Praca lubelskie - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy lubelskie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 73756 ofert pracy lubelskie.

następna strona
TECHNIK ADMINISTRACJI - 1 033,7 PLN

przygotowywanie różnych form dokumentacji oraz korespondencji służbowej, archiwizowanie dokumentów(godziny pracy 7:30-15:30)
kontakt przez PUP - 2020-12-23 - Biała Podlaska (lubelskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 600 PLN

Pozyskiwanie reklamodawców do wydawnictw drukowanych i portali internetowych lokalnych i ogólnopolskich.
Informator Handlowy "ZAOPATRZENIOWIEC" s.c. Elżbieta Marciniak, Dariusz Marciniak - 2020-10-07 - Lublin (lubelskie)

OPERATOR NOŻYC GILOTYNOWYCH / PRASY KRAWĘDZIOWEJ - od 4 500 PLN

Obsługa w/w maszyn, przygotowanie maszyn do pracy, obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), drobne korekty w programie, bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz dokonywanie pomiarów produktu końcowego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.
Zakład Produkcyjno-Handlowy "SIATEX" Artur Fert - 2020-09-16 - Zamość (lubelskie)

INKASENT - od 2 600 PLN

odczytytanie liczników, wodomierzy, wystawianie faktur, pobieranie oplat, obsługa terminala, inne prace zlecone przez przełozonych
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Kurów (lubelskie)

PRACOWNIK PRZYGOTOWUJĄCY DREWNO - od 2 600 PLN

pakowanie, sortowanie, układanie, pakowanie desek i kantówek
IR-BUD Ireneusz Goławski - 2020-09-16 - Sosnowica (lubelskie)

WYCHOWAWCA W PROGRAMIE UMACNIANIA RODZINY - od 3 000 PLN

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży, praca w środowisku domowym beneficjentów, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj - 2020-09-16 - Biłgoraj (lubelskie)

PALACZ WODNYCH RUSZTOWYCH KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA - od 2 600 PLN

palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania obsługuje kotły opalane paliwami stałymi.
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Mircze (lubelskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - od 2 600 PLN

Praca na wysokości, obsługa elektronarzędzi, czytanie rysunku technicznego, montaż/demontaz regałów wysokiego składowania, malowanie elementów konstrukcji, rozładunek/załadunek towarów na hale magazynowe, montaz na wysokości przy użyciu sprzętu do prac na wysokości, szlifowanie.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Lubartów (lubelskie)

POMOC CIASTKARSKA - 1 440 PLN

zapoznanie się z regulaminami, maszynami, sprzętem; przygotowywanie sprzętu, surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych, pomoc przy produkcji ciast, ciastek i innych wyrobów, pomoc przy pakowaniu wyrobów gotowych, dbanie o ład i porządek w miejscu pracy
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Biała Podlaska (lubelskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 5 000 - 7 500 PLN

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. - 2020-09-15 - Zamość (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Przyjmowanie towaru (artykuły spożywcze i przemysłowe). Wycena, metkowanie i wykładanie towaru. Obsługa klienta, kasy fiskalnej, terminala. Reklama towarów handlowych.
Przedsiębiorstwo Handlowe "Ewa i Dariusz" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - 2020-09-15 - Biardy (lubelskie)

OPIEKUNKA MEDYCZNA - do 2 600 PLN

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne: przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, mycie, czesanie, ubieranie chorego, zapobieganie powstawaniu odleżyn, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, profilaktyka i pielegnacja przeciwodleżynowa, pomoc w zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się, czynności usprawniające ruchowo, wymiana cewnika, worka stomijnego, mierzenie ciśnienia, podanie leków przepisanych przez lekarza.Czynności opiekuńcze: kontakt z pielęgniarką środowiskową, lekarzem, realizacja recept, kontakt z rodziną chorego, aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej, organizacja jej czasu wolnego, pomoc w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, pomoc w podtrzymaniu aktywności ruchowej.Zapewnienie kontaktu z otoczeniem oraz umożliwienie realizacji potrzeb wyższego rzędu.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Włodawa (lubelskie)

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH (WEBMASTER) - od 2 600 PLN

projektowanie stron internetowych
eMotivo sp. z o.o. - 2020-09-15 - Puławy (lubelskie)

MECHANIK - KONSERWATOR - 1 440 PLN

zapoznanie się z regulaminami, maszynami, sprzętem, konserwacja pieców, maszyn i urządzeń, usuwanie awarii i naprawa pieców, maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych prac remontowych, dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Biała Podlaska (lubelskie)

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ - od 2 600 PLN

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów,pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, opracowanie świadectw dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami,opracowanie raportów miesięcznych , kwartalnych, rocznych i końcowych budów,sporządzanie dokumentacji fotograficznej kontraktów,przygotowanie dokumentów akceptacji materiałów dla Inżyniera Kontraktu,przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót,wypełnianie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, wynikających z umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającym,terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. prowadzenie bieżącej korespondencji,opracowywanie raportów, analiz na polecenie Inżyniera Kontraktu,opracowywanie korespondencji na polecenie Inżyniera Kontraktu,wyjazdy na budowę,współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biur,wykonywanie innych poleceń przełożonego.
ZDI sp. z o.o. - 2020-09-15 - Zamość (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - 1 440 PLN

Poznanie zasad czyszczenia różnych powierzchnim utrzymanie w czystości pomieszczeń do sprzątania oraz otoczenia przed wejściem do budynku, gospodarowanie powierzonym sprzętem i środkami czyszczącymi.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Radecznica (lubelskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 000 - 4 800 PLN

- Prowadzenie rachunkowości i księgowości Centrum Usług Wspólnych oraz szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość.- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - 2020-09-15 - Kalinowice (lubelskie)

SPECJALISTA DS. HANDLU I LOGISTYKI - od 4 000 PLN

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należała sprzedaż mięsa do krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, stała współpraca z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych rynków zaopatrzenia i zbytu. Organizacja transportu, współpraca z firmami spedycyjnymi.Przygotowywanie dokumentów transportowych i celnych.
KAM-POL Export-Import - 2020-09-15 - Chełm (lubelskie)

ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI - od 2 800 PLN

Księgowanie, weryfikacja dokumentów, pomoc w księgowaniu
Jarosław Osika - Biuro Rachunkowe BILANS - 2020-09-15 - Zamość (lubelskie)

SPRZEDAWCA - 1 440 PLN

1. Zapoznanie bezrobotnego ze stanowiskiem pracy, jego obowiązkami i uprawnieniami2. Przeszkolenie bezrobotnego w zakresie BHP i P.POŻ. na zasadach przewidzianych dla pracowników3. Zapoznanie z asortymentem oraz zasadami estetycznego i stylistycznego ułożenia towaru (Visual Merchandisingu), przygotowanie produktów do sprzedaży4. Pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i w magazynie, pomoc przy przyjmowaniu dostaw towaru, sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym5. Trening umiejętności sprzedaży6. Przygotowywanie stanowiska pracy poprzez dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży oraz dbanie o prawidłowe oznaczenia cenowe i graficzne asortymentu7. Bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz dbanie o wizerunek firmy CCC.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Parczew (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 950 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Sądu
SMART24 SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-09-15 - Lublin (lubelskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 1 440 PLN

przyjmowanie zleceń od doradcy serwisu i kontakt, diagnozowanie usterek pojazdu według zleceń, wskazanie wad i części potrzebnych do naprawy, wymiana podzespołów i płynów, sprawdzanie auta po naprawie(godziny pracy 8-16)
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Biała Podlaska (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

sprzedaz pieczywa i wyrobów cukierniczych
Barbara Kazimiera Sarzyńska - Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska - 2020-09-15 - Kazimierz Dolny (lubelskie)

CIEŚLA/ STOLARZ BUDOWLANY - 18 - 24 PLN

praca przy produkcji domów drewnianych (z bali)
Zbigniew Późniak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOL-DOM - 2020-09-15 - Długi Kąt (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Zapoznanie się z organizacją pracy, Przestrzeganie przepisów BHP I PPOŻ. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Metkowaniei wykładanie towarów na posiłki.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

KSIĘGOWY - od 2 600 PLN

dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Lubartów (lubelskie)

SPECJALISTA DZIAŁU LOGISTYKI - od 2 600 PLN

sporządzanie dokumentacji transportowej, praca i obsługa systemu E-Deklarant, WINSAD, przygotowanie dokumentów do odprawy celnej, organizacja załadunku i rozładunku
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Woskrzenice Duże (lubelskie)

ELEKTRYK - 2 600 - 4 800 PLN

wykonywanie instalacji elektrycznych, układanie kabli w budynkach użytkowności publicznej, podłąnczanie osprzętu elektrycznego, instalacje odgromowe
SMYKOLANDIA Anna Siemionek - 2020-09-15 - Karwów (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - do 2 600 PLN

bezpośrednia obsługa klienta, wstępne przygotowywanie i opracowywanie dokumentów, kontakt z klientami, pomoc w przygotowywaniu wniosków, pomoc przy przygotowywanie ewidencji i analiz oraz biznesplanów
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Wierzbówka (lubelskie)

PRACOWNIK DZIAŁU LOGISTYKI - 1 440 PLN

wg programu stażu
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Malinowszczyzna (lubelskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl