Praca Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 130 ofert pracy Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie.

następna strona
GOSPODARZ OBIEKTU W ZESPOLE REMONTOWO-BUDOWLANYM SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 600 PLN

Pielęgnacja drzew, krzewów, skalniaków, trawników. Porządkowanie i sprzątanie terenów zieleni i powierzchni utwardzonych.Utrzymanie szlaków wzdłuż granicy w rejonie działania oddziału.Usuwanie śniegu i oblodzenia z ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym.Wykonywanie prac załadunkowo-wyładunkowych materiałów i sprzętu.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2020-07-08 - Chełm (lubelskie)

SPRZĄTACZKA PLACÓWKI SG W CHŁOPIATYNIE - od 2 600 PLN

- sprzątanie pomieszczeń biurowych (w tym korytarzy, klatki schodowej, mycie urządzeń sanitarnych oraz utrzymanie czystości podłóg i ścian w tych pomieszczeniach),- dbałość o ogólny ład i porządek na terenie obiektu PSG Chłopiatyn,- dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń,- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach i pomieszczeniach socjalnych,- zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2020-06-29 - Chłopiatyn (lubelskie)

STARSZY REFERENT KANCELARII OGÓLNEJ ZESPOŁU DS. OBSŁUGI PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W HRUBIESZOWIE - od 2 600 PLN

- przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz przekazywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów,- prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnoscią kancelarii,- ochrona dokumentów niejawnych, przechowywanych w kancelarii, prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych,- udostępnianie i wydawanie materiałów osobom i instytucjom oraz rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów,- porządkowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt zakończonych do archiwizacji,- sprawowanie nadzoru nad formalną stroną wytwarzania obiegu dokumentów niejawnych,- ewidencjonowanie zniesienia lub zmian klauzul tajności dokumentów,- prowadzenie dziennika ewidencji informatycznych nośników danych i rejestr wydanych przedmiotów.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2020-01-23 - Hrubieszów (lubelskie)

SEKRETARZ KOMENDANTA ODDZIAŁU SEKCJI PREZYDIALNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ - od 2 600 PLN

-zachowanie sprawnej i efektywnej obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu Komendanta oraz bieżące organizowanie pracy w sekretariacie Komendanta Oddziału-kompletowanie i przekazywanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dla Komendanta oraz Zastępców Komendanta-ewidencja pism i telegramów wchodzących i wychodzących z Oddziału-prowadzenie terminarza spotkań, odpraw-przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi-redagowanie pism na polecenie Komendanta lub jego Zastępców-prowadzenie ewidencji (listy) solenizantów, uroczystości cyklicznych-translacja, według posiadanych kwalifikacji, obcojęzycznych materiałów informacyjnych dla potrzeb Komendanta Oddziału-przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom i funkcjonariuszom Oddziału zgodnie z decyzjami podjętymi przez Komendanta Oddziału
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2020-01-03 - Chełm (lubelskie)

STARSZY SPECJALISTA DS. BHP ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY - PRACY WYDZIAŁU KONTROLI - od 3 067 PLN

-Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.-Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.-Sporządzanie analizy stanu bhp.-Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.-Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.-Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami i funkcjonariuszami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej.-Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy/służby, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami.-Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanych do pracy/służby, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp.WARUNKI PRACYPraca samodzielna. Wyjazdy służbowe (w tym kierowanie pojazdami służbowymi) w celu przeprowadzenia postępowań wyjaśniających/powypadkowych, kontroli warunków pracy i służby. Kontakty zewnętrzne: z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej MSW.Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe Zespołu ds. BHS-P znajdują się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2020-01-03 - Chełm (lubelskie)

INSPEKTOR SEKCJI RACHUBY I PŁAC PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 600 PLN

Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników Oddziału oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie w celu realizacji potrzeb ww. osóbWydawanie ww. zaświadczeń osobom bezpośrednio zgłaszającym potrzebę ich uzyskania oraz osobom uprawnionym, posiadającym odpowiednie upoważnieniaNaliczanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy w zakresie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania prawa do przejazdu raz w roku na koszt MSWiA, zwrotu kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych oraz sprawdzanie kompletności wniosków i prowadzenie ich ewidencji w celu bieżącej realizacji wypłat ww. należnościPotwierdzanie bankom i instytucjom finansowym wystawionych zaświadczeń o uzyskanych dochodach, poprzez bieżący kontakt, w celu zapewnienia procesu weryfikacji prawdziwości danych zawartych w zaświadczeniuWprowadzanie ww. należności do programu FT_Płace w celu sporządzenia listy uposażeń funkcjonariuszy OddziałuTerminowe dokonywanie wypłat ww. należności ujętych na listach uposażeń funkcjonariuszy.Monitorowanie i zgłaszanie Kierownikowi Sekcji zapotrzebowania środków finansowych na wypłaty przedmiotowych należności w celu właściwej realizacji planu finansowegoi niedopuszczenie do wystąpienia braków środków finansowychDokonywanie uzgodnień z Sekcją Księgowości i Rozliczeń do 5-go dnia miesiąca w zakresie ponoszonych wydatków tj. zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania prawa do przejazdu raz w roku na koszt MSWiA (poz. 307010), zwrotu kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych (poz. 307011-3), w celu właściwej realizacji planu finansowego
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-12-12 - Chełm (lubelskie)

INSPEKTOR ZESPOŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 600 PLN

Prowadzi książki kontowe i ewidencjonuje w nich wydatki z podziałem na poszczególne grupy budżetowe i pozycje budżetowe oraz monitoruje zgodność wydatków z planem finansowym.Opisuje faktury i rachunki, sprawdza ich zgodność z zawartymi umowami, wprowadza polecenia przelewu do informatycznego systemu użytkowego w celu przekazania podpisanych faktur do PGK.Opracowuje projekt planu finansowego w zakresie rozliczanych pozycji budżetowych, sporządza analizy kwartalne z realizacji planu i wykorzystania środków finansowych, a także inne materiały o charakterze finansowym, uczestniczy przy opracowywaniu planu zamówień publicznych w celu zapewnienia właściwego wykorzystania środków finansowych.Uzgadnia z PGK konta analityczne i syntetyczne wydatków oraz wpływów.Prowadzi rejestr otrzymanych faktur od kontrahentów, rejestr szkód w mieniu Sekcji.Prowadzi postępowania szkodowe w mieniu Sekcji w celu właściwej likwidacji szkód powstałych w mieniu Sekcji.Prowadzi ewidencję środków trwałych oraz wycenia i rozlicza inwentaryzację.Przygotowuje wyliczenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-12-12 - Chełm (lubelskie)

SPECJALISTA SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 3 097 PLN

Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie rozkazów personalnych(decyzji) w sprawach dot. m.in. przyjęcia do służby, sporządzanie wniosków oraz rozkazów personalnych w przedmiocie uznania stopni służbowych, mianowania na stanowisko służbowe, zwolnienia z tego stanowiska, przenoszenia do pełnienia służby lub delegowania do czasowego pełnienia w innej miejscowości, mianowanie na stopnie w SG, mianowanie do służby stałej, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej.Ustalenie wysokości uposażenia na zajmowanym stanowisku służbowym oraz wzrostu uposażenia funkcjonariuszy z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku oraz z tytułu zaliczenia okresów służby i pracy do wysługi lat.Opiniowanie próśb, wniosków i odwołań w sprawach kadrowych wniesionych przez funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji w postaci wezwań, zawiadomień i stanowisk.Przygotowywanie wniosków o powołanie/odwołanie na/ze stanowiska komendantów placówek.Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG wniosków do Komendanta Głównego SGo zwolnienie ze służby w SG na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy o SG, w tym gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.Sporządzanie wniosków o skrócenie oraz przedłużenie okresu służby przygotowawczej.Sporządzanie pism korespondencyjnych w imieniu Komendanta NOSG oraz Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia.Wystawianie i wydawanie dokumentów/zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-11-22 - Chełm (lubelskie)

ST. SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY - PRACY WYDZIAŁU KONTROLI - od 3 067 PLN

- Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.- Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.- Sporządzanie analizy stanu bhp.- Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadkówprzy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.- Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.- Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikamii funkcjonariuszami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej.- Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy/służby, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami.- Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanychdo pracy/służby, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleńw dziedzinie bhp.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-11-08 - Chełm (lubelskie)

PIELĘGNIARKA/STARSZA PIELĘGNIARKA - 2 800 - 2 900 PLN

wykonywanie czynności związanych z koniecznością zapewnienia właściwej opieki nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia, wydawanie leków cudzoziemcom zapisanych przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku, kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniach medycznych, bieżąca współpraca (udzielanie merytorycznych informacji) z podmiotami realizującymi umowy(godziny pracy 7.30-15.30)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-10-16 - Biała Podlaska (lubelskie)

PRACOWNIK OCHRONY SEKCJI OCHRONY FIZYCZNEJ WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 299 PLN

Ochrona obiektu przed wejściem (wjazdem) osób (pojazdów) nieuprawnionychOchrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacjąUtrzymanie porządku publicznegoKontrola zabezpieczenia pomieszczeńNadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-10-14 - Chełm (lubelskie)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI MATERIAŁOWEJ ZESPOŁU GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 500 PLN

- prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego i oleju opałowego w systemie elektronicznym- księgowanie protokołów przyjęcia do magazynu sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego i oleju opałowego- wystawianie i wydawanie dowodów materiałowych w celu ich realizacji przez magazyn- prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu- sporządzanie zestawienia dokumentów przychodowych i rozchodowych materiałów i pozostałych środków trwałych- przyjmowanie zrealizowanych dokumentów od magazyniera w celu ich zaksięgowania w ewidencji- przygotowywanie ewidencji materiałowej oraz wycenianie i rozliczenie inwentaryzacji w celu porównania ze stanem księgowym- sprawdzanie pod względem rachunkowym protokołów przyjęcia i zużycia oleju opałowego, sporządzanych w placówkach SG
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-10-10 - Chełm (lubelskie)

GOSPODARZ OBIEKTU - od 2 259 PLN

wykonywanie czynności porządkowych w obiektach administrowanych przez Placówkę,wykonywanie prac porządkowych na terenie Placówki, utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych przyległych do obiektu, nadzór nad poprawnością działania urządzeń i instalacji w obiekcie Placówki, wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w tym elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych wewnątrz budynku administacyjnego
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-10-10 - Dołhobyczów (lubelskie)

STARSZA PIELĘGNIARKA - od 2 800 PLN

wykonywanie czynności związanych z koniecznością zapewnienia właściwej opieki nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia, wydawanie leków cudzoziemcom zapisanych przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku, kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniach medycznych, bieżąca współpraca (udzielanie merytorycznych informacji) z podmiotami realizującymi umowy(godziny pracy 7.30-15.30)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-09-24 - Biała Podlaska (lubelskie)

PRACOWNIK OCHRONY SEKCJI OCHRONY FIZYCZNEJ WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 299 PLN

Ochrona obiektu przed wejściem (wjazdem) osób (pojazdów) nieuprawnionychOchrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacjąUtrzymanie porządku publicznegoKontrola zabezpieczenia pomieszczeńNadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-09-09 - Chełm (lubelskie)

GOSPODARZ OBIEKTU - od 2 259 PLN

- pielęgnacja drzew, krzewów, skalniaków, trawników- porządkowanie i sprzątanie terenów zieleni i powierzchni utwardzonych- utrzymanie szlaków wzdłuż granicy w rejonie działania oddziału- usuwanie śniegu i oblodzenia z ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym- wykonywanie prac załadunkowo-wyładunkowych materiałów i sprzętu
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-29 - Chełm (lubelskie)

MONTER-KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W ZESPOLE REMONTOWO BUDOWLANYM SEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 439 PLN

- utrzymywanie powierzonych do konserwacji urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych w pełnej sprawności technicznej,- prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji,- zabezpieczenie urządzeń i instalacji przed awariami, uszkodzeniami i przedwczesnym zużyciem,- wymiana zużytych i uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji,- bezzwłocznie usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych usterek i uszkodzeń,- bieżący nadzór nad prawidłowym użytkowaniem przez użytkowników urządzeń i instalacji.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-29 - Chełm (lubelskie)

STARSZA PIELĘGNIARKA FILII SŁUŻBY ZDROWIA W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ - od 2 800 PLN

wykonywanie czynności związanych z koniecznością zapewnienia właściwej opieki nad cudzoziemcami przebywającymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia, wydawanie leków cudzoziemcom zapisanych przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku, kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniach medycznych, bieżąca współpraca (udzielanie merytorycznych informacji) z podmiotami realizującymi umowy(godziny pracy 7.30-15.30)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-26 - Biała Podlaska (lubelskie)

STARSZA PIELĘGNIARKA SŁUŻBY ZDROWIA - od 2 800 PLN

- prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników- wykonywanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników;- wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszy i pracowników;- realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia;- wykonywanie zabiegów pacjentom zgłaszającym się do ambulatorium;- kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniach medycznych;- edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-14 - Chełm (lubelskie)

SPECJALISTA SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA - od 2 913 PLN

- Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie rozkazów personalnych w sprawach dot. m.in. przyjęcia do służby, sporządzanie wniosków oraz rozkazów personalnych w przedmiocie uznania stopni służbowych, mianowania na stanowisko służbowe, zwolnienia z tego stanowiska, przenoszenia do pełnienia służby lub delegowania do czasowego pełnienia w innej miejscowości, mianowanie na stopnie w SG, mianowanie do służby stałej, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej.- Ustalenie wysokości uposażenia na zajmowanym stanowisku służbowym oraz wzrostu uposażenia funkcjonariuszy z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku oraz z tytułu zaliczenia okresów służby i pracy do wysługi lat.- Opiniowanie próśb, wniosków i odwołań w sprawach kadrowych wniesionych przez funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji w postaci wezwań, zawiadomień i stanowisk.- Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG postanowień o wszczęciu czynności wyjaśniających oraz wszczęciu postępowań dyscyplinarnych. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przedłużenia prowadzenia i zakończenia prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, tj. postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych. Sporządzanie pozostałej dokumentacji w zakresie wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy oraz bieżące uzupełnianie statystyki oraz rejestrów w ww. sprawach.- Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG wniosków do Komendanta Głównego SG o zwolnienie ze służby w SG na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy o SG, w tym gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.- Sporządzanie wniosków o skrócenie oraz przedłużenie okresu służby przygotowawczej, wniosków o powołanie na stanowiska oraz odwołanie komendantów placówek ze stanowiska.- Sporządzanie pism korespondencyjnych w imieniu Komendanta NOSG oraz Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia.- Wystawianie i wydawanie dokumentów/zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-12 - Chełm (lubelskie)

ST. SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY - PRACY WYDZIAŁU KONTROLI - od 3 067 PLN

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.Sporządzanie analizy stanu bhp.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadkówprzy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikamii funkcjonariuszami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej.Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy/służby, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami.Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanychdo pracy/służby, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleńw dziedzinie bhp.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-12 - Chełm (lubelskie)

STARSZY REFERENT KANCELARII OGÓLNEJ PLACÓWKI SG W TERESPOLU - od 2 250 PLN

przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie oraz przekazywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii, nadzorowanie prowadzenia przez upoważnione osoby urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią, udostępnianie/wydawanie materiałów osobom i instytucjom oraz rozliczanie wykonawców z pobranych dokumentów, organizowanie i prowadzenie prac związanych z wydzielaniem dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia, porządkowanie posiadanych zasobów materiałów i przekazywanie do archiwum, sprawowanie nadzoru nad formalną stroną wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-08-07 - Terespol (lubelskie)

KIEROWCA AUTOBUSU ZESPOŁU OBSŁUGI POJAZDÓW SEKCJA GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 250 PLN

- prowadzenie autobusów i samochodów należących do kolumny dyspozycyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie;- sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem z parku samochodowego i powrocie /wykonanie Obsługi Codziennej/;- przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego;- prawidłowe wypełnianie książki pracy pojazdu;- utrzymanie przydzielonego pojazdu w należytej czystości i sprawności technicznej;- przestrzeganie terminów obsług okresowych i przeglądów technicznych, terminów legalizacji urządzeń pomiarowych, gaśnic itp.;- informowanie dyspozytora i Kierownika Zespołu Eksploatacji o stwierdzonych usterkach w pojeździe;- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;- utrzymywanie porządku w przydzielonych do sprzątania garażach i części placu manewrowego;
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-07-15 - Chełm (lubelskie)

ASYSTENT PLANÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W BOHUKAŁACH - od 2 300 PLN

-realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów-sprawowanie bieżącego nadzoru merytorycznego oraz prowadzenie kontroli w zakresie właściwego wykonywania oraz przechowywania dokumentów przez poszczególnych wykonawców-bieżące dokonywanie przeglądu dokumentacji będącej w zasobach kancelarii oraz jej kompletowanie w celu archiwizacji, koordynowanie prawidłowego przygotowania przez wykonawców materiałów archiwalnych-realizacja czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania informacji przekazywanych za pośrednictwem ePUAP oraz poczty zewnętrznej-prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i absencji funkcjonariuszy i pracowników oraz w oparciu o przekazywane przez Komendanta PSG wytyczne, redagowanie dokumentacji dot. podwyższania dodatków służbowych, nagradzania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych-prowadzenie dokumentacji kadrowej i szkoleniowej-prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej-prowadzenie szkoleń dot. aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie spraw kadrowych, prawa pracy, ochrony informacji niejawnych, jawnych oraz danych osobowych i ich zmian
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-07-09 - Bohukały (lubelskie)

ST. INSPEKTOR DS. BHP ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY - PRACY WYDZIAŁU KONTROLI - od 2 507 PLN

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.Sporządzanie analizy stanu bhp.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.Opiniowanie szczegółowych instrukcji dot. bhp na poszczególnych stanowiskach służby i pracy.Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną służbą/pracą.Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanych do pracy/służby.Udział w przekazywaniu do użytku nowo budowanych i przebudowywanych obiektów.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-07-01 - Chełm (lubelskie)

ST. SPECJALISTA DS. BHP ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY - PRACY WYDZIAŁU KONTROLI - od 2 683 PLN

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.Sporządzanie analizy stanu bhp.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy/w służbie, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy.Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami i funkcjonariuszami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej.Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy/służby, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników i funkcjonariuszy przed tymi czynnikami lub warunkami.Prowadzanie szkoleń wstępnych bhp/instruktaży ogólnych osób przyjmowanychdo pracy/służby, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleńw dziedzinie bhp.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-07-01 - Chełm (lubelskie)

INSPEKTOR DS. PROWADZENIA EWIDENCJI MATERIAŁOWO-WARTOŚCIOWEJ SEKCJI GOSPODARKI MUNDUROWEJ I ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 300 PLN

ilościowo-wartościowe prowadzenie ewidencji materiałowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów w zakresie gospodarki przedmiotami mundurowymi;sporządzanie dowodów księgowych przychodowych i rozchodowych dotyczących gospodarki mundurowej celem wydania lub przyjęcia przedmiotów mundurowych do lub z magazynu;prowadzenie kart wyposażenia osobistego pracowników cywilnych zatrudnionych w NOSG;sporządzanie dokumentów sprawozdawczych do KGSG w zakresie posiadanych w magazynie i na użytkowniku przedmiotów mundurowych;prowadzenie ewidencji przedmiotów mundurowych wydawanych funkcjonariuszom na odsprzedaż celem prawidłowego naliczenia równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-07-01 - Chełm (lubelskie)

ST. INSPEKTOR SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 300 PLN

Prowadzenie procedur windykacji należności Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników.Przygotowywanie dokumentów dotyczących wszczęcia i prowadzenia windykacji i ich przesyłanie do dłużników, sądów, komorników sądowych (w tym konsultacje z komornikami).Naliczanie odsetek od niezapłaconych bądź uregulowanych po terminie należności zgodniez obowiązującymi przepisami oraz wystawianie i przesyłanie do dłużników not odsetkowych, w celu właściwego ewidencjonowania zaległości oraz informowania dłużników o stanie zadłużenia.Dokonywanie analizy należności ujętych na kontach 201,221, 226 w zakresie windykacji.Sporządzanie planów przychodów i wydatków dotyczących Funduszu Wsparcia, prowadzenie rejestru umów dotyczących Funduszu Wsparcia.Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych i innych dokumentów dotyczących Funduszu Wsparcia oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących Funduszu Wsparcia.Prowadzenie rejestru darowizn rzeczowych, sporządzanie kwartalnych informacjio darowiznach rzeczowych.Uczestniczenie w sporządzaniu planu dochodów i wydatków, analiz z wykonania planu dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych i realizacji należności z tytułu dochodów budżetowych.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-06-06 - Chełm (lubelskie)

ASYSTENTA DS. GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I MUNDUROWEJ REFERATU DS. LOGISTYCZNYCH ZESPOŁU DS. OBSŁUGI PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ W TERESPOLU - od 2 250 PLN

sporządzanie kart ewidencyjnych w poszczególnych stawkach żywieniowych oraz wykazów finansowych w zamian za wyżywienie w naturze, wykazów należności na posiłki profilaktyczne, zamówień i odbioru posiłków dla osób zatrzymanych, sporządzanie projektów wniosków o wydanie należności mundurowych przysługujących na podstawie rozporządzenia mundurowego z tytułu pełnienia służby w SG, umundurowania specjalistycznego oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej wnioskowanych przedmiotów mundurowych, prowadzenie ewidencji materiałów jednorazowych, środków trwałych oraz sprzętu użyczonego, rozliczanie mandatów karnych kredytowanych, gotówkowych, bloczków mandatów karnych oraz środków pieniężnych z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych gotówkowych, wprowadzanie danych z mandatów do systemu PUE, wystawianie poleceń wyjazdu służbowego, zgodnie z poleceniem Komendanta Placówki oraz prowadzenie rejestru wydanych poleceń, okresowe sporządzanie zestawień zużycia materiałów MPS w związku z ich wykorzystaniem, sprawdzanie i uzgadnianie stanów ewidencyjnych sprzętu i materiałów poszczególnych służb ze stanami magazynowymi oraz ewidencją oddziału, sprawdzanie faktur i innych dokumentów finansowych w zakresie formalno-rachunkowym
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-05-31 - Terespol (lubelskie)

ASYSTENT DS. ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH PLACÓWKI SG W JANOWIE PODLASKIM - od 2 250 PLN

przechowywanie dokumentów oraz prowadzenie ich ewidencji w celu zapewnienia właściwego ich obiegu, bieżące wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej, bieżące dokonywanie przeglądu dokumentacji oraz kompletowanie jej w celu archiwizacji, sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz prowadzenie kontroli w celu właściwego wykonywania oraz przechowywania dokumentów przez poszczególnych wykonawców, prowadzenie szkoleń dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, jawnych oraz danych osobowych i ich zmian w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy i doskonalenia kwalifikacji funkcjonariuszy Placówki (godziny pracy 7.30-15.30)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-05-20 - Janów Podlaski (lubelskie)

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKCJI EKONOMICZNEJ WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI - od 2 396 PLN

- sporządzanie wniosków oraz dokumentacji pomocniczej na zakup sprzętu, materiałów i usług- prowadzenie ewidencji środków finansowych wydatkowanych przez Wydział Łączności i Informatyki na zakupy i dostawy poza ustawą prawo zamówień publicznych- sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie zakupup sprzętu, materiałów i usług realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - 2019-04-16 - Chełm (lubelskie)

następna strona