Praca Brzeszcze - oferty pracy



W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Brzeszcze, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 357 ofert pracy Brzeszcze.

następna strona
SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

obowiązków czynny udział w zatowarowaniu sklepu, przyjmowanie i sprawdzanie dostaw, implantacja towarów, obsługa klienta oraz doradztwo, umiejętność pracy w zespole, sumienność dokładność, chęć podnoszenia kwalifikacji.
"MONASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-05-22 - Brzeszcze (małopolskie)

FAKTURZYSTA - od 2 600 PLN

WPROWADZANIE DO SYSTEMU DOKUMENTÓW SPRZEDAŻOWYCH, GENEROWANYCH PRZEZ OBIEKT HANDLOWY, WPROWADZANIE DANYCH ORAZ FAKTUR ZAKUPU, KOREKT, TWORZENIE RAPORTÓW, ZESTAWIEŃ, WPROWADZANIE PROMOCJI SPRZEDAŻOWYCH.
"MONASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-05-20 - Brzeszcze (małopolskie)

SPRZEDAWCA /MAGAZYNIER - 2 700 - 2 800 PLN

Załadunek, rozładunek towaru
"MONASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-05-13 - Brzeszcze (małopolskie)

SPRZEDAWCA W DZIALE BUDOWLANYM - od 2 600 PLN

wykładanie towarów zgodnie z asortymentem, obsługa klienta, dbanie o ład i porządek na dziale.
"MONASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-04-24 - Brzeszcze (małopolskie)

POZOSTALI PRACOWNICY DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI - 1 033,7 PLN

przygotowanie i uporządkowanie dokumentacji księgowejwprowadzanie za pomocą programów komputerowych przygotowanych dokumentównaliczanie podatków PIT VATnaliczanie wynagrodzeń i obsługa programu Płatnik ZUSutrzymanie czystości na stanowisku. Oferta stażu przeznaczona dla osób powyżej 30 roku życia
kontakt przez PUP - 2020-04-21 - Brzeszcze (małopolskie)

REFERENT DS. KADROWYCH - od 2 600 PLN

sporządzanie deklaracji ZUS, lista płac, naliczanie podatków od wynagrodzeń, nadzór nad całokształtem spraw kadrowych.
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW GÓRNIK W BRZESZCZACH - 2020-04-06 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA PIANINIE - od 30 PLN

Nauczyciel gry na pianinie
METRUM Krzysztof Gawęda - 2020-03-02 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA SKRZYPCACH - od 30 PLN

Nauczyciel gry na skrzypcach
METRUM Krzysztof Gawęda - 2020-03-02 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA GITARZE - od 30 PLN

Nauczyciel gry na gitarze
METRUM Krzysztof Gawęda - 2020-03-02 - Brzeszcze (małopolskie)

POMIAROWY W POMIARZE RUCHU - do 188,48 PLN

zapis na kartach pomiaru ilości pojazdów poruszających się po drodze
Firma "Star" Ewa Chmura - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - od 3 100 PLN

montaż instalacji fotowoltaicznej, wznoszenie elementów modułów fotowoltaicznych
kontakt przez PUP - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 3 000 PLN

1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej:1.1. rozeznanie potrzeb w środowiskach i organizacja ich zaspokajania,1.2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,1.3. organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym,1.4. prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi. 2. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności praca w grupach roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart.3. Poradnictwo i wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca, w tym zakresie z asystentem rodziny.4. Realizacja programów osłonowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z pracownikami socjalnymi uczestniczącymi w realizacji programów.5. Opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych. 6. Przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej.7. Wprowadzanie danych do systemach informatycznych. 8. Sporządzanie pism urzędowych.9. Współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami Policji i Sądami, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi.10. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie oraz stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - od 3 100 PLN

montaż instalacji fotowoltaicznej
Dawid Chlebowski Power Green - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISJOWEJ - od 4 000 PLN

1. Kierowanie pracą i nadzór merytoryczny nad prawidłowym, sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań w podległym Dziale zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi. 2. Podejmowanie działań interwencyjnych w środowiskach, w sytuacjach kryzysowych, w przypadkach występowania różnych form przemocy oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w pilnych sytuacjach.3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.4. Tworzenie i realizacja programów wsparcia z zakresu pomocy społecznej.5. Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.6. Budowanie lokalnego partnerstwa.7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

KIEROWCA KAT. B - od 1 305 PLN

prowadzenie samochodu dostawczego do 3,5t., rozładunek modułów fotowoltaicznych
kontakt przez PUP - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E - 7 000 - 8 000 PLN

Praca w systemie tygodniowym (weekendy w domu); wyjazdy i powroty do bazy w Studziennicach k/Pszczyny; jazda po zachodzie Europy zachowaniem norm "tacho"; dbałość o powierzone mienie.
GĘBICKI WITOLD 1.PHU "WITPOL" 2.PANAMERA SPÓŁKA CYWILNA WITOLD GĘBICKI, JACEK KANIA 3.WITPOL IV S.C. EWA GĘBICKA,WITOLD G - 2020-01-08 - Brzeszcze (małopolskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 5 000 PLN

1. Nadzór nad gospodarką finansową, rachunkowością i ewidencją majątku zgodnie z ustawą o rachunkowości.2. Gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.3. Dostarczanie Dyrektorowi danych niezbędnych do planowania działalności OK.4. Prowadzenie rachunkowości jednostki i ksiąg rachunkowych Ośrodka Kultury na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Dyrektora OK.5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych Ośrodka Kultury.6. Terminowe rozliczanie zobowiązań i należności.7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej komputerowo.8. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych i księgowych.9. Rzetelne i terminowe sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, budżetowych, księgowych.10. Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych oraz ich archiwizacja zgodnie z przepisami.11. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie:a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym OK;b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych OK.12. Sporządzanie finansowych sprawozdań statystycznych.13. Opracowywanie projektu dokumentacji opisującej politykę rachunkowości (min. plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcja inwentaryzacyjna, kasowa, itp.).14. Informowanie Dyrektora o stwierdzonych uchybieniach w zakresie prawidłowości legalności operacji gospodarczych.15. Odpowiedzialność za wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych działu finansowo-księgowego.16. Sporządzanie deklaracji VAT.17. Sporządzanie deklaracji PFRON.18. Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR.19. Nadzór nad pracą kasjerów podległych placówek.20. Zarządzanie pracą podległych pracowników wraz z ustalaniem ich zakresu obowiązków.
OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH - 2020-01-07 - Brzeszcze (małopolskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 250 PLN

pomoc w przygotowaniu posiłków, obieranie warzyw, sprzątanie stanowiska pracy, zmywanie naczyń
DOMI-COM S.C. Sławomir Stec, Barbara Stec - 2019-12-05 - Brzeszcze (małopolskie)

KELNER-BARMAN - od 2 250 PLN

obsługa klienta, wydawanie posiłków, obsługa telefonu, sprzątanie sali, zmywanie naczyń, składanie zamówienień na towar
DOMI-COM S.C. Sławomir Stec, Barbara Stec - 2019-12-05 - Brzeszcze (małopolskie)

OPIEKUN W SCHRONISKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH - od 2 600 PLN

1. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska w czasie dyżuru, w tym:- przyjmowanie bezdomnych do Schroniska;- pilnowanie porządku na terenie Schroniska i w jego otoczeniu;- nadzór nad utrzymaniem higieny, trzeźwości mieszkańców w Schronisku, niedopuszczenie do wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych;- wydawanie pościeli i środków czystości;- codzienne odnotowywanie w rejestrze-ewidencji Schroniska osób przebywających w Schronisku;- wdrażanie w życie i ścisłe egzekowowanie postanowień Regulaminu Schroniska;- otaczanie opieką mieszkańców schroniska, służenie pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery w Schronisku;- dbanie o stan techniczny Schroniska;- wykonywanie innych obowiązków wynikających z regulaminu Schroniska.2. Ścisła współpraca z koordynatorem ds. Schroniska i pracownikami socjalnymi Ośrodka:- udzielanie informacji o przebiegu dyżuru;- codzienne raprtowanie o sytuacjach i zdarzeniach mających miejsce w Schronisku.3. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Schroniska.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2019-12-04 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA SKRZYPCACH - od 30 PLN

Nauczyciel gry na skrzypcach
METRUM Krzysztof Gawęda - 2019-12-02 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA PIANINIE - od 30 PLN

Nauczyciel gry na pianinie
METRUM Krzysztof Gawęda - 2019-12-02 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL GRY NA GITARZE - od 30 PLN

Nauczyciel gry na gitarze
METRUM Krzysztof Gawęda - 2019-12-02 - Brzeszcze (małopolskie)

ANIMATOR KULTURY - od 45 PLN

Praca polega na opiece nad dziećmi w wieku przedszkolno - szkolnym. Zadaniem zleceniobiorcy będzie prowadzenie zabaw, animacji dla dzieci, podczas gdy rodzice korzystają z zajęć fitness. Do dyspozycji posiadamy: zamek dmuchany, basen z piłeczkami, jeździki, drobny sprzęt sportowy.
OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH - 2019-11-22 - Brzeszcze (małopolskie)

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - od 2 800 PLN

montaż instalacji fotowoltaicznej
Dawid Chlebowski Power Green - 2019-11-15 - Brzeszcze (małopolskie)

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA - od 2 782 PLN

Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie dla dziecka z zespołem Aspergera.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BRZESZCZACH - 2019-10-23 - Brzeszcze (małopolskie)

MAGAZYNIER - od 2 250 PLN

pakowanie towarów do wysyłki, obsługa komputera - praca na programie CDN Optima, telefoniczna obsługa klienta. Oferta pracy przeznaczona dla osób do 30 roku życia.
kontakt przez PUP - 2019-10-17 - Brzeszcze (małopolskie)

GÓRNIK - do 4 200 PLN

Wykonywanie prac związanych z pracą pod ziemią.
Specjalistyczne Roboty Górnicze Chorzów Sp zo. o. - 2019-10-09 - Brzeszcze (małopolskie)

PRACOWNIK WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO - od 15 PLN

obsługa klienta, wymiana opon, utrzymanie porządku na stanowisku pracy
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARKO" KATARZYNA KWARCIAK - 2019-10-09 - Brzeszcze (małopolskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 250 PLN

przygotowanie produktów do wykonania dań
kontakt przez PUP - 2019-10-04 - Brzeszcze (małopolskie)

następna strona

Wybierz powiat