Praca Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 87 ofert pracy Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie.

następna strona
KELNER W PUNKCIE ŻYWIENIA SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 100 PLN

Warunki pracy:Praca zmianowa na podstawie harmonogramu od poniedziałku do niedzieli w systemie zmianowym po 8 godz./dobę: : I zm. 400-1200, II zm. 530-1330, III zm. 800-1600, IV zm.1130-1930, V zm. 1230-2030.Przy obsłudze uroczystości świątecznych i imprez okolicznościowych wymagana jest szczególna dyspozycyjność. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku wielokondygnacyjnym. Stołówka usytuowana jest na parterze, sale konsumpcyjne na parterze i na pierwszym piętrze. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Ryzyko zawodowe oszacowane na poziomie akceptowalnym. Praca na wysokości do 3 m (szafki, regały).Główne obowiązki na stanowisku pracy-właściwa obsługa konsumentów,utrzymywanie wzorowej czystości naczyń stołowych,-przestrzeganie porządku dnia w stołówce oraz harmonogramu pobierania i wydawania posiłków,-wykonywanie prac pomocniczych oraz porządkowych,-ścisłe przestrzeganie wymogów higieniczno- sanitarnych zgodnie z zasadami GMP i GHP oraz systemu HACCP,należyte dbanie o higienę osobistą i odzież ochronną,-mycie sprzętu kuchennego i stołowego oraz utrzymywanie porządków w pomieszczeniach punktu żywienia zgodnie z obowiązującym harmonogramem,-ściśle przestrzeganie warunków bhp i ppoż.Warunki pracy:Praca zmianowa na podstawie harmonogramu od poniedziałku do niedzieli w systemie zmianowym po 8 godz./dobę: : I zm. 400-1200, II zm. 530-1330, III zm. 800-1600, IV zm.1130-1930, V zm. 1230-2030.Przy obsłudze uroczystości świątecznych i imprez okolicznościowych wymagana jest szczególna dyspozycyjność. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku wielokondygnacyjnym. Stołówka usytuowana jest na parterze, sale konsumpcyjne na parterze i na pierwszym piętrze. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Ryzyko zawodowe oszacowane na poziomie akceptowalnym. Praca na wysokości do 3 m (szafki, regały).
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-05-07 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 100 PLN

-przestrzeganie przepisów dotyczących działalności Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie,-podporządkowanie się zasadom dyscypliny pracy i ścisłe przestrzeganie określonego, przez przełożonych, czasu pracy, sumienne wykonywanie powierzonych czynności, związanych z utrzymywaniem pomieszczeń w czystości i dbanie o ich estetyczny wygląd,-utrzymywanie porządku i przeprowadzanie dezynfekcji w pomieszczeniach ośrodka, na zasadach określonych w Wytycznych, zaleceniach i organizacji zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców zatwierdzonych przez Komendanta W-MOSG,-racjonalne gospodarowanie środkami czystości i sprzętem przeznaczonym do sprzątania zgodnie z jego przeznaczeniem,-dbanie o należyte i zgodne z przepisami korzystanie z przydzielonego sprzętu mechanicznego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-04-27 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W KĘTRZYNIE W-MOSG - od 2 100 PLN

-wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie Strzezonego Ośrodka dla Cudzoziemców związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki,-obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych,ogrodniczych(kosiarka spalinowa,wykaszarka spalinowa)-wykonywanie prac porządkowych i transportowych np.przenoszenie,rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,-bieżące usuwanie zgłaszanych awarii,ustrek technicznych na terenie obiektu,a w szczególności:dbanie o bezpieczny stan sieci eletrycznej,wyłączników,gnazd,puszek rozdzielczych,lamp ( w granicach możliwości technicznych)-dbanie o sprawny stan drzwi,okien oraz ich zamknięć i okuć-nalezyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-04-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY SPECJALISTA-INSPEKTORA NADZORU W ZESPOLE NADZORU NAD INWESTYCJAMI SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 4 200 PLN

Główne obowiązki na stanowisku pracy: -pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, -dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,-sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,-sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych, -branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,-prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,-uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,-uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-04-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

TECHNIK OCHRONY W SEKCJI OCHRONY FIZYCZNEJ WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 100 PLN

-obsługa interesesantów w zakresie rejestracji interesantów,kierowania do właściwych adresatów,wydawania i zwrotu przesyłek-wykonywanie czynności zwiazanych z ochroną obiektuy-kontrola dopkumentów ,osób i pojazdów przybywających i opuszczających obiekt-dorażne wykonywanie czynności ochrony obiektu w zakresie kontroli pomieszczeń i stref oddanych pod ochronę,-realizacja czynności związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania Punktu Kontroli Technicznej pojazdów(w dniach wolnych od pracy oraz porze nocnej)-prowadzenie dokumentacji słuzbowej
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-04-04 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

RADCA PRAWNY - od 3 700 PLN

Główne obowiązki na stanowisku pracy:-analizowanie i akceptowanie pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych, aktów personalnych, umów, decyzji, wytycznych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,-udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz sporządzanie na polecenie Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opinii prawnych celem podejmowania decyzji zgodnych z przepisami prawa,-opracowywanie i udzielanie informacji dla Komendanta Oddziału dotyczących przepisów obowiązujących w Straży Granicznej celem wskazania obowiązującego stanu prawnego,-zastępowanie prawne i procesowe w prowadzeniu spraw i występowaniu przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi jako pełnomocnik Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,-uczestniczenie w prowadzonych w imieniu Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rokowaniach, negocjacjach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego,-opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych celem ich wydania zgodnie z zasadami legislacji, współpracowanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych przez ten organ postępowań sądowych z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, -wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mających bezpośredni związek z obsługą prawną Komendanta Oddziału zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o radcach prawnych.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-03-21 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KELNER W PUNKCIE ŻYWIENIA SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 100 PLN

-właściwa obsługa konsumentów,-utrzymywanie wzorowej czystości naczyń stołowych,-przestrzeganie porządku dnia w stołówce oraz harmonogramu pobierania i wydawania posiłków,-wykonywanie prac pomocniczych oraz porządkowych,ścisłe przestrzeganie wymogów higieniczno- sanitarnych zgodnie z zasadami GMP i GHP oraz systemu HACCP,-należyte dbanie o higienę osobistą i odzież ochronną,-mycie sprzętu kuchennego i stołowego oraz utrzymywanie porządków w pomieszczeniach punktu żywienia zgodnie z obowiązującym harmonogramem,-ściśle przestrzeganie warunków bhp i ppoż.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-03-15 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPECJALISTA (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH)W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 520 PLN

Główne obowiązki na stanowisku pracy:-sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na artykuły żywnościowe związane z planowaniem żywienia funkcjonariuszy SG, pracowników i innych osób w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,-samodzielne rozpoznawanie rynku na dostawy, usługi w dziale żywnościowym w celu zapewnienia nieprzerwanego zabezpieczenia potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,-bieżące samodzielne prowadzenie elektronicznej ewidencji środków trwałych Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej, prowadzenie książki kontowej wydatków budżetowych, sprawdzanie, przygotowywanie i opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami na środki trwałe. Sporządzanie sprawozdań rocznych ze środków trwałych, sporządzanie Planu Zamówień Publicznych w zakresie działalności działu żywnościowego. Odpowiadanie za jego realizację zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Branie udziału w rocznym planowaniu potrzeb rzeczowo-finansowych działu żywnościowego,-sporządzanie projektów decyzji Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej i opiniowanie wniosków o odpłatne wyżywienie kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem uzyskania zgody,-bieżące branie udziału w klasyfikowaniu i wybrakowaniu sprzętu Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej,- kompletowanie i archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-03-08 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH) W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

- bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,- bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,- prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,- bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,- opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej, - dokonywanie kwartalnych uzgodnień ewidencji ilościowej prowadzonej przez użytkowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego, - sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,- kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-03-02 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY SPECJALISTA- INSPEKTOR NADZORUW ZESPOLE NADZORU NAD INWESTYCJAMISEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 4 200 PLN

-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, -dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,-sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,-sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych, -branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,-prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkamii komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,-uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,-uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻW WYDZIALE KONTROLI - od 1 050 PLN

-przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,-określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,-prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informowanie o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,-współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,-kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,-nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,-prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,-opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-27 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA W SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 674 PLN

