Praca BB/ INFORMATYK Jedlina-Zdrój Urząd Miejski w Jedlinie-Zdroju

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, powiat: wałbrzyski, woj: dolnośląskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków: ofj9/16JZ

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 1 850 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku:
Wysokość wynagrodzenia będzie ustalona indywidualnei przy zatrudnieniu

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: BB/ INFORMATYK

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Jedlina-Zdrój

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: dolnośląskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: wałbrzyski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Jedlina-Zdrój

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: technik informatyk*

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 1 850 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
1)znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego,2)posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery,3)znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad sieciami teleinformatycznymi,4)doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami Microsoft Serwer i Linux oraz APACHE HTTP Serwer,5)umiejętność administrowania serwerami baz danych POSTGRESQL i MSSQL,6)znajomość środowisk: Windows, Linux,7)umiejętność tworzenia stron internetowych,Charakterystyka wykonywanej pracy:1)Obsługa techniczna sieci komputerowej LAN użytkowanej w Urzędzie Miasta, w tym serwerów i zainstalowanego na nich oprogramowania,2)Nadzór nad eksploatacją oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie, współpraca z dostawcami oprogramowania w zakresie zgłaszania błędów działania, awarii, serwisowania i opieki autorskiej.3)Bieżąca eksploatacja serwerów bazodanowych, konfiguracja baz danych, nadzór nad prawami dostępu do baz danych, kontrola użytkowników, archiwizacja danych serwerów bazodanowych.4)Obsługa aktywnych urządzeń sieciowych takich jak routery, switche, firewalle, w tym ich konfiguracja i administracja.5)Obsługa urządzeń multimedialnych na terenie miasta, aktualizacja informatorów turystycznych, bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu6)Wprowadzanie i dokonywanie aktualizacji treści informacji publicznych udostępnianych na stronach internetowych Miasta Jedlina-Zdrój oraz na stronie BIP Urzędu Miasta, obsługa stron internetowych oraz serwisów społecznościowych w zakresie promocji miasta, współpraca z komórkami urzędu w tym zakresie,7)Nadzór nad bieżącą obsługą Systemu Rejestru Państwowych, pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu, w tym nadzór nad certyfikatami dostępu dla użytkowników, nadawanie uprawnień, monitorowanie sprawności systemu, 8)Nadzór nad siecią monitoringu miejskiego, w tym archiwizacja danych, bieżące naprawy, monitowanie rozbudowy sieci, współpraca z wykonawcami.9)Bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego oraz wykonywanie ewentualnych napraw sprzętu komputerowego wynikających z wiedzy pracownika.10) Zaopatrzenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz w materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy na tym sprzęcie. Instalacja nowo zakupionego sprzętu komputerowego.11) Prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi sprzętu komputerowego, w tym współpraca z dostawcami.12) Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych, w tym do baz danych osobowych oraz sieci komputerowej. 13)Archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie. 14)Instalacja programów komputerowych, w tym instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych.15)Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych. 16)Nadzór nad eksploatacją oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w Urzędzie Miasta.17)Wykonywanie obowiązków administratora systemów teleinformatycznych.18)Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych w tym zakresie.19)Przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem.20)Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie.21)Prowadzenie spraw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, współpraca z firmami odbierającymi zużyty sprzęt, współpraca w tym zakresie z Referatem Finansów i Budżetu.22)Nadzór techniczny nad pocztą elektroniczną Urzędu, w tym zakładanie kont użytkowych i konfiguracja.23)Opracowywanie projektów i wdrażanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia danych przetwarzanych na stacjach komputerowych, w tym danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz dotyczącej ochrony sieci teleinformatycznych.24)Przestrzeganie zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miasta oraz aktualizacja tych dokumentów.25)Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz eksploatacji wdrożonych programów komputerowych.26)Dokonywanie analizy celowości zakupu nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania i opiniowanie zgłoszonych przez pracowników zapotrzebowań. 27)Bieżąca analiza funkcjonowania sieci i jej sprawności w stosunku do zakresu zadań Urzędu.28)Prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji stacjonarnych linii telefonicznych, centrali telefonicznej, internetu oraz telefonów komórkowych, nadzór nad zawartymi umowami. Konfiguracja urządzeń, obsługa gwarancyjna i współpraca z serwisem.29)Obsługa, bieżąca konfiguracja, nadzór merytoryczny i techniczny nad Samorządowym Informatorem SMS i innymi systemami alarmowania i informowania mieszkańców.30)Przygotowywanie propozycji do projektu budżetu w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, w oparciu o ich bieżące koszty. 31)Realizacja zaplanowanych w budżecie Gminy zadań na komputeryzację, w tym zakupy sprzętu i oprogramowania oraz eksploatacja zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w tym zakresie.32)Współpraca przy opracowywaniu projektów i wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej i innych instytucji w zakresie informatyzacji Urzędu oraz nadzór nad wdrażaniem projektów informatycznych dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej.33)Przekazywanie do archiwum urzędu akt sprawy ostatecznie załatwionych po upływie 1 roku na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w porządku wynikającym z kolejności haseł klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt.34)Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz informacji i materiałów dla Burmistrza Miasta, Rady Miasta i Komisji Rady w zakresie prowadzonych spraw. 35)Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.36)Zapewnienie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw oraz prawidłowości prawnej i kompletności akt prowadzonych spraw, w szczególności:a)prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt, prawidłowe znakowanie spraw i załączników, prowadzenie do każdego zakresu spraw spisów spraw,b)przestrzeganie procedur i zachowanie standardów jakości wynikających z funkcjonującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością,c)przestrzeganie wynikających z przepisów prawa i regulaminów zasad ochrony danych osobowych,37)Realizacja i odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej w zakresie prowadzonych spraw.38)Realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.39)Terminowe i rzetelne załatwianie skarg i wniosków klientów w zakresie prowadzonych spraw.40)Redakcja i aktualizacja oraz publikacja na stronach BIP i stronie internetowej miasta informacji, których publikacja wynika z przepisów prawa obowiązujących na stanowisku, a także z Zarządzania Burmistrza Miasta w sprawie zasad przekazywania i aktualizacji informacji i dokumentów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zasad przekazywania informacji i dokumentów do publikacji na oficjalnej stronie Gminy Jedlina Zdrój www.jedlinazdroj.eu.

Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 5

Nazwa pracodawcy: Urząd Miejski w Jedlinie-Zdroju

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Adres pracodawcy:
Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, powiat: wałbrzyski, woj: dolnośląskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)CV zawierające przebieg pracy zawodowej i informacje o stażu pracy.2)List motywacyjny.3)Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.4)Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru).5)Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń (jeżeli posiada).6)Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeżeli posiada).7)Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.8)Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.9)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014, poz.1202). 10) Oświadczenie o stanie zdrowia

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: dolnośląskie

Powiat pracodawcy: wałbrzyski

Gmina pracodawcy: Jedlina-Zdrój

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Jedlina-Zdrój

Ulica pracodawcy: Poznańska

Numer budynku pracodawcy: 2

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 1

Zawód wykonywany przez pracownika: technik informatyk*

Data ostatniej aktualizacji oferty pracy: 10.06.2016

Data dodania oferty pracy: 09.06.2016

Oferta pracy ważna do: 13.06.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 09.06.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 07.06.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

KS/ KIEROWCA KAT. C, C+E - 3 000 - 5 000 PLN

Transport masy i kruszyw na terenie województwa dolnośląskiego.
STANISŁAW RUTKOWSKI- USŁUGI TRANSPORTOWE - 2016-07-05 - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)

UO/ FRYZJER - STYLISTA FRYZUR - od 2 000 PLN

Koloryzacja, strzyżenie, czesanie, modelowanie.
AKORS Piotr Sroka - 2015-12-07 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, PIZZERMEN, KLENER/KA FŚW - od 2 400 PLN

przygotowywanie potraw kuchni polskiej i pizzy, dania Fast Food, sporządzanie menu, zarządzanie podległym personelem, wysoki nacisk na czystość i higienę osobistą, dbałośc o wysoką jakość
GOSPODA PIZZERIA BOGACZOWICZANKA MARCIN BRADEL - 2016-02-24 - Stare Bogaczowice (dolnośląskie)

NN/ NAUCZYCIEL GEOGRAFII - od 2 250 PLN

Nauczanie przedmiotu, praca z młodzieżą z zaburzeniami w zachowaniu.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych - 2016-07-27 - Walim (dolnośląskie)

PP/ SPAWACZ (DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY) - od 1 850 PLN

oferta pracy subsydiowana przeznaczona dla osób zarejestrowanych w PUP Wałbrzych
kontakt przez PUP - 2016-04-28 - Głuszyca (dolnośląskie)

GG/ POMOC KUCHENNA - od 1 750 PLN

Zmywanie naczyń, obróbka wstępna artykułów żywnościowych, krojenie wędlin, pomoc przy wydawaniu posiłków.
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. - 2015-12-23 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

POŚREDNIK PRACY - PRAKTYKANT - nieodpłatny

1. Zapoznanie się z przepisami BHP, ppoż., przepisami dot. ochrony danych osobowych, strukturą organizacyjną i prawnymi podstawami funkcjonowania OHP, ich zadaniami.2. Zapoznanie się z celami, zadaniami i funkcjonowaniem oraz ze standardami Punktu Pośrednictwa Pracy OHP.3. Pomoc przy obsłudze osób poszukujących pracy i pracodawców.4. Pomoc przy poszukiwaniu ofert pracy.5. Uczestnictwo w organizacji targów i giełd pracy.6. inne prace zlecone przez Dyrektora jednostki.
DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-04-05 - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)

BU/MONTER OCIEPLEŃ( PRACA INTERWENCYJNA RPO 2017) - od 2 000 PLN

Prace Interwencyjne - oferta subsydiowana przeznaczona dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wałbrzychu.
kontakt przez PUP - 2017-02-01 - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)

KS/ KIEROWCA KAT. C - od 190 PLN

of. 5jGł/16
BRUK-DECOR Michał Żdżański - 2016-02-16 - Głuszyca (dolnośląskie)

HH/SPRZEDAWCA - od 1 850 PLN

ofj14/16Jz
DRON Dorota Wiśniewska - 2016-08-29 - Jedlina-Zdrój (dolnośląskie)

MURARZ - 997,4 PLN

praca na budowie
kontakt przez PUP - 2016-06-02 - Jaczków (dolnośląskie)

UO/ FIZJOTERAPEUTA - od 1 900 PLN

Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. - 2015-12-01 - Sokołowsko (dolnośląskie)

BU/ MURARZ - od 2 500 PLN

Prace murarskie na terenie Wałbrzycha.
"CORSO" P.W. Daniel Beniowski - 2016-02-04 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

POŚREDNIK PRACY - PRAKTYKANT - nieodpłatny

1. Zapoznanie się z przepisami BHP, ppoż., przepisami dot. ochrony danych osobowych, strukturą organizacyjną i prawnymi podstawami funkcjonowania OHP, ich zadaniami.2. Zapoznanie się z celami, zadaniami i funkcjonowaniem oraz ze standardami Punktu Pośrednictwa Pracy OHP.3. Pomoc przy obsłudze osób poszukujących pracy i pracodawców.4. Pomoc przy poszukiwaniu ofert pracy.5. Uczestnictwo w organizacji targów i giełd pracy.6. inne prace zlecone przez Dyrektora jednostki.
DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-01-07 - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)

PR/ POMOCNIK DOSTAWCY - od 120 PLN

Wnoszenie sprzętu AGD i RTV do domów klientów
"Euro-Net" Sp. z o.o. - 2015-12-01 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

POŚREDNIK PRACY - PRAKTYKANT - nieodpłatny

1.Zapoznanie się z przepisami BHP, ppoż., przepisami dot. ochrony danych osobowych, strukturą organizacyjną i prawnymi podstawami funkcjonowania OHP, ich zadaniami.2. Zapoznanie się z celami, zadaniami i funkcjonowaniem oraz ze standardami Punktu Pośrednictwa Pracy OHP.3. Pomoc przy obsłudze osób poszukujących pracy i pracodawców.4. Pomoc przy poszukiwaniu ofert pracy.5. Uczestnictwo w organizacji targów i giełd pracy.6. inne prace zlecone przez Dyrektora jednostki.
DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-12-04 - Boguszów-Gorce (dolnośląskie)

UO/ KOSMETYCZKA - od 1 850 PLN

Obsługa klienta, wykonywanie zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, stylizacja rzęs i paznokci.
AKORS Piotr Sroka - 2016-07-13 - Szczawno-Zdrój (dolnośląskie)

BB/ SPECJALISTA D/S ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH - od 2 500 PLN

Praca w biurze wydziałowym, obsługa sekretariatu
Fabryka Wkładów Odzieżowych "Camela" S.A. - 2016-11-29 - Mieroszów (dolnośląskie)

HH/ SPRZEDAWCA ( STAZ PO WER AM 2016) - 997,4 PLN

Oferta stażu przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych PUP w Wałbrzychu Oddział w Mieroszowie
kontakt przez PUP - 2016-02-18 - Mieroszów (dolnośląskie)

OPERATOR MASZYN SZWALNICZYCH - 1 850 - 2 300 PLN

obsługa maszyn szwalniczych
kontakt przez OHP - 2016-06-01 - Głuszyca (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj