STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ Chełm oferta pracy Urząd Miasta ChełmStanowisko: STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ

Wynagrodzenie: od 2 600 PLN

Zakres obowiązków: I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.

Data publikacji: 2020-06-29

Lokalizacja: Chełm (lubelskie)

Pracodawca: Urząd Miasta Chełm

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Obłońska 20, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

warunkiPracyIPlacy_kodRodzajuZatrudnienia: RPs005|12

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: dwie zmiany

warunkiPracyIPlacy_kodZmianowosci: RPd058|2

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 2 600 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: (do uzgodnienia)

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

warunkiPracyIPlacy_kodSystemuWynagradzania: RPd050|1

Nazwa stanowiska: STRAŻNIK W STRAŻY MIEJSKIEJ

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Chełm

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: lubelskie

warunkiPracyIPlacy_kodWojewodztwa: 06

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m. Chełm

warunkiPracyIPlacy_kodPowiatu: 0662

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Chełm

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: strażnik gminny / miejski

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 2 600 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 10.08.2020

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: średnie zawodowe, brak

wymagania_wymaganiaKonieczne_wyksztalceniaSzczegoly_0: Array

Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydatów: Prawo jazdy kat. B

wymagania_wymaganiaKonieczne_uprawnieniaSzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_zawody_0: Strażnik gminny / miejski

wymagania_wymaganiaPozadane_zawodySzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_wyksztalcenia_0: średnie ogólnokształcące, brak

wymagania_wymaganiaPozadane_wyksztalcenia_1:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: politologia/ekonomia/prawo/administracja/bezpieczeństwo wewn./narodowe

wymagania_wymaganiaPozadane_wyksztalceniaSzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_wyksztalceniaSzczegoly_1: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_0: znajomość obsługi komputera

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_1:
znajomość przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i o pracownikach samorządowych

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_2:
znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_3:
znajomość kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw w zakresie prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_4:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość i spostrzegawczość

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_0: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_1: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_2: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_3: Array

wymagania_wymaganiaPozadane_umiejetnosciSzczegoly_4: Array

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Praca na dwie zmiany w godz.: 7.00-15.00; wtorek: 14.00-22.00.PREZYDENT MIASTA CHEŁM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 3 stanowiska strażnika w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65/ ul. Obłońska 20WOA.-I.2110. 50 .20201.Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) ukończone 21 lat,3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,5) nieposzlakowana opinia,6) bardzo dobra sprawność psychiczna i fizyczna,7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,8) wykształcenie niezbędne: średnie 9) prawo jazdy kat. B2.Wymagania dodatkowe:1) mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku: politologia lub ekonomia lub prawo lub administracja lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub bezpieczeństwo narodowe2) znajomość przepisów o samorządzie gminnym, powiatowym i o pracownikach samorządowych,3) znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych,4) znajomość kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw w zakresie prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia,5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość i spostrzegawczość,6) znajomość obsługi komputera.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: I. W odniesieniu do zadań Straży Miejskiej w Chełmie :1) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego,2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń i informowania o nich właściwych instytucji,5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskach kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Chełm,11) kontrola utrzymania czystości i porządku, prawidłowości prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta,12) ujawnianie sprawców wykroczeń oraz udzielanie pouczeń, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego lub kierowanie wniosków o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami,13) przyjmowanie i załatwianie skarg i interwencji mieszkańców miasta,14) kontrola w zakresie zawartych umów z Departamentem Komunalnym (sprzątanie letnie ulic i chodników, oczyszczanie zimowe ulic i ciągów pieszych, oczyszczanie jezdni i chodników będących własnością miasta, opróżnianie śmietniczek ulicznych.)15) kontrola przepisów z zakresu ochrony środowiska (zapobieganie dewastacji zieleni, ochrona powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, kontrola sposobu i miejsca składowania i wywożenia odpadów stałych oraz płynnych, gospodarczego wykorzystania odpadów),16) asystowanie przy pobieraniu opłat i innych czynności ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,17) kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlania ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,18) przeprowadzanie kontroli posesji na terenie miasta Chełm zgodnie z planem kontroli, oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,19) sprawdzanie wykonywanych zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,20) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno remontowych,21) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.22) Wykonywanie innych czynności kontrolnych oraz zadań nałożonych na Straż Miejską przez organy miasta. II. W odniesieniu do uprawnień strażnika:W czasie wykonywania zadań ma prawo:1)udzielania pouczeń,2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;1.Strażnik ma prawo legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości kiedy niezbędna jest: -identyfikacja osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń, ujętych na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo wykroczenia,-ustalenia świadków zdarzenia,-wykonania pisemnego polecenia wydanego przez organy samorządu terytorialnego,2.Strażnik jest zobowiązany do udokumentowania w notatniku służbowym danych dotyczących osoby legitymowanej, rodzaju dokumentu lub oświadczenia, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości, czasu, miejsca oraz podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności legitymowania.1)ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,2)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zgodnie z wydanym upoważnieniem.3)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżania przed Sądem Rejonowym i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,4)stosowania środków przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami.III. W odniesieniu do ogólnych obowiązków strażnikaDo obowiązków strażnika należy:1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej;4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,a także w przypadku naruszania dóbr osobistych ludzi;5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią; reagowanie na niezgodne z prawem zachowanie się osób, stosując wobec nich adekwatne, przewidziane prawem środki,8) służenie pomocą mieszkańcom poprzez informowanie, wyjaśnianie i pouczanie w zakresie zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa, porządku i czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;9) prowadzenie prewencyjnego rozpoznania zjawisk i zdarzeń wywierających wpływ na stan porządku publicznego, informowanie o nich przełożonych oraz organy i instytucje kompetentne do podejmowania dalszych decyzji i działań;10) niesienie ofiarnej pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym11) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pełnienia służby,12) dogłębna znajomość przepisów prawa regulujących użycie środków przymusu oraz stanowiących podstawę prawną podejmowanych czynności służbowych;13) punktualne stawianie się do służby, w umundurowaniu, rozpoczęcie służby strażnik zobowiązany jest potwierdzić złożeniem podpisu w liście obecności;14) dbałość o sprzęt, mienie i materiały stanowiące własność Straży Miejskiej, oraz zakaz ich używania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub poza czasem służby przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,15) dbałość o wygląd zewnętrzny;16) pełnienie dyżurów w miejscach wyznaczonych przez przełożonych;17) rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności w notatnikach służbowych, notatkach służbowych, urzędowych oraz protokołach itp.18) bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat z podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,19) sporządzanie statystyki miesięcznej i składanie jej do 5-go dnia każdego następnego miesiąca,20) rozliczanie się z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego dwa razy w miesiącu do 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca,potwierdzenie odbioru mandatu karnego kredytowanego powinno być przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po ukaraniu sprawcy, osobie upoważnionej do prowadzenia ewidencji mandatowej,dotyczy również kart Mrd 5,21) obowiązkowe uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach,22) uczestniczenie w odprawach służbowych,23) wyjście w czasie pracy z ważnych powodów osobistych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przełożonego i wpisaniu tego do książki wyjść,24) po zakończeniu pracy strażnik zobowiązany jest do: a) Zgłoszenia dyżurnemu lub przełożonemu fakt jej zakończenia, b) Przekazania dyżurnemu dokumentów z czynności realizowanych w trakcie pracy (notatnik służbowy, notatka służbowa, notatka urzędowa, karty Mrd-5, protokoły lub inne dokumenty), c) Zdania pobranego sprzętu lub wyposażenia.25) wykonywania innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego. IV. W odniesieniu do obowiązków dyżurnegoZadania i obowiązki dyżurnego Straży Miejskiej określa regulamin służby z podziałem na zmiany:1)stały dyżur w Komendzie Straży Miejskiej w Chełmie,2)koordynowanie pracy poszczególnych patroli , nadzór nad pracą i dyscypliną strażników;3)przyjmowanie zgłoszeń i interwencji, podział przyjętych interwencji wg. rejonizacji oraz kompetencji;4)przyjmowanie wyjaśnień osób wezwanych do straży miejskiej;5)bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do elektronicznej Ewidencji Pracy SM eMandat w zakresie wydarzeń zaistniałych w czasie dyżuru, przyjmowanie zgłoszeń, wydanego sprzętu i wyposażenia, podjętych interwencji i wykonywanych czynności służbowych,6)organizowanie odpraw służbowych, stawianie zadań do realizacji na podstawie przyjętych zgłoszeń , bieżących potrzeb i uwarunkowań;7)sprawdzanie wyglądu służbowego funkcjonariuszy, stanu sprawności środków łączności oraz innego obowiązkowego wyposażenia strażników;8)wydawanie i przyjmowanie notatników służbowych, kontrola zapisów zgodności ze stanem faktycznym przebiegu służby;9)koordynowanie pracy związanej z usuwanie pojazdów;10)koordynowanie pracy związanej z zakładaniem i zdejmowaniem blokad;11)dbanie o powierzony sprzęt tj. zapewnienie właściwej obsługi, przechowywania oraz ładowania i napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej sprzętu;12)przyjmowanie notatek służbowych, urzędowych, protokółów, kart Mrd-5 oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, kierowanie ich do dalszego postępowania po wcześniejszej akceptacji;13)zabezpieczanie szaf i pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w celu zapewnienia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jak również zabezpieczenia przed kradzieżą;14)przekazywanie służby dyżurnej wraz ze sprzętem, wyposażeniem będącym na stanie dyżurki, kluczami do szaf, kluczami do blokad i pomieszczeń wg. wykazu ilościowego;15)odnotowanie faktu przekazania służby w księdze wydarzeń wraz z podpisami zdającego i przyjmującego służbę;16)załączanie i wyłączenie systemu alarmowego, wraz z zamknięciem całego obiektu, mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,17)przyjmowanie i wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem innym wydziałom mających siedzibę przy ul. Obłońskiej 20,18)ogólny dozór terenu i budynku przy ul. Obłońskiej 20, celem przeciwdziałania dewastacji i ewentualnej kradzieży mienia,19)pisanie pism i obsługa komputera w zakresie potrzeb na zajmowanym stanowisku,prowadzenie i bieżące wprowadzanie danych do zbioru danych osobowych,20) korzystanie zgodnie z uprawnieniami i dostępem ze zbiorów i zasobów informatycznych pomocnych dla straży, celem realizacji zadań służbowych.Wszystkie patrole podlegają służbowo dyżurnemu Straży Miejskiej w Chełmie i wykonują zadania zlecone przez dyżurnego. Dyżurny jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników podczas nieobecności komendanta. V. W odniesieniu do kierowcy - skutera służbowego oraz pojazdu służbowego (w tym uprzywilejowanego).Kierowca skutera lub pojazdu podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej, który jest dysponentem pojazdu. Dysponentem pojazdu może być też dyżurny Straży Miejskiej lub dowódca patrolu. Przekazanie pojazdu do kierowania osobom nieuprawnionym jest zabronione.Do obowiązków kierowcy pod względem technicznym w szczególności należy:1)Utrzymanie powierzonego pojazdu i innych urządzeń będących na jego stanie w należytym stanie technicznym gwarantującym ciągłość eksploatacji,2)Przestrzeganie:a) norm przebiegu ogumienia i właściwej eksploatacji opon,b) terminów rejestracyjnych, badań technicznych,c) norm między-przebiegowych przewidzianych dla danego pojazdu,3)W czasie wykonywania napraw i obsług technicznych, kierowca jest zobowiązany do nadzoru lub wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla danej naprawy lub właściwej obsługi technicznej (OT),4)Zabrania się kierowcy samowolnej wymiany części i zespołów lub też przebudowy pojazdu.Wszystkie usterki wymagające naprawy pojazdu należy zgłaszać komendantowi straży miejskiej lub osobie upoważnionej wraz z notatką służbową opisującą okoliczności powstałych uszkodzeń lub usterek. Zabrania się samodzielnej wymiany części i podzespołów.W zakresie eksploatacyjnym kierowca zobowiązany jest do:1.Przestrzegania wymogów i czynności związanych z obsługą codzienną (OC) pojazdu zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie z trasy,2.Dokładnego i wyraźnego wypełniania kart drogowych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przebiegu km i zużycia paliwa, wszystkie wpisy winny być zatwierdzane podpisem dysponenta,3.Systematycznego rozliczania z pobranego paliwa, olejów,4.Dbania o estetyczny i czysty wygląd pojazdu,5.Utrzymania porządku w garażu,6.Przestrzegania przepisów ruchu drogowego w trakcie wykorzystywania pojazdów.4. Warunki pracy na stanowisku:1) praca zmianowa,2) praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6,61 %.6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:1)życiorys (CV),2)list motywacyjny,3)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub świadectwo dojrzałości),4)kwestionariusz osobowy,5)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia, studia podyplomowe),6)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,7)kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,8)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,9)oświadczenie o ukończeniu 21 lat,10)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,11)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,12)potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej.13)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko strażnika w Straży miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 29 czerwca 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).Chełm, dnia 2020-06-29 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJIZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info (at) umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod (at) umchelm.pl .3.Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 29 czerwca 2020 r. , prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:1)art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:a)art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,b)Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,2)art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).5.Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.7.Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:1)w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub2)przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).8.Przysługuje Pani/Panu prawo do:1)dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,2) przenoszenia danych,3)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;4)pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.9.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:1)obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;2)dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//20200629111835016.pdf

Nazwa pracodawcy: Urząd Miasta Chełm

danePracodawcy_nip: 5630016442

danePracodawcy_regon: 000594100

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Adres pracodawcy:
Lubelska 65, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)życiorys (CV),2)list motywacyjny,3)kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub świadectwo dojrzałości),4)kwestionariusz osobowy,5)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia, studia podyplomowe),6)oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,7)kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,8)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,9)oświadczenie o ukończeniu 21 lat,10)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,11)oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,12)potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej.13)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: lubelskie

danePracodawcy_kodWojewodztwa: 06

Powiat pracodawcy: m. Chełm

danePracodawcy_kodPowiatu: 0662

Gmina pracodawcy: Chełm

Kraj pracodawcy: Polska

danePracodawcy_kodKraju: RPd016|134

Miejscowość pracodawcy: Chełm

danePracodawcy_kodMiejscowosci: 0929902

Ulica pracodawcy: Lubelska

Numer budynku pracodawcy: 65

Profil działalności pracodawcy: działalność publiczna

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 3

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

pozostaleDane_kodZawodu: RPd057|541312

Zawód wykonywany przez pracownika: strażnik gminny / miejski

pozostaleDane_kodKategoriiOferty: RPd011|212

Data ostatniej aktualizacji oferty pracy: 29.06.2020

Data dodania oferty pracy: 29.06.2020

Oferta pracy ważna do: 10.07.2020

Data udostępnienia oferty pracy: 29.06.2020

Data przyjęcia oferty pracy: 29.06.2020

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

kodJezyka: pl

link:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?3d78e04d20f909ae2a3569fb56c8bcef

Podobne oferty pracy

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 2 240 PLN

zgodnie z charakterystyką pracy
ADECCO POLAND Sp.z o.o. Warszawa - 2016-07-29 - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - od 4 000 PLN

naprawa pojazdów samochodowych
PHU AUTO-CZĘŚCI Woźnicki Dariusz - 2020-05-19 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STRAŻNIK - PRACOWNIK OCHRONY- OFERTA DLA OSÓB Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - do 1 850 PLN

Wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie; dozorowanie obiektu; dwie zmiany po 12 godzin; praca w Gliwicach lub Pyskowicach
SKY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-05-10 - Gliwice (śląskie)

STRAŻNIK W ZAKŁADZIE DLA NIELETNICH - od 2 310 PLN

legitymowanie (sprawdzanie tożsamości) osób przybywających lubopuszczających zakłady poprawcze bądź schroniska dla nieletnich, zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym oraz innym osobomtam przebywającym;zabezpieczenie zakładu przed osobami niepowołanymi, strzeżeniemienia zakładu, ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi izapewnienie prawidłowego rozmieszczenia nieletnich przebywającychw zakładzie;
ZAKŁAD POPRAWCZY - 2019-05-17 - Nowe (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW REKRUTACJI PRACOWNIKÓW - od 14,7 PLN

aktywne pozyskiwanie kandydatów do pracy, tworzenie bazy klientów, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia cudzoziemców, tworzenie oraz zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych, utrzymywanie stałego kontaktu z kandydatami do pracy oraz pracownikami, obsługa oraz wsparcie strony internetowej agencji, stron w sieciach społecznościowych, realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.
kontakt przez PUP - 2019-01-22 - Poznań (wielkopolskie)

STRAŻNIK PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - od 2 000 PLN

zapewnienie bezpieczeństwa uczniów szkoły na przejściu dla pieszych
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego - 2017-09-14 - Wołomin (mazowieckie)

SPRZEDAWCA - od 1 500 PLN

sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "LiW" Lilia Imiołek - 2017-01-10 - Załęże (małopolskie)

SPRZEDAWCA - od 3 000 PLN

sprzedaż części samochodowych i motocyklowych
Auto-Serwis Małachowski Sławno ul. Chełmońskiego 33 - 2017-11-14 - Sławno (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 600 PLN

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
MULTI PARTNER SERWIS Sp. z o.o. - 2019-12-05 - Wołów (dolnośląskie)

STRAŻNIK MIEJSKI ( APLIKANT) - od 2 500 PLN

Służba patrolowa w przydzielonym rejonie słuzbowym, inicjowanie i uczesnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych, wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich).
STRAŻ MIEJSKA w Legnicy - 2018-10-09 - Legnica (dolnośląskie)

OGRODNIK - od 2 500 PLN

prace w ogrodzie, prace porządkowe
Ogród - Serwis Łukasz Znachowski - 2019-04-09 - Kraków (małopolskie)

PRACOWNIK BIURA WINDYKACJI TELEFONICZNEJ - od 1 800 PLN

prowadzenie rozmów telefonicznych w zakresie spłat zobowiązań, monitorowanie uzgodnień z dłużnikami terminów płatności
EOS KSI POLSKA Sp. z o.o. - 2017-05-26 - Biała Podlaska (lubelskie)

STRAŻNIK - od 2 100 PLN

ochrona obiektów na terenie Jawora i okolic.
Zakład Usługowo-Budowlany "Wiw-Bud" - 2017-05-02 - Legnica (dolnośląskie)

BRYGADZISTA NA PRODUKCJI - od 2 500 PLN

branża mechaniczna - blacharstwo, lakiernictwo - samochodowa (zarządzanie pracownikami na stanowiskach lakiernik)
PUH DEDAL SP. Z O.O. - 2015-12-18 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

STOLARZ - od 2 100 PLN

zgodny ze stanowiskiem
JAN LASKOWSKI ZAKŁAD STOLARSKI LASEK - 2018-04-05 - Lipinki (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK BUDOWLANY - od 11,5 PLN

prace pomocnicze na budowie. Praca na terenie woj. śląskiego.
PPHU "KOZ-BUD II" SŁAWOMIR KOZIOŁ - 2016-04-26 - Zabrze (śląskie)

LISTONOSZ SAMOCHODOWY - od 918,75 PLN

Doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych, budowanie pozytywnych relacji z klientami, realizacja planów sprzedażowych dot. wybranych usłóg i towarów
Poczta Polska S.A Ośrodek PKL w Szczecinie Dział Rekrutacji, Ocen i Rozwoju - 2019-02-13 - Dębno (zachodniopomorskie)

SPAWACZ - od 4 000 PLN

spawanie konstrukcji stalowych
PPUH WĘGLOBUD Małetka Krzysztof - 2019-10-24 - Zalewo (warmińsko-mazurskie)

CIEŚLA SZALUNKOWY - od 4 000 PLN

Praca na stanowisku cieśli szalunkowego. Praca na terenie kraju - pracodawca zapewnia dojazd i zakwaterowanie.
Firma Remontowo-Budowlana - Jan Franczyk Kamienica 464 - 2017-09-28 - Kamienica (małopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 200 PLN

obsługa klienta, dbanie o porządek na sklepie, wykładanie towaru
Sklep Chemiczno-Drogeryjny KAROLINA Karolina Bielinska - 2016-12-06 - Starogard Gdański (pomorskie)

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - 5 200 - 6 700 PLN

- pomoc osobie podopiecznej w codziennych czynnościach- zajmowanie się domemPraca na umowę zlecenie w Niemczech. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wyzywienie, a także zwrot kosztów podróży.
HERZ 24 Sp. z o. o. Sp. k. Olsztyn - 2016-03-22 - Niemcy (Niemcy)

HOSSTESA - od 11 PLN

Zabawa z dziećmi, malowanie twarzy, dmuchanie balonów, rozdawanie upominków
kontakt przez OHP - 2017-07-17 - Kępno (wielkopolskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY - DROGOWY - od 2 800 PLN

Prace przy budowie dróg, placow i chodnikówPRACA W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT
Ireneusz Zieliński Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny " ZUBIT " - 2018-11-06 - Kamieniec Ząbkowicki (dolnośląskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 2 585 PLN

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: praca w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, kontakt z bronią; WYMAGANIA: wykształcenie co najmniej średnie, mile widziana odbyta służba wojskowa, znajomość technik interwencji i sztuk walki
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim - 2016-12-15 - Sieraków Śląski (śląskie)

SKŁADACZ RĘCZNY - 997,4 PLN

Praca w zakłdzie poligraficznym. Samodzielna ręczna obsługa maszyny, ręczny retusz blach, korekta, naświetlanie blach.
kontakt przez PUP - 2017-06-06 - Zamość (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWY - KSIĘGOWA - od 1 850 PLN

Pracownik biurowy - księgowa
kontakt przez PUP - 2016-10-17 - Rudnik nad Sanem (podkarpackie)

OSOBA SPRZĄTAJĄCA - od 1 850 PLN

prace porządkowe na terenie zakładu produkcyjnego
MAXUS CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-08-17 - Skawina (małopolskie)