Praca krośnieński - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy krośnieński, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 3289 ofert pracy krośnieński.

następna strona
KELNER - od 2 000 PLN

obsługa kelnerska kuracjuszy w sanatorium
STANMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-11-18 - Iwonicz-Zdrój (podkarpackie)

SZWACZKA - od 2 000 PLN

szycie skór i materiałów, pakowanie wyrobów
Rosstone Europe Bartłomiej Ross - 2017-11-18 - Pustyny (podkarpackie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

prowadzenie prac socjalnych wychowanków Domu Dziecka, przeprowadzanie wywiadów srodowiskowych, współpraca z urzędami
CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO - 2017-11-17 - Gubin (lubuskie)

WYCHOWAWCA - od 2 500 PLN

prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami, PCPR, szkołami, kuratorami sądowymi, placówkami medycznymi, prowadzenie dokumentacji wychowanków
POWIATOWY DOM DZIECKA W GUBINIE - 2017-11-17 - Gubin (lubuskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - do 2 000 PLN

produkcja kołder i poduszek
"ALL IN ONE" Sławomir Furtek - 2017-11-17 - Miejsce Piastowe (podkarpackie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 100 PLN

obsługa dokumentacji, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych
kontakt przez PUP - 2017-11-17 - Klimkówka (podkarpackie)

ELEKTRYK INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. - od 2 200 PLN

Samodzielne wykonywanie instalacji elektrycznych na obiektach przemysłowych
Firma Instalacyjna "ELEKTRON" Sp. z o.o. - 2017-11-17 - Sulistrowa (podkarpackie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 2 000 PLN

pakowanie paczek
PIOTR HAMADA F.H.U PAFEN - 2017-11-16 - Gubin (lubuskie)

KELNER - od 2 000 PLN

według stanowiska
SPÓŁKA CYWILNA "RAFJAN" - 2017-11-16 - Gubin (lubuskie)

PRACOWNIK DOZORU/OCHRONY - od 2 000 PLN

dozór mienia i sprzetu
POZIOM Sp. z o.o. - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

STARSZY REFERENT SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAZY GRANICZNEJ W KROSNIE ODRZAŃSKIM - od 2 138,05 PLN

-uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie czynności kancelaryjnych m.in.umieszczanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na portalu Biuletynu ZamówieńPublicznych, stronie internetowej oraz wykonywanie polecenia przewodniczącego komisjiw celu zakupienia towarów i usług;-wysyłanie korespondencji dot. postępowania i działalności sekcji w celu zachowania terminóww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz działalności sekcji;-dokonywanie przeglądu pod względem kompletności dokumentacji dot. zakończonychpostępowań o udzielenie zamówienia publicznego, numeracja stron i sporządzanie spisów w celuprawidłowej ich archiwizacji;-współuczestniczenie w prowadzeniu rejestru umów i rejestru złożonych ofert w celuprawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;-opracowywanie pism zleconych przez przełożonych w celu zachowania działalności służbowej
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

MECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - od 3 000 PLN

naprawa samochodów ciężarowych
TRANZYT JAN NOWAK SPÓŁKA JAWNA - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - 4 500 - 6 000 PLN

1. Kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami stojącymi przed Wydziałem.2. Prawidłowe organizowanie pracy Wydziału i podziału pracy pomiędzy pracowników.3. Przestrzeganie procedur dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w nadzorowanym Wydziale.4. Nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników.5. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego szkoły i przedszkola.6. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym: gminnych instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"), Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, gminnych placówek oświatowo wychowawczych.8. Organizacja i przeprowadzenie konkursów oraz naborów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek.9. Opiniowanie wniosków osób prawnych i fizycznych w sprawie założenia szkół i przedszkoli niepublicznych.10. Wnioskowanie o zakładanie, przekształcanie i likwidowanie szkół, przedszkoli za zgodą kuratora oświaty.11. Występowanie z wnioskiem w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczychdo dyrektora szkoły i kuratora oświaty.12. Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami rocznych projektów organizacji przedszkoli, szkół i placówek na nowy rok szkolny, oraz aneksów do tych projektów.13. Planowanie i rozdział środków finansowych na prowadzenie poszczególnych przedszkolioraz szkół podstawowych i gimnazjów.14. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącejdo kompetencji Wydziału,15. Dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkółi przedszkoli.16. Negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowychnie będących nauczycielami.17. Wyrażanie stanowiska dot. obniżki nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćna wniosek dyrektora placówki.18. Nadzór nad organizowaniem dowozów uczniów do szkół i dzieci 5 i 6 letnich do przedszkolii oddziałów przedszkolnych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych.19. Prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych i kulturalnych.20. Koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia.21. Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty.22. Opracowywanie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych.23. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty.24. Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.25. Organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowo wychowawczych.26. Nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej.27. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, opracowywanie planów rozwoju gminy w tym zakresie.28. Opracowywanie i koordynowanie realizacji programów edukacji kulturalnej i samorządowej wśród dzieci i młodzieży. 29. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć.30. Prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu.31. Nadzór nad przygotowywaniem i realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.32. Organizacja gminnych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.33. Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem i sprawozdawczością dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego.34. Wnioskowanie w sprawie tworzenia, likwidacji jednostek organizacyjnych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, instytucji kultury, placówek oświatowo - wychowawczych.35. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,oraz Komisji z zakresu działania Wydziału.36. Wydawanie decyzji o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych.37. Nadzór nad sprawami związanymi z rozliczaniem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę przyuczania do zawodu młodocianych pracowników.38. Opracowanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty.39. Koordynowanie spraw dotyczących Młodzieżowej Rady Miejskiej.40. Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków MEN i innych źródełna realizację projektów w zakresie oświaty.41. Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.42. Nadzór nad dowozami osób niepełnosprawnych do WTZ i dzieci do ZSS w Krośnie Odrzańskim.43. Zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminieza poprzedni rok szkolny oraz przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań.44. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji.45. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników oświatowych szkół i przedszkolioraz nadzór nad prowadzeniem obsługi finansowo księgowej gminnych jednostek oświatowych w ramach centrum usług wspólnych.46. Koordynowanie spraw dotyczących działalności Rady Seniorów.47. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
URZĄD MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOC KUCHARZA - od 2 000 PLN

przygotowywanie i serwowanie dań fast food; serwowanie kawy i napojów, soków
kontakt przez PUP - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - 4 500 - 6 000 PLN

Kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami stojącymi przed Wydziałem; Prawidłowe organizowanie pracy Wydziału i podziału pracy pomiędzy pracowników. Przestrzeganie procedur wynikających z prawa o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w Wydziale. Nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, oraz Komisji z zakresu działania Wydziału. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnej oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność za wyniki pracy Wydziału, prawidłową organizację oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Wydziału. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów, radnych, komisji Rady, wojewody, organów samorządu województwa i powiatu. Nadzór nad realizacją zadań Wydziału, w tym w szczególności: gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy, prowadzeniem rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacją, sporządzaniem załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego, sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użyczanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowaniem przetargów w tym zakresie, sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, sprzedażą oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych, przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym, prowadzeniem spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywania gruntów na rzecz gminy do realizacji celów publicznych, prowadzeniem spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatnym przejmowaniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów, prowadzeniem spraw z zakresu rolnictwa, w tym: sprawowaniem kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych), sporządzaniem sprawozdań do Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, prowadzeniem spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia publicznego, funkcjonowania targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru, spraw mieszkaniowych, gospodarki komunalnej, prowadzeniem spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o ochronie przyrody, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, ustawy o ochronie zwierząt, gospodarowaniem wodami, ochroną wód i ich zasobów, zwalczaniem klęsk żywiołowych, w tym prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programu przeciwpowodziowych, współpracą z sołectwami, prowadzeniem postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, prowadzeniem zadań finansowanych przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. rozliczaniem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.12. Nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.13. Nadzór właścicielski nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo Kanalizacyjnym Sp. z o.o.14. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi i wyznaniowymi.15. Udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu.
URZĄD MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE - 2017-11-16 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KIEROWCA KAT. C - od 15 PLN

przewóz materiałów sypkich-ziemia, piasek, zwir
USŁUGI TRANSPORTOWE BENDKOWSKI MARIUSZ - 2017-11-15 - Radnica (lubuskie)

DIETETYK - od 2 300 PLN

nadzór nad technologią żywienia
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNIE - 2017-11-15 - Szczawno (lubuskie)

MAGAZYNIER - od 2 000 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru,prowadzenie ewidencji, gospodarowanie opakowaniami, kompletowanie towaru, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
PIOTR HAMADA F.H.U PAFEN - 2017-11-15 - Gubin (lubuskie)

ROBOTNIK DROGOWY - od 2 000 PLN

wg stanowiska
PROJEKT 3000 SP. Z O.O. - 2017-11-15 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - od 2 000 PLN

Operator koparko-ładowarkiprace zienmne
PROJEKT 3000 SP. Z O.O. - 2017-11-15 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PIELĘGNIARKA - od 2 600 PLN

opieka medyczna nad mieszkańcami Domu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNIE - 2017-11-15 - Szczawno (lubuskie)

MAGAZYNIER - od 2 000 PLN

wyłazdunek i załadunek towaru handlowego przy użyciu wózka widłowego
kontakt przez PUP - 2017-11-15 - Gubin (lubuskie)

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - od 2 019 PLN

opieka nad dziećmi 3-4lenimi, prowadzenie zajęć
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GUBINIE - 2017-11-15 - Gubin (lubuskie)

OPERATOR WALCA - od 2 000 PLN

wg stanowiska
PROJEKT 3000 SP. Z O.O. - 2017-11-15 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KIEROWNIK WARSZTATU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - od 2 384 PLN

konserwacja urządzeń transportu bliskiego; stanowisko kierowniczo-robotnicze;wykonywanie dokumentacji;
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WARSZTATY TECHNICZNE - 2017-11-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 13 PLN

wyplewianie, sortowaniesadzonek, pakowanie sadzonek truskawek i szparagów
kontakt przez PUP - 2017-11-14 - Janiszowice (lubuskie)

FRYZJER - od 2 000 PLN

WG. STANOWISKA
kontakt przez PUP - 2017-11-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

TECHNIK WARSZTATU INZYNIERYJNO-SAPERSKIEGO - od 2 119 PLN

naprawa pił spalinowych, środków transportu i ratownictwa wodnego, agregatów prądotwórczych
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WARSZTATY TECHNICZNE - 2017-11-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY/MONTER SIECI WOD-KAN - od 25 PLN

Firma realizuje inwestycje dotyczącą rozudowy i przebudowy Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. CV należy przesłać na maila: wkucab (at) inzynieria.rzeszow.pl
INŻYNIERIA Rzeszów SA - 2017-11-14 - Szczepańcowa (podkarpackie)

KIEROWNIK WARSZTATU SILNIKÓW - od 2 269 PLN

naprawa silników spalinowych; stanowisko kierowniczo-robotnicze; wykonywanie dokumentacji
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WARSZTATY TECHNICZNE - 2017-11-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY SEKCJI GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 000 PLN

-ustalanie i weryfikowanie awarii pojazdów; dokonywanie napraw pojazdów; konserwacja i naprawa pojazdów; wymiana olejów, płynów eksploatacyjnych , filtrów
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-11-14 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj