Praca Szpęgawsk - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Szpęgawsk, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 13 ofert pracy Szpęgawsk.

PSYCHOLOG - od 2 900 PLN

1. diagnoza psychologiczna mieszkańców;2. prowadzenie teapii psychologicznej z mieszkańcami ze szczególnym uwzględnieniem metody indywidualnej i grupowej;3. udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom;4. rozwiązywanie konfliktów;5. pomoc pracownikom w tworzeniu i opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieskańców;6. prowadzenie wymaganej dokumentacji;7. zapewnienie pracownikom poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,8. prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień;9. dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, czynny udział w szkoleniach i kursach, a także dązenie do uzyskania w pracy jak nmajlepszych wyników;10. udział w działaniach mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców;11. w pracy z mieszkańcami należy przestrzegać przepisów ustawy o ochornie zdrowia psychicznego - dz. U. nr 111 poz.535 z 1994 z póź. zm.12. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności;13. udział we wspólnym tworzeniu pozytywnego wizerunku DPS Szpęgawsk;15. dyspozycjność i mocne zaangażowanie w pracę;15. przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. oraz tajemnicy służbowej.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2017-11-29 - Szpęgawsk (pomorskie)

RZEMIEŚLNIK - ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

Prace porządkowe, remontowe, obsługa portierni.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2017-06-22 - Szpęgawsk (pomorskie)

KIEROWNIK DZIAŁU - od 3 000 PLN

1. Organizowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy podległymi kierownikami zespołów a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej,2. Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w szczególności medycznej i planów wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej,Pełna treść ogłoszenia: http://www.dpsszpegawsk.pl/download/ogloszenie_08032017/og%C5%82oszenie.pdf3. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą podległego personelu w tym zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych i należnej opieki,4. Nadzór i koordynacja harmonogramów czasu pracy podległego personelu,5. Dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu,6. Koordynacja wyjazdów na wizyty lekarskie w tym terminów wizyt,7. Współpraca z lekarzem POZ, opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej i paliatywnej,8. Współpraca z pielęgniarką środowiskową oraz opieki długoterminowej i paliatywnej,9. Współpraca z placówkami organizacyjnymi na terenie Domu Pomocy Społecznej praktyki zawodowe,10. Merytoryczny nadzór nad pracą pielęgniarek, opiekunów, sanitariuszek, salowych i pokojowych,11. Wydawanie zaleceń w dziedzinie metodyki pracy i prowadzenie instruktażu na tym oddziale,12. Wnioskowanie w sprawach:a) planu pracy działu i podziału zadań pomiędzy pracowników,b) obsady osobowej, sposobu zatrudnienia, wynagrodzenia i karania podległego personelu,c) potrzeby dokształcania podległego personelu,d) właściwego wyposażania warsztatu pracy podległego personelu.13. Ustalanie ramowego rozkładu czasu pracy, planów urlopów dla podległego personelu i zastępstw.14. Współpraca ze wszystkimi działami organizacyjnymi w celu udzielenia należytej pomocy i opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.15. W zakresie opieki medycznej nad mieszkańcami w szczególności:a. obecność podczas wizyty lekarskiej oraz dopilnowanie wpisania wszystkich zaleceń lekarskich do prowadzonej dokumentacji i podpisania zleceń przez lekarza,b. czuwanie nad wykonaniem zleceń lekarskich przez podległych pracowników w należyty sposób i we właściwym czasie,c. prowadzenie podręcznej apteczki oddziału, jej uzupełnienie, należyte przechowywanie leków, zaopatrywanie w leki terminowo i zgodnie ze zaleceniami lekarskimi,d. odbieranie raportów ustnych i pisemnych podczas danej zmiany pielęgniarek,e. prowadzenie dokumentacji działu,f. czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, roztaczanie szczególnej opieki nad chorymi,g. sporządzanie zapotrzebowań żywnościowych zgodnie ze zleceniami lekarskimi i czuwanie nad higienicznym podawaniem mieszkańcom przepisanego pożywienia wg właściwej diety i o należytej ciepłocie oraz karmienie mieszkańców niesprawnych.16. W zakresie nadzoru nad podległym personelem:a) kontrolowanie obecności oraz punktualności rozpoczynania i zakończenia pracy,b) powiadomienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o nieobecności personelu w pracy,c) dopilnowanie, aby podległy personel nie opuszczał stanowisk pracy przed przekazaniem działu następnej zmianie,d) zgłaszanie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej wniosków dotyczących urlopów i zastępstw,e) przedstawienie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej opinii o pracy podległego personelu,f) czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniem towarów, sprzętu, urządzeń i energii,g) dbanie o odpowiednią postawę i zachowanie pracowników.17. W zakresie administracyjno-gospodarczym należy:a) czuwanie nad całością inwentarza,b) pobieranie sprzętu i innych materiałów potrzebnych dla działu, prowadzenie wymiany zużytego i zniszczonego sprzętu,18.Doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w drodze samokształcenia, udział w organizowanych szkoleniach.19.Udział w działaniach mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców.20.Przestrzeganie przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2017-03-14 - Szpęgawsk (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 400 PLN

Informacje dostepne na stronie internetowej:www.dpsszpegawsk.pl/ zakładka: ogłoszenia i przetargi1.Prowadzenie dokumentacji dot. mieszkańców DPS w Szpęgawsku.2. Uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłych mieszkańców DPS w Szpęgawsku.3. Udział w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców po uprzednim poznaniu ich osobowości i zainteresowań.4.Współdziałanie z pracownikami i mieszkańcami w zakresie kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najblizszym otoczeniu podopiecznego. 5. Współpraca z personelem opiekuńczym, terapeutycznym i Dyrektorem Domu w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb życiowych mieszkańców.6. Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.7.. Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spedzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.8. Aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.9. Uczestnictwo w wyjazdach mieszkańców poza Dom- wyjazd do miasta na zakupy, wczasy, wycieczki i inne.10. Aktywna pomoc przy przygotowaniu uroczystości okolicznościowych z udziałem mieszkańców.11. Podejmowanie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej mieszkańców Domu.12. Pomoc w utrzymaniu kontaktów/osobistych, telefonicznych, listowych/ z rodzinami oraz bliskimi mieszkańcom Domu.13. Współpraca ze środowiskiem poza DPS, kontakty z różnymi organizacjami celem rozszerzania świadczem środowiska na rzecz DPS, jak i innymi placówkami.14. Pracownik socjalny kieruje się zasadą dobra osób, którym służy oraz poszanowaniu ich godności i prawa do samostanowienia.15. Przeciwdziała praktykom nie humanitaryzmu i dysktyminacji osób niepełnosprawnych.16. Obowiązkiem pracownika socjalnego jest udzielanie mieszkańcom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i formach pomocy, a także pomocy przy załatwianu formalności związanych z ich uzyskaniem.17. Praconik socjalny jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia.18. Udział w działaniach majacych na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców.19. W pracy z mieszkańcami należy przestrzegać przepisów urawyo ochronie zdrowia psychicznego.20. Podejmowanie działań, mających na celu podwyższenie własnych kwalifikacji zawodowych.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-12-01 - Szpęgawsk (pomorskie)

GŁÓWNY ADMINISTRATOR - od 1 850 PLN

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu poprzez właściwe organizowanie i nadzór pracy Działu Gospodarczego i Obsługi,2. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro oraz monitorowanie realizacji zawartych umów,3. Zapewnienie utrzymania poszczególnych obiektów oraz środków trwałych w należytym stanie technicznym,4. Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących,5. Przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków oraz środków trwałych w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,6. Dokonywanie zakupów poniżej 30.000 euro w zastępstwie zaopatrzeniowca,7. Okresowe wykonywanie obowiązków kierowcy,8. Współudział we wszystkich działaniach pozostałych działów Domu, mających na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu usług,9. Systematyczne samokształcenie,10. Udział w działaniach mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców,11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Domu,12. Udział w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego mającego na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców,13. W pracy z mieszkańcami należy przestrzegać przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego-(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 546 ze zm.)14. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/poż oraz tajemnicy służbowej,15. Dbałość o tereny zielone DPS,16. Przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązujących zarządzeń.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-11-10 - Szpęgawsk (pomorskie)

KIEROWNIK DZIAŁU - od 1 850 PLN

http://bip.dpsszpegawsk.pl/userfiles/file/ogloszenie_09112016/ogl_admin_09112016.pdf
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-11-10 - Szpęgawsk (pomorskie)

OPIEKUN - 1 850 - 1 950 PLN

1) Udział w działaniach mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców.2) Pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę).3) Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych.4) Aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej.5) Pomoc w mieszkance/mieszkańcowi w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza.6) Doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.7) Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.8) Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.9) Aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty.10) Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego.11) Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.Ponadto do zadań opiekuna należy:1. sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem w świetlicach telewizorów, magnetofonu, video itp.2. udział w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego mającego na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców3. w pracy z mieszkańcami należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. nr 111 poz. 535 z 1994 r. z późn. zmianami4. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/poż. oraz tajemnicy służbowej5. dbałość o tereny zielone DPS6. wykonywanie innych prac wchodzących w zakres czynności opiekuna a nie ujętych w niniejszym zakresie zleconych przez Kierownika Zespołu, Kierownika Działu i Dyrektora Domu.Praca w systemie podstawowym 12 godzinnym.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-07-13 - Szpęgawsk (pomorskie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 1 850 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:a) Prowadzenie kasy:b) wystawianie czeków gotówkowych,c) ewidencja przychodu i rozchodu gotówki,d) sporządzanie raportów kasowych,e) opisywanie rachunków,f) Syntetyczne i analityczne księgowanie środków ZFŚS,g) Przygotowanie rachunków do zatwierdzenia przez Dyrektora i Gł. Księgowegoh) Prowadzenie rejestru zleceń na zakup artykułów i usług,i) Przygotowywanie przelewów,j) Prowadzenie rejestru zakupu towarów poniżej 30.000 euro zgodnie z obowiązującymi przepisami,k) Zastępstwo - magazyn żywnościowy i gospodarczy,l) Zastępstwo płace,m) Systematyczne samokształcenie z dziedziny księgowej,n) Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,o) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,p) Wykonywanie innych zadań wg zaleceń Dyrektora i Gł. Księgowegoq) Dbałość o tereny zielone Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawskur) Przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązujących zarządzeń; Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;b) zatrudnienie na postawie umowy o pracę;c) wykonywanie zadań w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku;d) praca na w ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze);e) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy społecznej w Szpęgawsku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/09 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 9.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Domu pomocy Społecznej w Szpęgawsku;
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-05-11 - Szpęgawsk (pomorskie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 1 850 PLN

- prowadzenie kasy, wystawianie czeków gotówkowych, ewidencja przychodu i rozchodu gotówki, opisywanie rachunków- syntetyczne i analityczne księgowanie środków ZFŚS- przygotowanie rachunków do zatwierdzenia przez Dyrektora i Gł. Księgowego- prowadzenie rejestru zleceń na zakup artykułów i usług, przygotowanie przelewów- prowadzenie rejestru zakupu towarów poniżej 30000 euro zgodnie z obowiązującymi przepisami- zastępstwo magazyn żywnościowy i gospodarczy oraz płace- systematyczne samokształcenie z dziedziny księgowej, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego- wykonywanie innych zadań wq zaleceń Dyrektora i Gł. Księgowego- dbałość o tereny zielone DPS w Szpęgawsku- przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązujących zarządzeń
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-04-12 - Szpęgawsk (pomorskie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 1 850 PLN

- prowadzenie kasy, wystawianie czeków gotówkowych, ewidencja przychodu i rozchodu gotówki, opisywanie rachunków- syntetyczne i analityczne księgowanie środków ZFŚS- przygotowanie rachunków do zatwierdzenia przez Dyrektora i Gł. Księgowego- prowadzenie rejestru zleceń na zakup artykułów i usług, przygotowanie przelewów- prowadzenie rejestru zakupu towarów poniżej 30000 euro zgodnie z obowiązującymi przepisami- zastępstwo magazyn żywnościowy i gospodarczy oraz płace- systematyczne samokształcenie z dziedziny księgowej, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego- wykonywanie innych zadań wq zaleceń Dyrektora i Gł. Księgowego- dbałość o tereny zielone DPS w Szpęgawsku- przestrzeganie regulaminu pracy oraz obowiązujących zarządzeń
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-03-21 - Szpęgawsk (pomorskie)

RZEMIEŚLNIK - od 1 850 PLN

prace remontowe, konserwatorskie, malowanie, cekolowanie, układanie glazury i paneli
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU - 2016-01-08 - Szpęgawsk (pomorskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj