Praca Kalsk - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Kalsk, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 27 ofert pracy Kalsk.

SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW POMOCOWYCH I MARKETINGU - od 2 400 PLN

upowszechnianie zasad wykorzystywania pomocy finansowej z UE dla wspierania rozwoju obszarów wiejskich, realizacja zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), funkcjonującej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej, organizacja konkursów, wystaw, olimpiad, pokazów promujących zdrowy styl życia, dziedzictwo kulturowe wsi, agroturystykę i turystykę wiejską, promowanie pozytywnych przykładów aktywności lokalnej, przygotowanie i rozpowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasad wspierania rozwoju obszarów wiejskich, współpraca z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i szkołami rolniczymi, współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz młodego pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich.
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-11-08 - Kalsk (lubuskie)

PALACZ CO - KONSERWATOR - od 2 000 PLN

Obsługa urzadzeń kotłowni zgodnie z instrukcją, systematyczne czyszczenie kotłów co, przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach co. stosownie do temperatury zewnętrznej, wykonywanie biezacych napraw i konserwacji na terenie osrodka.
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-10-27 - Kalsk (lubuskie)

KSIĘGOWA - od 2 120 PLN

- Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1- Prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia paliwa w transporcie samochodowym- Rozliczanie delegacji służbowych i sporządzanie miesięcznych zestawień delegacji pracowników rejonowych- Rozliczanie płatnych usług doradczych- Wystawianie faktur w zakresie płatnych usług doradczych- Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym - Wprowadzanie danych do systemu - Rozliczanie inwentaryzacji- Współudział w realizacji ustawy " Prawo Zamówień Publicznych" w bieżącej działalności LODR- Zastępstwo w obsłudze KASY LODR- Dekretowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-10-10 - Kalsk (lubuskie)

OPERATOR MASZYN W PRZEMYŚLE DRZEWNYM - od 13 PLN

Obsługa maszyn tartacznych, obróbka drewna
kontakt przez PUP - 2017-09-18 - Kalsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. INNOWACJI W ROLNICTWIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ - 997,4 PLN

- Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania LODR- Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu doradztwa rolniczego oraz dokumentacją doradczą i szkoleniową- Zapoznanie się z zagadnieniami obejmującymi wsparcie funkcjonowania KSOW w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie: - stosowania nowoczesnych (innowacyjnych) metod agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych - tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie - wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie - ułatwianie wymiany wiedzy fachowej dot. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno- spożywczym i na obszarach wiejskich- Udział w organizacji szkoleń dla rolników z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji zwierzęcej, roślinnej, ekologii, ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości- Poznanie zasad korzystania z różnych form dofinansowania rolnictwa ze środków UE w ramach PROW 2014- 2020- Udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach o tematyce rolniczej prowadzonych przez LODR.
kontakt przez PUP - 2017-09-07 - Kalsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ - 997,4 PLN

- Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania LODR- Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu doradztwa rolniczego oraz dokumentacją doradczą i szkoleniową- Pomoc merytoryczna rolnikom w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego konsumenta- Pomoc oraz uczestnictwo w organizacji konkursów, targów i innych imprez masowych dla rolników- Opracowywanie planów i sprawozdań z realizacji prowadzonych działań merytorycznych w trakcie roku- Prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa- Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, udział w konferencjach i szkoleniach oraz utrzymywanie kontaktów z placówkami naukowymi- Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz przepisów BHP i p.poż.
kontakt przez PUP - 2017-08-28 - Kalsk (lubuskie)

PRACOWNIK ROLNY - od 13 PLN

Prace rolne, prace przy obsłudze bydła
SPÓŁKA ROLNA KALSK Sp. z o.o. - 2017-05-25 - Kalsk (lubuskie)

PALACZ CO- KONSERWATOR - od 2 000 PLN

obsługa urządzeń kotłowni zgodnie z instrukcją, systematyczne czyszczenie kotłów c.o., przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłachco. stosownie do temperatury zewnętrznej, wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na terenie ośrodka
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-05-24 - Kalsk (lubuskie)

BROKER INNOWACJI W ROLNICTWIE - od 1 500 PLN

realizacja zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), funkjonującej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: współpraca z koordynatorami SIR, identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących na poziomie województwa, tworzenie grup operacyjnych (łączenie partnerów), w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy (umów itp.), przygotowanie projektów planów operacyjnych dla grup, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności oraz wniosku o wsparcie w ramach działania Współpraca, monitoring funcjonowania grup i realizacji projektów, udział w spotkaniach organizowanych przez CDR i inne instytucje
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-04-24 - Kalsk (lubuskie)

POMOC KUCHENNA - do 2 000 PLN

obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy, utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego, dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym, czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy, doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom, pozostałe prace porządkowe, mające na celu utrzymanie kuchni w czystości oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-04-21 - Kalsk (lubuskie)

OGRODNIK - do 2 500 PLN

praca fizyczna przy pielęgnacji zieleni, podnoszenie do 25 kg
PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA OGRODÓW ARTUR CUKROWSKI - 2017-04-05 - Kalsk (lubuskie)

KSIĘGOWA - 1 500 - 2 000 PLN

pełna księgowość
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku - 2017-04-04 - Kalsk (lubuskie)

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA - 997,4 PLN

-zapoznanie się z przepisami BHP i Ppoż., Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Pracy obowiązującymi w LORD-zapoznanie z przepisami regulującymi funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programem Działalności LORD na rok 2017-zapoznanie z zagadnieniami doradztwa rolniczego w zakresie produkcji rolnej metodami ekologicznymi, ochrony przyrody na terenach wiejskich, zagospodarowania ścieków, odpadów stałych oraz ograniczenia azotu ze źródeł rolniczych do środowiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej w gosp. rolnych, stosowania odnawialnych źródeł energii-poznanie mechanizmów funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej-poznanie zasad sporządzania planów rolnośrodowiskowych oraz planów przedstawienia gospodarstwa rolnego na produkcje metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych, poznanie wymaganej dokumentacji do prowadzenia gosp. ekologicznego; udział w aktualizacji bazy gosp. ekologicznych województwa lubuskiego-udzielanie pomocy w wypełnieniu wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszu europejskich lub krajowych-uczestnictwo i pomoc w organizacji w branżowych konferencji, seminariów, kursów i szkoleń dla rolników-opracowywanie planów i sprawozdań z realizacji prowadzonych działań w czasie stażu-współpraca z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i szkołami rolniczymi w zakresie ochrony przyrody i środowiska
kontakt przez PUP - 2017-03-09 - Kalsk (lubuskie)

OPERATOR MASZYN W PRZEMYŚLE DRZEWNYM - 2 000 - 2 500 PLN

Obsługa maszyn tartacznych, obróbka drewna.
PPHU POLCAN JAROSŁAW PISZCZ - 2017-03-01 - Kalsk (lubuskie)

DORADCA DS. OGÓLNOROLNYCH - 997,4 PLN

wg zawodu
kontakt przez PUP - 2017-02-27 - Kalsk (lubuskie)

KSIĘGOWA - 1 500 - 2 000 PLN

pełna księgowość
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku - 2017-02-15 - Kalsk (lubuskie)

PALACZ C.O.- KONSERWATOR - od 2 000 PLN

obsługa urządzeń kotłowni zgodnie z instrukcją, systematyczne oczyszczanie kotłów c.o., przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach c.o. stosownie do temperatury zewnętrznej, wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na terenie ośrodka.
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-02-02 - Kalsk (lubuskie)

SPECJALISTA DS. BHP I P.POŻ. - od 1 500 PLN

organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i p.poż, kontrola warunków pracy zgodnie z zasadami BHP, prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy, wdrażanie procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących przepisów oraz zasad BHP i p.poż, prowadzenie rejestru i dokumentacji powypadkowej oraz ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2017-01-26 - Kalsk (lubuskie)

KONSERWATOR-PALACZ CO - od 1 900 PLN

Obsługa urządzeń kotłowni zgodnie z instrukcją, systematycznie oczyszczanie kotłów c.o., przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach c.o. stosownie do temperatury zewnętrznej, wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na terenie ośrodka
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO KALSK - 2016-09-29 - Kalsk (lubuskie)

BARMAN/KA, KELNER/KA - od 1 850 PLN

Obsługa konsumenta
MOTEL TEXICANA MAREK PIĄTEK - 2016-08-12 - Kalsk (lubuskie)

STOLARZ-ZBIJACZ - 2 500 - 3 000 PLN

Zbijanie elementów meblowych, prace pomocnicze przy zbijaniu. Przerwa urlopowa w zakładzie od 18.07.2016-31.07.2016, kontakt w sprawie pracy od 01.08.2016r.
HL PERSONAL SP. Z O.O. - 2016-07-15 - Kalsk (lubuskie)

PRACOWNIK POLIGRAFII - 997,4 PLN

wg zawodu
kontakt przez PUP - 2016-03-14 - Kalsk (lubuskie)

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI - od 2 000 PLN

Praca fizyczna przy pielęgnacji zieleni.Kierowanie busem do 3,5 tony
PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA OGRODÓW ARTUR CUKROWSKI - 2016-03-11 - Kalsk (lubuskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - od 2 500 PLN

Obsługa koparko-ładowarki, Rozwożenie towarów busem do 3,5 tony.
PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA OGRODÓW ARTUR CUKROWSKI - 2016-03-11 - Kalsk (lubuskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK W HODOWLI ZWIERZĄT - od 1 850 PLN

Wydojenie krów, wysprzątanie obory, dopędzenie bydła, uprzątnięcie stanowiskdo uboju.
SPÓŁKA ROLNA KALSK Sp. z o.o. - 2016-01-13 - Kalsk (lubuskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj