Praca Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9 ofert pracy Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 100 PLN

nauczanie przedmiotu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2018-06-26 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - od 2 100 PLN

nauczanie języka hiszpańskiego, praca w szkole ponadgimnazjalnej
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2018-06-26 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KIEROWNIK GOSPODARCZY - od 2 610,3 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) Administrowanie szkołą w zakresie: - przygotowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, realizacja postępowań,- prowadzenie rejestru umów administrowania budynkami, - zaopatrywanie placówki w sprzęt szkolny i gospodarczy, pomoce naukowe oraz środki czystości, - zapewnianie sprawności techniczno eksploatacyjnej budynku szkoły, warsztatów szkolnych i innych obiektów znajdujących się na terenie szkoły,- dbanie o prawidłową organizację zabezpieczenia i ochronę mienia w tym p.poż i BHP,- prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami, - dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektów oraz terenu wokół niego, - zaopatrywanie pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych w odzież ochronną i prowadzenie jej rejestru. 2) Zarządzanie pracownikami obsługi: - organizacja pracy, nadzór i kierowanie zespołem pracowników obsługi, - opracowywanie w porozumieniu z pracownikiem kadr przydziałów i zakresów czynności dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkole, - opracowywanie harmonogramów pracy i urlopów pracowników obsługi, 3) Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością: - składanie wniosków do projektów planów finansowych w zakresie wykonywanych obowiązków, - współorganizowanie inwentaryzacji, - opisywanie faktur, - sporządzanie sprawozdań w zakresie swoich obowiązków.Wymagane dokumenty : - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione przez kandydata),- dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym (dokumenty uwierzytelnione przez kandydata),- życiorys (CV) i list motywacyjny,- kopie świadectw pracy (dokumenty uwierzytelnione przez kandydata),- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko KIEROWNIK GOSPODARCZY " w terminie do 08 grudnia 2017 r. w sekretariacie - pok. nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, do godz. 1300. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2.
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-11-27 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 000 PLN

nauczanie przedmiotu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-11-15 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 000 PLN

nauczanie przedmiotu matematyki
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-08-17 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 000 PLN

praca w szkole ponadgimnazjalnej
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2016-12-21 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KONSERWATOR - od 1 850 PLN

prace remontowe, konserwatorskie, CV na adres: zsndgd (at) wp.pl
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2016-03-23 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj