Praca GŁÓWNY KSIĘGOWY Damnica Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wynagrodzenie: 3 500 - 5 500 PLN

Zakres obowiązków: Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Data publikacji: 2016-08-11

Lokalizacja: Damnica (pomorskie)

Pracodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 3 500 - 5 500 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Damnica

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: pomorskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: słupski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Damnica

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Czy jest to praca stała?: 1

Zawód: główny księgowy

Dokładniejszy opis oferty pracy: praca stała

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 3 500 - 5 500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: pomaturalne/policealne, ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: średnie zawodowe, ekonomiczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania formalne - obligatoryjne podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885,z późniejszymi zmianami):posiadanie obywatelstwa polskiego,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,2. Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości;biegła znajomość obsługi komputera;znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: QWANT, QWARK;znajomość obsługi programu SJO BESTIA służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom;znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy prawo zamówień publicznych;znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność i terminowość, wysoka kultura osobista i komunikatywność;preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego w placówkach oświatowych.

Nazwa pracodawcy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Adres pracodawcy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny,CV, kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia,oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie.5.Inne informacjeProcedura naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzana jest dwuetapowo i obejmuje :I etap kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.II etap kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji SOSW w Damnicy oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie SOSW w Damnicy.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica, w dni robocze w godzinach 7.30-15.00, w terminie do 23 sierpnia 2016 r. do godz. 15:oo.Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy.Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) . Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).Dokumenty dostarczone po upływie w.w. terminu nie będą rozpatrywane.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSW w Damnicy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów. Umowa o pracę z wybranym kandydatem na stanowisko głównego księgowego zawarta zostanie zgodnie z zapisem art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: pomorskie

Powiat pracodawcy: słupski

Gmina pracodawcy: Damnica

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Damnica

Ulica pracodawcy: Korczaka

Numer budynku pracodawcy: 1

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: główny księgowy

Data dodania oferty pracy: 11.08.2016

Oferta pracy ważna do: 23.08.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 11.08.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 11.08.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

KONTROLER JAKOŚCI - od 3 000 PLN

Zgodny ze stanowiskiem; jedna zmiana; praca od zaraz; kontakt z pracodawcą e-mailowy.
MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2016-02-01 - Głobino (pomorskie)

OPIEKUN MEDYCZNY - od 1 850 PLN

opieka nad osobami starszymi; praca 12-godzinna; wstępnie kontakt telefoniczny z pracodawcą w godz. 10-15 w celu ustalenia terminu spotkania
Dom Opieki "Dolina Słupi" Jolanta Szczerbaty - 2016-03-23 - Kobylnica (pomorskie)

SZWACZKA - od 2 750 PLN

szycie cholewek
ZAKŁAD OBUWIA MAN FASHION - 2017-07-31 - Łosino (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 6 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 8-16
Centrum Edukacyjne Technik sp.z o.o - 2016-12-19 - Słupsk (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 500 PLN

prowadzenie księgowości spółki
PKS Hrubieszów Sp. z o.o. - 2017-06-28 - Hrubieszów (lubelskie)

KIEROWCA - od 1 850 PLN

Rozwożenie obiadów i pizzy; jedna zmiana; kontakt z pracodawcą telefoniczny w godzinach (8-12) oraz e-mailowy.
"Klusek" Piotr Zamościk - 2016-01-26 - Ustka (pomorskie)

POMOC KUCHENNA / POMOC W KAWIARNI - od 11 PLN

zgodnie ze stanowiskiem , praca ok.60 h tygodniowo
kontakt przez OHP - 2016-06-09 - Ustka (pomorskie)

RECEPCJONISTA/KA - od 1 900 PLN

profesjonalna obsługa gości; meldowanie, wymeldowanie gości; przyjmowanie, rozliczanie rezerwacji, obsługa centrali telefonicznej; obsługa recepcyjnych programów informatycznych; aktywna sprzedaż oferty obiektu; rozliczenia rezerwacji, obsługa kasy; dwie zmiany; kontakt z pracodawcą e-mailowy.
"SŁONECZNA" Sp. z o.o. - 2016-02-08 - Ustka (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 6-20
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - 2017-04-24 - Ustka (pomorskie)

INSTRUKTOR KULTURALNO-OŚWIATOWY - od 2 000 PLN

Organizacja pracy świetlicy wiejskiej, prowadzenie zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań w świetlicy, planowanie i organizacja spotkań okolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy Kobylnica; miejsce wykonywania pracy Płaszewo; praca w godz. 12.00-20.00; kontakt z pracodawcą osobisty i telefoniczny w godzinach (7:30-15:30) oraz e-mailowy.
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy - 2016-07-04 - Płaszewo (pomorskie)

PIELĘGNIARKA - od 2 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; wynagrodzenie 2200 zł brutto do uzgodnienia+premia; kontakt telefoniczny z pracodawcą w godz. 8-20
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy"Orka" Ryszard Wiencek - 2016-03-04 - Ustka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 1 000 PLN

Wymagane wykształcenie wyższe - rachunkowość, księgowość, certyfikat. Charakterystyka pracy: sporządzanie sprawozdań finansowych, księgowanie dokumentów, przygotowywanie deklaracji do US i ZUS, kadry i płace. Wynagrodzenie oraz godziny pracy do uzgodnienia. Kontakt z pracodawcą telefoniczny lub e-mailowy oldorybnik (at) gmail.com.
OLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-07-06 - Rybnik (śląskie)

KSIĘGOWA - od 2 800 PLN

praca w godz. 8-16; kontakt osobisty i tel. z pracodawcą w godz. 11-14
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY S.J. - 2016-04-22 - Ustka (pomorskie)

TECHNIK SERWISU - od 2 500 PLN

Instalacja, bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii na stacjach paliw.
FTS Sp. z o.o. - 2017-08-31 - Bierkowo (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 500 PLN

Praca przy produkcji .Wymagana znajomość rysunku technicznego. Godziny pracy: 7.00- 15.00
Techal Sp. z o.o. - 2017-03-24 - Włynkówko (pomorskie)

PRACOWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI - od 2 000 PLN

bieżące wykonywanie badań produkowanych wód i napoi oraz nadzór nad jakością produktu.; Pracodawca zapewnia bezpłatny transport od strony Słupska i Główczyc do Damnicy i z powrotem.; kontakt z pracodawcą osobisty w godzinach (10-15), telefoniczny w godzinach (8-15) oraz e-mailowy.
Wosana S.A. - 2016-02-05 - Damnica (pomorskie)

ŚLUSARZ - od 2 500 PLN

praca w godz. 7-15, 14-22; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8.00-15.30
Zakład Ślusarsko-Lakierniczy s.c. - 2016-05-20 - Kobylnica (pomorskie)

KUCHARZ - od 3 000 PLN

Zgodny ze stanowiskiem; dwie zmiany (10-22); kontakt z pracodawcą osobisty i telefoniczny w godzinach (11-15) oraz e-mailowy.
PUG UNI BAR ALBATROS S.C. - 2016-03-08 - Ustka (pomorskie)

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - od 2 900 PLN

praca przy zamykarkach ( nadzór nad prawidłową praca zamykarek, naprawa, konserwacja), godz. pracy 7.15-15.15; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 7.30-15.00
INLETTA Sp. z o.o. - 2017-03-30 - Krzywań (pomorskie)

REFERENT DS. ADMINISTRACJI - od 3 000 PLN

Wystawianie zamówień od klienta na podstawie oferty, wystawianie zamówień do dostawcy na podstawie oferty, sprawdzanie dostaw z PZ/PW, sprawdzanie faktur zakupu, wyjaśnianie niejasności z magazynem oraz działem zakupów (np. korekty, błędy), wystawianie zwykłych WZ na potrzeby firmy; praca od zaraz; jedna zmiana (8-16); możliwość zatrudnienia na stałe; kontakt z pracodawcą osobisty (11-16) oraz e-mailowy
DJ Products Engineering Solutions Sp. z o.o. - 2015-12-02 - Potęgowo (pomorskie)

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA NA STACJI PALIW - od 2 200 PLN

obsługa klienta na stacji paliw; dwie zmiany (6-18, 18-6); praca od zaraz; kontakt z pracodawca telefoniczny oraz e-mailowy.
PHU EMILIA KRÓL - 2016-04-04 - Kobylnica (pomorskie)

NAUCZYCIEL RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ - od 860 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; praca w godz. 7.30-14.30
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Domaradzu - 2016-08-12 - Domaradz (pomorskie)

PRACOWNIK MALARNI, PRACOWNIK PRODUKCJI - od 1 750 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy
PPH BORMECH SP. Z O.O. - 2015-12-08 - Charnowo (pomorskie)

MŁODSZY WYCHOWAWCA - od 2 100 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 8-20
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce - 2017-04-19 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI STOLARKI ALUMINIOWEJ - od 3 000 PLN

Praca przy produkcji stolarki aluminiowej w godz. 7-15.
Techal Sp. z o.o. - 2017-04-20 - Włynkówko (pomorskie)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA 1/2 ETATU - od 2 000 PLN

prowadzenie pełnej rachunkowości w spółce z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych ( miesięcznych , kwartalnych, rocznych) , kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in;US.GUS,ZUS, prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ,forma umowy do uzgodnienia; praca w godz. 8-16;
"ANEX PLUS" Sp. z o. o. - 2016-04-19 - Ustka (pomorskie)

KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO - od 4 500 PLN

Załadunek towaru w Gdańsku i rozwożenie po okolicach Ustki oraz Jarosławca; po czasie określonym umowa na czas nieokreślony
AN-DO-RO S.C. WALDEMAR SZKOPIAK DARIUSZ KARPIŃSKI - 2016-09-01 - Ustka (pomorskie)

LAMINARZ- FORMIERZ - od 3 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 7.00- 15.00; umowa na czas określony, min. 2 lata
HUBAR Arkadiusz Siekierzycki - 2017-03-01 - Duninowo (pomorskie)

KUCHARZ/SZEF KUCHNI - od 2 300 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem; Praca w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce; Kontakt z pracodawcą w godz.8.00-16.00
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki - 2017-05-17 - Ustka (pomorskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj