Praca Wyryki-Połód - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wyryki-Połód, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 13 ofert pracy Wyryki-Połód.

INSPEKTOR DS. PROMOCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH - do 2 000 PLN

1. Koordynacja działań Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w celu pozyskiwania i wykorzystywania środków dostępnych w ramach zewnętrznych funduszy.2. Pozyskiwanie i aktualizacja informacji dotyczących funduszy oraz zasad aplikowania w konkursach na realizację projektów.3. Analiza danych niezbędnych do właściwego przygotowania wniosków - opracowywanie projektów/propozycji pozyskania środków zewnętrznych.4. Przygotowanie, kompletowanie i składanie dokumentacji aplikacyjnych na konkursy dotacji.5. Współpraca z samorządami/partnerami zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w celu realizacji projektów partnerskich.6. Monitoring sposobu rozliczania projektów, przygotowywania oraz składania sprawozdań finansowych z ich realizacji.7. Współpraca z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi oraz dotacjodawcami w procesie aplikowania, oceny wniosków oraz realizacji projektów.8. Udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań dla potrzeb Wójta oraz instytucji zewnętrznych dotyczących wdrażania projektów. 9. Promowanie informacji na temat europejskiej polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych.10. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją koncepcji, planów i strategii dotyczących rozwoju Gminy Wyryki.11. Koordynacja wdrażania dokumentów programowych z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w celu ich prawidłowej realizacji.12. Przygotowanie materiałów oraz imprez promocyjnych Gminy Wyryki.
Urząd Gminy Wyryki - 2017-08-30 - Wyryki-Połód (lubelskie)

INSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM I PODATKOWYM W URZĘDZIE GMINY WYRYKI - do 2 000 PLN

1. Przygotowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady.2. Realizacja zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej.3. Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych oraz wykonanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.4. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonaniu ich zadań.5. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu.5. Przygotowanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.6. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia pracowników.7. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.8. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zapewniającej rejestrację operacji gospodarczych.9. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwentaryzacji.10. Przygotowywanie dokumentów księgowych do dokonywania płatności przelewami.10. Prowadzenie obsługi kasowej.11. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.12. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy.
Urząd Gminy w Wyrykach - 2017-07-12 - Wyryki-Połód (lubelskie)

POMOCNIK STOLARZA - do 2 000 PLN

Pomoc przy budowie altan, huśtawek, schodów. Pomoc przy obróbce drewna. Pomoc przy budowie domów drewnianych.
kontakt przez PUP - 2017-06-06 - Wyryki-Połód (lubelskie)

POMOCNIK STOLARZA - do 2 000 PLN

Pomoc przy budowie alta, huśtawek, schodów. Pomoc przy obróbce drewna. Pomoc przy budowie domów drewnianych.
kontakt przez PUP - 2017-04-04 - Wyryki-Połód (lubelskie)

STOLARZ MEBLOWY - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2017-04-03 - Wyryki-Połód (lubelskie)

STOLARZ MEBLOWY - do 2 000 PLN

Wykonywanie na podstawie dokumentacji lub szkiców mebli skrzyniowych.
kontakt przez PUP - 2017-03-31 - Wyryki-Połód (lubelskie)

STOLARZ BUDOWLANY - do 2 000 PLN

Szlifowanie schodów i podłóg, heblowanie, frezowanie, montaż i demontaż konstrukcji drewnianych. Wykonywanie konstrukcji drewnianych i szalunków, budowa domów w szkielecie drewnianym.
kontakt przez PUP - 2017-03-09 - Wyryki-Połód (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODRKI KOMUNALONEJ, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - do 2 000 PLN

1. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.3. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, nadzór nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.4. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami gminnymi, w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja i ochrona dróg oraz określenie szczególnego korzystania z dróg.5. Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących gminnych inwestycji.6. Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami w Gminie.7. Prowadzenie spraw związanych z systemem utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w Gminie.9. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów.10. Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.11. Przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów.12. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków.14. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów szczególnych.
Urząd Gminy w Wyrykach - 2017-03-03 - Wyryki-Połód (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY Z OBSŁUGĄ PIECA C.O. - do 1 850 PLN

Utrzymanie porządku i czystości , odśnieżanie ciągów pieszych, usuwanie oblodzenia i posypywanie piaskiem i solą przed budynkiem Urzędu Gminy, GOZ oraz BS. Obsługa pieców c.o. w UG, GOZ.BS.
kontakt przez PUP - 2016-12-01 - Wyryki-Połód (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 850 PLN

Prace porządkowe na terenie obiektów gminy
kontakt przez PUP - 2016-10-19 - Wyryki-Połód (lubelskie)

STOLARZ BUDOWLANY - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2016-08-24 - Wyryki-Połód (lubelskie)

PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODRKI KOMUNALONEJ, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - do 1 850 PLN

1. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.3. Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, nadzór nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.4. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami gminnymi, w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja i ochrona dróg oraz określenie szczególnego korzystania z dróg.5. Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących gminnych inwestycji.6. Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami w Gminie.7. Prowadzenie spraw związanych z systemem utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w Gminie.9. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów.10. Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.11. Przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów.12. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków.14. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów szczególnych.
Urząd Gminy w Wyrykach - 2016-05-27 - Wyryki-Połód (lubelskie)

STOLARZ - do 1 850 PLN

Docinanie desek i elementów drewnianych, wykonywanie mebli, altan, schodów na zamówienie.
kontakt przez PUP - 2016-03-01 - Wyryki-Połód (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj