Praca nowodworski - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy nowodworski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2933 ofert pracy nowodworski.

następna strona
PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 300 PLN

Zakres zadań:1) prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku;2) świadczenie pracy socjalnej polegającej przede wszystkim na: udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwie, budowaniu planu pomocy i wsparcia;3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących;4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych: a) w rodzinach zastępczych, b) u osób kontynuujących naukę, usamodzielnianych,c) w sprawach dotyczących odpłatności rodziców naturalnych umieszczanych dzieci w rodzinach zastępczych, d) w sytuacjach interwencyjnych;e) na każdą zgłoszoną prośbę wynikającą ze współpracy z instytucjami, z którymi współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;5) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;6) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;7) udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy, głównie osobom niepełnosprawnym;8) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy.Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:1) kierować się zasadami etyki zawodowej;2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych;3) osób do samostanowienia;4) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;5) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;6) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;7) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;8) współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub innymipodmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.Warunki pracy na stanowisku:1) umowa o pracę;2) wymiar czasu pracy 1 etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo (w godzinach: 8.00-16.00, 10.00-18.00, 7.00-15.00); 3) możliwość pracy w terenie, np. w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wyjazd interwencyjny, udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego;4) praca przy monitorze ekranowym min. 4 godz. dziennie;5) praca w pomieszczeniu biurowym, w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do zamontowania tzw. schodołaz) oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd, winda);6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późń. zm.) w miesiącu sierpniu 2017 r. tj. w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wyniósł więcej niż 6%.7. Wymagane dokumenty.1) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.3) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.5) oświadczenie kandydata, że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)8. Składanie dokumentów.1) Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. 2) Dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat pokój 02) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu) do dnia 25 września 2017 r., do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.9. Dodatkowe informacje.1) Przesłanie zgłoszenia w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kandydat spełnia powyższe kryteria. 2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych w dniu sporządzania niniejszego ogłoszenia. 3) Kandydat może wprowadzić zmiany w złożonym zgłoszeniu lub je wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania zgłoszeń. Zarówno zmiana jak i wycofanie zgłoszenia wymagają zachowania formy pisemnej.4) Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie wskazanym w Informacji o możliwości składania ofert nie będą rozpatrywane za datę wpływu uważa się termin doręczenia dokumentów.5) W przypadku zatrudnienia - kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (data wydania zaświadczenia nie wcześniej niż miesiąc przed datą ogłoszenia naboru).6) List motywacyjny oraz życiorys winny być podpisane własnoręcznie oraz opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).7) Kandydaci spełniający wymagania konieczne określone w Ogłoszeniu o naborze będą zapraszane (telefonicznie lub listownie) na następny etap rekrutacji.8) Osoby nie zakwalifikowane nie będą powiadamiane.9) Planowany termin zatrudnienia: od listopad 2017 rok;10) Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55/246-81-75 lub 55/246-82-05.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 2017-09-18 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPAWACZ RĘCZNY GAZOWY - od 15 PLN

Spawanie blach, spawanie konstrukcji, obsługa urządzeń spawalniczych.
kontakt przez PUP - 2017-09-18 - Czosnów (mazowieckie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU - 2 200 - 2 800 PLN

Nadzór nad pracownikami, dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sklepu.
F.H KOMIS Terczyński , Musiał - Spółka Jawna - 2017-09-18 - Kąty Rybackie (pomorskie)

GŁÓWNY TECHNOLOG PRODUKCJI - 3 500 - 4 500 PLN

kierowanie działem produkcji, nadzór nad pracownikami
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-09-18 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - 997,4 PLN

Według programu stażu
kontakt przez PUP - 2017-09-18 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - 2 000 - 2 500 PLN

Obsługa kasy fiskalnej w sklepie samoobsługowym.
F.H KOMIS Terczyński , Musiał - Spółka Jawna - 2017-09-15 - Kąty Rybackie (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
Sanpro Consulting BPO Sp. z o.o. - 2017-09-15 - Ryki (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
Roka ZPCh Sp. z o.o. - 2017-09-15 - Ryki (pomorskie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - od 2 000 PLN

Sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnej opieki zdrowotnej, przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów wizyt u lekarza, czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów, przekazywanie pacjentom informacji o usługach zdrowotnych.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

ARCHITEKT - od 2 850 PLN

Opracowywanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych i projektów wnętrz.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

DOZORCA - od 2 000 PLN

Ochrona obiektu, prace porządkowe.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Stare Orzechowo (mazowieckie)

POMOCNIK MECHANIKA - od 2 000 PLN

pomoc mechanikowi przy naprawach samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych
DN SPEDITION GROUP Sp. z o.o. - 2017-09-14 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

HANDLOWIEC - od 2 000 PLN

Kontakt z klientem, pozyskiwanie nowych klientów, sprzedaż towaru, obsługa komputera.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Ruszkowo (mazowieckie)

CIEŚLA - od 2 300 PLN

Obsługa niwelatora, czytanie rysunku technicznego. Praca na terenie miasta Warszawa.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 200 PLN

Prace biurowe, obsługa komputera, obsługa posprzedażowa klientów, powiadamianie o ekspiracji polis.
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Nasielsk (mazowieckie)

POMOCNIK CIASTKARZA - od 2 200 PLN

Pieczenie ciastek, pakowanie ciastek w opakowania, sprzątanie.
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

TYNKARZ - PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 200 PLN

Wykonywanie prac ogólnobudowlanych - tynkowanie, malowanie, kładzenie gładzi. Praca na terenie powiatu nowodworskiego.
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

KUCHARZ - od 2 900 PLN

przygotowanie posiłków i wydawanie w porcjach dla osób chorych i w podeszłym wieku
PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI "ZŁOTA OSTOJA" EWA MANIARA - 2017-09-13 - Palmiry (mazowieckie)

DIETETYK - od 2 000 PLN

Opracowanie diet różnego typu dla klientów.
Kinga Frydrych - 2017-09-13 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 1 200 PLN

Magazynowanie towarów różnego pochodzenia, wprowadzanie towarów do systemu, umiejętność odczytywania etykiet, zaopatrywanie magazynu.
Natalia Diaczuk "GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU" - 2017-09-13 - Zakroczym (mazowieckie)

KUCHARZ KUCHNI TRADYCYJNEJ/ORIENTALNEJ - od 3 000 PLN

Przygotowywanie potraw kuchni tradycyjnej, opracowywanie receptur nowych dań, przygotowywanie menu lunch, bieżąca obsługa zamówień.
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

KIEROWCA KAT. C+E - od 2 000 PLN

przewóz towarów, przewóz krajowy i międzynarodowy
ENERGO-KLIM Andrzej Fierek - 2017-09-13 - Ryki (pomorskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA ZIEMNIACZANEGO - od 1 000 PLN

Praca przy obsłudze urządzeń służących do obierania ziemniaków
kontakt przez PUP - 2017-09-13 - Zakroczym (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 000 PLN

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy znajduje się na stronie internetowej MOPS http://www.krynicamorska.naszops.pl. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w ramach zadań pomocy społecznej, sporządzanie decyzji administracyjnych, list wypłat zasiłków, sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu pomocy społecznej, zawieranie kontraktów socjalnych , obsługa programów z zakresu pomocy społecznej, świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej, współpraca z innymi podmiotami. Wymagane dokumenty:a) list motywacyjny,b) CV ( życiorys),c) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,d) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucjipaństwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownikasocjalnego.Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:Oferty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia 20 września 2017 roku.Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2017-09-12 - Krynica Morska (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 400 PLN

Przyjmowanie i wydawanie towarów, czynności magazynowe, obsługa wózka widłowego
FIEGE Sp. z o.o. - 2017-09-12 - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

KOMINIARZ - od 6 000 PLN

Czyszczenie przewodów kominowych w domkach jednorodzinnych, w przypadku gdy kominiarz posiada tytuł mistrza także wykonywanie przeglądów rocznych, odbiorów i inne.
Twój Kominiarz - 2017-09-12 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KSIĘGOWA - od 2 100 PLN

dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych, współpraca z insytucjami zewnętrznymi ( US,ZUS, GUS, NBP), potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
Piotr Łukasiuk P.P.H.U. "STOLMACH" - 2017-09-11 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

PATROSZACZ RYB - od 2 000 PLN

filetowanie i patroszenie ryb
ZALMOR Sp. cywilna - 2017-09-11 - Marzęcino (pomorskie)

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH - od 2 000 PLN

Wymiana pampersów, mycie, kąpanie, pomoc w karmieniu, pomoc przy codziennych czynnościach.
Prywatny Dom Opieki "Sielanka" Jarosław Połeć - 2017-09-08 - Palmiry (mazowieckie)

POKOJOWA - od 13 PLN

sprzątanie pomieszczeń i pokoi hotelu. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w Hotelu Tristan w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 17 lub przesłanie na adres e-mail:dyrektor (at) tristan.com.pl. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych Andrzej Szumko Spółka Jawna - 2017-09-08 - Kąty Rybackie (pomorskie)

KOSMETYCZKA-MASAŻYSTKA - od 17 PLN

wykonywanie zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych na twarz,masaży oraz zabiegów na ciało,sprzedaż produktów detalicznych, utrzymywanie najwyższych standardów obsługi gościa. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w Hotelu Tristan w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 17 lub przesłanie na adres e-mail:dyrektor (at) tristan.com.pl Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych Andrzej Szumko Spółka Jawna - 2017-09-08 - Kąty Rybackie (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj