staro艣ci w Cieszynie - 2020-10-26 - Cieszyn (艣l膮skie)

ASYSTENT/-KA DS. POZYSKIWANIA SPRAW Z POWIATU CIESZY艃SKIEGO - 25 - 70 PLN

Zadania b臋d膮 ala marketingowe/przedstawicielstwo handlowe/sprzeda偶, itp. do wykonania za pomoc膮 internetu (zdalnie/ elastycznie/dorywczo/zarobkowo, z domu, poprzez urz膮dzenie po艂膮czone z internetem, do kt贸rego ma si臋 dost臋p), tj. poczty mejlowej, portalu spo艂eczno艣ciowego Facebook, itp. przez oko艂o godzin臋 w tygodniu/co tydzie艅, ale z mo偶liwo艣ci膮 przerwy, gdy zajdzie taka potrzeba. Wynagrodzenie tylko i wy艂膮cznie prowizyjne, czyli p艂atne za osi膮gni臋ty efekt (1% warto艣ci pozyskanej sprawy, co najmniej w przedziale pomi臋dzy 25 a 70 z艂/brutto za zlecenie detektywistyczne).
Biuro Detektywistyczne DAMkA Aneta Nowak - 2020-10-23 - Cieszyn (艣l膮skie)

INSPEKTOR W BIURZE ZARZ膭DU POWIATU (1 ETAT) OFERTA KONKURSOWA - od 2聽600 PLN

prowadzenie spraw z zakresu zada艅 kancelaryjnych Biura Zarz膮du Powiatu, prowadzenie sekretariatu Starosty oraz Wicestarosty, planowanie i organizacja spotka艅, organizowanie podr贸偶y s艂u偶bowych, prowadzenie elektronicznego kalendarza wizyt, prowadzenie poczty elektronicznej, zapewnienie obs艂ugi organizacyjnej przy zadaniach realizowanych przez Zarz膮d
Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 2020-10-23 - Cieszyn (艣l膮skie)

nast臋pna strona