- sumienne wykonywanie powierzonych czynności, utrzymanie w czystości wyznaczonych pomieszczeń i dbanie o ich estetyczny wygląd,- racjonalne gospodarowanie środkami czystości i sprzętem przeznaczonym do sprzątania zgodnie z jego przeznaczeniem,- bezwzględne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,- podporządkowanie się zasadom dyscypliny pracy i ścisłe przestrzeganie określonego czasu pracy,- dbanie o należyte i zgodne z przepisami korzystanie z przydzielonego sprzętu mechanicznego,- niezwłoczne informowanie przełożonego o zaistniałych uszkodzeniach bądź wyeksploatowaniu sprzętu mechanicznego, a w razie zaistnienia ww. wad kategorycznie zabrania się używania tego sprzętu,- zgłaszanie przełożonym raz na kwartał konieczności dokonania przeglądu urządzeń elektrycznych (np. odkurzacz, froterka, itp.), - sprzątanie, wietrzenie pomieszczeń, usuwanie wszelkich odpadów z koszy na śmieci, czyszczenie dywanów, chodników, odkurzanie mebli, odkurzanie, zmiatanie i zmywanie podłóg, posadzek, zamiatanie i zmywanie klatek schodowych, czyszczenie urządzeń sanitarnych i luster, itp.,- sprzątanie okresowe, raz na kwartał pastowanie i froterowanie podłóg, mycie szyb i stolarki okiennej, wymiana firan i zasłon, mycie lamperii,- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. OBSŁUGI KADROWEJ)W REFERACIE DO SPRAW FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 330 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -udzielanie informacji funkcjonariuszom W-MOSG oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy lub korzystania z przysługujących im uprawnień na prośbę zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG celem przedłożenia w urzędach;-przygotowywanie projektów opinii, rozkazów o przyznanie nagród uznaniowych oraz sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy, a także przygotowywanie aktów mianowań. Dokonywanie sprawdzenia wytworzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy komórki kadrowej rozkazów wynikających ze stosunku służbowego w zakresie zgodności danych z wnioskami oraz kartami ewidencyjnymi oraz przygotowywanie tych rozkazów do rejestracji w kancelarii jawnej;-zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w tym systematyzowanie dokumentacji służbowej wpływającej do komórki kadrowej w zakresie określonych przedziałów literowych podlegającej wpięciu do teczek akt osobowych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;-opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. Przygotowywanie pism zgodnie z poleceniami przełożonych oraz odpowiedzi na arkuszach uzgodnień w zakresie wskazanym przez Kierownika Sekcji Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach nadesłanych do komórki kadrowej w związku ze zmianami w przepisach prawa;-wspomaganie prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich;-archiwizowanie oraz klasyfikowanie dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia,-wydawanie dokumentacji służbowej oraz prowadzenie rejestru przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem nadzorowania terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia ze zmianami w przepisach prawa.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTORW REFERACIE DS. FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;-zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;-bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;-wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. DOKUMENTACJI KADROWEJ FUNKCJONARIUSZY) W REFERACIE DS. FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -przygotowywanie rozkazów o przyznaniu nagród uznaniowych, o mianowaniu na stopień w korpusie podoficerów, aktów mianowań oraz innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w zakresie wskazanym przez przełożonych w oparciu o weryfikację obowiązujących przepisów i uprzednio zaopiniowaną i przeanalizowaną przez funkcjonariuszy Referatu ds. Funkcjonariuszy dokumentację (wnioski). Sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy. -udzielanie informacji oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych celem przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii do organów ścigania na zapytania dotyczące funkcjonariuszy;-zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;-dokonywanie archiwizacji oraz klasyfikowania dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich celem dokumentowania okresów absencji chorobowej funkcjonariuszy;-opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. - nanoszenie na roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pozostających w ścisłej kadrze kierowniczej oddziału danych dotyczących przysługujących oraz wykorzystanych urlopów, absencji wynikającej ze zwolnień lekarskich, zwolnień od zajęć służbowych, szkoleń oraz podróży służbowych celem rzetelnego dokumentowania wszelkich przypadków nieobecności w służbie bądź w stałym miejscu pełnienia służby;-wspomaganie czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG, opiniowanie zasadności nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (przetwarzanie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.).
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-02-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR W REFERACIE FUNKCJONARIUSZY SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

- bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;- zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;- bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;- wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-22 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. DOKUMENTACJI KADROWEJ FUNKCJONARIUSZY)W REFERACIE FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie rozkazów o przyznaniu nagród uznaniowych, o mianowaniu na stopień w korpusie podoficerów, aktów mianowań oraz innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w zakresie wskazanym przez przełożonych w oparciu o weryfikację obowiązujących przepisów i uprzednio zaopiniowaną i przeanalizowaną przez funkcjonariuszy Referatu ds. Funkcjonariuszy dokumentację (wnioski). Sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy. udzielanie informacji oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych celem przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii do organów ścigania na zapytania dotyczące funkcjonariuszy;zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;dokonywanie archiwizacji oraz klasyfikowania dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich celem dokumentowania okresów absencji chorobowej funkcjonariuszy;opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. nanoszenie na roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pozostających w ścisłej kadrze kierowniczej oddziału danych dotyczących przysługujących oraz wykorzystanych urlopów, absencji wynikającej ze zwolnień lekarskich, zwolnień od zajęć służbowych, szkoleń oraz podróży służbowych celem rzetelnego dokumentowania wszelkich przypadków nieobecności w służbie bądź w stałym miejscu pełnienia służby;wspomaganie czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG, opiniowanie zasadności nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (przetwarzanie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.).
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. OBSŁUGI KADROWEJ)W REFERACIE FUNKCJONARIUSZYSEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 330 PLN

udzielanie informacji funkcjonariuszom W-MOSG oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy lub korzystania z przysługujących im uprawnień na prośbę zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG celem przedłożenia w urzędach;przygotowywanie projektów opinii, rozkazów o przyznanie nagród uznaniowych oraz sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy, a także przygotowywanie aktów mianowań. Dokonywanie sprawdzenia wytworzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy komórki kadrowej rozkazów wynikających ze stosunku służbowego w zakresie zgodności danych z wnioskami oraz kartami ewidencyjnymi oraz przygotowywanie tych rozkazów do rejestracji w kancelarii jawnej;zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w tym systematyzowanie dokumentacji służbowej wpływającej do komórki kadrowej w zakresie określonych przedziałów literowych podlegającej wpięciu do teczek akt osobowych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. Przygotowywanie pism zgodnie z poleceniami przełożonych oraz odpowiedzi na arkuszach uzgodnień w zakresie wskazanym przez Kierownika Sekcji Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach nadesłanych do komórki kadrowej w związku ze zmianami w przepisach prawa;wspomaganie prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich;archiwizowanie oraz klasyfikowanie dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia,wydawanie dokumentacji służbowej oraz prowadzenie rejestru przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem nadzorowania terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia ze zmianami w przepisach prawa.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ (PLACÓWKI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ) - 2 278 - 3 165 PLN

ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa Rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1643 ze zm.)
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2018-01-02 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ - od 2 278 PLN

prowadzenie szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-21 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W KĘTRZYNIEWARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIE - od 1 758 PLN

-wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, -obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa), -wykonywanie prac porządkowych i transportowych np.: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,-bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych na terenie obiektu, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości technicznych),-dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),-dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,-należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH)W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

-bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,-bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,-prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,-bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,-opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego,-sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,-kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-12-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR W REFERACIE FUNKCJONARIUSZY SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 370 PLN

-bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;-bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;-wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-29 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT W SEKCJI PREZYDIALNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ - od 2 078 PLN

-tworzenie projektów pism okolicznych, życzeń, podziękowań, korespondencji celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu na zewnątrz,-uczestniczenie w organizacji narad, spotkań, wizyt delegacji krajowych, uroczystości zewnętrznych i wewnętrznych oddziału celem sprawnego przebiegu,-bieżące monitorowanie przedsięwzięć realizowanych przez terenowe organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucje państwowe celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie,-publikowanie na stronie intranetowej wewnętrznych aktów prawnych oraz przesyłanie ich właściwym adresatom celem zapewnienia właściwego obiegu informacji,bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy oraz pracowników Sekcji Prezydialnej,-archiwizowanie dokumentacji Wydziału Koordynacji Działań Sekcji Prezydialnej celem zapewnienia ich ochrony i prawidłowego wykorzystania,-prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy Sekcji Prezydialnej.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-20 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ-KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 900 PLN

- konserwacja sprzętu mechanicznego,- doraźne roboty konstrukcyjno-spawalnicze,- obsługa, kontrola stanu technicznego oraz naprawa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obiektów oddziału,- obróbka różnego rodzaju elementów metalowych oraz wykonywanie prostych konstrukcji stalowych np.: elementów bram, krat, ogrodzenia, itp.,- wykonawstwo drobnych podzespołów metalowych wchodzących w skład konstrukcji budowlanych,- należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu, a także zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie pobranych materiałów,- wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 758 PLN

wykonywanie prac konserwacyjnych w obiektach kompleksu koszarowego, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, obsługa urządzeń w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych (kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu),wykonywanie prac porządkowych, transportowych: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych w obiektach kompleksu koszarowego, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości),dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR W ZESPOLE KONSERWACJI SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 1 758 PLN

- wykonywanie prac konserwacyjnych w obiektach kompleksu koszarowego, związanych z poprawą funkcjonalności oraz estetyki, - obsługa urządzeń lub narzędzi w celu wykonywania zabiegów agrotechnicznych, ogrodniczych kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu, - wykonywanie prac porządkowych i transportowych np.: przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego,- bieżące usuwanie zgłaszanych awarii, usterek technicznych w obiektach kompleksu koszarowego, a w szczególności: dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp (w granicach możliwości technicznych),- dbanie o sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej (w granicach możliwości technicznych),- dbanie o sprawny stan drzwi, okien oraz ich zamknięć i okuć,- należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. ŻYWNOŚCIOWYCH) W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

- bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej, ewidencji wyposażenia działu żywnościowego, pozostałych środków trwałych, środków czystości i środków jednorazowego użytku Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem prawidłowego ewidencjonowania składników majątkowych,- bieżące prowadzenie książki kontowej w układzie analitycznym i zadaniowym, sprawdzanie, przygotowywanie oraz opisywanie operacji finansowych związanych z opłatami za materiały, usługi, sprzęt, środki czystości i jednorazowego użytku. Realizowanie opłat za dostawy, usługi w oparciu o aktualnie zawarte umowy i warunki zamówienia w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,- prowadzenie miesięcznych rozliczeń i naliczeń równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze według odrębnych norm żywnościowych oraz ryczałtów za wyżywienie psów służbowych, włącznie z wprowadzeniem tych należności do systemu płacowego celem prawidłowego rozliczenia należności,- bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych sprzętu żywnościowego, środków czystości i środków jednorazowego użytku. Uzgadnianie miesięczne ewidencji głównej składników majątkowych z ewidencją magazynu żywnościowego. Branie udziału w przeprowadzaniu przeklasyfikowania wybrakowania- likwidacji oraz kwartalnego spisywania ubytków naturalnych mienia działu żywnościowego,- opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzętu żywnościowego i równoważników za wyżywienie psów służbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego. Sporządzanie kwartalnych stanów zaangażowania środków finansowych oraz sporządzanie półrocznych analiz finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu żywnościowego,- sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami majątku działu żywnościowego na potrzeby Oddziału i Komendy Głównej Straży Granicznej,- kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-11-08 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR (DS. PROWIANTOWANIA)W SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 370 PLN

-bieżące przyjmowanie raportów dziennych stanów żywionych oraz prowadzenie kart ewidencji w rozbiciu na normy wyżywienia funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców celem zapewnienia ich wyżywienia. Bieżące prowadzenie ewidencji stanów żywionych osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego i odpłatnego wyżywienia oraz dokonywanie adnotacji w poleceniach wyjazdu służbowego w tym zakresie,-bieżące sporządzanie asygnat kuchennych oraz dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych w oparciu o program komputerowy celem wydania towaru z magazynu do punktu żywienia, a także zabezpieczenia logistycznego w zakresie wyżywienia,bieżące rozliczanie osób korzystających z odpłatnego wyżywienia poprzez wystawianie faktur VAT, sporządzanie informacji do prawidłowego obciążenia za korzystanie z odpłatnego wyżywienia na podstawie zawartych umów z podmiotami z zewnątrz,-bieżące sporządzanie, wydawanie i rozliczanie kartek żywnościowych dla konsumentów,-dekadowe, miesięczne i roczne wyliczanie racji żywnościowych w rozbiciu na normy wyżywienia celem ustalenia faktycznej stawki wyżywienia i prawidłowego rozliczenia,-bieżące kontrolowanie i uzupełnianie depozytu np. dla nieetatowego pododdziału obwodowego celem logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań,-kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-25 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONTROLER TECHNICZNY W SEKCJI SERWISUWYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI - od 1 780 PLN

wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wydawaniem składników aktywów dla użytkownika końcowego z magazynu podręcznego sprzętu,ocena stanu technicznego wydawanych i przyjmowanych składników aktywów,prowadzenie kartotek kart użytkownika oraz ewidencji pomocniczej,wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem składników aktywów z magazynu głównego Wydziału Łączności i Informatyki oraz ich zdawaniem,wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obowiązującej dokumentacji materiałowej i technicznej,prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych składników aktywów w oparciu o Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej Centralny System Zarządzania Zasobami,prowadzenie dokumentacji materiałowo-technicznej,prowadzenie kartotek kart użytkownika,ocena stanu technicznego składników aktywów.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-24 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

FUNKCJONARIUSZ (PLACÓWKI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ) - 2 278 - 3 165 PLN

ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa Rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1643 ze zm.)
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-23 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj