Praca Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 70 ofert pracy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie.

następna strona
INSPEKTOR (DS. DOKUMENTACJI KADROWEJ FUNKCJONARIUSZY)W REFERACIE FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie rozkazów o przyznaniu nagród uznaniowych, o mianowaniu na stopień w korpusie podoficerów, aktów mianowań oraz innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w zakresie wskazanym przez przełożonych w oparciu o weryfikację obowiązujących przepisów i uprzednio zaopiniowaną i przeanalizowaną przez funkcjonariuszy Referatu ds. Funkcjonariuszy dokumentację (wnioski). Sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy. udzielanie informacji oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych celem przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii do organów ścigania na zapytania dotyczące funkcjonariuszy;zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;dokonywanie archiwizacji oraz klasyfikowania dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich celem dokumentowania okresów absencji chorobowej funkcjonariuszy;opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. nanoszenie na roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pozostających w ścisłej kadrze kierowniczej oddziału danych dotyczących przysługujących oraz wykorzystanych urlopów, absencji wynikającej ze zwolnień lekarskich, zwolnień od zajęć służbowych, szkoleń oraz podróży służbowych celem rzetelnego dokumentowania wszelkich przypadków nieobecności w służbie bądź w stałym miejscu pełnienia służby;wspomaganie czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG, opiniowanie zasadności nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (przetwarzanie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.).
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ (PLACÓWKI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ) - 2 278 - 3 165 PLN

ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa Rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1643 ze zm.)
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-02 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ - od 2 278 PLN

prowadzenie szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-21 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W KĘTRZYNIEWARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIE - od 1 758 PLN

-wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, -obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa), -wykonywanie prac porządkowych i transportowych np.: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,-bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych na terenie obiektu, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości technicznych),-dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),-dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,-należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH)W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

-bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,-bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,-prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,-bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,-opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego,-sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,-kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR W REFERACIE FUNKCJONARIUSZY SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

-bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;-bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;-wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-29 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT W SEKCJI PREZYDIALNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ - od 2 078 PLN

-tworzenie projektów pism okolicznych, życzeń, podziękowań, korespondencji celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu na zewnątrz,-uczestniczenie w organizacji narad, spotkań, wizyt delegacji krajowych, uroczystości zewnętrznych i wewnętrznych oddziału celem sprawnego przebiegu,-bieżące monitorowanie przedsięwzięć realizowanych przez terenowe organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucje państwowe celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie,-publikowanie na stronie intranetowej wewnętrznych aktów prawnych oraz przesyłanie ich właściwym adresatom celem zapewnienia właściwego obiegu informacji,bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy oraz pracowników Sekcji Prezydialnej,-archiwizowanie dokumentacji Wydziału Koordynacji Działań Sekcji Prezydialnej celem zapewnienia ich ochrony i prawidłowego wykorzystania,-prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy Sekcji Prezydialnej.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-20 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ-KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 900 PLN

- konserwacja sprzętu mechanicznego,- doraźne roboty konstrukcyjno-spawalnicze,- obsługa, kontrola stanu technicznego oraz naprawa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obiektów oddziału,- obróbka różnego rodzaju elementów metalowych oraz wykonywanie prostych konstrukcji stalowych np.: elementów bram, krat, ogrodzenia, itp.,- wykonawstwo drobnych podzespołów metalowych wchodzących w skład konstrukcji budowlanych,- należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu, a także zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie pobranych materiałów,- wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 758 PLN

wykonywanie prac konserwacyjnych w obiektach kompleksu koszarowego, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, obsługa urządzeń w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu),wykonywanie prac porządkowych, transportowych: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych w obiektach kompleksu koszarowego, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości),dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 758 PLN

- wykonywanie prac konserwacyjnych w obiektach kompleksu koszarowego, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, - obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu, - wykonywanie prac porządkowych i transportowych np.: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,- bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych w obiektach kompleksu koszarowego, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości technicznych),- dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),- dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,- należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH) W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

- bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,- bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,- prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,- bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,- opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego,- sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,- kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-08 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. PROWIANTOWANIA)W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

-bieżące przyjmowanie raportów dziennych stanów żywionych oraz prowadzenie kart ewidencji w rozbiciu na normy wyżywienia funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców celem zapewnienia ich wyżywienia. Bieżące prowadzenie ewidencji stanów żywionych osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego i odpłatnego wyżywienia oraz dokonywanie adnotacji w poleceniach wyjazdu służbowego w tym zakresie,-bieżące sporządzanie asygnat kuchennych oraz dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych w oparciu o program komputerowy celem wydania towaru z magazynu do punktu żywienia, a także zabezpieczenia logistycznego w zakresie wyżywienia,bieżące rozliczanie osób korzystających z odpłatnego wyżywienia poprzez wystawianie faktur VAT, sporządzanie informacji do prawidłowego obciążenia za korzystanie z odpłatnego wyżywienia na podstawie zawartych umów z podmiotami z zewnątrz,-bieżące sporządzanie, wydawanie i rozliczanie kartek żywnościowych dla konsumentów,-dekadowe, miesięczne i roczne wyliczanie racji żywnościowych w rozbiciu na normy wyżywienia celem ustalenia faktycznej stawki wyżywienia i prawidłowego rozliczenia,-bieżące kontrolowanie i uzupełnianie depozytu np. dla nieetatowego pododdziału obwodowego celem logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań,-kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-25 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONTROLER TECHNICZNY W SEKCJI SERWISUWYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI - od 1 780 PLN

wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wydawaniem składników aktywów dla użytkownika końcowego z magazynu podręcznego sprzętu,ocena stanu technicznego wydawanych i przyjmowanych składników aktywów,prowadzenie kartotek kart użytkownika oraz ewidencji pomocniczej,wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem składników aktywów z magazynu głównego Wydziału Łączności i Informatyki oraz ich zdawaniem,wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obowiązującej dokumentacji materiałowej i technicznej,prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych składników aktywów w oparciu o Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej Centralny System Zarządzania Zasobami,prowadzenie dokumentacji materiałowo-technicznej,prowadzenie kartotek kart użytkownika,ocena stanu technicznego składników aktywów.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-24 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ (PLACÓWKI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ) - 2 278 - 3 165 PLN

ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa Rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1643 ze zm.)
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-23 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KELNER - od 1 755 PLN

-właściwa obsługa konsumentów,-utrzymywanie wzorowej czystości naczyń stołowych,-przestrzeganie porządku dnia w stołówce oraz harmonogramu pobierania i wydawania posiłków,-wykonywanie prac pomocniczych oraz porządkowych,-ścisłe przestrzeganie wymogów higieniczno- sanitarnych zgodnie z zasadami GMP i GHP oraz systemu HACCP,-należyte dbanie o higienę osobistą i odzież ochronną,-mycie sprzętu kuchennego i stołowego oraz utrzymywanie porządków w pomieszczeniach punktu żywienia zgodnie z obowiązującym harmonogramem,-ściśle przestrzeganie warunków bhp i ppoż.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ-KONSERWATOR - od 1 900 PLN

Główne obowiązki:-konserwacja sprzętu mechanicznego,-doraźne roboty konstrukcyjno-spawalnicze,-obsługa, kontrola stanu technicznego oraz naprawa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obiektów oddziału,-obróbka różnego rodzaju elementów metalowych oraz wykonywanie prostych konstrukcji stalowych np.: elementów bram, krat, ogrodzenia, itp.,-wykonawstwo drobnych podzespołów metalowych wchodzących w skład konstrukcji budowlanych,-należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu, a także zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie pobranych materiałów,-wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTORA NADZORU W ZESPOLE NADZORU NAD INWESTYCJAMISEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 4 200 PLN

*pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, *dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,*sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,*sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych, *branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,*prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkamii komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,*uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,*uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻ W WYDZIALE KONTROLI - od 1 280 PLN

- przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,- określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,- prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informuje o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,- współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,- kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,- nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,- prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,- opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-22 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI RACHUBY I PŁAC PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 479 PLN

-naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nocne, nadliczbowe, wynagrodzeń za urlop,odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i uznaniowych, oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom CSSG i pracownikom Służby zdrowia W-MOSG;-sporządzanie listy świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla parcowników W-MOSG, CSSG i Służby Zdrowia;-Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonanych naliczeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart zasiłkowych w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawności dokonanych naliczeń;-dokonywanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego i ZUS potrąceń z wynagrodzeń takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć sądowych i in. w celu realizacji wynikających z przepisów prawa, obowiązków pracodawcy;-obsługiwanie interesantów, a w szczególności wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umożliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia;-rozliczanie należności wynikających z zawartych umów-zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, dotyczących należności obejmujących tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie w tym, także planowanie i rozliczanie rocznych limitów finansowych przyznanych na realizację umów-zleceń, umów o dzieło i innych dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii;-sporządzanie danych i informacji dla celów emerytalnych przekazywanych do ZUS;-sporządzanie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8c) dlapracowników CSSG i Służby Zdrowia.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-18 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT W KANCELARII JAWNEJ SEKCJA OCHRONY DOKUMENTACJI WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 078 PLN

-realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, wysyłaniem, archiwizowaniem i udostępnieniem dokumentów celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji w oddziale,-informowanie poszczególnych adresatów o wpływie korespondencji (poczty) oraz dokonywanie termionowego jej rozdziału do zapoznania,-przygotowywanie korespondencji (poczty) jawnej do wysłania, m.in. sprawdzanie poprawności wykonania dokumentów,-wprowadzanie do "Elektrycznej ewidencji upoważnień i pełnomocnictw" danych z zaewidencjonowanych dokumentów oraz wykonywanie i dołączanie ich scanów do ww. aplikacji celem udostępnienia zainteresowanym osobom,-obsługiwanie na bieżąco i monitorowanie elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (uPUAP) w komendzie W-MOSG, celem właściwego obiegu informacji pomiędzy współdziałającymi instytucjami.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-15 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI RACHUBY I PŁAC PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 479 PLN

- naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nocne, nadliczbowe, wynagrodzeń za urlop, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i uznaniowych oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom CSSG i pracownikom Służby Zdrowia W-MOSG;- sporządzanie list świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników W-MOSG, CSSG i Służby Zdrowia;- kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonanych naliczeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart zasiłkowych w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawności dokonanych naliczeń;- dokonywanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego i ZUS potrąceń z wynagrodzeń takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć sądowych i in. w celu realizacji wynikających z przepisów prawa, obowiązków pracodawcy;- obsługiwanie interesantów, a w szczególności wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umożliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia,- rozliczanie należności wynikających z zawartych umów - zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, dotyczących należności obejmujących tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie w tym, także planowanie i rozliczanie rocznych limitów finansowych przyznanych na realizację umów zleceń, umów o dzieło i innych dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii;- sporządzanie danych i informacji dla celów emerytalnych przekazywanych do ZUS;- sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 8c) dla pracowników CSSG i Służby Zdrowia.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT W KANCELARII JAWNEJ SEKCJA OCHRONY DOKUMENTACJI WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 078 PLN

- realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, wysyłaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem dokumentów celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji w oddziale,- informowanie poszczególnych adresatów o wpływie korespondencji (poczty) oraz dokonywanie terminowego jej rozdziału do zapoznania,- przygotowywanie korespondencji (poczty) jawnej do wysłania, m.in. sprawdzanie poprawności wykonania dokumentów,- wprowadzanie do Elektronicznej ewidencji upoważnień i pełnomocnictw danych z zaewidencjonowanych dokumentów oraz wykonywanie i dołączanie ich scanów do ww. aplikacji celem udostępnienia zainteresowanym osobom, - obsługiwanie na bieżąco i monitorowanie elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (ePUAP) w komendzie W-MOSG, celem właściwego obiegu informacji pomiędzy współdziałającymi instytucjami.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PALACZ C.O. - KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 676 PLN

- obsługa i eksploatacja kotła centralnego ogrzewania zgodnie z normami technicznymi oraz przepisami bhp,- ciągła konserwacja kotła centralnego ogrzewania oraz urządzeń z nim współpracujących, zbieranie i przekazywanie przełożonym wszelkich uwag o wadliwym działaniu tych urządzeń oraz wymaganych naprawach,- prowadzenie wymaganej dokumentacji roboczej urządzeń i bieżąca ewidencja zużytego opału oraz materiałów otrzymanych w celu konserwacji urządzeń,- ponoszenie odpowiedzialności za ilość opału zgromadzonego w magazynie kotłowni, posiadaną odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt wykorzystywany do pracy w kotłowni,- obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, spalinowe nożyce do cięcia żywopłotu),- wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-11 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SEKRETARZ KOMENDANTA ODDZIAŁU W SEKCJI PREZYDIALNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ - od 2 370 PLN

-organizowanie funkcjonowania sekretariatu Komendanta Oddziału celem zapewnienia skutecznej realizacji zadań urzedu,-planowanie w oparciu o terminarz zamierzeń Komendanta Oddziału rozkładu jego dnia pracy, uzgodnianie terminów wizyt interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i środowisk ( w tym międzynarodowych ) z Komendantem Oddziału, celem racjonalnego i sprawnego funkcjonowania urzędu,-organizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem konferencji, spotkań, narad, akcji promocyjnych celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie,- prowadzenie rozmów telefonicznych w języku rosyjskim lub angielskim, miedzy innymi z przedstawicielem Aparatu Pełnomocnika Granicznego Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego celem przekazywania istotnych informacji dotyczących przygotowania spotkań granicznych oraz spraw bieżących,-przygotowywanie projektów dokumentów i rozkazów dziennych celem przedłożenia ich do akceptacji Komendantowi Oddziału, zapoznawanie z nimi osób zgodnie z przyjętymi ustaleniami, sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych oraz przedstawianie ich do podpisu Komendantowi Oddziału celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu,-obsługiwanie łączności teleinformatycznej, poczty elektronicznej, celem zapwnienia sprawnego obiegu informacji między abonentami, a Komendantem Oddziału i jego zastępcami oraz kierownikami odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-08-29 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PALACZ C.O.- KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA W-MOSG W KĘTRZYNIE I - od 1 676 PLN

-obsługa i eksploatacja kotła centralnego ogrzewania zgodnie z normami technicznymi oraz przepisami bhp;-ciągła konserwacja kotła centralnego ogrzewania oraz urządzeń z nim współpracujących, zbieranie i przekazywanie przełożonym wszelkich uwag o wadliwym działaniu tych urządzeń oraz wymaganych naprawach;-prowadzenie wymaganej dokumentacji roboczej urządzeń i bieżąca ewidencja zużytego opału oraz materiałów otrzymanych w celu konserwacji urzadzeń;-ponoszenie odpowiedzialności za ilość opału zgromadzonego w magazynie kotłowni, posiadaną odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt wykorzystywany do pracy w kotłowni;-obsługa urzadzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, spalinowe nożyce do cięcia żywopłotu),-wykonywanie prac porządkowych, transportowych- przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-08-09 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 2 479 PLN

-naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nocne, nadliczbowe, wynagrodzeń za urlop, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i uznaniowych oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom CSSG i pracownikom Służby Zdrowia W-MOSG;-sporządzanie list świadczeń pieniężnych wypłaconych z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników W-MOSG, CSSG i Słuzby Zdrowia;-kompletowanie dokumentacji stanowiacej podstawę dokonanych naliczeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart zasiłkowych w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawnosci dokonanych naliczeń;-dokonywanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego i ZUS potrąceń z wynagrodzeń takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć sądowych i in. w celu realizacji wynikających z przepisów prawa obowiązków pracodawcy;-obsługiwanie interesantów, a w szczególności wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umozliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia;-rozliczanie należności wynikających z zawartych umów-zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, dotyczacych nalezności obejmujących tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie tym, także planowanie i rozliczenie rocznych limity finansowych przyznanych na realizację umów-zleceń, umów o dzieło i innych dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii;-sporządzanie danych informacji dla celów emerytalnych przekazanych do ZUS;-sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników CSSG i Słuzby Zdrowia.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-08-04 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 2 479 PLN

-bieżące naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, ekwiwalentów za urlop,odpraw pieniężnych, nagród jubileuszowych i uznaniowych oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom-członkom korpusu służby cywilnej W-MOSG,-bieżące rejestrowanie i wyrejestrowywanie członków korpusu służby cywilnej, pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia, funkcjonariuszy i ich rodzin, zleceniobiorców, sporządzanie stosownych korekt, a także sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji w programie specjalistycznym ZUS celem realizacji obowiązków płatnika składek,-bieżące rozliczanie nalezności wynikających z zawartych umów-zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, również płatności za wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, -planowanie i rozliczanie rocznych limitów finansowych przyznanych na realizację umów-zleceń, umów o dzieło, płatności za tłumaczenia, analizy, ekspertyzy i opinie,-rozliczenia naliczonych i potrąconych pracownikom, funkcjonariuszom W-MOSG i CSSG oraz zleceniobiorcom składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu Pracy i Funduszu Emerytur Pomostowych,-rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie W-MOSG, -obsługiwanie interesantów, a w szczególnosci wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umozliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia,- bieżace kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonanych naliczeń w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawności tych naliczeń.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-07-27 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI TECHNIKI SPECJALNEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 160 PLN

- prowadzenie pod względem materiałowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji głównej ruchomych składników majątku w systemie klasycznym odręcznie oraz z wykorzystaniem komputerowego systemu gospodarki magazynowej w działach: sprzęt szkoleniowo-sportowy, sprzęt do kontroli ruchu granicznego i dochodzeniowo-śledczego przeznaczonego do szkolenia, materiały kancelaryjno-biurowe, szkoleniowe i poligraficzne, celem określenia aktualnej informacji o ilości, wartości i jakości posiadanych rzeczowych składników majątku ruchomego oraz zapewnienia możliwości zabezpieczenia potrzeb w realizacji zadań służbowych w procesie szkolenia, głownie dla potrzeb Centrum Szkolenia Straży Granicznej,- sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych celem zapewnienia ciągłości procesu zabezpieczenia logistycznego wszystkich komórek/jednostek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i komórek/jednostek organizacyjnych pozostających na zaopatrzeniu oddziału oraz dostarczenia aktualnej informacji o stanie rzeczowych składników majątku ruchomego z zakresu działów swojej odpowiedzialności dla potrzeb Pionu Głównego Księgowego,- opracowywanie dokumentów analityczno-sprawozdawczych, planistycznych, protokołów, analiz i informacji dla potrzeb Głównego Księgowego, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz przekazywanie starszemu księgowemu ds. rozliczeń finansowych i gospodarki materiałowej 6 i 8 grupy finansowej sporządzającego zbiorcze zestawienia celem dostarczenia aktualnej informacji z zakresu działów swojej odpowiedzialności,- opracowywanie sprawozdań, protokołów, analiz i informacji dla potrzeb Pionu Głównego Księgowego, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz przekazywanie powyższych materiałów starszemu księgowemu ds. rozliczeń finansowych i gospodarki materiałowej sporządzającego zbiorcze zestawienia celem dostarczenia aktualnej informacji z zakresu działów swojej działalności,- porównywanie prowadzonej ewidencji głównej z ewidencją magazynową i ewidencją prowadzoną przez użytkowników celem uzyskania informacji o stanie zgodności rzeczowych składników majątku ruchomego, - sprawdzanie, przygotowywanie protokołów przyjęcia i przekazywanie starszemu księgowemu ds. rozliczeń finansowych i gospodarki materiałowej 6 i 8 grupy finansowej celem zaksięgowania w Książce kontowej faktur, rachunków i realizacji usług i dostaw oraz zaksięgowania środków finansowych z zakresu w/w działów celem dokonania rozliczenia w paragrafach grup 6 i 8,- współuczestniczenie ze starszym księgowym ds. rozliczeń finansowych i gospodarki materiałowej 6 i 8 grupy finansowej w opracowywaniu danych ilościowo-wartościowych do Planu zamówień publicznych w zakresie paragrafów grup 6 i 8 oraz dostarczania informacji o przeznaczeniu środków finansowych z zakresu w/w działów celem przekazania informacji dla specjalisty ds. zamówień publicznych sporządzającego Plan zamówień publicznych sekcji oraz uzyskania informacji o realizowanych wydatkach,- kompletowanie, segregowanie, przechowywanie i archiwizowanie dowodów materiałowych oraz innych dokumentów w zakresie swoich obowiązków celem przekazania ich do archiwum zakładowego oraz możliwości odtworzenia obiegu prowadzonej ewidencji materiałowej.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-07-19 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MONTER-KONSERWATOR URZĄDZEŃ I SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.O. I GAZOWEJW ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 000 PLN

1)bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych w obiektach kompleksu koszarowego oraz Placówkach Straży Granicznej W-MOSG, a w szczególności:- dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w granicach możliwości technicznych,- dokonywanie przeglądu sieci rur doprowadzających do obiektów ciepłą i zimną wodę, gaz i odprowadzających ścieki,- dokonywanie przeglądu urządzeń sanitarnych i armatury zainstalowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,2) kontrolowanie parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w szczególności w sezonie grzewczym,3) w przypadku prac konserwacyjnych i remontowych dokonywanie montażu i wymiany instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, a także urządzeń i armatury sanitarnej,4) dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu, a także zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie pobranych materiałów budowlanych,Wykonywanie prac porządkowych i transportowych, tj. przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-07-11 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MECHANIK SAMOCHODOWYW SEKCJI GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 000 PLN

- dokonywanie napraw bieżących pojazdów różnych marek;- wykonywanie terminowych usług technicznych i sezonowych sprzętu transportowego;- wykonywanie obsług codziennych pojazdów;- należyta dbałość o powierzony sprzęt, jego czystość i należyty stan techniczny,- weryfikacja części i podzespołów
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-07-07 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PALACZ C.O. - KONSERWATORW ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 000 PLN

obsługa i eksploatacja kotła centralnego ogrzewania zgodnie z normami technicznymi oraz przepisami bhp;- ciągła konserwacja kotła centralnego ogrzewania oraz urządzeń z nim współpracujących, zbieranie i przekazywanie przełożonym wszelkich uwag o wadliwym działaniu tych urządzeń oraz wymaganych naprawach;- prowadzenie wymaganej dokumentacji roboczej urządzeń i bieżąca ewidencja zużytego opału oraz materiałów otrzymanych w celu konserwacji urządzeń;- ponoszenie odpowiedzialności za ilość opału zgromadzonego w magazynie kotłowni , posiadaną odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt wykorzystywany do pracy w kotłowni,- obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, spalinowe nożyce do cięcia żywopłotu),- wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-07-07 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj