Praca GŁÓWNY KSIĘGOWY Damnica Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wynagrodzenie: 3 500 - 5 500 PLN

Zakres obowiązków: Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Data publikacji: 2016-08-11

Lokalizacja: Damnica (pomorskie)

Pracodawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,sporządzanie sprawozdań statystycznych,nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,dokonywanie kontroli wewnętrznej,sporządzanie umów i obciążeń wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za usługi: transport i wyżywienie,opracowanie instrukcji i projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5500 zł brutto (do uzgodnienia). Szczegóły oferty na stronie http://oswdamnica.biposwiata.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/202964/nabor_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glownego_ksiegowego__1_etat

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 3 500 - 5 500 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Damnica

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: pomorskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: słupski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Damnica

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Czy jest to praca stała?: 1

Zawód: główny księgowy

Dokładniejszy opis oferty pracy: praca stała

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 3 500 - 5 500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: pomaturalne/policealne, ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: średnie zawodowe, ekonomiczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania formalne - obligatoryjne podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885,z późniejszymi zmianami):posiadanie obywatelstwa polskiego,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,2. Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości;biegła znajomość obsługi komputera;znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: QWANT, QWARK;znajomość obsługi programu SJO BESTIA służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom;znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy prawo zamówień publicznych;znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność i terminowość, wysoka kultura osobista i komunikatywność;preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego w placówkach oświatowych.

Nazwa pracodawcy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Adres pracodawcy:
Korczaka 1, 76-231 Damnica, powiat: słupski, woj: pomorskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny,CV, kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia,oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie.5.Inne informacjeProcedura naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzana jest dwuetapowo i obejmuje :I etap kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.II etap kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji SOSW w Damnicy oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie SOSW w Damnicy.Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica, w dni robocze w godzinach 7.30-15.00, w terminie do 23 sierpnia 2016 r. do godz. 15:oo.Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy.Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) . Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).Dokumenty dostarczone po upływie w.w. terminu nie będą rozpatrywane.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSW w Damnicy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów. Umowa o pracę z wybranym kandydatem na stanowisko głównego księgowego zawarta zostanie zgodnie z zapisem art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: pomorskie

Powiat pracodawcy: słupski

Gmina pracodawcy: Damnica

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Damnica

Ulica pracodawcy: Korczaka

Numer budynku pracodawcy: 1

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: główny księgowy

Data dodania oferty pracy: 11.08.2016

Oferta pracy ważna do: 23.08.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 11.08.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 11.08.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

TŁOCZARZ-ZGRZEWACZ - od 2 550 PLN

Miejsce wykonywania pracy Widzino , wstępny kontakt telefoniczny w godz. 7-15 w celu ustalenia terminu spotkania
PLASMET Czechowicz Sp.J. - 2016-09-16 - Widzino (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 5 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAGMOR - 2017-07-14 - Ustka (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

Sprzątanie obiektu i otoczenia.
ZNP ZG OLW Delfin - 2017-05-09 - Ustka (pomorskie)

KONSERWATOR - od 2 700 PLN

1. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej nadzorowanego sprzętu, będącego na wyposażeniu i eksploatowanego w Tritec Production Sp. z o.o.2. Diagnozowanie oraz usuwanie usterek, awarii, problemów technicznych, utrzymanie ruchu maszyn, wspieranie działu produkcyjnego przy awariach.3. Prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonych urządzeń i innego sprzętu.4. Udział w pracach konserwacyjno-naprawczych powierzonego sprzętu.5. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej awarii i usterek. Praca w godz. 6-14. Kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 7-15.
Tritec Production Sp z o.o. - 2017-01-03 - Redzikowo (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 000 PLN

Praca w Krapkowicach.
kontakt przez PUP - 2016-07-27 - Krapkowice (opolskie)

OPERATOR PRASY KRAWĘDZIOWEJ - od 2 700 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 6-22; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-16
Obróbka Metali Mieczysław Mielnik - 2017-06-22 - Włynkówko (pomorskie)

KASJER / KASJERKA - od 13 PLN

sprzedaż biletów do ZOO; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 9-15
TOURTREND Sp. z o. o. - 2017-02-28 - Strzelinko (pomorskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ - od 2 500 PLN

zgodnie ze stanowiskiem, praca w godz. 8-16, wstępnie kontakt telefoniczny z pracodawcą w godz. 8-16 w celu ustalenia terminu spotkania
"TERESTAL" Jerzy Terefenko - 2016-01-28 - Wiklino (pomorskie)

CZYŚCICIEL POJAZDÓW - od 2 200 PLN

czyszczenie i mycie samochodów ciężarowych i osobowych; pełen etat; dwie zmiany w godzinach 6.00- 21.00; umowa na 33 miesiące
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DALLAS MARCIN GAWĘDA - 2017-10-31 - Kobylnica (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy; kontakt osobisty z pracodawcą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godz. 8-14 oraz poprzez e-mail
TRADE COMPANY Sławomir Skrodziuk - 2017-01-31 - Przewłoka (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa kasy fiskalnej i klienta; godziny pracy: 9.00- 17.00, umowa na okres próbny- 6 miesięcy
Sklep Spożywczy-Przemysłowy Anna Jakubiak - 2017-02-07 - Machowinko (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klientów, doradzanie, przyjmowanie dostaw towarów, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy; godziny pracy: 5.00- 21.00. Możliwość wynajęcia pokoju przy sklepie, koszty ponosi pracownik, możliwość awansu po okresie próbnym na stanowisko kierownika sklepu. Pracodawca zapewnia szkolenie z obsługi kasy fiskalnej, badania lekarskie. Po okresie próbnym zarobki 2000 NETTO
Sklep Spożywczy U GOSI - 2017-01-24 - Przewłoka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 800 PLN

prowadzenie księgi przychodów i roachodów,prowadzenie ewidencji środków trwałych, dokonywanie rozliczeń prawno-podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych ZUS i sprawozdań finansowych, obsługa kadrowo-płacowa, prowadzenie dokumentacji firmowej i księgowej.
ZBIGNIEW MELKA "MELKA" Z.R.B. - ŚLUSARSTWO - 2016-07-14 - Żory (śląskie)

SZWACZKA - 1 850 - 2 000 PLN

szycie ubiorów i elementów wyposażenia
NFM Production sp. z o.o. - 2016-09-05 - Potęgowo (pomorskie)

RECEPCJONISTA - od 2 700 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 7.19- 19.07
HOTEL USTKA ABM TOURISTIC Sp. zo.o. - 2017-11-07 - Ustka (pomorskie)

KIEROWCA AUTOKARU W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. - od 1 850 PLN

Kierowca autobusu w ruchu krajowym i międzynarodowym; kontakt z pracodawca e-mailowy.
P.H.U. Wito-Tur Tomasz Wiśniewski - 2016-02-04 - Ustka (pomorskie)

STOLARZ - od 2 600 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem. Wysokość wynagrodzenia; 1900 zł netto. Kontakt z pracodawcą telefoniczny w godz. 8.00-17.00
"STOLMAR" Zaklad Stolarski Marek Wojtas - 2015-12-21 - Wrzeście (pomorskie)

TECHNOLOG PIEKARNI- CUKIERNI - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 8.00- 15.00; po zakończeniu okresu próbnego praca stała
Piekarnia-Cukiernia Klassa Sp. J. - 2017-06-02 - Potęgowo (pomorskie)

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH) - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 10-18
kontakt przez PUP - 2017-01-24 - Dębnica Kaszubska (pomorskie)

PRACOWNIK KROJOWNI - od 1 850 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; praca w godz. 6-22
IMS SOFA Sp. z o.o. Oddział w Kobylnicy - 2016-09-07 - Kobylnica (pomorskie)

PRACOWNIK MAGAZYNU - od 2 000 PLN

Załadunek mebli tapicerowanych kompletami wg zamówień zgodnie z listą załadunkową; godziny pracy: 6.00- 22.00; umowa na okres próbny z możliwością dłuższej współpracy
IMS Sofa Sp. z o.o. Oddział w Kobylnicy - 2017-02-24 - Kobylnica (pomorskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 1 850 PLN

praca w godz. 8-15; kontakt osobisty i tel. z pracodawcą w godz. 9-15
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "EWA" Stanisław Wiencek - 2016-05-10 - Ustka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 200 - 5 600 PLN

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT) i sprawozdań do GUS. Pełnienie nadzoru nad procedurami księgowo-podatkowymi oraz planem kont. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Współpraca z innymi działami.
AUTO - TRANSPORT Piotr Penkalski - 2016-11-24 - Wieliszew (mazowieckie)

OPERATOR WTRYSKARKI - od 2 000 PLN

obsługa wtryskarki; godz. pracy 6-14, 14-22, 22-6, praca również w soboty i niedziele; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 10-15
"FATIMA" Handel Art. Przemysłowymi Jusif Bajramow - 2017-06-28 - Redzikowo (pomorskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem pracy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SALBUD" - 2016-09-09 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ - od 1 850 PLN

Nadzór nad poprawnością procesu produkcyjnego ; dwie zmiany (8-16, 16-22); praca od zaraz; kontakt z pracodawca osobisty i telefoniczny w godzinach (8-16) oraz e-mailowy.
Aerosol Service Sp. z o.o. - 2016-01-14 - Charnowo (pomorskie)

OBSŁUGA WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW - od 1 850 PLN

obsługa wypożyczalni łyżew oraz użytkowników obiektu w określonych godzinach poprzez wypożyczanie łyżew i pobieranie opłaty za udostępnienie sprzętu; dbanie o dobry stan techniczny oznakowania lodowiska, tablic informacyjnych i kierunkowych oraz gaśnic; utrzymanie porządku na stanowisku pracy i zapleczu obiektu oraz sprzątanie każdorazowo po zakończeniu pracy; dbanie o powierzone mienie i utrzymywanie go w stanie niepogarszającym się ponad normalne zużycie; dbanie o porządek i bezpieczeństwo użytkowników obiektu, zachowanie wysokiej kultury osobistej w stosunku do korzystających z obiektu
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA - 2016-01-12 - Ustka (pomorskie)

STOLARZ- MONTER MEBLI - od 2 000 PLN

wykonywanie, składanie oraz montaż mebli; umowa na 3 lata; godziny pracy 8.00- 16.00; wysokość wynagrodzenia 2000 zł brutto
P.P.H.U."MILAN" Jarosław Kraiński - 2017-08-29 - Łosino (pomorskie)

KELNER/KA - od 2 000 PLN

obsługa gości przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej doradzanie w zakresie wyboru potraw i napojów przyjmowanie zamówień od klientów i obsługa stolików, sporządzanie rachunków
kontakt przez OHP - 2016-06-01 - Ustka (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 2 500 PLN

prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia z ZUS, sprawy pracownicze, korespondencja biurowa
"AGRALAM" SP.Z O.O. - MLEWIEC - 2017-02-09 - Mlewiec (kujawsko-pomorskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj