Praca Besko - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Besko, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 87 ofert pracy Besko.

następna strona
MALARZ - od 2 500 PLN

malowanie pomieszczeń
SKOP-BUD SKOPIŃSKI JACEK - 2019-05-21 - Besko (podkarpackie)

MAGAZYNIER - od 2 250 PLN

do uzgdn.
kontakt przez PUP - 2019-04-23 - Besko (podkarpackie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 017,4 PLN

według programu stażu
kontakt przez PUP - 2019-04-19 - Besko (podkarpackie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 017,4 PLN

według programu stażu
kontakt przez PUP - 2019-03-19 - Besko (podkarpackie)

POŁOŻNA RODZINNA/POZ - od 4 100 PLN

do uzgodnienia
SUCH-MED Such Przemysław - 2019-03-01 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 1 017,4 PLN

według programu stażu
kontakt przez PUP - 2019-02-14 - Besko (podkarpackie)

KSIĘGOWA - od 3 000 PLN

do uzgodnienia
KANDEFER Sp. z o.o. - 2019-02-13 - Besko (podkarpackie)

FRYZJER - od 2 100 PLN

Fryzjerstwo damsko-męskie
kontakt przez PUP - 2018-12-06 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

obsługa klienta na stoisku mięsno - wędliniarskim
kontakt przez PUP - 2018-12-04 - Besko (podkarpackie)

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - od 2 800 PLN

Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. nieposzlakowana opinia, 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 6. wykształcenie wyższe, 7. posiadanie co najmniej dwuletniego udokumentowanego stażu pracy. 1. posiadanie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych lub programów krajowych), 2. mile widziana wcześniejsza praca na stanowisku w administracji samorządowej, 3. studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu pozyskiwania funduszy i/lub rozliczania projektów, zamówień publicznych, 4. znajomość polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 i zasad realizacji programów/projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych, 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych, rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, 6. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego, 7. umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej i innych osób, także pod presją czasu, 8. zdolności analityczne, wysoka kultura osobista, 9. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, odporność na stres, 10. samodzielność, zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, dyspozycyjność, 11. znajomość języka angielskiego. 1. Wyszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów zagranicznych i krajowych na realizację projektów dostępnych dla Gminy. 2. Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania. 3. Koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów realizowanych przez Gminę. 4. Korygowanie w razie potrzeby harmonogramów rzeczowo-finansowych umów. 5. Bieżąca obsługa administracyjna projektów pod względem przepływu dokumentów, sporządzanie wniosków do budżetu w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych. 6. Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów. 7. Przygotowywanie wniosków o płatność lub innych dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków. 8. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o gminie, opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej. 9. Organizowanie i realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych gminy. 10. Reprezentowanie Gminy w kontaktach z dysponentami funduszy pomocowych. 11. Współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju gminy oraz stymulowania przedsiębiorczości i rynku pracy. 12. Opracowywanie, strategii, wieloletnich planów, czy innych programów gminnych. 13. Przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze. 14. Współpraca oraz koordynacja kontaktów krajowych i zagranicznych, w tym udziału w stowarzyszeniach i związkach. 15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, 16. Prowadzenie spraw związanych zamówieniami publicznymi. Wymagania dodatkowe: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Warunki pracy: wymiar czasu pracy pełny etat warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony proponowane wynagrodzenie 2 800,00 zł brutto), prawdopodobny termin rozpoczęcia pracy - 17 grudnia 2018 r. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na I piętrze w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %. Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny opatrzony własnym podpisem, 2. życiorys curriculum vitae - opatrzony własnoręcznym podpisem, kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załączono do ogłoszenia, kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe załączono do ogłoszenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku, oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Besku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Miejsce i termin składania dokumentów:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 27.11.2018r. w Urzędzie Gminy Besko w pok. nr 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje dzień wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.http://www.besko.biuletyn.net/?bip=2&cid=1016&id=3218
GMINA BESKO - 2018-11-16 - Besko (podkarpackie)

MAGAZYNIER - od 2 100 PLN

do uzgdn.
kontakt przez PUP - 2018-11-13 - Besko (podkarpackie)

ŚLUSARZ - od 2 100 PLN

Wykonywanie detali i elementów stalowych
kontakt przez PUP - 2018-10-16 - Besko (podkarpackie)

KASJER SPRZEDAWCA - od 2 700 PLN

wykładanie towaru, obsługa kasy fiskalnej
Delikatesy Centrum Besko - 2018-10-01 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

obsługa klienta na stoisku mięsno - wędliniarskim
kontakt przez PUP - 2018-09-21 - Besko (podkarpackie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

PRACA POLEGA NA WYKŁADANIU TOWARU I OBSŁUDZE KLIENTA
Karolant Firma Handlowo UsługowaJustyna Widota - 2018-09-12 - Besko (podkarpackie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 100 PLN

przemieszczanie przerobionego drewna, segregacja drewna
kontakt przez PUP - 2018-08-07 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - od 2 300 PLN

KASOWANIE WYKŁADANIE TOWARU OBSŁUGA KLIENTA
Karolant Firma Handlowo UsługowaJustyna Widota - 2018-07-27 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA DZIAŁ MIĘSO - od 2 600 PLN

OBSŁUGA KLIENTA , WYKŁADANIE TOWARU
Karolant Firma Handlowo UsługowaJustyna Widota - 2018-07-02 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 2 600 PLN

OBSŁUGA KLIENTA , PRZYJMOWANIE I WYKŁADANIE TOWARU
DELIKATESY CENTRUM BESKO - 2018-07-02 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA KASJER - od 2 600 PLN

OBSŁUGA KLIENTA , WYKŁADANIE TOWARU
Karolant Firma Handlowo UsługowaJustyna Widota - 2018-07-02 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA DZIAŁ MIĘSO - od 2 600 PLN

OBSŁUGA KLIENTA , WYKŁADANIE TOWARU
DELIKATESY CENTRUM BESKO - 2018-07-02 - Besko (podkarpackie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 100 PLN

przemieszczanie przerobionego drewna, segregacja drewna
kontakt przez PUP - 2018-05-10 - Besko (podkarpackie)

KOORDYNATOR USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 1 500 PLN

oferta ważna do 29.05.2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku - 2018-05-07 - Besko (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

-
kontakt przez PUP - 2018-04-13 - Besko (podkarpackie)

KOSMETYCZKA - 997,4 PLN

wg programu stażu
kontakt przez PUP - 2018-02-28 - Besko (podkarpackie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 100 PLN

przemieszczanie przerobionego drewna, segregacja drewna
kontakt przez PUP - 2018-02-27 - Besko (podkarpackie)

SPECJALISTA DO SPRAW HANDLU - 2 100 - 2 600 PLN

Pozyskiwanie nowych klientów
SIRIO-POL-spółka z.o.o. - 2018-02-21 - Besko (podkarpackie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj