Praca SĄD REJONOWY - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy SĄD REJONOWY, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 45 ofert pracy SĄD REJONOWY.

następna strona
STAŻYSTA PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażystyPracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na: rejestracji wpływających wniosków, pism, dokonywanie wpisów w systemie elektronicznym, zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu i układaniu akt, sporządzaniu wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, wysyłaniu korespondencji, protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach oraz obsługa sali rozpraw, nagrywanie e-protokołu na informatyczne nośniki danych, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych, obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych.
Sąd Rejonowy - 2020-05-14 - Jaworzno (śląskie)

STAŻYSTA - od 2 800 PLN

1.Rozpisywanie sesji, protokołowanie na sesjach, wizjach.2.Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach3.Wszystkie czynności związanie z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania4.wysyłanie wezwań, postanowień, odpisów5.Kierowanie akt do archiwum6.Wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych
Sąd Rejonowy - 2020-03-15 - Ostrołęka (mazowieckie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 200 PLN

dokonywanie analiz akt sprawy we wskazanym zakresie, kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd, zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządzanie na zlecenie sędziego projektów zarządzeń, orzeczeń i ich uzasadnień, gromadzenie we wskazanym zakresie orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych Sędziom w danym wydziale
Sąd Rejonowy - 2020-01-22 - Ostrołęka (mazowieckie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 17 PLN

Bieżące naprawy i usuwanie usterek; pomoc w rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń. Pozostałe czynności gospodarczo-rzemieślnicze, których konieczność wykonia zostanie stwierdzona przez pracowników oddziału administracyjnego, nieskomplikowane prace naprawcze.
Sąd Rejonowy - 2019-12-13 - Oleśnica (dolnośląskie)

REFERENDARZ SĄDOWY - od 8 055,58 PLN

wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej przewidziane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego
Sąd Rejonowy - 2019-09-09 - Ostrołęka (mazowieckie)

SEKRETARZ SĄDOWY - od 1 490 PLN

- wykonywanie czynności związanych z diagnostyką,naprawą,modernizacją i usuwaniem awarii sprzętu komputerowego,- usuwanie nieprawidlowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Kartuzach,- zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego,- instalowanie zakupionego nowego sprzętu komputerowego oraz wdrażanie nowych systemów i programów informatycznych,- instalowanie uaktualnionych wersji oprogramowania na serwerach,- instalowanie i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,- zarządzanie treścią Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kartuzach,- nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Protokołu elektronicznego tzw. E-Protokołu,- obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Niebieskiego Pokoju Przesłuchań,- współpraca z Kierownikami Sekretariatów Wydziałów/Kierownikami Oddziałów w zakresie nadawania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostepu dla poszczególnych użytkowników,- udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Sądu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego oraz ochrony i bezpieczeństwa danych,- realizowanie zadań określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych,- obsługa oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznych (w tym fotowoltaniki), wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz dźwigów osobowych,- ocena stanu technicznego ww. urządzeń, kosztów ich użytkowania oraz przedstawianie analiz i wniosków w sprawie,- przygotowanie dokumentacji administracyjno - technicznej i współpraca z podmiotami dostarczającymi media oraz właściwymi organani kontroli technicznej, w tym z Urzędem Dozoru Technicznego,- bieżące monitorowanie danych wynikających ze wskazań liczników oraz matrycy informacyjnej budynku,- szkolenie i informowanie pracowników Sądu i interesantów o zasadach prawidłowej obsługi urządzeń technicznych,- prowadzanie 'Ksiąg obiektu budowlanego" Sądu Rejonowego w Kartuzach,- prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad terminowością przeglądów technicznych obiektów oraz instalacji.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego nr A-1231-13/19 - DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 6 WRZEŚNIA 2019 R. do godz. 15.30 DO ODDZIAŁU ADMINISTARCYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH UL. KOŚCIUSZKI 26, pok. 16. TEL 58 694-94-04
SĄD REJONOWY - 2019-08-23 - Kartuzy (pomorskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 660 PLN

-dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie-kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjecie czynności przez sędziego albo sąd- zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania- sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi - gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego nr A-1231-10/2019 - DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 17 LIPCA 2019R. DO ODDZIAŁU ADMINISTARCYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH UL. KOŚCIUSZKI 26 TEL 58 694-94-04Wolne 2 stanowiska pracy w tym 1 stanowisko - umowa na czas zastępstwa do maja 2020r. i 1 stanowisko na czas nieokreślony
SĄD REJONOWY - 2019-06-27 - Kartuzy (pomorskie)

PROTOKOLANT SĄDOWY - od 2 450 PLN

- przygotowywanie projektów wpisów do ksiąg wieczystych i zawiadomień o tych wpisach- obsługa urządzeń ewidencyjnych- przygotowywanie i wysyłanie korespondencji- wykonywanie zarządzeń referendarza sądowego- wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzedowania sądów powszechnych
SĄD REJONOWY - 2019-03-01 - Kartuzy (pomorskie)

PROTOKOLANT SĄDOWY - od 2 250 PLN

Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,Obsługa referatu sędziowskiego, sporządzanie wokand,Obsługa urządzeń ewidencyjnych,Przygotowywanie i wysyłanie korespondencjiWykonywanie zarządzń sędziegoProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
SĄD REJONOWY - 2019-01-18 - Kartuzy (pomorskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 100 PLN

dokonywanie analiz akt sprawy we wskazanym zakresie, kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd, zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządzanie na zlecenie sędziego projektów zarządzeń, orzeczeń i ich uzasadnień, gromadzenie we wskazanym zakresie orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych Sędziom w danym wydziale
Sąd Rejonowy - 2018-12-18 - Ostrołęka (mazowieckie)

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) - od 2 350 PLN

Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na: rejestracji wpływających wniosków, pism, dokonywanie wpisów w systemie elektronicznym,zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu i układaniu akt,sporządzaniu wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, wysyłaniu korespondencji, protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych, obsługa systemów informatycznych i urządzeń biurowych.
Sąd Rejonowy - 2018-12-14 - Jaworzno (śląskie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU - od 2 150 PLN

Oferta konkrsowa:Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na: rejestracji wpływających wniosków, pism, zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu akt, sporządzaniu wezwań, zawiadomień, wokand odpisów orzeczeń, protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń wydanych na rozprawach, obsługa sądowych programów komputerowych
Sąd Rejonowy - 2018-07-03 - Jaworzno (śląskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - do 3 460 PLN

- sporządzanie projektów orzeczeń- sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń- sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania- wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego- kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbedne do rozstrzygnięcia
SĄD REJONOWY - 2018-05-17 - Kartuzy (pomorskie)

STAŻYSTA - od 2 300 PLN

1.Rozpisywanie sesji, protokołowanie na sesjach, wizjach.2.Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach3.Wprowadzanie informacji do programu SAVA4.Obwolutowanie akt5.Kierowanie akt do archiwum6.Wykonywanie innych czynności administracyjno - biurowych w sprawach z referatu sędziego
Sąd Rejonowy - 2018-03-30 - Ostrołęka (mazowieckie)

STAŻYSTA - od 2 300 PLN

1.Rozpisywanie sesji, protokołowanie na sesjach, wizjach.2.Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach3.Wprowadzanie informacji do programu SAVA4.Obwolutowanie akt5.Kierowanie akt do archiwum6.Wykonywanie innych czynności administracyjno - biurowych w sprawach z referatu sędziego
Sąd Rejonowy - 2018-03-14 - Ostrołęka (mazowieckie)

URZĘDNIK SĄDOWY - do 2 000 PLN

Protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie zarządzeń sędziego, przygotowanie sesji, inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
SĄD REJONOWY - 2017-12-21 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 048 PLN

dokonywanie analiz akt sprawy we wskazanym zakresie, kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd, zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządzanie na zlecenie sędziego projektów zarządzeń, orzeczeń i ich uzasadnień, gromadzenie we wskazanym zakresie orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych Sędziom w danym zakresie
Sąd Rejonowy - 2017-12-14 - Ostrołęka (mazowieckie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU - od 2 200 PLN

Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na: rejestracji wpływających wniosków, pism, zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu akt, sporządzaniu wezwań, zawiadomień, wokand odpisów orzeczeń, protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń wydanych na rozprawach, obsługa sądowych programów komputerowych.
Sąd Rejonowy - 2017-12-04 - Jaworzno (śląskie)

SEKRETARZ SĄDOWY - od 2 300 PLN

1.Rejestrowanie spraw w programie "Currenda" i "KNS SAP" oraz wysyłanie wezwań do zapłaty i wpinanie zwrotnych poświadczeń odbioru do akt. 2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, informacji i analizy z zakresu wykonywanej pracy3. Uzgadnianie salda na kartach dłużników z dziennikiem należności sądowych i oddziałem finansowym sądu4.Prowadzenie dzienników należności sądowych, kart dłużnika w programie "Currenda" i dokonywanie na nich operacji księgowych oraz podkładanie kart zakończonych do akt. 5. Przekazywanie kart rejestracyjnych karnych i zawiadomień o zmianach do Krajowego Rejestru Karnego (system E-Karta).6. Sporządzanie miesięcznych wydruków z wykazów kart dłużnika i dzienników należności sądowych.7.Przekazywanie grzywien orzeczonych z ustawy o promocji zatrudnienia na rzecz Funduszu Pracy.8. Kierowanie akt do archiwum.
Sąd Rejonowy - 2017-07-13 - Ostrołęka (mazowieckie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU/ ODDZIAŁUUMOWA O ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA - od 2 000 PLN

KONKURS: szczegóły na www.gliwice.sr.gov.pl; Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe; znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (znajomość edytora tekstowego Word, Excel), umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne, komunikatywność, odporność na stres; Zakres obowiązków: rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji), spraw podlegających właściwości Wydziału, wykonywanie prac biurowych - sporządzanie pism, czynności związane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsługa programu SAWA; protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw, obsługa urządzeń biurowych, dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej, archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum, wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;
Sąd Rejonowy - 2017-06-22 - Gliwice (śląskie)

URZĘDNIK SĄDOWY - do 2 000 PLN

Protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie zarządzeń sędziego, przygotowanie sesji, inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
SĄD REJONOWY - 2017-06-22 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

URZĘDNIK SĄDOWY - do 2 000 PLN

Protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie zarządzeń sędziego, przygotowanie sesji, inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
SĄD REJONOWY - 2017-06-01 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU/ ODDZIAŁUUMOWA O ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA - od 2 000 PLN

KONKURS: szczegóły na www.gliwice.sr.gov.pl; Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe; znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (znajomość edytora tekstowego Word, Excel), umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne, komunikatywność, odporność na stres; Zakres obowiązków: rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji), spraw podlegających właściwości Wydziału, wykonywanie prac biurowych - sporządzanie pism, czynności związane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsługa programu SAWA; protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw, obsługa urządzeń biurowych, dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej, archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum, wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;
Sąd Rejonowy - 2017-05-25 - Gliwice (śląskie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU 7/8 ETATU - od 2 000 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty Pracownik uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na poznaniu struktury sądu, funkcjonowania podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty, jako urzędnika. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, które w szczególności polegają na: rejestracji wpływających wniosków, pism, zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnianiu akt, sporządzaniu wezwań, zawiadomień, wokand odpisów orzeczeń, protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń wydanych na rozprawach, obsługa sądowych programów komputerowych.
Sąd Rejonowy - 2017-05-23 - Jaworzno (śląskie)

STAŻYSTA - PRACOWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU/ ODDZIAŁUUMOWA O ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA - od 2 000 PLN

KONKURS: szczegóły na www.gliwice.sr.gov.pl; Wykształcenie wyższe; znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (znajomość edytora tekstowego Word, Excel), umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne, komunikatywność, odporność na stres; Zakres obowiązków: rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji), spraw podlegających właściwości Wydziału, wykonywanie prac biurowych - sporządzanie pism, czynności związane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsługa programu SAWA; protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach, sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw, obsługa urządzeń biurowych, dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej, archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum, wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;
Sąd Rejonowy - 2017-04-24 - Gliwice (śląskie)

STAŻYSTA - DOCELOWO KSIĘGOWY - do 2 500 PLN

KONKURS: szczegóły na www.gliwice.sr.gov.pl; Wykształcenie wyższe; doświadczenie zawodowe; znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym; niekaralność; Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji dochodu budżetowego oraz należności pozasądowych, Sporządzanie wypłat i księgowanie wyciągów z dochodu budżetowego w systemie SAP, Sporządzanie przelewów w systemie B2B zwroty nadpłat, wpisów itp., Doręczanie dowodów księgowych z wyciągów bankowych i raportów kasowych kierownikom sekretariatu i osobom prowadzącym ewidencję należności, Dekretacja, księgowanie i rozliczanie wypłat z dochodu budżetowego w systemie SAP, Uzgadnianie wpłat przypisanych z osobami prowadzącymi ewidencję należności; Sporządzanie dokumentów PK w zakresie dochodu i księgi należności oraz sprawozdań z dochodów i należności sądowych, Obsługa systemu Orcom w zakresie sprawozdawczości z dochodu, Sporządzanie sprawozdań z zakresu dochodu budżetowego; Sporządzanie sprawozdań ze sprzedaży znaków opłaty sądowej, Przygotowywanie dokumentacji do bilansu w swoim zakresie, Prowadzenie wszelkiej korespondencji ze stronami w zakresie niewyjaśnionych wpłat, Dekretacja i podpisywanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym w swoim zakresie, Przygotowywanie dokumentów do bilansu w swoim zakresie, Obsługa kasy w razie nieobecności kasjera, Realizacja czeków, Odbiór znaków sądowych z PKO BP; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;
Sąd Rejonowy - 2017-04-14 - Gliwice (śląskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - 3 000 - 3 340 PLN

1. Sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub innych uzasadnień.2. Dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie.3. Kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd.4. Zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania.5. Sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi.6. Gromadzenie, we wskazanym zakresie orzecznictwa i literatury przydatnego do rozpoznawania spraw lub wykonywanie innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.7. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania, zleconych przez sędziego.
SĄD REJONOWY - 2016-12-27 - Kartuzy (pomorskie)

KSIĘGOWY - do 2 000 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1) obsługa sum depozytowych / sum na zlecenie (w tym m.in.: wypłaty, księgowanie, odnotowywanie w systemie komputerowym, sprawozdawczość), 2) prowadzenie dochodów budżetowych Sądu (w tym możliwe m.in. księgowanie dochodów z wyciągu, przeksięgowywanie do odpowiednich wydziałów) wraz z odprowadzeniem na rachunek Ministerstwa Finansów, 3) obsługa zwrotów z dochodów budżetowych, 4) księgowanie wydatków budżetowych Sądu (w tym m.in./ wprowadzenie do systemu faktur, rachunków, sprawdzenie wyciągów bankowych, rozliczanie dostawców i odbiorców, potwierdzanie sald).
SĄD REJONOWY - 2016-12-09 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

URZĘDNIK SĄDOWY - do 2 000 PLN

Protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie zarządzeń sędziego, przygotowanie sesji, inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
SĄD REJONOWY - 2016-12-07 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INSPEKTOR - od 2 300 PLN

1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu. 2. Wprowadzanie danych do programu "Currenda Sawa Biuro Podawcze". 3. Informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości i lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych. 4. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, wysokości opłat i kosztów sądowych, sposobów ich wnoszenia. 5. Udzielanie informacji o stanie postępowania i czynnościach podejmowanych w sprawie na podstawie danych z systemów informatycznych.
Sąd Rejonowy - 2016-11-30 - Ostrołęka (mazowieckie)

PROTOKOLANT SĄDOWY - od 2 000 PLN

Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
SĄD REJONOWY - 2016-09-08 - Kartuzy (pomorskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl