Praca Urz膮d Miasta Ustka - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy Urz膮d Miasta Ustka, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 66 ofert pracy Urz膮d Miasta Ustka.

nast臋pna strona
INSPEKTOR W WYDZIALE OBS艁UGI INFORMATYCZNEJ URZ臉DU MIASTA USTKA - od 3聽600 PLN

prowadzenie ca艂okszta艂tu zada艅 dot. administrowania sieci膮 teleinformatyczn膮, serwerami, stacjami roboczymi, bazami danych, instalacja i nadz贸r nad systemami informatycznymi, naprawa sprz臋tu, wdra偶anie nowych technik; Praca w siedzibie Urz臋du Miasta na I pi臋trze. Budynek biurowy bez windy, z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym, na czas okre艣lony od dnia 29 lipca 2020 r. z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia w pe艂nym wymiarze czasu pracy w Wydziale Obs艂ugi Informatycznej; wysoko艣膰 wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy; wi臋cej informacji: https://bip.um.ustka.pl/a,28867,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektora-w-wydziale-obslugi-informatycznej.html
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-07-06 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE OBS艁UGI INFORMATYCZNEJ - od 3聽600 PLN

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:1)administrowanie sieci膮 teleinformatyczn膮, serwerami, stacjami roboczymi oraz bazami danych system贸w b臋d膮cych w u偶ytkowaniu Urz臋du,2)zarz膮dzanie urz膮dzeniami sieciowymi (routery, switch-e, hub, adaptery, access point-y, konwertery, kamery, itp),3)monitorowanie stanu system贸w i infrastruktury sieciowej,4)zapewnienie bezpiecze艅stwa danych w sieci komputerowej,5)instalacja system贸w operacyjnych oraz konfiguracja stacji roboczych,6)nadz贸r nad prawid艂owym dzia艂aniem sprz臋tu informatycznego i telekomunikacyjnego,7)diagnozowanie i naprawa sprz臋tu komputerowego,8)wdra偶anie, aktualizacja oraz nadz贸r nad systemami informatycznymi u偶ytkowanymi w Urz臋dzie,9)nadawanie uprawnie艅 u偶ytkownikom system贸w informatycznych,10)wsparcie pracownik贸w Urz臋du w obs艂udze system贸w informatycznych oraz sprz臋tu elektronicznego,11)zapewnienie dost臋pu do internetu i poczty elektronicznej pracownikom urz臋du,12)wsp贸艂praca z dostawcami zewn臋trznych us艂ug IT,13)nadz贸r i zarz膮dzanie kopiami bezpiecze艅stwa,14)wsparcie i realizacja projekt贸w informatycznych,15)wdra偶anie nowych technik i rozwi膮za艅 informatycznych,16)obs艂uga techniczna posiedze艅 i komisji Rady Miasta,17)wsp贸艂praca z jednostkami organizacyjnymi Gminy.4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:Praca w siedzibie Urz臋du Miasta na I pi臋trze. Budynek biurowy bez windy, z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym, na czas okre艣lony od dnia 29 lipca 2020 r. z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia w pe艂nym wymiarze czasu pracy w Wydziale Obs艂ugi Informatycznej.Wynagrodzenie zasadnicze 3600 z艂 brutto oraz dodatek zataz pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-05-27 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMO艢CIAMI - od 3聽300 PLN

Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna b臋dzie za realizacj臋 zada艅 z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ustka.Wa偶niejsze zadania:1) wdra偶anie i dostosowywanie zapis贸w Ustawy o ochronie praw lokator贸w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do akt贸w prawa miejscowego obowi膮zuj膮cego w Gminie Miasto Ustka;2)realizacja zada艅 zwi膮zanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ustka;3)wsp贸艂praca oraz nadz贸r nad Usteckim Towarzystwem Budownictwa Spo艂ecznego Sp. z o.o. w zakresie administrowania gminnym zasobem nieruchomo艣ci lokalowych;4)prowadzenie akt spraw zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮;5) sporz膮dzanie sprawozda艅 w zakresie realizacji wniosk贸w;6) udzia艂 w przygotowywaniu projektu bud偶etu wydzia艂u;7)sporz膮dzanie projekt贸w uchwa艂, zarz膮dze艅, um贸w i innych materia艂贸w wymaganych na zajmowanym stanowisku. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta na II pi臋trze. Budynek biurowy bez windy, z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym, na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze komputera w Wydziale Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu marcu 2020 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6%. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-05-01 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM - od 3聽300 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) bie偶膮ce rozliczanie inkasent贸w z op艂aty uzdrowiskowej, 2) wsp贸艂praca w zakresie promocji op艂aty uzdrowiskowej, 3) prowadzenie kontroli w zakresie prawid艂owo艣ci poboru i rozliczania op艂aty uzdrowisko-wej, 4) prowadzenie i bie偶膮ca weryfikacja bazy noclegowej w mie艣cie, 5) przedstawianie propozycji w zakresie wi臋kszej 艣ci膮galno艣ci op艂aty, 6) sporz膮dzanie informacji o stwierdzonych nieprawid艂owo艣ciach w poborze op艂aty, w celu wszcz臋cia post臋powa艅 windykacyjnych, 7) sporz膮dzanie informacji, deklaracji i sprawozda艅 z zakresu wykonywanych czynno艣ci.Zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym, na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie: co najmniej 3300 z艂 brutto - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za staz pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-02-28 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMO艢CIAMI - od 3聽300 PLN

Prace administracyjno-biurowe, prowadzenie spraw dot. gospodarki mieszkaniowej, sporz膮dzanie sprawozda艅, projekt贸w uchwa艂, zarz膮dze艅 i um贸w. Zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym, na czas okre艣lony 6 m-cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia w pe艂nym wymiarze czasu pracy. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-02-05 - Ustka (pomorskie)

OD SPECJALISTY DO INSPEKTORA DS. ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY 艢RODOWISKA - od 3聽300 PLN

prowadzenie ca艂o艣ci zagadnie艅 zwi膮zanych z prowadzeniem post臋powa艅 w sprawie udzielania zam贸wie艅 publicznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa; sprawdzanie i akceptowanie dokumentacji udzielania zam贸wienia publicznego w zakresie trybu zam贸wienia, og艂oszenia, specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia oraz protoko艂u post臋powania przetargowego; zatwierdzanie tre艣ci projekt贸w um贸w; prowadzenie ewidencji post臋powa艅 o udzielenia zam贸wie艅 publicznych z podzia艂em na poszczeg贸lne tryby; sporz膮dzanie sprawozda艅 i analiz dotycz膮cych przeprowadzonych przetarg贸w i zawartych um贸w; prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw dotycz膮cych dokumentacji i korespondencji przetargowej; sporz膮dzanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych post臋powa艅 wg wzor贸w i terminach okre艣lonych w ustawie; sporz膮dzanie innych sprawozda艅 o udzielonych zam贸wieniach publicznych; sporz膮dzanie i aktualizacja planu zam贸wie艅 publicznych; prowadzenie rejestru zam贸wie艅 do 30.000 EURO; monitorowanie systemu funkcjonowania zam贸wie艅 publicznych ( monitorowanie zmian w przepisach dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych, monitorowanie orzecznictwa arbitra偶owego i s膮dowego w zakresie zam贸wie艅 publicznych); realizacja zam贸wie艅 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych w oparciu o wewn臋trzne przepisy; dokonywanie na dowodach ksi臋gowych opis贸w z zakresu stosowania przepis贸w o zam贸wieniach publicznych; prowadzenie ewidencji obiegu dokument贸w zwi膮zanych z przygotowaniem i prowadzeniem post臋powania przetargowego; uczestnictwo w komisjach przetargowych i wykonywanie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z regulaminu pracy komisji przetargowej; przekazywanie do opublikowania w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych og艂osze艅 o przetargach i wynikach przetarg贸w. Umowa na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; godziny pracy: 7.30- 15.30; wynagrodzenie od 3300 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy;wi臋cej informacji na stronie internetowej: https://bip.um.ustka.pl/m,658,urzad-miasta-ustka.html
Urz膮d Miasta Ustka - 2020-02-05 - Ustka (pomorskie)

STRA呕NIK MIEJSKI - od 3聽300 PLN

Ochrona porz膮dku i spokoju w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego w mie艣cie. Godz. pracy 7.30-20.00. Wynagrodzenie zasadnicze co najmniej 3300 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy. Zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych.
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-08-07 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM - 3聽000 - 3聽300 PLN

Zakres podstawowych zada艅:1) rozliczanie inkasent贸w z pobranych op艂at,2) ewidencjonowanie wp艂at z tytu艂u op艂at; targowej, skarbowej, za sprzeda偶 alkoholu,3) dokonywanie przypis贸w na kontach inkasent贸w nale偶nych wp艂at,4) rozpatrywanie wniosk贸w o umorzenie, odroczenie termin贸w p艂atno艣ci, udzielanie pisem-nych odpowiedzi,5) windykacja zaleg艂o艣ci,6) przygotowywanie miesi臋cznych wykaz贸w nale偶nej prowizji,7) opisywanie faktur dotycz膮cych prowizji,8) sporz膮dzanie decyzji,9) prowadzenie spraw dotycz膮cych mandat贸w karnych,10) prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych i wyposa偶enia,11) prowadzenie centralnego rejestru um贸w. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Wydziale Finansowym. Umowa o prac臋 zostanie zawarta w pe艂nym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3000 do 3300 z艂 miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-07-02 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNYCH - 3聽000 - 3聽300 PLN

Zakres podstawowych zada艅: przyjmowanie i opracowywanie zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem wniosk贸w obywateli w sprawie wydawania dokument贸w stwierdzaj膮cych to偶samo艣膰, wydawanie dowod贸w osobistych, wydawanie decyzji w sprawach dowod贸w osobistych oraz odmowie udost臋pniania danych osobowych z Rejestru Dowod贸w Osobistych (RDO), prowadzenie rejestru wydanych za艣wiadcze艅 o utracie dowodu to偶samo艣ci, uniewa偶nianie dowodu osobistego w RDO- poprzez Aplikacj臋 "殴r贸d艂o". prowadzenie i aktualizacja teczek dowod贸w osobistych, wydawanie za艣wiadcze艅 o utracie dowodu to偶samo艣ci, wsp贸艂uczestnictwo w pracach zwi膮zanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludno艣ci, wykonywanie innych czynno艣ci zleconych przez Naczelnika Wydzia艂u Spraw Obywatelskich i Administracyjno Organizacyjnych i Sekretarza Miasta. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych.Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie zasadnicze 3000 do 3300 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-07-02 - Ustka (pomorskie)

STRA呕NIK MIEJSKI - od 3聽000 PLN

Zakres najwa偶niejszych zada艅 na zajmowanym stanowisku: 1) ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okre艣lonym w przepisach o ruchu drogowym, 2) wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅, 3) zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸w i dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie w miar臋 mo偶liwo艣ci 艣wiadk贸w zdarzenia, 4) doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮 si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciu i zdrowiu innych os贸b, 5) informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅, 6) inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi, 7) konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb gminy, 8) realizacja zada艅 i obowi膮zk贸w zgodnie z ustaw膮 o stra偶ach gminnych i akt贸w prawa miejscowego.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:- praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Stra偶y Miejskiej, prowadzenie samochodu s艂u偶bowego uprzywilejowanego,- zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych. Godz. pracy 7.30-20.00. Wynagrodzwenie zasadnicze co najmniej 3000 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-05-09 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK DS. OCHRONY 艢RODOWISKA W URZ臉DZIE MIASTA USTKA - od 3聽000 PLN

prowadzenie spraw w zakresie ochrony 艣rodowiska, przyrody, zwierz膮t w mie艣cie; umowa na miesi膮c z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; godziny pracy: 7.30- 15.30; wysoko艣膰 wynagrodzenia co najmniej 3000 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy; wi臋cej informacji na stronie internetowej http://bip.um.ustka.pl
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-04-30 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W URZ臉DZIE MIASTA USTKA - od 3聽350 PLN

prace administracyjno_ biurowe, prowadzenie spraw dot. zbycia mienia komunalnego, sporz膮dzanie sprawozda艅, projekt贸w uchwa艂, zarz膮dze艅 i um贸w; umowa na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; godziny pracy: 7.30- 15.30; wynagrodzenie 3350 z艂 oraz dodatek za sta偶 pracy; wi臋cej informacji na stronie http://bip.um.ustka.pl- oferta pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Miasta Ustka
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-04-12 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI W URZ臉DZIE MIASTA USTKA - od 4聽000 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) wydawanie decyzji administracyjnych; 2) uzgadnianie projekt贸w budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarz膮dzanych przez Gmin臋 Miasto Ustka; 3) przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich; 4) przygotowanie opisu inwestycji oraz tre艣ci i ustale艅 uzyskanych decyzji administracyjnych co jest znacz膮cym wk艂adem w stworzenie ka偶dego wniosku o dofinansowanie na dzia艂ania inwestycyjne; 5) realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich gdzie rozliczenie finansowe inwestycji wymusza stworzenie znacznie wi臋kszej ilo艣ci dokument贸w ni偶 przy inwestycjach realizowanych tylko ze 艣rodk贸w bud偶etu Miasta; 6) bie偶膮ce analizy potrzeb inwestycyjnych miasta jak i przygotowywanie wst臋pnych za艂o偶e艅 projektowych; 7) analizy kosztowe planowanych do wykonania przysz艂ych inwestycji wraz z bie偶膮cymi korektami koszt贸w inwestycji planowanych do wsp贸艂finansowania w ramach funduszy UE (cz臋ste korekty przed z艂o偶eniem wniosku w celu dostosowania si臋 do wymog贸w instytucji dofinansowuj膮cej); 8) tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bie偶膮c膮 analiz膮 ryzyka przy jej tworzeniu dla ka偶dej z inwestycji; 9) nadz贸r nad realizacj臋 zlecanych inwestycji; 10)dbanie o w艂a艣ciwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy, w szczeg贸lno艣ci przez: a) zapewnienie opracowania projekt贸w oraz wykonania i odbior贸w rob贸t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach; b) pozyskiwanie od innych organ贸w, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnie艅, pozwole艅 lub opinii, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami; c) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zamierzonym terminie rozpocz臋cia rob贸t remontowo budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawuj膮cego nadz贸r; d) w przypadku braku obowi膮zku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokument贸w, stanowi膮cych podstaw臋 wykonania rob贸t remontowo budowlanych, w tym certyfikat贸w, deklaracji zgodno艣ci i o艣wiadcze艅; e) w przypadku, je偶eli do wykonania prac przygotowawczych lub rob贸t remontowo budowlanych niezb臋dne jest wej艣cie na teren s膮siedniej nieruchomo艣ci, koordynowanie uzyskanej przez Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ci w imieniu inwestora zgody w艂a艣ciciela na prowadzenie rob贸t oraz ustalenie spos贸b, zakresu i terminu korzystania z nieruchomo艣ci oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytu艂u; f)sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad w艂a艣ciwym, zgodnym z zawartymi umowami, wype艂nianiem obowi膮zk贸w przez pozosta艂ych uczestnik贸w procesu remontowo-budowlanego; g) przygotowanie projekt贸w um贸w oraz dokumentacji przetargowych w zakresie inwestycji, remont贸w a w przypadku zaistnienia takiej konieczno艣ci przygotowywanie projekt贸w aneks贸w do zawartych um贸w, protoko艂贸w i uzgodnie艅; h) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zako艅czeniu remontu, a w przypadku na艂o偶enia takiego obowi膮zku wyst臋powanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu budowlanego; i) dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do u偶ytkowania obiektu budowlanego wrazz dokumentacj膮 budowy i dokumentacj膮 powykonawcz膮, a tak偶e wszystkich innych dokument贸w i decyzji dotycz膮cych obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obs艂ugi i eksploatacji obiektu: instalacji i urz膮dze艅 zwi膮zanych z nim; j) przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt i) zarz膮dcy obiektu, okre艣laj膮c szczeg贸艂owo zakres obowi膮zk贸w spoczywaj膮cych na zarz膮dcy, a dotycz膮cych utrzymania przekazanego obiektu budowlanego; k) zlecanie kosztorys贸w inwestorskich zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 remontowych i innych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋; l) nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach; m) przygotowanie propozycji w zakresie wydatk贸w bud偶etowych dotycz膮cych zada艅 remontowych i inwestycyjnych Gminy; n) wsp贸艂praca z projektantami w czasie realizacji inwestycji; o) udzia艂 w czynno艣ciach odbiorowych zada艅 inwestycyjnych; p) ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zada艅, w tym sprawdzanie prawid艂owo艣ci wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych um贸w oraz ich zgodno艣ci z posiadanym bud偶etem; q) organizowanie i uczestnictwo w przegl膮dach gwarancyjnych. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi ecy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Referacie Inwestycji.Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu lutym 2019 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek sta偶owy; godziny pracy: 7.30- 15.30
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-03-18 - Ustka (pomorskie)

STRA呕NIK MIEJSKI - od 3聽000 PLN

ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okre艣lonym w przepisach o ruchu drogowym; wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅; zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸wi dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie w miar臋 mo偶liwo艣ci 艣wiadk贸w zdarzenia; doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciu i zdrowiu innych os贸b; informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅; inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi; konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb gminy; realizacja zada艅 i obowi膮zk贸w zgodnie z ustaw膮 o stra偶ach gminnych i akt贸w prawa miejscowego. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Stra偶y Miejskiej, prowadzenie samochodu s艂u偶bowego uprzywilejowanego, zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych. wynagrodzenie zasadnicze + dodatek sta偶owy. Godziny pracy: 7.30- 20.00
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-03-15 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W URZ臉DZIE MIASTA USTKA - od 3聽000 PLN

zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; wysoko艣膰 wynagrodzenia: 3000- 3300 z艂- wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy; umowa na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, nast臋pnie na czas nieokre艣lony; godziny pracy: 7.30- 15.30
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-02-15 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W URZ臉DZIE MIASTA USTKA - od 2聽800 PLN

Zakres wykonywanych podstawowych zada艅:1) obs艂uga organizacyjno-biurowa posiedze艅 i narad kierownictwa Urz臋du oraz wyznaczonych komisji rady miasta, zapewnienia nale偶ytej obs艂ugi technicznej i merytorycznej w tym zakresie,2) organizacja i protoko艂owanie przyj臋膰 interesant贸w,3) prowadzenie rejestru zarz膮dze艅 Burmistrza Miasta Ustka i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,4) prowadzenie spraw dot. skarg i wniosk贸w oraz petycji wp艂ywaj膮cych do Urz臋du Miasta Ustka,5) pomoc w przygotowywaniu i kompletowaniu materia艂贸w pod obrady sesji,6) przygotowywanie dokumentacji do archiwum zak艂adowego,7) sprawowanie zast臋pstwa w przypadku nieobecno艣ci w pracy inspektora Biura Rady Miasta,na stanowisku kadr i w sekretariacie,8) prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych i kierowanie ich wg w艂a艣ciwo艣ci oraz do odpowiednich stanowisk pracy,9) ewidencja wydatk贸w prowadzonych przez Wydzia艂,10) nadzorowanie w zakresie wykonania bud偶etu w prowadzonym zakresie, sporz膮dzanie zaanga偶owa艅 wydatk贸w,11) przygotowywanie pism zwi膮zanych z prac膮 wydzia艂u oraz z udzia艂u we wskazanych naradach i spotkaniach,12) prace na stanowisku kadr we wskazanym zakresie,13) wsp贸艂organizowanie spotka艅 okoliczno艣ciowych w Urz臋dzie,14) wsp贸艂praca w prowadzeniu spraw bhp i ppo偶.,15) wykonywanie innych polece艅 na stanowisku pracy. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urz臋du Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu listopadzie 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka wynosi艂 co najmniej 6%. Wysoko艣膰 wynagrodzenia zasadniczego od 2800 z艂 brutto do 3100 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2019-01-04 - Ustka (pomorskie)

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - od 4聽000 PLN

przygotowywanie decyzji administracyjnych i uzgodnie艅 projekt贸w budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarz膮dzanych przez Gmin臋 Miasto Ustka; przygotowanie, nadz贸r i odbi贸r realizowanych inwestycji; uczestnictwo w przygotowaniu post臋powa艅 przetargowych w zakresie powierzonych obowi膮zk贸w; uczestnictwo w przygotowaniu propozycji w zakresie wydatk贸w bud偶etowych dotycz膮cych zada艅 remontowych i inwestycyjnych Gminy; organizowanie i uczestnictwo w przegl膮dach gwarancyjnych. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Referacie Inwestycji. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu listopadzie 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Wynagrodzenie zasadnicze 4000 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-12-13 - Ustka (pomorskie)

M艁ODSZY STRA呕NIK W STRA呕Y MIEJSKIEJ - od 3聽000 PLN

Zakres najwa偶niejszych zada艅 na zajmowanym stanowisku:1) ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okre艣lonym w przepisach o ruchu drogowym,2) wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅,3) zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸w i dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie w miar臋 mo偶liwo艣ci 艣wiadk贸w zdarzenia,4) doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮 si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciu i zdrowiu innych os贸b,5) informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅,6) inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi,7) konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb gminy,8) realizacja zada艅 i obowi膮zk贸w zgodnie z ustaw膮 o stra偶ach gminnych i akt贸w prawa miejscowego.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:- praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Stra偶y Miejskiej, prowadzenie samochodu s艂u偶bowego uprzywilejowanego,- zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych.5. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu pa藕dzierniku 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Godz. pracy 7.30-20.00. Wynagrodzenie 3000 z艂 brutto - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-11-27 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW SPO艁ECZNYCH, O艢WIATY, KULTURY I SPORTU - od 2聽810 PLN

Zakres podstawowych zada艅:1) wsp贸艂udzia艂 w procesie wychowywania z rodzin膮 oraz szko艂膮,2) pomoc w nauce,3) organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zaj臋膰 sportowo rekreacyjnych,4) dzia艂ania maj膮ce na celu rozw贸j zainteresowa艅 podopiecznych,5) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o pomocy spo艂ecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej, ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii,6) przygotowywanie analiz i informacji z zakresu dzia艂ania wydzia艂u dla potrzeb Burmistrza,7) prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydzia艂u,8) pomoc w przygotowywaniu projektu bud偶etu wydzia艂u oraz projekt贸w uchwa艂 i zarz膮dze艅. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:Praca poza siedzib膮 Urz臋du Miasta Ustka, z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 szkoln膮, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych. 5. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych:Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu pa藕dzierniku 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6%. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie 2810 z艂 brutto - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-11-27 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR - od 2聽800 PLN

Zakres wykonywanych podstawowych zada艅: 1) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji, zgodnie z instrukcj膮 obiegu dokument贸w,2) koordynacja obiegu dokument贸w,3) przyjmowanie wniosk贸w interesant贸w i kierowanie do odpowiednich stanowisk pracy,4) pisanie pism zwi膮zanych z prac膮 wydzia艂u oraz z udzia艂u we wskazanych naradach i spotkaniach,5) zadania na stanowisku kadr w zakresie zleconym przez naczelnika,6) sprawowanie zast臋pstwa pracy w sekretariacie,7) organizacja spotka艅 okoliczno艣ciowych,8) prowadzenie rejestru kluczy,9) prowadzenie rejestru piecz臋ci,10) prowadzenie archiwum zak艂adowego,11) dba艂o艣膰 o w艂a艣ciw膮 informacj臋 wizualn膮 Urz臋du,12) koordynowanie spraw bhp i ppo偶.,13) zaopatrywanie w niezb臋dny sprz臋t i wyposa偶enie,14) ewidencja, oznaczanie wyposa偶enia i likwidacja 艣rodk贸w trwa艂ych niskocennych,15) wykonywanie innych polece艅 na stanowisku pracy. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urz臋du Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. 5. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu pa藕dzierniku 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka wynosi艂 co najmniej 6%. Wynagrodzenie 2800 z艂 brutto - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-11-22 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 3聽300 PLN

Zakres podstawowych zada艅 na stanowisku: 1) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;2) prowadzenie post臋powa艅 w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;3) obs艂uga systemu informatycznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;4) sta艂a aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci obj臋tych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;5) kontrolowanie realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa dotycz膮cych funkcjonowania systemu odbierania odpad贸w komunalnych;6) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zada艅 powierzonych podmiotom odbieraj膮cym odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych (PSZOK);7) wsp贸艂praca z organami administracji publicznej, organami ochrony 艣rodowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;8) przygotowanie oraz przedk艂adanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozda艅 i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;9) opracowywanie dokument贸w zgodnie z przepisami prawa (m.in. projekty uchwa艂, zarz膮dze艅, analiza stanu gospodarki odpadami, rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej, rejestr zbiornik贸w bezodp艂ywowych itp.);10) prowadzenie rejestru zbiornik贸w bezodp艂ywowych;11) prowadzenie dzia艂a艅 informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawid艂owego gospodarowania odpadami. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na III pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 艢rodowiska w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony 艢rodowiska. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu wrze艣niu 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Umowa na 6 miesi臋cy, nast臋pnie na czas nieokre艣lony. Godziny pracy: 7.30- 15.30; wynagrodzenie zasadnicze co najmniej 3300 z艂 brutto plus dodatek sta偶owy
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-10-31 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY 艢RODOWISKA - od 4聽000 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) wydawanie decyzji administracyjnych;2) uzgadnianie projekt贸w budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarz膮dzanych przez Gmin臋 Miasto Ustka;3) przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich;4) przygotowanie opisu inwestycji oraz tre艣ci i ustale艅 uzyskanych decyzji administracyjnych co jest znacz膮cym wk艂adem w stworzenie ka偶dego wniosku o dofinansowanie na dzia艂ania inwestycyjne;5) realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich gdzie rozliczenie finansowe inwestycji wymusza stworzenie znacznie wi臋kszej ilo艣ci dokument贸w ni偶 przy inwestycjach realizowanych tylko ze 艣rodk贸w bud偶etu Miasta;6) bie偶膮ce analizy potrzeb inwestycyjnych miasta jak i przygotowywanie wst臋pnych za艂o偶e艅 projektowych;7) analizy kosztowe planowanych do wykonania przysz艂ych inwestycji wraz z bie偶膮cymi korektami koszt贸w inwestycji planowanych do wsp贸艂finansowania w ramach funduszy UE (cz臋ste korekty przed z艂o偶eniem wniosku w celu dostosowania si臋 do wymog贸w instytucji dofinansowuj膮cej);8) tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bie偶膮c膮 analiz膮 ryzyka przy jej tworzeniu dla ka偶dej z inwestycji;9) nadz贸r nad realizacj臋 zlecanych inwestycji;10) dbanie o w艂a艣ciwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy, w szczeg贸lno艣ci przez:a) zapewnienie opracowania projekt贸w oraz wykonania i odbior贸w rob贸t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;b) pozyskiwanie od innych organ贸w, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnie艅, pozwole艅 lub opinii, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;c) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zamierzonym terminie rozpocz臋cia rob贸t remontowo budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawuj膮cego nadz贸r;d) w przypadku braku obowi膮zku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokument贸w, stanowi膮cych podstaw臋 wykonania rob贸t remontowo budowlanych, w tym certyfikat贸w, deklaracji zgodno艣ci i o艣wiadcze艅;e) w przypadku, je偶eli do wykonania prac przygotowawczych lub rob贸t remontowo budowlanych niezb臋dne jest wej艣cie na teren s膮siedniej nieruchomo艣ci, koordynowanie uzyskanej przez Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ci w imieniu inwestora zgody w艂a艣ciciela na prowadzenie rob贸t oraz ustalenie spos贸b, zakresu i terminu korzystania z nieruchomo艣ci oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytu艂u;f) sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad w艂a艣ciwym, zgodnym z zawartymi umowami, wype艂nianiem obowi膮zk贸w przez pozosta艂ych uczestnik贸w procesu remontowo-budowlanego;g) przygotowanie projekt贸w um贸w oraz dokumentacji przetargowych w zakresie inwestycji, remont贸w a w przypadku zaistnienia takiej konieczno艣ci przygotowywanie projekt贸w aneks贸w do zawartych um贸w, protoko艂贸w i uzgodnie艅;h) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zako艅czeniu remontu, a w przypadku na艂o偶enia takiego obowi膮zku wyst臋powanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu budowlanego;i) dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do u偶ytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacj膮 budowy i dokumentacj膮 powykonawcz膮, a tak偶e wszystkich innych dokument贸w i decyzji dotycz膮cych obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obs艂ugi i eksploatacji obiektu: instalacji i urz膮dze艅 zwi膮zanych z nim;j) przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt i) zarz膮dcy obiektu, okre艣laj膮c szczeg贸艂owo zakres obowi膮zk贸w spoczywaj膮cych na zarz膮dcy, a dotycz膮cych utrzymania przekazanego obiektu budowlanego;k) zlecanie kosztorys贸w inwestorskich zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 remontowych i innych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋;l) nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach;m) przygotowanie propozycji w zakresie wydatk贸w bud偶etowych dotycz膮cych zada艅 remontowych i inwestycyjnych Gminy;n) wsp贸艂praca z projektantami w czasie realizacji inwestycji;o) udzia艂 w czynno艣ciach odbiorowych zada艅 inwestycyjnych;p) ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zada艅, w tym sprawdzanie prawid艂owo艣ci wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych um贸w oraz ich zgodno艣ci z posiadanym bud偶etem;q) organizowanie i uczestnictwo w przegl膮dach gwarancyjnych. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 m-cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Referacie Inwestycji. Wysoko艣膰 wynagrodzenia brutto miesi臋cznie: 4000 z艂 - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-10-03 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMO艢CIAMI - od 3聽300 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) prowadzenie spraw:- zwi膮zanych ze zbyciem mienia komunalnego,- zwi膮zanych z wykonaniem prawa pierwokupu,- zwi膮zanych z przekszta艂caniem prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci,2) wsp贸艂praca z zarz膮dcami wsp贸lnot mieszkaniowych z udzia艂em gminy,3) prowadzenie archiwum wydzia艂owego,4) przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅 i uchwa艂 w zakresie przydzielonych zada艅,5) prowadzenie spraw lokalowych na czas zast臋pstwa,6) prowadzenie wymaganych rejestr贸w oraz sprawozdawczo艣ci.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Wydziale GN.. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych:wska藕nik zatrudnienia os贸bniepe艂nosprawnych w miesi膮cu sierpniu 2018r w Urz臋dzie MiastaUstka przekroczy艂 6%. Wynagrodzenie co najmniej 3300 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-09-10 - Ustka (pomorskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH - 2聽700 - 3聽000 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) obs艂uga administracyjno-techniczna Biura Obs艂ugi Interesant贸w, w tym m.in.:a) przyjmowanie dokumentacji, udzielanie wyja艣nie艅, informacji, pomoc w wype艂nianiu formularzy,b) przyjmowanie korespondencji wp艂ywaj膮cej do Urz臋du i jej wprowadzanie do systemu elektronicznego, wst臋pna dekretacja w formie papierowej i elektronicznej, przekazanie do dekretacji oraz przekazanie jej do w艂a艣ciwych wydzia艂贸w i stanowisk,c) przygotowywanie do wysy艂ki korespondencji wychodz膮cej, a w przypadku powierzenia tego zadania innym osobom nadzorowanie zadania,d) obs艂uga centrali telefonicznej i faxu,2) prowadzenie rejestru og艂osze艅 oraz nadz贸r nad tablic膮 og艂osze艅 (wywieszanie i przekazywanie og艂osze艅) i no艣nikami reklamowymi w Urz臋dzie,3) prowadzenie spraw zaopatrzenia w materia艂y biurowe, druki, formularze, itp.,4) organizacja spotka艅 okoliczno艣ciowych,5) zast臋pstwo w sekretariacie oraz na stanowisku zwi膮zanym z Centraln膮 Ewidencj膮 i Informacj膮 o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej,6) wykonywanie innych polece艅 na stanowisku pracy. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urz臋du Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 m-cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych.Wynagrodzenie w przedziale od 2700 z艂 do 3000 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-09-10 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH - 2聽800 - 3聽100 PLN

Zakres wykonywanych podstawowych zada艅: 1) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji, zgodnie z instrukcj膮 obiegu dokument贸w,2) koordynacja obiegu dokument贸w,3) organizacja spotka艅 okoliczno艣ciowych,4) przyjmowanie wniosk贸w interesant贸w i kierowanie do odpowiednich stanowisk pracy,5) pisanie pism zwi膮zanych z prac膮 wydzia艂u oraz z udzia艂u we wskazanych naradach i spotkaniach,6) sprawowanie zast臋pstwa pracy w sekretariacie i na stanowisku kadr,7) prowadzenie rejestru kluczy,8) prowadzenie rejestru piecz臋ci,9) prowadzenie archiwum zak艂adowego,10) dba艂o艣膰 o w艂a艣ciw膮 informacj臋 wizualn膮 Urz臋du,11) koordynowanie spraw bhp i ppo偶.,12) zaopatrywanie w niezb臋dny sprz臋t i wyposa偶enie,13) ewidencja, oznaczanie wyposa偶enia i likwidacja 艣rodk贸w trwa艂ych niskocennych,14) wykonywanie innych polece艅 na stanowisku pracy. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urz臋du Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 m-cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2800 z艂 do 3100 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-09-10 - Ustka (pomorskie)

