Praca Urząd Miasta Chełm - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Urząd Miasta Chełm, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 140 ofert pracy Urząd Miasta Chełm.

następna strona
STANOWISKO DS. ZIELENI MIEJSKIEJ - od 2 600 PLN

1) opracowanie perspektywicznych i okresowych programów rozbudowy i konserwacji terenów zieleni,2) koordynowanie działań związanych z zielenią miejską,3)nadzór nad utrzymaniem, dokonywanie przeglądów, ustalaniem potrzeb remontowych i inwestycyjnych w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury zlokalizowanej na terenach komunalnych oraz pasów drogowych,4) opracowywanie koncepcji zagospodarowania krajobrazu na terenach komunalnych,5) planowanie i realizacja w tym dobór roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej oraz pasów drogowych,6) przygotowywanie wniosków na uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów w zakresie zajmowanego stanowiska,7) prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem wykonawców na usługi specjalistyczne w zakresie pielęgnacji zieleni,8) sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz małej architektury,10) samokontrola na stanowisku pracy,11) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-30 - Chełm (lubelskie)

STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ - od 2 600 PLN

I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-29 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW - od 2 600 PLN

1. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta (dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów, sporządzanie protokołów, przygotowywanie materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych glosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich.2) obsługa stałych komisji rady (wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji, sporządzanie protokołów i przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom i ich ewidencjonowanie)3) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta (prowadzenie obsługi kancelaryjno biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego; przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady; przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji; organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę; współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta oraz ławników, a także referendum; przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji; podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi; prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru; przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem; prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie; redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,4) obsługa rad osiedli (organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłoszonych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do rad osiedli).2. Samokontrola na stanowisku pracy.3. Archiwizacja dokumentów.4. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-29 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI I DRÓG W DEPARTAMENCIE INWESTYCJI I ROZWOJU - od 2 800 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. przygotowania i realizacji inwestycji należy:1)pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta projektu lub wykonywanie innych czynności związanych z realizacją umów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,2)nadzór nad realizacją postanowień zawartych w umowach z wykonawcami oraz procedurami zmian ww. umów w odniesieniu do robót branżowych, a w szczególności:a)opiniowanie i zatwierdzanie koniecznych rozwiązań zamiennych,b)opiniowanie i sprawdzanie kompletności oraz zasadności wniosków składanych przez wykonawców robót branżowych, w tym poprawności kalkulacji cen robót, dostaw i usług,c)opiniowanie opracowań projektowych, kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych w toku realizacji umów na prace projektowe,d)nadzór nad realizacją postanowień umowy na prace projektowe w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej,3) w zakresie udzielania zamówień publicznych:a)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm,b)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,c)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,d)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane dostawy lub usługi,e)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,f)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,g)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. euro,4) w zakresie planowania budżetu Departamentu Inwestycji i Rozwoju:a)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,b)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych,5) w zakresie powierzonych spraw:a)terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b)prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c)wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,6) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a)współpraca z Departamentem Budżetu oraz Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań,b)ścisła współpraca z Wydziałem Wydział Projektów i Funduszy Europejskich poprzez przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,c)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,d)współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,e)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,7) w zakresie współpracy w Wydziale Inwestycji i Dróg oraz w stosunku do pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a)zastępowanie innych pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg w czasie ich nieobecności,b)przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c)przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-18 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW - od 2 600 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. księgowości budżetowej należy:1)sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,2)prowadzenie ewidencji sprzedaży: usług geodezyjnych, innych należności należnych dla Urzędu Miasta (opłaty za wycinkę drzew, zwrot kosztów procesu, zwrot czynszu zapłaconego do CHSM, kar umownych),3)bieżące wyjaśnianie nadpłat,4) dokonywanie terminowych rozliczeń z kontrahentami (naliczanie odsetek, wezwania do zapłaty) oraz podejmowanie działań w celu egzekucji należności,5) terminowa i prawidłowa weryfikacja sald na kontach 221, 221-2, 226,6) sprawdzanie wyciągów bankowych rachunku bankowego gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem formalno-rachunkowym, rozdysponowywanie wpłat na poszczególne tytuły oraz przekazywanie właściwym pracownikom,7) dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych,8) potwierdzenie sald z kontrahentami w ramach zakresu czynności,9) przygotowywanie informacji o udzielonych ulgach do podania do publicznej wiadomości,10) prowadzenie postępowań o udzielenie ulg na podstawie obowiązujących przepisów,11) sprawdzanie zaległości w należnościach z tytułu dochodów windykowanych przez biuro,12) sporządzanie sprawozdania z zamówień publicznych,13) zastępowanie w obowiązkach pracowników biura księgowości budżetowej,14) dokonywanie odpisów aktualizujących należności,15) sporządzanie danych do celów sprawozdawczych w szczególności do sprawozdań Rb-27S, Rb-N do sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, o zaległości przedsiębiorców,16) terminowe i prawidłowe archiwizowanie dokumentów,17) samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno -technicznych w ramach powierzonych obowiązków,18) dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,19) przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej,20) przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont,21) wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,22) prawidłowe archiwizowanie dokumentów,23) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,24) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,b)instrukcji obiegu dowodów księgowych,c)regulaminu pracy,d)instrukcji kancelaryjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-12 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W BIURZE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW - od 2 600 PLN

1.dokonywanie wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych,2.prowadzenie ewidencji opłaty targowej oraz postępowań podatkowych w tym zakresie,3.bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej,4.prowadzenie akt podatników,5.współpraca z Wydziałem Komunikacji w zakresie właściwego opodatkowania podatkiem od środków transportowych,6.egzekwowanie obowiązku składania przez podatników deklaracji oraz ich analiza,7.prowadzenie postępowań podatkowych,8.sporządzanie decyzji administracyjnych,9.prowadzenie rejestru ulg i zwolnień podatkowych10.zastępstwo w zakresie wystawiania zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatkowej i wielkości gospodarstwa rolnego,11.zastępstwo w zakresie prowadzenia korespondencji departamentu,12.przygotowanie dokumentów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie,13.uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Chełmie,14.kontrola powszechności opodatkowania, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,15.terminowe i prawidłowe uzgadnianiem po stronie wymiaru konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym, 16.sporządzanie miesięcznych rejestrów wymiarowych oraz korekt,17.sporządzanie danych do celów sprawozdawczości,18.sprawdzanie dokumentów pod względem formalno rachunkowym,19.terminowe i prawidłowe archiwizowanie dokumentów,20.samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,21.dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,22.przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i innych przepisów prawa podatkowego,23.przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat,24.załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,25.stosowanie i przestrzeganie przepisów w sprawach dotyczących pomocy publicznej,26.przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej,27.ochrona bazy danych w ewidencji podatkowej,28.wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,29.przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,30.przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności :a)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełma,b)instrukcji obiegu dowodów księgowych,c)regulaminu pracy,d)instrukcji kancelaryjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-06-12 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - od 2 000 PLN

1)Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Chełm poprzez tworzenie atrakcyjnych wizualnie i wysokiej jakości materiałów promocyjnych.2)Opracowanie materiałów o charakterze inforamacyjno-promocyjnym (katalogi branżowe, informatory, analizy, broszury, foldery itp.).3)Opracowywanie systemów identyfikacji wizualnej, projektowanie logotypów, ulotek, katalogów, opakowań, kart okolicznościowych, teczek reklamowych, kalendarzy i innych tego typu materiałów.4)Redakcja graficzna i skład miejskiego biuletynu Kredą pisane.5)Tworzenie graficznych materiałów reklamowych na potrzeby prasy innych mediów,6)Przygotowywanie materiałów do druku (DTP).7)Opracowywanie graficzne wszelkich kampanii promocyjnych UM Chełm (projektowanie materiałów outdoorowych, materiałów na potrzeby mediów społecznościowych, do Internetu itd.).8)Opracowywanie materiałów graficznych na stronę internetową UM Chełm.9)Graficzna obróbka zdjęć na potrzeby działań promocyjnych Urzędu.10)Współdziałanie ze wszystkimi Departamentami w zakresie tworzenia projektów graficznych na potrzeby druku i publikacji w Internecie.11)Współpraca z pracownikami ds. obsługi marketingowej i prasowej w zakresie public ralations Miasta oraz przygotowywania materiałów graficznych na potrzeby oficjalnych profili na portalach społecznościowych.12)Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy zleconych przez przełożonego.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-25 - Chełm (lubelskie)

STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ - od 2 600 PLN

I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokóły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-15 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW - od 2 600 PLN

1) w zakresie obsługi Rady Miasta:a) obsługa sesji Rady Miasta - dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz innym osobom materiałów z obrad, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazywanie uchwał właściwym organom, publikacja i rejestracja uchwał, publikacja imiennych głosowań radnych, rejestrowanie i przekazywanie uchwał właściwym jednostkom, obsługa techniczna Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Departamentem Edukacji i Sportu, Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich,b) obsługa stałych Komisji Rady - wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów, przekazywanie wniosków i opinii odpowiednim organom oraz ich ewidencjonowanie,c) w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej Komisji - zleconych przez Przewodniczącego Rady, przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, organizowanie, obsługa techniczna i protokołowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę, współudział w pracach związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta oraz ławników, a także referendum, przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji, podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi, prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta, a także ich rejestru, organizowanie lub prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach będących przedmiotem postępowania skargowego, przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miasta, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem, prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych pomiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami, a także dokumentacji w tym zakresie, tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Rady Miasta, Komisji, prac związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych,d) obsługa Rad Osiedli organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej Radom Osiedli, prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków zgłoszonych przez Rady Osiedli do załatwienia odpowiednim organom, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem oraz ich ewidencjonowanie, współudział w pracach związanych z wyborami do Rad Osiedli.2) archiwizacja dokumentacji kategorii A,3) archiwizacja dokumentacji kategorii B,4) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,5) samokontrola na stanowisku pracy,6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-15 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHW BIURZE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW - od 2 600 PLN

1.dokonywanie wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych,2.prowadzenie ewidencji opłaty targowej oraz postępowań podatkowych w tym zakresie,3.bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej,4.prowadzenie akt podatników,5.współpraca z Wydziałem Komunikacji w zakresie właściwego opodatkowania podatkiem od środków transportowych,6.egzekwowanie obowiązku składania przez podatników deklaracji oraz ich analiza,7.prowadzenie postępowań podatkowych,8.sporządzanie decyzji administracyjnych,9.prowadzenie rejestru ulg i zwolnień podatkowych10.zastępstwo w zakresie wystawiania zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatkowej i wielkości gospodarstwa rolnego,11.zastępstwo w zakresie prowadzenia korespondencji departamentu,12.przygotowanie dokumentów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie,13.uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Chełmie,14.kontrola powszechności opodatkowania, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,15.terminowe i prawidłowe uzgadnianiem po stronie wymiaru konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym, 16.sporządzanie miesięcznych rejestrów wymiarowych oraz korekt,17.sporządzanie danych do celów sprawozdawczości,18.sprawdzanie dokumentów pod względem formalno rachunkowym,19.terminowe i prawidłowe archiwizowanie dokumentów,20.samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,21.dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,22.przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i innych przepisów prawa podatkowego,23.przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat,24.załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,25.stosowanie i przestrzeganie przepisów w sprawach dotyczących pomocy publicznej,26.przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej,27.ochrona bazy danych w ewidencji podatkowej,28.wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,29.przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,30.przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności :a)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełma,b)instrukcji obiegu dowodów księgowych,c)regulaminu pracy,d)instrukcji kancelaryjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-15 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJW DEPARTAMENCIE FINANSÓW - od 2 600 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. księgowości budżetowej należy:1)sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,2)prowadzenie ewidencji sprzedaży: usług geodezyjnych, innych należności należnych dla Urzędu Miasta (opłaty za wycinkę drzew, zwrot kosztów procesu, zwrot czynszu zapłaconego do CHSM, kar umownych),3)bieżące wyjaśnianie nadpłat,4) dokonywanie terminowych rozliczeń z kontrahentami (naliczanie odsetek, wezwania do zapłaty) oraz podejmowanie działań w celu egzekucji należności,5) terminowa i prawidłowa weryfikacja sald na kontach 221, 221-2, 226,6) sprawdzanie wyciągów bankowych rachunku bankowego gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem formalno-rachunkowym, rozdysponowywanie wpłat na poszczególne tytuły oraz przekazywanie właściwym pracownikom,7) dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych,8) potwierdzenie sald z kontrahentami w ramach zakresu czynności,9) przygotowywanie informacji o udzielonych ulgach do podania do publicznej wiadomości,10) prowadzenie postępowań o udzielenie ulg na podstawie obowiązujących przepisów,11) sprawdzanie zaległości w należnościach z tytułu dochodów windykowanych przez biuro,12) sporządzanie sprawozdania z zamówień publicznych,13) zastępowanie w obowiązkach pracowników biura księgowości budżetowej,14) dokonywanie odpisów aktualizujących należności,15) sporządzanie danych do celów sprawozdawczych w szczególności do sprawozdań Rb-27S, Rb-N do sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, o zaległości przedsiębiorców,16) terminowe i prawidłowe archiwizowanie dokumentów,17) samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno -technicznych w ramach powierzonych obowiązków,18) dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,19) przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej,20) przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont,21) wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,22) prawidłowe archiwizowanie dokumentów,23) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,24) przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,b)instrukcji obiegu dowodów księgowych,c)regulaminu pracy,d)instrukcji kancelaryjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-14 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - od 2 600 PLN

1)dokonywanie wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla nieruchomości położonych przy ulicach wymienionych w załączniku nr 1 do karty opisu stanowiska,2)dokonywanie wymiaru, zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości oraz analizy poprawności wymiaru podatku pozostałych nieruchomości połączonych z nieruchomością objętą zakresem czynności,3)prawidłowe prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wyjaśniających i dowodowych,4)terminowe sporządzanie i wysyłanie decyzji ustalających bądź korygujących wymiar podatku,5)załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,6)bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej,7)prowadzenie akt podatników, dokonywanie analizy tych akt poprzez sprawdzanie danych w aktach z aktualnymi wypisami z rejestru gruntów,8)dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,9)egzekwowanie obowiązku składania przez podatników informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych w przypadku zbycia lub nabycia lub innych okoliczności uzasadniających zmiany w wymiarze,10)terminowe i prawidłowe uzgadnianie po stronie wymiaru konta 221- Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,11)sporządzanie rejestrów wymiarowych i korekt,12)sporządzanie danych do celów sprawozdawczych,13)sprawdzanie dokumentów dotyczących wymiaru podatku pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,14)prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów,15)samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,16)dokonywanie kontroli powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych poprzez przeprowadzanie kontroli w terenie, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,17)opisywanie wniosków w zakresie wydawanych zaświadczeń,18)uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,19)przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:- regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,- instrukcji obiegu dowodów księgowych,- regulaminu pracy,-instrukcji kancelaryjnej,20)przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i innych przepisów prawa podatkowego,21)przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,22)stosowanie i przestrzeganie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 23) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 24) przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych, 25) wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-14 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W DEPARTAMENCIE FINANSÓW - od 2 600 PLN

prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,prowadzenie ewidencji księgowej funduszu świadczeń socjalnych oraz pożyczek udzielonych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych,dokonywanie naliczenia i korekty funduszu świadczeń socjalnych,dekretacja i księgowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta na podstawie zbiorczych list płac otrzymanych z Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego,dekretacja i księgowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta finansowanych ze środków zewnętrznych,dokonywanie zapisów na kontach księgowych danych o zrealizowanych dochodach przez Urzędy Skarbowe oraz danych z tytułu udziałów w PIT oraz uzgadnianie kont w tym zakresie,dokonywanie księgowania na kontach organu planu dochodów i wydatków budżetowych oraz jego weryfikacja,dokonywanie księgowania na kontach jednostki planu wydatków oraz jego weryfikacja,przekazywanie oraz księgowanie rozliczeń dotacji dla niepublicznych jednostek na podstawie dyspozycji z departamentów merytorycznych,prowadzenie rozliczeń z Lubelską Izbą Rolniczą,dokonywanie płatności składek na rzecz stowarzyszeń, do których należy Miasto Chełm oraz dokonywanie księgowań w tym zakresie,sprawdzanie wyciągów bankowych w ramach rachunku podstawowego oraz rachunku gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem formalno - rachunkowym, rozdysponowywanie wpłat na poszczególne podatki i opłaty oraz przekazywanie właściwym pracownikom (realizowanie zadania podczas nieobecności pracownika właściwego lub dużej ilości pozycji w wyciągach bankowych),dokonywanie dekretacji i księgowania powyższych wyciągów bankowych z podziałem na konta jednostki i budżetu (realizowanie zadania podczas nieobecności pracownika właściwego lub dużej ilości pozycji w wyciągach bankowych),terminowa i prawidłowa weryfikacja sald na kontach organu: 222, 223, 224-0, 240-3, 909, 960, 961, 962, 991,992,terminowa i prawidłowa weryfikacja sald na kontach jednostki: 130, 135, 225-1, 229-1, 231, 234-1, 240-7, 851, 980,przekazywanie informacji właściwym komórkom Urzędu Miasta o wpływach dotacji i innych środków,dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych w ramach rachunków utworzonych w celu realizacji projektów,przekazywanie środków na wydatki dla jednostek w ramach realizowanych projektów,księgowanie wyciągów bankowych w ramach środków z PFRON oraz dokonywanie zapłat na podstawie dyspozycji,prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów,samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,sporządzanie danych do celów sprawozdawczych,przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości,przestrzeganie przepisów z sprawie zasad rachunkowości i planu kont,przestrzeganie innych przepisów mających zastosowanie w pracy biura,wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników,przestrzeganie zasad tajemnicy skarbowej,przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełma,b) regulaminu pracy,c) instrukcji kancelaryjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-14 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI I DRÓG W DEPARTAMENCIE INWESTYCJI I ROZWOJU - od 2 800 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. przygotowania i realizacji inwestycji należy:1)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju lub Koordynatora Wydziału Inwestycji i Dróg - w zakresie opisanym w ustawie Prawo budowlane,2)pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta projektu lub wykonywanie innych czynności związanych z realizacją umów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,3)nadzór nad realizacją postanowień zawartych w umowach z wykonawcami oraz procedurami zmian ww. umów w odniesieniu do robót branżowych, a w szczególności:a)opiniowanie i zatwierdzanie koniecznych rozwiązań zamiennych,b)opiniowanie i sprawdzanie kompletności oraz zasadności wniosków składanych przez wykonawców robót branżowych, w tym poprawności kalkulacji cen robót, dostaw i usług,c)opiniowanie opracowań projektowych, kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych w toku realizacji umów na prace projektowe,d)nadzór nad realizacją postanowień umowy na prace projektowe w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej,4) w zakresie udzielania zamówień publicznych:a)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm,b)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,c)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,d)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane dostawy lub usługi,e)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,f)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,g)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. euro,5) w zakresie planowania budżetu Departamentu Inwestycji i Rozwoju:a)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,b)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych,6) w zakresie powierzonych spraw:a)terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b)prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c)wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,7) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a)współpraca z Departamentem Budżetu oraz Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań,b)ścisła współpraca z Wydziałem Wydział Projektów i Funduszy Europejskich poprzez przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,c)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,d)współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,e)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,8) w zakresie współpracy w Wydziale Inwestycji i Dróg oraz w stosunku do pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a)zastępowanie innych pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg w czasie ich nieobecności,b)przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c)przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Urząd Miasta Chełm - 2020-05-06 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I ZIELENI - od 2 600 PLN

1)Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i pokrewnych ustaw.2)Monitorowanie zadań z zakresu porządku, czystości i zieleni przy współpracy ze Strażą Miejską oraz inicjowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i estetycznego wyglądu Miasta.3)Przygotowanie, realizacja, rozliczenie finansowe i rzeczowe oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych z:- utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Chełm w tym w pasach drogowych;- utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w tym w pasach drogowych;- utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych.4)Ewidencjonowanie terenów wskazanych przez Wydział merytoryczny, w celu bieżącego utrzymania czystości.5)Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń do gromadzenia, usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.6)Likwidacja nielegalnych wysypisk przy współpracy ze Strażą Miejską.7)Badania i analizy w zakresie jakości świadczonych usług komunalnych.8)Wyjaśnienia, interpelacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, bieżących remontów obiektów i urządzeń komunalnych oraz eksploatacji terenów zieleni miejskiej.9)Współdziałanie z Wydziałem merytorycznym w zakresie wspólnych zadań tj. gospodarki odpadami, ochroną przyrody itp.10)Współpraca z właściwymi organami w zakresie poprawy sytuacji porządkowo-sanitarne (Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Nadzór budowlany itp.)11) Ochrona terenów zieleni, zadrzewień, parków.12) Bieżące remonty i eksploatacja terenów zieleni miejskiej i infrastruktury rekreacyjnej.13)Opracowywanie programów rozwoju i utrzymania małej architektury miejskiej (ogródki jordanowskie, palce zabaw, parki itp.).14)Ochrona pomników i tablic pamiątkowych usytuowanych na terenie Miasta Chełm.15)Współpraca przy organizowaniu okolicznościowych imprez sportowo-artystycznych na terenie Miasta Chełm w zakresie utrzymania czystości i porządku.16)Współpraca z Departamentem Promocji i Kultury przy organizowaniu i oprawie technicznej corocznych świąt państwowych i kościelnych.17) Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości, zieleni miejskiej oraz utrzymania małej architektury.18) Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań oraz ich finansowe rozliczanie.19) Dokonywanie kontroli w zakresie utrzymania czystości, terenów zieleni miejskiej oraz utrzymania małej architektury jako jednego z mechanizmów kontroli zarządczej.20)Samokontrola na stanowisku pracy.21)Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-29 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PROMOCJI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KULTURY W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

1)kreowanie polityki promocyjnej,2)opracowywanie informacji promocyjnych przeznaczonych do publikacji w środkach masowego przekazu oraz współpraca z Biurem Informatyki i Gabinetem Prezydenta w zakresie promocji Miasta Chełm w Internecie,3)przygotowywanie tekstów oficjalnych wystąpień,4)przygotowywanie materiałów prasowych,5)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,6)prowadzenie dokumentacji fotograficznej,7)koordynacja spotkań, obsługa organizacyjna wizyt i uroczystości na terenie Miasta,8)współpraca z pracownikiem ds. obsługi marketingowej i prasowej w zakresie public relations Miasta oraz oficjalnych profili na portalach społecznościowych,9)prowadzenie czynności wyjaśniających odnośnie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań,10)opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i Komisji Rady Miasta,11)należyte prowadzenie akt zgodnie z jednolitym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną i archiwalną,12)opracowanie koncepcji turystycznego, rekreacyjnego zagospodarowania Miasta oraz kreowanie produktu turystycznego,13)wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy zleconych przez przełożonego,14)opracowywanie wniosków,15)prowadzenie i aktualizacja karty informacyjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-29 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. KULTURY I TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KULTURY W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

1)Współdziałanie ze służbą ochrony zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.2)Prowadzenie spraw dotyczących ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chełm.3)Planowanie, inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie upowszechniania różnych form działalności kulturalnej.4)Współpraca w opracowywaniu projektów budżetu Departamentu i instytucji kultury oraz nadzór nad prawidłowym ich wykonaniem.5)Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami.6)Współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie działalności kulturalnej i turystycznej.7)Kontrolowanie i wizytowanie podległych instytucji kultury.8)Prowadzenie ewidencji innych obiektów, które świadczą usługi hotelarskie na terenie miasta Chełm.9)Organizacja obchodów, rocznic i świąt państwowych, imprez okolicznościowych na terenie miasta Chełm.10)Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.11)Archiwizacja dokumentów dotyczących Departamentu.12)Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.13)Pobieranie, wysyłanie korespondencji.14)Samokontrola na stanowisku pracy.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-28 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. ANALIZ FINANSOWYCH W GABINECIE PREZYDENTA - od 2 800 PLN

1)dokonywanie kontroli prawidłowego prowadzenia przez spółki z udziałem Miasta dokumentacji z zakresu zgodności z przepisami prawa dotyczącego spółek prawa handlowego, jako jednego z mechanizmów kontroli zarządczej;2)wykonywanie analizy ekonomicznej działalności polegająca na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych;3)badanie szeroko rozumianych finansów organizacji, ocenianie stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć i decyzji finansowych;4)badanie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami zewnętrznymi;5)ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych;6)współpraca w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych z funduszy zewnętrznych;7)opracowanie sprawozdań z wykonywanych zadań określonych w planach pracy, sprawozdań, informacji wynikających z odrębnych przepisów bądź na polecenie zwierzchników;8)samokontrola na zajmowanym stanowisku;9)poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu;10)przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, w szczególności:- statut Gminy-Miasta Chełm,- regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Chełm,- procedura opracowania budżetu miasta ,- regulamin pracy.11)należyte prowadzenie akt, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną i archiwalną;12)przestrzeganie porządku ustalonego w zakładzie pracy;13)przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;14)dbanie o dobro Urzędu i ochronę jego mienia;15)wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-28 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKA DS. BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWAW DEPARTAMENCIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWAW URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

1.sprawdzanie dokumentacji architektonicznobudowlanej w zakresie:a)zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;b)zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;c)kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;d)wykonania sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu.2.sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów budowlanych.3.przygotowywanie decyzji - pozwoleń na budowę.4.przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu.5.zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.6.przygotowywanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych w zakresie:a)linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych, projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.7.wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu - w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.8.przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.9.przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.10.przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego.11.wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego.12.udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.13.wydawanie dziennika budowy.14.wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia faktu albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.15.wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali.16.wydawanie zaświadczeń dotyczących poświadczenia powierzchni użytkowej lokalu.17.prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.18.prowadzenie ewidencji zgłoszeń na wykonanie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.19.koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu.20.prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem i archiwizacją wydawanych decyzji.21.współpraca i zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.22.prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przekazywaniem danych statystycznych wg obowiązujących przepisów.23.wydawanie aktów administracyjnych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.24.zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy oraz o jego rozstrzygnięciu.25.ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem26.wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-16 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SKARBU PAŃSTWAW WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI W DEPARTAMENCIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

Zadania ww. etatu w całości wykonywane są z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) :1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.2. Przygotowywanie wniosków do sądu o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.3. Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem majątku przez Skarb Państwa po osobach zmarłych.4. Prowadzenie Spraw związanych z nabyciem przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego po podmiotach, które nie dokonały we właściwym czasie przerejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.5. Współtworzenie bazy ewidencyjnej nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobach nierozdysponowanych.6.Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla potrzeb sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.7. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie spraw sądowych, prowadzonych w sprawach ujętych w punktach 4 i 6 zakresu.8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, a w szczególności z Sądem Rejonowym w Chełmie Wydziałem Ksiąg Wieczystych, Wydziałem Cywilnym i Archiwum Państwowym w Chełmie w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.9. Uczestniczenie w wizjach terenowych wyznaczanych przez PINB w Chełmie lub Sąd Rejonowy w Chełmie w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.10. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów dokonywania zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm oraz księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.11. Współdziałanie w sporządzaniu rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa.12. Współdziałanie w opracowywaniu planów pracy, sprawozdań i informacji z zakresu działania referatu.13. Współdziałanie z innymi referatami w Wydziale oraz innymi Departamentami i ich Wydziałami w Urzędzie w sprawach merytorycznych referatu.14. Samokontrola wykonanych czynności służbowych na stanowisku pracy.15. Dokonywanie kontroli wchodzących w zakres kontroli zarządczej.16. Wykonywanie w ramach zastępstwa, czynności z innych stanowisk pracy w referacie.17. Ochrona danych EGIB przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem18. Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-16 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MIASTA CHEŁM W DEPARTAMENCIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

1)sprzedaż nieruchomości z zasobów komunalnych w drodze przetargów i bezprzetargowo.2)oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargów i bezprzetargowo.3)sprzedaż nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.4)przenoszenie własności nieruchomości na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.5)organizowanie zamówień publicznych w zakresie działania referatu.6)zlecanie wycen nieruchomości gruntowych, budynków, i innych urządzeń i składników majątkowych.7)współdziałanie w opracowywaniu planów pracy, sprawozdań i informacji z zakresu działania referatu.8)współdziałanie z innymi referatami w Wydziale oraz innymi Departamentami i ich Wydziałami w Urzędzie w sprawach merytorycznych referatu, w tym promocji nieruchomości przeznaczonych do zbycia i aktywizacji ich sprzedaży.9)przygotowywanie propozycji pod kątem zabezpieczenia ofert inwestorskich wewnętrznych Miasta i zewnętrznych, dotyczących wykorzystania mienia komunalnego.10)uczestnictwo w komisjach przetargowych na sprzedaż nieruchomości.11)opracowywanie i aktualizacja planu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów komunalnych Miasta Chełm.12)współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań rocznych z gospodarowania mieniem komunalnym.13)redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie ogłoszeń.14)samokontrola wykonanych czynności służbowych na stanowisku pracy.15)dokonywanie kontroli wchodzących w zakres kontroli zarządczej.16)wykonywanie, w ramach zastępstwa, czynności z innych stanowisk pracy w referacie.17)ochrona danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz niepożądaną modyfikacją i nieuprawnionym do nich dostępem18)wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb pracodawcy i odpowiadających kwalifikacjom pracownika.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-16 - Chełm (lubelskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - od 3 300 PLN

1)wykonywanie zadań określonych w przepisach naczelnych organów władzy i administracji państwowej, Uchwałach Rady Miasta Chełm i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Chełm,2)samokontrola na stanowisku pracy,3)dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,4)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,5)opracowywanie pism i projektów innych aktów prawnych, a także ich podpisywanie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,6)wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,7)wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,8)zamieszczanie przypisków,9)wpisywanie do aktu stanu cywilnego znajdującego się w księdze stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego,10)wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,11)wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,12)tworzenie i zatwierdzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) w tym aktów zagranicznych podlegających transkrypcji,13)sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia,14)sporządzanie protokołu zgłoszenia zgonu,15)sporządzanie protokołu uznania ojcostwa,16)sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,17)sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,18)sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczeń o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,19)sporządzanie protokołu oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,20)sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion,21)sporządzanie pisemnych ,,zapewnień dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,22)sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,23)sporządzanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,24)sporządzanie zaświadczeń o stanie cywilnym,25)prowadzenie uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego,26)przyjmowanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie,27)organizowanie uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie,28)podpisywanie sprawozdań statystycznych urodzeń, małżeństw, zgonów,29)załatwianie korespondencji w tym konsularnej,30)migracja aktów wraz ze wzmiankami i przypiskami do Systemu Rejestrów Państwowych,31)prowadzenie i realizacja zleceń w Systemie rejestrów Państwowych,32)przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej i przepisów szczególnych, regulujących sprawy wynikające z pełnionych obowiązków,33)przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,34)wykonywanie innych czynności na zajmowanym stanowisku zleconych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,35)nadzór nad archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,36)wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu Ewidencji Ludności i dowodów osobistych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-10 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PROMOCJI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI I KULTURY W URZĘDZIE MIASTA CHEŁM - od 2 600 PLN

1)kreowanie polityki promocyjnej,2)opracowywanie informacji promocyjnych przeznaczonych do publikacji w środkach masowego przekazu oraz współpraca z Biurem Informatyki i Gabinetem Prezydenta w zakresie promocji Miasta Chełm w Internecie,3)przygotowywanie tekstów oficjalnych wystąpień,4)przygotowywanie materiałów prasowych,5)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,6)prowadzenie dokumentacji fotograficznej,7)koordynacja spotkań, obsługa organizacyjna wizyt i uroczystości na terenie Miasta,8)współpraca z pracownikiem ds. obsługi marketingowej i prasowej w zakresie public relations Miasta oraz oficjalnych profili na portalach społecznościowych,9)prowadzenie czynności wyjaśniających odnośnie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań,10)opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i Komisji Rady Miasta,11)należyte prowadzenie akt zgodnie z jednolitym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną i archiwalną,12)opracowanie koncepcji turystycznego, rekreacyjnego zagospodarowania Miasta oraz kreowanie produktu turystycznego,13)wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy zleconych przez przełożonego,14)opracowywanie wniosków,15)prowadzenie i aktualizacja karty informacyjnej.
Urząd Miasta Chełm - 2020-04-07 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. ADMINISTROWANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DO PROWADZENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 2 600 PLN

1)Zgłaszanie wykonawcy systemu informatycznego Asseco błędów i modyfikacji w programach odpadowych,2)Testowanie poprawności działania systemu pod względem wydajności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,3)Analizowanie danych oraz dostarczanie wyspecjalizowanych zestawień, raportów w arkuszu kalkulacyjnym,4)Współpraca z podmiotami w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej dotyczących systemu gospodarki odpadami,5)weryfikacja danych otrzymanych z systemu informatycznego monitorującego prace pojazdów odbierających odpady komunalne na terenie miasta,6)Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie wykonywanych obowiązków,7)Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości elektronicznej w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) ,prowadzenie sprawozdawczości elektronicznej w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) ,8)Edytowanie strony internetowej w tym zamieszczanie odpowiedzi w portalach internatowych na zapytania od mieszkańców lub innych podmiotów lub informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,9)Obsługa infolinii, przyjmowanie interwencji mieszkańców,10)Testowanie poprawności aplikacji mobilnej na telefon Ecoharmonogram,11)Prowadzenie archiwum,12)Przygotowanie i edytowanie e-Deklaracji,13)Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy Ordynacja podatkowa,14)Przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji opłat dla organów podatkowych.,15)Samokontrola na stanowisku pracy,16)Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-26 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 2 600 PLN

1)Zakładanie kont wymiarowych właścicieli nieruchomości,2)Prowadzenie rejestru wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rejestru przypisów i odpisów opłaty w programie KSON,3)Prowadzenie postępowań podatkowych, w tym: przygotowywanie wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych i prowadzenie rejestru w tym zakresie naliczania kar administracyjnych za brak segregacji,4)Rejestr posiadania umów od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta,5)Analiza i rejestr zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,6)Weryfikacja na podstawie dostępnych programów o danych zawartych w deklaracjach w szczególności o ilości osób,7)Stała weryfikacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta na podstawie wpisu do CEIDIG/KRS ,8)Prowadzenie rejestru zawartych umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z miejskiego rejestru,9)Udzielanie zgody wejścia na teren nieruchomości podmiotu odbierającego odpady komunalnej,10)Udzielanie ulg, zwolnień, umorzeń podatkowych,11)Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną,12)Wydawanie zaświadczeń o udzielanie pomocy publicznej,13)Prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie wydziału (inwentaryzacji) ,14)Przygotowywanie interpretacji podatkowych,15)Dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wydziału,16)Sporządzanie danych do celów sprawozdawczości,17)Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy Ordynacja podatkowa,18)Przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji opłat dla organów podatkowych,19)Samokontrola na stanowisku pracy,20)Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-26 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. REJESTRACJI STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO - od 2 600 PLN

1)Wykonywanie zadań określonych w przepisach naczelnych organów władzy i administracji państwowej, Uchwałach Rady Miasta Chełm i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Chełm.2)Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska.3)Podpisywanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska po uprzednim uzyskaniu upoważnienia od Kierownika USC.4)Opracowywanie pism i projektów innych aktów prawnych, a także ich podpisywanie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.5)Samokontrola na stanowisku pracy.6)Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie upoważnienia Kierownika USC.7)Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby na podstawie upoważnienia Kierownika USC.8)Zamieszczanie przypisków na podstawie upoważnienia Kierownika USC nie zastrzeżonych przepisami ustawy.9)Wpisywanie do aktu stanu cywilnego znajdującego się w księdze stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego na podstawie upoważnienia Kierownika USC.10)Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach na podstawie upoważnienia Kierownika USC.11)Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego na podstawie upoważnienia Kierownika USC.12)Tworzenie projektów aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), w tym aktów zagranicznych podlegających transkrypcji.13)Sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia.14)Sporządzanie protokołu zgłoszenia zgonu.15)Przygotowywanie protokołu uznania ojcostwa.16)Przygotowywanie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.17)Przygotowywanie protokołu przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.18)Przygotowywanie protokołu przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.19)Przygotowywanie protokołu oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.20)Przygotowywanie protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion.21)Przygotowywanie pisemnych "zapewnień" dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.22)Sporządzanie projektów zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.23)Sporządzanie projektów zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.24)Sporządzanie projektów zaświadczeń o stanie cywilnym.25)Prowadzenie akt zbiorowych i archiwum USC.26)Załatwianie korespondencji niezastrzeżonej dla Kierownika USC.27)Prowadzenie ewidencji ksiąg stanu cywilnego i dokumentacji kat. A.28)Coroczne przygotowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych celem przekazania do Archiwum Państwowego zgodnie z zapisami ustawowymi.29)Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego i dbałość o stan księgozbioru.30)Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego oraz teczek rzeczowych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.31)Na koniec każdego roku kalendarzowego segregacja akt zbiorowych, teczek rzeczowych, korespondencji, ich archiwizacja oraz przekazywanie do archiwum zakładowego lub brakowania.32)Tworzenie projektów migracji aktów wraz ze wzmiankami i przypiskami do Systemu Rejestrów Państwowych i przedkładanie ich Kierownikowi USC lub Zastępcy Kierownika USC do zatwierdzenia.33)Prowadzenie i realizacja zleceń w Systemie Rejestrów Państwowych.34)Przygotowywanie i przesyłanie danych do GUS.35)Obsługa Kierownika USC i Zastępcy Kierownika USC podczas uroczystości zawierania małżeństw i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.36)Przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej i przepisów szczególnych, regulujących sprawy wynikające z pełnionych obowiązków.37)Redagowanie kart w BIP.38)Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.39)Wykonywanie innych czynności na zajmowanym stanowisku zleconych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a podczas nieobecności przez Z-cę Kierownika USC.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-18 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. MONTAŻU WIDEO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WYMIARZE 1/2 ETATU - od 1 300 PLN

1)Rejestracja wideo i montaż wideo w zakresie materiałów filmowych służących promocji Miasta i Urzędu.2)Obróbka dźwiękowa przygotowywanych materiałów wideo.3)Przygotowywanie materiałów wideo do emisji.4)Tworzenie projektów graficznych na potrzeby druku i publikacji w Internecie.5)Opracowanie programów i planów graficznego kreowania wizerunku Urzędu Miasta.6)Współdziałanie ze wszystkimi departamentami w zakresie tworzenia projektów graficznych na potrzeby druku i publikacji w Internecie.7)Graficzna obróbka zdjęć na potrzeby działań promocyjnych Urzędu.8)Opracowywanie systemów identyfikacji wizualnej, projektowanie logotypów, ulotek, katalogów, opakowań, kart okolicznościowych, teczek reklamowych, kalendarzy i innych tego typu materiałów.9)Tworzenie graficznych materiałów reklamowych na potrzeby prasy i innych mediów.10)Przygotowywanie materiałów do druku (DTP).11)Współpraca z lokalnymi mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-18 - Chełm (lubelskie)

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI I ROZWOJU - od 3 500 PLN

1) nadzór i koordynowanie wykonania zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm:1)w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Dróg,2)w zakresie działania Wydziału Projektów i Funduszy Europejskich,3)w zakresie działania Biura Zamówień Publicznych, 2) zapewnienie dyscypliny pracy w Departamencie,3) opracowywanie kart opisu stanowisk dla pracowników, udzielanie urlopów, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, karania, nagradzania, awansowania, ocenianie pracowników,4)oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zadań realizowanych przez Departament,5)przetwarzanie danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami i wnioskowanie o wydawanie upoważnień w tym zakresie podległym pracownikom,6)przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, a w szczególności: Statutu Urzędu Miasta Chełm, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm, procedury opracowania budżetu miasta, obiegu dowodów księgowych, Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Chełm, Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm,7)dokonywanie identyfikacji oceny ryzyka oraz ustalanie metody przeciwdziałania ryzyku występującego w trakcie działalności Departamentu,8)podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień i innych pism zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,9)dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,10)poprawne przygotowanie spraw dla kierownictwa Urzędu Miasta Chełm,11)wyznaczanie zastępstw w Departamencie,12)sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa,13)przestrzeganie przepisów szczególnych regulujących sprawy realizowane przez Departament, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej,14)przestrzeganie ustalonego u Pracodawcy porządku,15)przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy informacji niejawnych przez podległych pracowników,16)przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów ppoż. oraz nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez podległych pracowników,17)dbanie o dobro Urzędu i ochrona jego mienia,18)w zakresie powierzonych spraw do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:a) terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich archiwizowanie zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b) prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c) wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.19) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a) współpraca z Departamentem Finansów w zakresie przygotowywania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań, w tym przygotowywania dowodów OT po zakończeniu ich realizacji,b) wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,20) w zakresie współpracy z innymi pracownikami Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a) zastępowanie innych pracowników w czasie ich nieobecności,b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c) przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-16 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI I DRÓG W DEPARTAMENCIE INWESTYCJI I ROZWOJU - od 2 600 PLN

Do obowiązków Pracownika ds. przygotowania i realizacji inwestycji należy:1)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju lub Koordynatora Wydziału Inwestycji i Dróg - w zakresie opisanym w ustawie Prawo budowlane,2)pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta projektu lub wykonywanie innych czynności związanych z realizacją umów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,3)nadzór nad realizacją postanowień zawartych w umowach z wykonawcami oraz procedurami zmian ww. umów w odniesieniu do robót branżowych, a w szczególności:a)opiniowanie i zatwierdzanie koniecznych rozwiązań zamiennych,b)opiniowanie i sprawdzanie kompletności oraz zasadności wniosków składanych przez wykonawców robót branżowych, w tym poprawności kalkulacji cen robót, dostaw i usług,c)opiniowanie opracowań projektowych, kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych w toku realizacji umów na prace projektowe,d)nadzór nad realizacją postanowień umowy na prace projektowe w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej,4) w zakresie udzielania zamówień publicznych:a)przygotowywanie, prowadzenie postępowań oraz odbiór zamówień na roboty, dostawy i usługi o wartości do 30 tys. euro zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miasta Chełm,b)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,c)sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,d)przygotowywanie istotnych postanowień umowy na roboty budowlane dostawy lub usługi,e)przygotowywanie propozycji warunków udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,f)redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy,g)udział w pracach komisji przetargowych oraz rekomendowanie wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniach do 30 tys. euro,5) w zakresie planowania budżetu Departamentu Inwestycji i Rozwoju:a)szacowanie wartości zamówień na usługi i dostawy oraz kosztorysowanie budowlanych robót branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,b)przedkładanie propozycji części opisowej zadań inwestycyjnych, zgłaszanych do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm lub innych materiałów planistycznych i sprawozdawczych,6) w zakresie powierzonych spraw:a)terminowe i staranne rozpatrywanie oraz prowadzenie powierzonych spraw aż do ich zakończenia, w tym przygotowywanie projektów korespondencji, protokołów i notatek, redagowanie dokumentów sprawy oraz ich oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną,b)prowadzenie powierzonych spraw z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonego,c)wykonywanie innych prac poleconych przez przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem,7) w zakresie współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Chełm:a)współpraca z Departamentem Budżetu oraz Departamentem Finansów w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania powierzonych zadań,b)ścisła współpraca z Wydziałem Wydział Projektów i Funduszy Europejskich poprzez przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,c)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,d)współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie ubezpieczenia wykonywanych i oddanych do użytku inwestycji miejskich,e)wykonywanie innych zadań i prac na rzecz innych komórek Urzędu Miasta Chełm w ramach powierzonego stanowiska pracowniczego wyłącznie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,8) w zakresie współpracy w Wydziale Inwestycji i Dróg oraz w stosunku do pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju a także innych komórek Urzędu Miasta Chełm:a)zastępowanie innych pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg w czasie ich nieobecności,b)przestrzeganie zasad współżycia społecznego,c)przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Chełm.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-13 - Chełm (lubelskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - od 3 300 PLN

1) wykonywanie zadań określonych w przepisach naczelnych organów władzy i administracji państwowej, Uchwałach Rady Miasta Chełm i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Chełm,2) samokontrola na stanowisku pracy,3) dokonywanie samooceny kontroli zarządczej,4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,5) opracowywanie pism i projektów innych aktów prawnych, a także ich podpisywanie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,6) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,7) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,8) zamieszczanie przypisków,9) wpisywanie do aktu stanu cywilnego znajdującego się w księdze stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego,10) wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,11) wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,12) tworzenie i zatwierdzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) w tym aktów zagranicznych podlegających transkrypcji,13) sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia,14) sporządzanie protokołu zgłoszenia zgonu,15) sporządzanie protokołu uznania ojcostwa,16) sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,17) sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,18) sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczeń o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,19) sporządzanie protokołu oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,20) sporządzanie protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion,21) sporządzanie pisemnych ,,zapewnień dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,22) sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,23) sporządzanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,24) sporządzanie zaświadczeń o stanie cywilnym,25) prowadzenie uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego,26) przyjmowanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie,27) organizowanie uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie,28) podpisywanie sprawozdań statystycznych urodzeń, małżeństw, zgonów,29) załatwianie korespondencji w tym konsularnej,30) migracja aktów wraz ze wzmiankami i przypiskami do Systemu Rejestrów Państwowych,31) prowadzenie i realizacja zleceń w Systemie rejestrów Państwowych,32) przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących administracji samorządowej i przepisów szczególnych, regulujących sprawy wynikające z pełnionych obowiązków,33) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,34) wykonywanie innych czynności na zajmowanym stanowisku zleconych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,35) nadzór nad archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,36) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu Ewidencji Ludności i dowodów osobistych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-11 - Chełm (lubelskie)

STANOWISKO DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I ZIELENI - od 2 600 PLN

1)Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i pokrewnych ustaw.2)monitorowanie zadań z zakresu porządku, czystości i zieleni przy współpracy ze Strażą Miejską oraz inicjowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i estetycznego wyglądu Miasta.3)Przygotowanie, realizacja, rozliczenie finansowe i rzeczowe oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych z:- utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Chełm w tym w pasach drogowych;- utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w tym w pasach drogowych;- utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych.4)Ewidencjonowanie terenów wskazanych przez Wydział merytoryczny, w celu bieżącego utrzymania czystości.5)Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń do gromadzenia, usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.6)ustalanie sposobu zarządzania lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób miasta Chełm,7)Likwidacja nielegalnych wysypisk przy współpracy ze Strażą Miejską.8)Badania i analizy w zakresie jakości świadczonych usług komunalnych.9)Wyjaśnienia, interpelacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, bieżących remontów obiektów i urządzeń komunalnych oraz eksploatacji terenów zieleni miejskiej.10)Współdziałanie z Wydziałem merytorycznym w zakresie wspólnych zadań tj. gospodarki odpadami, ochroną przyrody itp.11)Współpraca z właściwymi organami w zakresie poprawy sytuacji porządkowo-sanitarne (Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Nadzór budowlany itp.)12) Ochrona terenów zieleni, zadrzewień, parków.13)Opracowywanie programów rozwoju i utrzymania małej architektury miejskiej (ogródki jordanowskie, palce zabaw, parki itp.).14)Ochrona pomników i tablic pamiątkowych usytuowanych na terenie Miasta Chełm.15)Współpraca przy organizowaniu okolicznościowych imprez sportowo-artystycznych na terenie Miasta Chełm w zakresie utrzymania czystości i porządku.16)Współpraca z Departamentem Promocji i Kultury przy organizowaniu i oprawie technicznej corocznych świąt państwowych i kościelnych.17) Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości, zieleni miejskiej oraz utrzymania małej architektury.18) Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań oraz ich finansowe rozliczanie.19) Dokonywanie kontroli w zakresie utrzymania czystości, terenów zieleni miejskiej oraz utrzymania małej architektury jako jednego z mechanizmów kontroli zarządczej.20)samokontrola na stanowisku pracy,21)wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
Urząd Miasta Chełm - 2020-03-10 - Chełm (lubelskie)

następna strona