Praca Hańsk Pierwszy - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Hańsk Pierwszy, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 93 ofert pracy Hańsk Pierwszy.

następna strona
SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Zapoznanie się z organizacją pracy, Przestrzeganie przepisów BHP I PPOŻ. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Metkowaniei wykładanie towarów na posiłki.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - do 2 600 PLN

Obsługa sekretariatu, obsługa poczty elektronicznej, rejestracja korespondencji przychodzacej, archiwizacja akt sprawy, zakup materiałów biurowych na potrzeby urzedu.
kontakt przez PUP - 2020-09-04 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - do 2 600 PLN

Prace porządkowe na ciągach pieszych, drogach i ulicach gminnych, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych. Prace porządkowe w i wokół budynku stanowiących mienie gminy.
kontakt przez PUP - 2020-05-27 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

ROBOTNIK DROGOWY - do 2 600 PLN

Prace porządkowe na ciągach pieszych, drogach i ulicach gminnych, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych.
kontakt przez PUP - 2020-05-05 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

SPRZĄTACZKA - do 2 600 PLN

Utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku szkoły, utrzymanie czystości terenów przy budynku szkoły. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.
kontakt przez PUP - 2020-02-20 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

KSIĘGOWY - 2 600 - 3 600 PLN

Prowadzenie pełnej księgowości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Hańsk - 2020-01-24 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PIEKARZE, CUKIERNICY I POKREWNI - od 2 600 PLN

Przygotowywanie surowców piekarskich do produkcji, przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, przygotowanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.
kontakt przez PUP - 2020-01-23 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PIEKARZE, CUKIERNICY I POKREWNI - od 2 600 PLN

Przygotowywanie surowców piekarskich do produkcji, przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, przygotowanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.
kontakt przez PUP - 2020-01-23 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

MAGAZYNIER - 1 033,7 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2019-08-19 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

REFERENT DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - do 2 300 PLN

Prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych, aplikacji o środki zewnętrzne.
Urząd Gminy Hańsk - 2019-07-10 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 500 PLN

Praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie kontraktów socjalnych, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świdczeń itp.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Hańsk - 2019-06-28 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

REFERENT DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - do 2 300 PLN

Prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych, aplikacji o środki zewnętrzne.
Urząd Gminy Hańsk - 2019-06-25 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - od 2 500 PLN

Prowadzenie zadań z zakresu: panowania przestrzennego budownictwa
Urząd Gminy Hańsk - 2019-05-31 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - od 2 500 PLN

Prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych, aplikacji o środki zewnętrzne.
Urząd Gminy Hańsk - 2019-05-30 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 145 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1) zadania wynikające z art. 54 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;2) szczegółowy zakres zadań:- prowadzenie pełnej księgowości jednostki dla celów statutowych oraz dla celów raportowania zgodnie z przepisami prawa polskiego,- kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych,- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków, kontrola prawidłowości ich pobrania i terminowe odprowadzenie,- przygotowanie projektu planu finansowego,- prowadzenie analizy wydatków i dochodów Ośrodka oraz wnioskowanie zmian w planie finansowym Ośrodka celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki,- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,- sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,- koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,- sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, terminowe przekazywanie naliczonego odpisu na rachunek ZFŚS oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,- sporządzanie deklaracji PFRON,- rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości,- obsługa programów księgowych stosowanych w jednostce,- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i nadzór nad jej przestrzeganiem przez pracowników,- współpraca ze Skarbnikiem Gminy Hańsk, Urzędem Skarbowym, ZUS, organami administracji rządowej i samorządowej, Bankiem Spółdzielczym i Kasą ZP- właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,- archiwizacja dokumentacji księgowej,- wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Ośrodka należą do kompetencji głównego księgowego oraz prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa z polecenia przełożonego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Hańsk - 2019-05-16 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI/ ROBOTNIK - do 2 250 PLN

Pielęgnacja terenów zieleni i rabat kwiatowych, wykonywanie drobnych nasadzeń kwiatów koszenie trawników.
Urząd Gminy Hańsk - 2019-04-18 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

OPERATOR PIŁO-ŁUPARKI - do 2 250 PLN

Obsługa piło-łuparki, nukładanie drewna.
kontakt przez PUP - 2019-04-12 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

ROBOTNIK DROGOWY - do 2 250 PLN

Prace porządkowe na ciągach pieszych, drogach i ulicach gminnych, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych.
kontakt przez PUP - 2019-03-18 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY DOMOWEJ OPIEKI OSOBISTEJ - do 2 250 PLN

Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem podopiecznych Ośrodka.
kontakt przez PUP - 2019-01-28 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ, ROLNICTWA, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - do 2 250 PLN

Prowadzenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, rolnictw, RODO
Urząd Gminy Hańsk - 2019-01-21 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI URZĘDU GMINY - do 2 250 PLN

1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym oraz ewidencji syntetycznej i analitycznej księgowości Urzędu Gminy.2. Dekretacja dowodów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących przypisów, odpisów, wpłat, wygaśnięcia zobowiązań zwrotów przed ich ujęciem w księgach rachunkowych.3. Bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego Urzędu Gminy.4. Rozliczanie prowadzonych remontów i inwestycji Urzędu Gminy.5.Ustalanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Urzędu Gminy z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury jest wyłączona.6.Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Urzędu Gminy.7. Prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.8. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy.9. Odprowadzenie dochodów na rachunek organu gminy.
Urząd Gminy Hańsk - 2019-01-21 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - do 2 100 PLN

Przyjmowanie towaru, sprzedaz leków, zamawianie leków.
kontakt przez PUP - 2018-09-06 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

KIEROWCA WYWROTKI - do 3 000 PLN

Transport materiałów sypkich, załadunek oraz rozładumek
Murpol Roboty Ogólnobudowlane Ziemne i Elektryczne Murgała Józef - 2018-08-31 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ - od 2 100 PLN

Sprzedaż towarów,obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej układanie towaru.
kontakt przez PUP - 2018-08-28 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

ROBOTNIK DROGOWY - do 2 100 PLN

Prace porządkowe na ciągach pieszych, drogach i ulicach gminnych, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych
kontakt przez PUP - 2018-08-01 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII - do 1 882,56 PLN

Prowadzenie zajęć edukacyjnych- biologia
Zespół Szkół Podstawowych i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku - 2018-07-25 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

ROBOTNIK DROGOWY - do 2 100 PLN

Prace porządkowe na ciągach pieszych, drogach i ulicach gminnych, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych
kontakt przez PUP - 2018-05-10 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY DOMOWEJ OPIEKI OSOBISTEJ - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - do 2 200 PLN

Sprzatanie u osób starszych podopiecznych ośrodka
kontakt przez PUP - 2018-04-10 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat