Praca Chełm - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Chełm, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 3612 ofert pracy Chełm.

następna strona
STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ - od 2 600 PLN

I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-29 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW - od 2 600 PLN

1. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta (dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych glosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich.2) obsługa stałych komisji rady (wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sporządzanie protokołów i przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom i ich ewidencjonowanie)3) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta (prowadzenie obsługi kancelaryjno biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego; przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady; przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji; organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę; współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta oraz ławników, a także referendum; przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji; podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi; prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru; przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem; prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie; redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,4) obsługa rad osiedli (organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli).2. Samokontrola na stanowisku pracy.3. Archiwizacja dokumentów.4. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-29 - Chełm (lubelskie)

NAUCZYCIEL - od 1 500 PLN

Nauczyciel do poprowadzenia małej grupy szkolnej. Nauczanie dzieci klas 1-3 w zakresie edukacji domowej.
Fundacja Sperare - 2020-06-29 - Chełm (lubelskie)

AGENT CELNY - od 2 600 PLN

Obsługa-przygotowanie dokumentów do odprawy celnej, dokumentacja zgłoszeń w Urzędzie Celnym oraz reprezentowanie przed Organami Urzędów Celnych. Praca będzie wykonywana na terenie miasta Radymno.Mile widziana znajomośc jęz. angielskiego i rosyjskiego.
RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-26 - Chełm (lubelskie)

AGENT CELNY - od 2 700 PLN

Praca na stanowisku agent celny. Obsługa ruchu granicznego.
RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-26 - Chełm (lubelskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - 3 700 - 4 000 PLN

obsługa koparko-ładowarki, praca przy budowach obiektów mieszkalnych
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-25 - Chełm (lubelskie)

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC - od 2 600 PLN

prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników, sporządzanie listy płac, sporządzanie deklaracji ZUS, praca w systemie kadrowo-płacowym oraz programie płatnik, współpraca z ZUS u urzędami, przygotowywanie Analiz i Raportów na potrzeby Dyrekcji
WILK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-25 - Chełm (lubelskie)

ELEKTRYK - AUTOMATYK - od 2 600 PLN

- prace zwiazane z automatyką wykonawczą na terenie zakładu,- przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów,- wspieranie produkcji w zakresie obsługi konfiguracji oraz uruchamiania parku maszynowego
WILK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-24 - Chełm (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - 1 057,6 PLN

prace porządkowa
kontakt przez PUP - 2020-06-24 - Chełm (lubelskie)

ŚLUSARZ - SPAWACZ - od 17 PLN

SPAWANIE KOMPONENTÓW, OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZI, SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH NA PODSTAWIE RYSUNKU TECHNICZNEGO , PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO SPAWANIA, Obróbka mechaniczna materiałów stalowych i aluminium (wykonywane operacje to : cięcie materiałów, gięcie i wiercenie
PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA - 2020-06-23 - Chełm (lubelskie)

MECHANIK - od 17 PLN

MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ, KONTROLA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA MASZYN
PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA - 2020-06-23 - Chełm (lubelskie)

ROBOTNIK PLACOWY - od 17 PLN

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE FIRMY, DBANIE O ESTETYCZNY WYGLĄD POWIERZONEGO TERENU, WYKONYWANIE PRAC NAPRAWCZYCH, KONSERWATORSKICH I UTRZYMANIE NALEŻYTEJ SPRAWNOŚCI SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO PRZY PRACY
PRZEDSIĘBIORSTWO CONCEPT STAL B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA - 2020-06-23 - Chełm (lubelskie)

MONTER OGUMIENIA - do 2 600 PLN

ocenianie uszkodzeń i ich przyczyn oraz określanie sposobu wykonania naprawy, planowanie i organizowanie procesów technologicznych naprawy, przygotowywanie elementu do naprawy lub regeneracji, wykonywanie czynności naprawczych z zastosowaniem właściwych metod i technologii, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wulkanizacji, kontrolowanie jakości wykonanej pracy, prowadzenie dokumentacji procesu naprawy, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
kontakt przez PUP - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 600 PLN

przypinanie węży do cystern i ładowanie cystern
AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

KRAWCOWA - od 4 500 PLN

szycie sukien ślubnych
BLA-MIR SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 1 950 PLN

sprzedaż obuwia
CCC SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

KELNER - do 2 600 PLN

Kompleksowa obsługa konsumenta na sali śniadaniowej, przygotowanie sali, tj. sztućców, szkła, naczyń do wydawania posiłków i napojów, nakrywanie stołów z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych, serowanie potraw i napojów, sprządzanie lub wykańczanie potraw w obecności konsumenta, obsługa maszyn i urządzeń np. komputerów, kostarek do lodu, kalkulatorów, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp, ppoż, i sanitarno -higienicznych, obsługa uczestników przyjęć okolicznościowych, obsługiwanie gości hotelowych i ewentualnie przygotowywanie prostych posiłków
kontakt przez PUP - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GEODEZYJNYCH - od 3 250 PLN

Nauczanie przedmiotów zawodowych geodezyjnych na poziomie technikum.
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

KIEROWCA - do 2 600 PLN

Załadowanie i wyładowanie produktów, kompletowanie towaru do wysyłki zgodnie z zamówieniem, dbanie o dobry stan pojazdu, przyjmowanie i realizacja zamówień na towary, rozliczanie się z klientami, przekazywnaie faktur sprzedaży, odbiór zwrotów i opakowań
kontakt przez PUP - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 600 PLN

prace przy ociepleniach budynków
Usługi Budowlane i Handel Pawelec Halina - 2020-06-22 - Chełm (lubelskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

przypinanie węży do cystern i ładowanie cystern
AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-19 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI I DRÓG W DEPARTAMENCIE INWESTYCJI I ROZWOJU - od 2 800 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. przygotowania i realizacji inwestycji należy:1)pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta projektu lub wykonywanie innych czynności związanych z realizacją umów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,2)nadzór nad realizacją postanowień zawartych w umowach z wykonawcami oraz procedurami zmian ww. umów w odniesieniu do robót branżowych, a w szczególności:a)opiniowanie i zatwierdzanie koniecznych rozwiązań zamiennych,b)opiniowanie i sprawdzanie kompletności oraz zasadności wniosków składanych przez wykonawców robót branżowych, w tym poprawności kalkulacji cen robót, dostaw i usług,c)opiniowanie opracowań projektowych, kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych w toku realizacji umów na prace projektowe,d)nadzór nad realizacją postanowień umowy na prace projektowe w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej,3) w zakresie udzielania zamówień publicznych:a)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm,b)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,c)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,d)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane dostawy lub usługi,e)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,f)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,g)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. euro,4) w zakresie planowania budżetu Departamentu Inwestycji i Rozwoju:a)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,b)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych,5) w zakresie powierzonych spraw:a)terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b)prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c)wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,6) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a)współpraca z Departamentem Budżetu oraz Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań,b)ścisła współpraca z Wydziałem Wydział Projektów i Funduszy Europejskich poprzez przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,c)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,d)współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,e)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,7) w zakresie współpracy w Wydziale Inwestycji i Dróg oraz w stosunku do pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a)zastępowanie innych pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg w czasie ich nieobecności,b)przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c)przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-18 - Chełm (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

obsługa klienta
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY U WIESI WIESŁAWA BIAŁASZ - 2020-06-18 - Chełm (lubelskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 17 PLN

sprzątanie na zewnątrz wokół budynków
ELMAG-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 3 000 PLN

Przewóz materiałów różnych
EVTRANS Ewa Lipczyńska - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - od 2 600 PLN

obsługa, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń przymysłu spożywczego
AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - od 1 400 PLN

Instalacja urządzeń sanitarnych
kontakt przez PUP - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

KOTLARZ (KOTŁY GAZOWE) - od 2 600 PLN

obsługa kotłowni, ujęcia i zmiękczalni wody
AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

ŚLUSARZ - od 2 600 PLN

spawanie i naprawa urządzeń przymysłu spożywczego
AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-17 - Chełm (lubelskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 6 000 PLN

Sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie raportów oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS, sporządzanie deklaracji podatkowych), nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK I STANISŁAW SOLAK SPÓŁKA JAWNA - 2020-06-16 - Chełm (lubelskie)

następna strona