APLIKANT STRA呕Y MIEJSKIEJ W USTCE - od 2聽700 PLN

Zakres najwa偶niejszych zada艅 na zajmowanym stanowisku:1) ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okre艣lonym w przepisach o ruchu drogowym,2) wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅,3) zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸w i dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie w miar臋 mo偶liwo艣ci 艣wiadk贸w zdarzenia,4) doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮 si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciu i zdrowiu innych os贸b,5) informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅,6) inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi,7) konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb gminy,8) realizacja zada艅 i obowi膮zk贸w zgodnie z ustaw膮 o stra偶ach gminnych i akt贸w prawa miejscowego. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: - praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Stra偶y Miejskiej, prowadzenie samochodu s艂u偶bowego uprzywilejowanego,- zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych:wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu sierpniu 2018r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6%. . Wynagrodzenie od 2700 z艂 do 3200 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-09-10 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY 艢RODOWISKA - od 3聽500 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1. wydawanie decyzji administracyjnych; 2. uzgadnianie projekt贸w budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarz膮dzanych przez Gmin臋 Miasto Ustka; 3. przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich; 4. przygotowanie opisu inwestycji oraz tre艣ci i ustale艅 uzyskanych decyzji administracyjnych co jest znacz膮cym wk艂adem w stworzenie ka偶dego wniosku o dofinansowanie na dzia艂ania inwestycyjne; 5. realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich gdzie rozliczenie finansowe inwestycji wymusza stworzenie znacznie wi臋kszej ilo艣ci dokument贸w ni偶 przy inwestycjach realizowanych tylko ze 艣rodk贸w bud偶etu Miasta; 6. bie偶膮ce analizy potrzeb inwestycyjnych miasta jak i przygotowywanie wst臋pnych za艂o偶e艅 projektowych; 7. analizy kosztowe planowanych do wykonania przysz艂ych inwestycji wraz z bie偶膮cymi korektami koszt贸w inwestycji planowanych do wsp贸艂finansowania w ramach funduszy UE (cz臋ste korekty przed z艂o偶eniem wniosku w celu dostosowania si臋 do wymog贸w instytucji dofinansowuj膮cej); 8. tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bie偶膮c膮 analiz膮 ryzyka przy jej tworzeniu dla ka偶dej z inwestycji; 9. nadz贸r nad realizacj臋 zlecanych inwestycji; 10. dbanie o w艂a艣ciwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiekt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy, w szczeg贸lno艣ci przez:a) zapewnienie opracowania projekt贸w oraz wykonania i odbior贸w rob贸t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;b) pozyskiwanie od innych organ贸w, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnie艅, pozwole艅 lub opinii, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;c) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zamierzonym terminie rozpocz臋cia rob贸t remontowo budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawuj膮cego nadz贸r;d) w przypadku braku obowi膮zku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokument贸w, stanowi膮cych podstaw臋 wykonania rob贸t remontowo budowlanych, w tym certyfikat贸w, deklaracji zgodno艣ci i o艣wiadcze艅;e) w przypadku, je偶eli do wykonania prac przygotowawczych lub rob贸t remontowo budowlanych niezb臋dne jest wej艣cie na teren s膮siedniej nieruchomo艣ci, koordynowanie uzyskanej przez Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ci w imieniu inwestora zgody w艂a艣ciciela na prowadzenie rob贸t oraz ustalenie spos贸b, zakresu i terminu korzystania z nieruchomo艣ci oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytu艂u;f)sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad w艂a艣ciwym, zgodnym z zawartymi umowami, wype艂nianiem obowi膮zk贸w przez pozosta艂ych uczestnik贸w procesu remontowo-budowlanego;g) przygotowanie projekt贸w um贸w oraz dokumentacji przetargowych w zakresie inwestycji, remont贸w a w przypadku zaistnienia takiej konieczno艣ci przygotowywanie projekt贸w aneks贸w do zawartych um贸w, protoko艂贸w i uzgodnie艅;h) zawiadamianie w艂a艣ciwych organ贸w o zako艅czeniu remontu, a w przypadku na艂o偶enia takiego obowi膮zku wyst臋powanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu budowlanego;i) dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do u偶ytkowania obiektu budowlanego wrazz dokumentacj膮 budowy i dokumentacj膮 powykonawcz膮, a tak偶e wszystkich innych dokument贸w i decyzji dotycz膮cych obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obs艂ugii eksploatacji obiektu: instalacji i urz膮dze艅 zwi膮zanych z nim;j) przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o kt贸rej mowa w pkt i) zarz膮dcy obiektu, okre艣laj膮c szczeg贸艂owo zakres obowi膮zk贸w spoczywaj膮cych na zarz膮dcy, a dotycz膮cych utrzymania przekazanego obiektu budowlanego;k) zlecanie kosztorys贸w inwestorskich zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 remontowych i innych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋;l)nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach;m)przygotowanie propozycji w zakresie wydatk贸w bud偶etowych dotycz膮cych zada艅 remontowych i inwestycyjnych Gminy;n) wsp贸艂praca z projektantami w czasie realizacji inwestycji;o) udzia艂 w czynno艣ciach odbiorowych zada艅 inwestycyjnych;p)ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zada艅, w tym sprawdzanie prawid艂owo艣ci wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych um贸w oraz ich zgodno艣ci z posiadanym bud偶etem;q) organizowanie i uczestnictwo w przegl膮dach gwarancyjnych.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta, na II pi臋trze, budynek bez windy, z parteru na pi臋tro podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w Referacie Inwestycji.Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu lipcu 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Wynagrodzenie co najmniej 3500 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-08-30 - Ustka (pomorskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH - 2聽700 - 3聽000 PLN

Zakres podstawowych zada艅: 1) wsp贸艂praca z Powiatowym Urz臋dem Pracy w zakresie zatrudnienia pracownik贸w w ramach prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, sta偶y zawodowych i innych form przeciwdzia艂ania i zwalczania bezrobocia,2) prowadzenie spraw osobowych ww. pracownik贸w,3) wsp贸艂praca w prowadzeniu dokumentacji dot. ewidencji czasu pracy,4) koordynowanie spraw bhp i ppo偶.: badania lekarskie, szkolenia bhp,5) aktualizowanie rejestru urlop贸w wypoczynkowych, okoliczno艣ciowych, zwolnie艅 lekarskich,6) opracowywanie plan贸w urlop贸w wypoczynkowych,7) prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw zwi膮zanych z ewidencj膮 piecz臋ci urz臋dowych,8) prowadzenie zak艂adowego archiwum,9) wsp贸艂praca w zakresie koordynowania spraw zwi膮zanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w i s艂u偶by przygotowawczej,10) przygotowywanie um贸w cywilno-prawnych. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urz臋du Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, w pe艂nym wymiarze czasu pracy, przy obs艂udze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno Organizacyjnych. 5. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu czerwcu 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka wynosi艂 co najmniej 6%. Wynagrodzenie w przedziale od 2700 z艂 do 3000 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.Okres zatrudnienia 6 m-cy docelowo um. na czas nieokre艣lony.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-08-03 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM - 3聽000 - 3聽700 PLN

Zakres podstawowych zada艅: sporz膮dzanie materia艂贸w do planowania bud偶etu miasta oraz plan贸w finansowych, wsp贸艂praca przy sporz膮dzaniu projekt贸w bud偶etu i Wieloletniego Planu Finansowego (WPF), przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 i zarz膮dze艅 zmieniaj膮cych bud偶et w ci膮gu roku oraz WPF, sporz膮dzanie zbiorczych sprawozda艅 finansowych: miesi臋cznych, kwartalnych, p贸艂rocznych i rocznych, przygotowywanie zestawie艅 dochod贸w i wydatk贸w, przychod贸w i rozchod贸w, prowadzenie ksi臋gowo艣ci Gminy Miasta Ustka, wsp贸艂praca przy rozliczaniu inwentaryzacji. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urz臋du Miasta. Budynek biurowy bez windy, ci膮gi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szeroko艣ci. Z parteru na pi臋tro jest podjazd dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zatrudnienie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, w pe艂nym wymiarze czasu pracy w Wydziale Finansowym. Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych:wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu czerwcu 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka przekroczy艂 6 %. Okres zatrudnienia 6 m-cy docelowo um. na czas nieokre艣lony. Wynagrodzenie od 3000 z艂 do 3700 z艂 brutto miesi臋cznie oraz dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-08-03 - Ustka (pomorskie)

APLIKANT STRA呕Y MIEJSKIEJ W USTCE - od 2聽600 PLN

Zakres najwa偶niejszych zada艅 na zajmowanym stanowisku:1) ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiemi kontrola ruchu drogowego - w zakresie okre艣lonym w przepisach o ruchu drogowym,2) wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅,3) zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸w i dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie w miar臋 mo偶liwo艣ci 艣wiadk贸w zdarzenia,4) doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮 si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciui zdrowiu innych os贸b,5) informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅,6) inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi,7) konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb gminy,8) realizacja zada艅 i obowi膮zk贸w zgodnie z ustaw膮 o stra偶ach gminnych i akt贸w prawa miejscowego.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: - praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu s艂u偶bowego, - zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych.Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu lutym 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka nie przekroczy艂 6%.Umowa na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia. wysoko艣膰 wynagrodzenia co najmniej 2600 z艂 brutto + dodatek za sta偶 pracy.
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-03-29 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW SPO艁ECZNYCH, O艢WIATY, KULTURY I SPORTU - od 2聽600 PLN

Zakres podstawowych zada艅:1) wsp贸艂udzia艂 w procesie wychowywania z rodzin膮 oraz szko艂膮,2) pomoc w nauce,3) organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zaj臋膰 sportowo rekreacyjnych,4) dzia艂ania maj膮ce na celu rozw贸j zainteresowa艅 podopiecznych,5) realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o pomocy spo艂ecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej, ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii,6) przygotowywanie analiz i informacji z zakresu dzia艂ania wydzia艂u dla potrzeb Burmistrza,7) prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydzia艂u,8) pomoc w przygotowywaniu projektu bud偶etu wydzia艂u oraz projekt贸w uchwa艂i zarz膮dze艅.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca poza siedzib膮 Urz臋du Miasta Ustka, z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 szkoln膮, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas okre艣lony, w pe艂nym wymiarze czasu pracy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorz膮dowych.Informacja o wska藕niku zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych: Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w miesi膮cu lutym 2018 r. w Urz臋dzie Miasta Ustka nie przekroczy艂 6%.Umowa na czas okre艣lony 6 miesi臋cy, z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; wysoko艣膰 wynagrodzenia co najmniej 2600 z艂 brutto oraz dodatek za sta偶 pracy
Urz膮d Miasta Ustka - 2018-03-29 - Ustka (pomorskie)

nast臋pna strona