Praca Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9 ofert pracy Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku.

REFERENT TECHNICZNY - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2020-06-29 - Płock (mazowieckie)

SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Odpowiedzialność merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych.2. Nadzór nad prowadzeniem postępowań w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Uczelnię dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych.3. Potwierdzenie prawidłowości ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.4. Przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji zamówienia, do którego mają zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych.5. Organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.6. Przygotowywanie decyzji w sprawie powołania Komisji Przetargowej.7. Sporządzanie projektów umów SIWZ dotyczących zamówień publicznych.8. Współpraca z Komisjami Przetargowymi w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.9. Wykonywanie czynności należących do członków Komisji Przetargowych, określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.10. Prowadzenie Rejestru Zawieranych Umów.11. Przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi przez Uczelnię przetargami i zawieranymi umowami.12. Prawidłowe przygotowanie akt spraw postępowań ostatecznie zakończonych do Archiwum.13. Nadzór funkcjonalny w stosunku do jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie prawidłowego realizowania postępowań ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 euro.14. Dokonywanie zakupów na potrzeby Uczelni.15. Przygotowanie zleceń, projektów umów oraz nadzór nad realizacją zamówień poniżej 30 000 euro.16. Przyjmowanie od jednostek Uczelni informacji niezbędnych do przygotowania rocznego planu zamówień publicznych (w tym wstępnego planu zam. pub.). Sporządzanie planu zamówień publicznych oraz dokonywanie jego bieżącej aktualizacji.17. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.18. Opracowywanie i uaktualnianie wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie realizacji zamówień publicznych.19. Gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych, udzielanie informacji i porad pracownikom Uczelni z zakresu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Działu Administracyjnego i Kanclerza.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2020-06-08 - Płock (mazowieckie)

REFERENT TECHNICZNY - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2020-05-19 - Płock (mazowieckie)

REFERENT TECHNICZNY - od 2 600 PLN

1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11.Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2020-04-09 - Płock (mazowieckie)

REFERENT TECHNICZNY - INFORMATYK - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2020-01-29 - Płock (mazowieckie)

REFERENT TECHNICZNY - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2019-12-13 - Płock (mazowieckie)

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH - od 2 250 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Pozyskiwanie funduszy i dotacji na rzecz rozwoju Uczelni, a w tym:-stałe monitorowanie i gromadzenie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych i dotacji istotnych dla rozwoju Uczelni i jej jednostek organizacyjnych,-występowanie do władz Uczelni z inicjatywami pozyskiwania środków unijnych i dotacji,-upowszechnianie informacji jednostkom organizacyjnym Uczelni na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych i dotacji, przekazywanie informacji o programach i programach partnerskich w formie pisemnej lub mailowej odpowiedniej jednostce organizacyjnej Uczelni, w zakresie działania której mieści się dane przedsięwzięcie,-doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych i dotacji,-przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i składanie wniosków o dofinansowanie, -przygotowanie projektów na rzecz rozwoju Uczelni wynikających z przyjętej strategii,-prowadzenie ewidencji wysyłanych wniosków o dofinansowanie w ramach programów unijnych i dotacji,-prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach unijnych oraz w ramach otrzymanych dotacji,-gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych i dotacji,-przygotowywanie sprawozdań i raportów okresowych i końcowych z działalności jednostki,-zawieranie partnerstw i współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami europejskimi na rzecz realizacji projektów,-prowadzenie korespondencji w językach obcych.2. Prowadzenie projektów realizowanych przez Uczelnię w związku z uzyskaniem funduszy europejskich i dotacji, w tym m.in.:-koordynacja i zarządzanie projektami, -organizacja zadań w projektach,-opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektów,-rekrutacja uczestników do projektu,-kontaktowanie się z instytucjami pośredniczącymi/zarządzającymi,-przygotowywanie dokumentacji finansowej do kontroli projektów przez instytucje pośredniczące/zarządzające,-współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie realizacji projektów,-czuwanie nad terminowością wykonywania zadań w projektach oraz zgodnością z budżetem zaplanowanych zadań,-przygotowywanie umów, zakresów obowiązków, dokumentacji projektowej, raportów,-promocja projektów, prowadzenie ewidencji działań,-sprawozdawczość okresowa,-monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu,-bieżąca aktualizacja wniosków o dofinansowanie,-przygotowywanie wniosków o płatność,-archiwizacja dokumentacji projektów,-reagowanie w okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektów.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2019-10-29 - Płock (mazowieckie)

REFERENT TECHNICZNY - od 2 250 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Wykonywanie prac w zakresie:- utrzymania jednolitego informatycznego systemu zarządzania,- eksploatacji sieci teleinformatycznych oraz ich administrowania,- wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania.2. Doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.3. Utrzymanie bazy sprzętowo-programowej.4. Organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników Uczelni.5. Obsługa zgłoszeń serwisowych urządzeń teleinformatycznych, komputerowych, peryferyjnych i audiowizualnych.6. Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na stanowiskach komputerowych.7. Prowadzenie serwisu internetowego www.mazowiecka.edu.pl oraz biuletynu informacji publicznej (BIP).8. Współpraca z operatorami sieci łączności.9. Współpraca z firmami hostingującymi oraz innymi związanymi z serwisami stron internetowych, poczty email itp.10. Archiwizacja serwerowych systemów operacyjnych na nośnikach zapasowych.11. Administrowanie systemami sieciowymi na serwerach i systemami teleinformatycznymi oraz kontami użytkowników na serwerach administracyjnych Uczelni.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2019-10-23 - Płock (mazowieckie)

KONSERWATOR - od 2 250 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1)Bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń szkolnych;2)Naprawy i remonty stolarki okiennej i drzwiowej;3)Dbanie o należyty stan i sprawność łazienek;4)Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w obiektach poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych oraz socjalnych;5)Dbanie i czuwanie nad zachowaniem sprawności urządzeń elektrycznych, wodnych i centralnego ogrzewania, a w przypadku awarii informowanie o dostrzeżonych usterkach, bądź wezwanie odpowiednich służb;6)Współpraca z firmą sprzątającą w zakresie utrzymania porządku na danym obiekcie;7)Wykonywanie doraźnych remontów tj. likwidacji przecieków z dachu, wymiany uszkodzonych fragmentów płytek i wykładzin, naprawy tynków, roboty malarskie itp.;8)Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z wymogami i zasadami BHP oraz stosowanie się do zaleceń i wskazówek przełożonych;9)Informowanie o niedziałających punktach świetlnych;10)Udrażnianie kratek ściekowych i wszelkiego rodzaju przepustów odprowadzających wodę opadową;11)Sprawdzanie działania węzłów cieplnych oraz utrzymanie należytej czystości w tych pomieszczeniach;12)Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, dewastacją, pożarem, zalaniem wodą oraz innymi zdarzeniami mającymi wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa w obiekcie;13)Należyte utrzymanie porządku we wszystkich pomieszczeniach magazynowych i piwnicznych oraz węzła cieplnego;14)Segregowanie i odkładanie w miejsca do tego przeznaczone, wszelkich powstałych odpadów i zużytych urządzeń;15)Dbanie o tereny zielone przy budynkach Uczelni tj. koszenie trawy, uzupełnianie nasadzeń, pielenie, grabienie liści, odśnieżanie wejść;16)Utrzymanie w należytym stanie śmietników Uczelni;17)Utrzymanie wzorowej czystości na stanowisku pracy, dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia;18)Przestrzeganie dyscypliny pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej;19)Informowanie bezpośredniego przełożonego o opuszczeniu miejsca pracy w trakcie godzin pracy;20)Warunki prowadzenia konserwacji: konserwator przystępuje do usunięcia awarii niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia,działania konserwacyjne będą odnotowane w książce konserwacji, w przypadku stwierdzenia konieczności naprawy instalacji, przewodów i urządzeń posiadających gwarancje natychmiastowe informowanie kierownika Działu Administracyjnego o konieczności dokonania napraw, określając przyczynę powstania usterki,konserwator jest zobowiązany w terminie do 30 października sporządzić wykaz robót remontowych instalacji i urządzeń elektrycznych przewidzianych do ewentualnego remontu w roku następnym, konserwator potwierdzi wykonanie prac protokołem.21)Obsługa i eksploatacja pojazdów Uczelni zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbanie o powierzony pojazd i utrzymanie go w ciągłej sprawności technicznej, czystości poprzez wykonywanie obsługi codziennej i kontroli przed przystąpieniem do jazdy w tym między innymi: naprawa uszkodzonego koła, sezonowa zmiana opon w zależności od temperatury na zewnątrz,sprawdzanie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, wycieraczek, sygnału dźwiękowego, dmuchawy itp. bieżąca naprawa i zapewnienie w samochodzie niezbędnego wyposażenia, tj. trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, podnośnik, zestaw kluczy, linka holownicza, itp.22)Dokonywanie badań technicznych pojazdu w określonym w dowodzie rejestracyjnym terminie;23)Znajomość i przestrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym;24)Terminowe zgłaszanie upływu ważności ubezpieczenia pojazdu;25)Utrzymanie porządku w garażu i wokół garażu;26)Czytelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie karty drogowej i pozostałych dokumentów podróży oraz terminowe ich rozliczanie;27)Wykonywanie innych prac i poleceń Kierownika Działu Administracyjnego, Kanclerza lub Rektora.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku - 2019-09-24 - Płock (mazowieckie)