Praca GŁÓWNY KSIĘGOWY Damnica Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wynagrodzenie: 3 500 - 5 500 PLN

Zakres obowiązków: Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Data publikacji: 2016-08-11

Lokalizacja: Damnica (pomorskie)

Pracodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 3 500 - 5 500 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Damnica

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: pomorskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: słupski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Damnica

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Czy jest to praca stała?: 1

Zawód: główny księgowy

Dokładniejszy opis oferty pracy: praca stała

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 3 500 - 5 500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: pomaturalne/policealne, ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: średnie zawodowe, ekonomiczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania formalne - obligatoryjne podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885,z późniejszymi zmianami):posiadanie obywatelstwa polskiego,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,2. Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości;biegła znajomość obsługi komputera;znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: QWANT, QWARK;znajomość obsługi programu SJO BESTIA służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom;znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy prawo zamówień publicznych;znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność i terminowość, wysoka kultura osobista i komunikatywność;preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego w placówkach oświatowych.

Nazwa pracodawcy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Adres pracodawcy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny,CV, kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia,oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie.5.Inne informacjeProcedura naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzana jest dwuetapowo i obejmuje :I etap kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.II etap kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji SOSW w Damnicy oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie SOSW w Damnicy.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica, w dni robocze w godzinach 7.30-15.00, w terminie do 23 sierpnia 2016 r. do godz. 15:oo.Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy.Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) . Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).Dokumenty dostarczone po upływie w.w. terminu nie będą rozpatrywane.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSW w Damnicy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów. Umowa o pracę z wybranym kandydatem na stanowisko głównego księgowego zawarta zostanie zgodnie z zapisem art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: pomorskie

Powiat pracodawcy: słupski

Gmina pracodawcy: Damnica

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Damnica

Ulica pracodawcy: Korczaka

Numer budynku pracodawcy: 1

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: główny księgowy

Data dodania oferty pracy: 11.08.2016

Oferta pracy ważna do: 23.08.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 11.08.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 11.08.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 4 500 PLN

prowadzenie ewidencji rach.podatkowej,sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,sporządzanie deklaracji PIT,VAT,nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rozliczeń w dziale księgowości
Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej - 2016-02-05 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI - od 2 000 PLN

bieżące wykonywanie badań produkowanych wód i napoi oraz nadzór nad jakością produktu.; Pracodawca zapewnia bezpłatny transport od strony Słupska i Główczyc do Damnicy i z powrotem.; kontakt z pracodawcą osobisty w godzinach (10-15), telefoniczny w godzinach (8-15) oraz e-mailowy.
Wosana S.A. - 2016-02-05 - Damnica (pomorskie)

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI DREWNA - od 2 100 PLN

przecieranie drewna okrągłego na tarcicę, sztaplowanie tarcicy lub pakietowanie na zaumatyzowanych liniach, obsługiwanie komputera do obliczania miąższośći i rejestracji pakietów tarcicy, rozdrabnianie drewna na rębakach i młynach rozdrabniajacych w celu dalszego jego wykorzystania, skrawanie drewna obwodowo lub płasko na różnego typu obrabiarkach, obsługiwanie urzadzeń i maszyn do produkcji płyt, wiązanie lub oklejanie środków płyt, prowadzenie procesu klejenia i okleinowania, prowadzenie procesu lakierowania; godz. pracy 6-14, 14-22; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 9-14
CENTRUM KONSULTINGU BIZNESOWEGO SP. Z. O.O. - 2017-04-05 - Wrzeście (pomorskie)

LAMINARZ- FORMIERZ - od 3 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 7.00- 15.00; umowa na czas określony, min. 2 lata
HUBAR Arkadiusz Siekierzycki - 2017-03-01 - Duninowo (pomorskie)

ELEKTROMECHANIK - od 15 PLN

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń w tym bieżąca obsługa i nadzór,- podłączenie urządzeń i maszyn do sieci elektrycznej oraz ustalenie i utrzymanie zadanych - parametrów pracy urządzeń, - zapewnienie bezpiecznej pracy, właściwego stanu technicznego oraz wydajności urządzeń i maszyn produkcyjnych, - uczestnictwo w akcjach likwidacji awarii oraz usuwanie ich skutków na teranie zakładu, - wykonywanie bieżących napraw, przeglądów technicznych oraz przeglądów prewencyjnych w maszynach i urządzeniach zgodnie z przyjętych harmonogramem.Okres próbny 3 miesiące; godziny pracy 7.00- 17.30; równoważny system czasu pracy
MORPOL - 2017-07-04 - Duninowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 489 PLN

- pomoc kuchenna w przygotowaniu potraw zgodnie ze standardami ośrodka- dbałość o estetykę potrawUmowa na 33 miesiące; godziny pracy: 7.00- 19.00; praca co drugi dzień po 12 h
Ankris Phu Zpchr Andrzej Kurzak - 2017-06-14 - Ustka (pomorskie)

LISTONOSZ - od 1 537,5 PLN

Do zadań pracownika będzie należeć:- doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych,- budowanie pozytywnych relacji z klientami,- realizacja planów sprzedażowych dot. wybranych usług i towarów,- rzetelne prowadzenie ewidencji korespondencji,- wsparcie placówki pocztowej w innych pracach związanych z obsługą przesyłek.Wymiar czasu pracy: 0,75 etatuKontakt z pracodawcą wstępnie telefoniczny, kontakt osobisty w godz. 11.00- 13.00
Poczta Polska S.A. - 2017-01-17 - Ustka (pomorskie)

KELNER - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem.Praca w godzinach 7:00-19:00
Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego SANATORIUM TĘCZA Spółdzielnia Pracy - 2017-03-29 - Ustka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 500 PLN

prowadzenie księgowości spółki
PKS Hrubieszów Sp. z o.o. - 2017-06-28 - Hrubieszów (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 850 PLN

Wszyskie prace porządkowe na terenie Ośrodka; praca w godz. 7-15, kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-16
Ośrodek Wypoczynkowy "NIEWIADÓW" - 2016-04-21 - Ustka (pomorskie)

KUCHARZ - od 3 500 PLN

Zgodne ze stanowiskiem; praca w godz. 15-22; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 11-19; możliwość zapewnienia przez pracodawcę dojazdów
PHU EDEN Walerian Kasperski - 2016-06-16 - Ustka (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 1 850 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; praca w godz. 6-14, 13-21; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 7-15, telefoniczny w godz. 7-18
Sklep Spożywczo-Przemysłowy i Usługi Transportowe Lukasz Gastół - 2016-11-21 - Swołowo (pomorskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ - od 1 850 PLN

Nadzór nad poprawnością procesu produkcyjnego ; dwie zmiany (8-16, 16-22); praca od zaraz; kontakt z pracodawca osobisty i telefoniczny w godzinach (8-16) oraz e-mailowy.
Aerosol Service Sp. z o.o. - 2016-01-14 - Charnowo (pomorskie)

KELNER/KA - od 2 000 PLN

obsługa sali restauracyjnej, zmywaka, baru, Możliwość zapewnienia przez pracodawcę: wyżywienia
MORSKIE OPOWIEŚCI RENATA KOLATOWICZ - 2015-11-25 - Przewłoka (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 1 750 PLN

Praca przy obsłudze sklepu internetowego. Kontakt z pracodawcą telefoniczny w godz. 8.00-16.00 oraz przez e-mail.
Fant Kuten - 2015-12-28 - Kobylnica (pomorskie)

KIEROWCA AUTOKARU W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. - od 1 850 PLN

Kierowca autobusu w ruchu krajowym i międzynarodowym; kontakt z pracodawca e-mailowy.
P.H.U. Wito-Tur Tomasz Wiśniewski - 2016-02-04 - Ustka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 2 500 - 3 500 PLN

Prowadzenie księgowości Spółdzielni.
SPÓŁDZIELNIA PRACY "KŁOS" W BRZESKU - 2017-05-22 - Brzesko (małopolskie)

GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A - 2 500 - 4 000 PLN

osoba na tym stanowisku odpowiada za ogólną koordynację finansów LGD, zapewnia wysoką jakość obsługi finansowej LGD, prowadzenie księgowości i spraw kadrowych, planuje i monitoruje realizację budżetu LGD, prowadzi terminową sprawozdawczość finansową, rozlicza funkcjonowanie LGD. Ważniejsze zadania: a) nadzór nad finansami i prowadzenie księgowości LGD, b) sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych LGD (bilans, rachunek wyników i innych jeśli przepisy nakładają na jednostkę obowiązek ich sporządzania), c) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz ubezpieczeń społecznych, d) współpraca z bankami, urzędami skarbowymi i ZUS oraz podmiotami prowadzącymi kontrole LGD w zakresie finansów, e) planowanie i monitoring budżetu LGD, w tym przygotowywanie prognoz finansowych dla Dyrekcji i Zarządu Fundacji, f) współpraca z kontrahentami w sprawach płatności za zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności, g) współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami w zakresie przygotowania aplikacji, h) rozliczanie realizowanych projektów, kontrola budżetowa projektów, sporządzanie wniosków o płatność. Kontakt z pracodawcą: telefoniczny (w godz. 8-15) lub mailowy. Wynagrodzenie: 2500-4000 zł brutto.
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi - 2016-04-12 - Krzynia (pomorskie)

MAGAZYNIER-KIEROWCA - od 2 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem, godz. pracy 8-16; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-15
ROBO-SPAW PIOTR MRÓZ LESZEK ANDRUK - 2016-12-14 - Bolesławice (pomorskie)

FREZER - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 7-15; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 7-15
Konstal Wiesław Stecz - 2017-07-07 - Kobylnica (pomorskie)

PALACZ CO - od 2 800 PLN

1. przestrzeganie instrukcji obsługi kotłów c.o., aby nie dopuścić do jakiejkolwiek awariikotłów,2. systematycznie oczyszczanie kotłów c.o. co wpływa na obniżenie zużycia koksui węgla,3. przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach c.o. stosownie dotemperatury zewnętrznej tzn. w dniach o wyższej temperaturze zewnętrznej obniżaćtemperaturę w kotłach, aby tym samym nie dopuścić do zbędnego zużycia węgla czykoksu,4. systematycznie spalać miały węglowe, aby nie dopuścić do marnotrawstwa,5. przestrzegać przepisów bhp i p. poż.6. utrzymywać w czystości pomieszczenia kotłowni; godz. pracy 7-15
PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O. O. - 2016-11-29 - Główczyce (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 1 075 - 1 425 PLN

1. Prowadzenie rachunkowości SPPR w Pruszczu Gdańskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. Sprawdzanie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku SPPR3. Sporządzanie planu finansowego, bilansów, raportów i sprawozdań oraz bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego, a w razie potrzeby dokonywanie korekt.4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora SPPR analiz i sprawozdań o realizacji planu finansowego.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.6. Przygotowywanie projektów budżetu SPPR oraz harmonogramu wydatków.7. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym SPPR, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.9. Kontrola i weryfikacja naliczania prawidłowego wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS.10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w SPPR .11. Obsługa programu SAGA, PŁATNIK, PUE sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, US, GUS, UZP oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.14. Należyte przechowywanie i archiwizowanie oraz zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.16. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej SPPR 17. Windykacja należności.18.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe - 2017-05-19 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

GOSPODARZ POSESJI - od 1 850 PLN

utrzymanie porządku i czystości na powierzonym rejonie, sprzątanie powierzchni utwardzonych i pielęgnacja trawników polegająca na usuwaniu śmieci (nieczystości), zgrabianie liści z trawników, pielenie chwastów, w okresie zimowym usuwanie z chodników śniegu, posypywanie piaskiem wejścia do klatek schodowych, sprzątanie śmietników polegające na usuwaniu śmieci rozsypanych wokół śmietników i wrzucanie ich do pojemników. Praca w godz. 6-14.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Korab" w Ustce - 2016-09-08 - Ustka (pomorskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - od 1 850 PLN

Rozładunek i załadunek materiałów, wykonywanie wykopów, przejazd maszyny lub transport maszyny na miejsce wykonywania robót, obsługa techniczna powierzonej maszyny tj. konserwacja sprzętu po wykonaniu pracy, dbanie o dobry stan techniczny maszyny
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach - 2016-09-02 - Wieliszewo (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 1 850 PLN

Praca przy obróbce ryb - filetowanie, patroszenie, mrożenie, pakowanie, obsługa stanowisk pracy itp.Wysokość wynagrodzenia brutto: 1850 zł
Krajowa Izba Producentów Ryb - 2016-09-21 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy; kontakt osobisty z pracodawcą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godz. 8-14 oraz poprzez e-mail
TRADE COMPANY Sławomir Skrodziuk - 2017-01-31 - Przewłoka (pomorskie)

MECHANIK-KONSERWATOR - od 2 200 PLN

naprawa maszyn i urządzeń do obróbki drewna, wózków widłowych
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" sp. z o.o Tartak w Korzybiu - 2016-10-19 - Korzybie (pomorskie)

BARMAN/KELNER - od 13 PLN

Praca w Sferique Beach Bar -Ustka Plaża Wschodnia (w sezonie letnim). Kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (76-200 Strzelinko 14 Dolina Charlotty)
TWISTER Tomasz Wawrowski - 2017-05-25 - Ustka (pomorskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ - od 2 500 PLN

zgodnie ze stanowiskiem, praca w godz. 8-16, wstępnie kontakt telefoniczny z pracodawcą w godz. 8-16 w celu ustalenia terminu spotkania
"TERESTAL" Jerzy Terefenko - 2016-01-28 - Wiklino (pomorskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj