Praca GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - oferty pracy (3)


bezpieczne zakupy - erli.pl
poprzednia strona
REFERENT DS. GEODEZYJNYCH - od 2 500 PLN

- Wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych obiektów produkcyjnych (kubaturowych i liniowych) Spółki. Wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych mienia nieprodukcyjnego Spółki. Wprowadzanie obiektów do bazy GIS. - Wynagrodzenie: od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca: 7:00-15:00. Wymagania wykształcenie wyższe (kierunek dowolny) mile widziany kierunek geodezja. Wymagane co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wymagana znajomość zagadnień geodezji, umiejętność wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, podstawowa znajomość programów geodezyjnych GIS i AutoCad. Kontakt e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-09-06 - Katowice (śląskie)

MONTER KONSERWATOR AUTOMATYKI I POMIARÓW - ELEKTROMONTER - od 2 500 PLN

eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych i pomiarowych, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej. diagnozowanie oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie automatyki pomiarowej, zgłaszanie przełozonym zauważalnych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2018-08-07 - Sosnowiec (śląskie)

MONTER KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ - KIEROWCA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH POWYŻEJ 3,5 TONY - od 2 500 PLN

transportowanie pracowników i sprzętu, dokonywanie obchodów kontrolnych rurociągów, wykonywanie prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej i wymiany armatury, usuwanie awarii na sieci magistralnej oraz zabezpieczenie miejsca awarii, odczyty i wymiana wodomierzy
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2018-08-07 - Sosnowiec (śląskie)

MISTRZ - od 2 500 PLN

organizowanie pracy brygad w terenie, nadzorowanie, usuwanie awarii, nadzorowanie wodomierzy, zabezpieczanie oraz utrzymywanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, przeprowadzanie podstawowego szkolenia brygad z zakresu
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2018-08-07 - Sosnowiec (śląskie)

SPECJALISTA DS. TECHNOLOGII WODY - od 2 500 PLN

- Prowadzenie analiz mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu wodociągowego Spółki w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody. Prowadzenie analiz w zakresie kontroli produktu we wszystkich etapach procesu uzdatniania wody. Dokonywanie analiz wyników badań jakościowych wody wykonywanych przez laboratoria technologiczne oraz laboratoria Wydziału Badania Wody. Współpracowanie przy opracowaniu , wdrożeniu i walidacji Systemu Bezpieczeństwa Wody oraz normy PN-EN 15975 "Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną - Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka - Część 2: Zarządzaniem ryzykiem". Bieżące raportowanie z postępu prac do bezpośredniego przełożonego.- Wynagrodzenie: od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na okres próbny. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca: 7:00-15:00. Wykształcenie wyższe techniczne, pożadane po kierunku inżyniera środowiska. Wymagane doświadczenie zawodowe 2 letnie w branży chemicznej lub instytucjach naukowo-badawczych, bądź związanej z produkcją i dystrybucją wody. Wymagana znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , zasad funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, biegła znajomość pakietu MF Office. Znajomość języka angielskiego w mowie w stopniu komunikatywnym. Kontakt e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-08-06 - Katowice (śląskie)

INSPEKTOR DS. PŁAC - od 2 500 PLN

- Obliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Obliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach. Sporządzanie raportów i deklaracji. Prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z wynagrodzeniami.- Wynagrodzenie: od 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:00-15:00. Wymagania: wykształcenie wyższe. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w obliczaniu i sporządzaniu list wypłat wynagrodzeń. Znajomość prawa pracy, umiejętność sporządzania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, znajomość przepisów w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, znajomość sposobu obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługa MS Office. Kontakt e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-31 - Katowice (śląskie)

INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH - od 2 500 PLN

- Nadzór nad eksploatacją urządzeń i ciągów technologicznych uzdatniania wody. Współpraca z Pionem Inwestycji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na obiektach produkcyjnych i nadzór nad ich przebiegiem. Współpraca przy sporządzaniu wniosków do Zarządu Spółki, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapytań ofertowych w bieżących sprawach wydziału. Udział w sporządzaniu zbiorczych zapotrzebowań oraz wniosków o uruchomienie procedur zakupowych. Bieżące sporządzanie i wysyłanie meldunków produkcyjnych. Prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Wydziale Produkcji. Przestrzeganie i nadzorowanie terminowości i prawidłowości prowadzonych działań. Współpraca z innymi wydziałami Spółki.- Wynagrodzenie: od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane doświadczenie zawodowe minimum 6 miesięcy stażu w jednostkach prowadzących działalność produkcyjną. Wymagana znajomość zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i infrastruktury komunalnej, podstawowa znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zamówień, podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i Prawo zamówień publicznych, obsługa MS Office. Kontakt e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-19 - Katowice (śląskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA - TECHNOLOG SUW - od 3 000 PLN

kontrolowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego; optymalizowanie parametrów pracy maszyn i urządzeń; rozwiązywanie problemów technologicznych oraz technicznych; opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego; kontrolowanie przestrzegania dyscypliny technologicznej w celu utrzymania jakości produkcji; prowadzenie prób technologicznych oraz definiowanie wymogów dla procesów produkcyjnych, współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonej działalności i kompetencji,
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-07-19 - Tarnowskie Góry (śląskie)

INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I REMONTÓW - od 2 500 PLN

- Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapytań ofertowych, przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień w charakterze przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej, przygotowywanie umów z wykonawcami, współpracowanie z osobami pełniącymi nadzór inwestorski nad inwestycjami i remontami, nadzorowanie i przestrzeganie terminowości i prawidłowości prowadzonych działań.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęca pracy - czerwiec 2018 r.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe. Co najmniej 3 lata pracy w firmie realizującej procesy inwestycyjne. Znajomość procesów inwestycyjnych, znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Umiejętność przygotowywania umów na roboty budowlane, obsługa MS Office. Prawo jazdy kat. B. Kontakt wyłącznie e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-06-14 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 2 500 PLN

- Prowadzenie postepowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych, udział w negocjacjach, badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert, koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z prowadzonego postępowania.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęca pracy - czerwiec 2018 r.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Co najmniej 1 rok zatrudnienia w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, MS Office. Kontakt wyłącznie e-mail: rekrutacja (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-06-14 - Katowice (śląskie)

ELEKTROMONTER - MONTER KONSERWATOR AUTOMATYKI I POMIARÓW - od 2 500 PLN

obsługiwanie urządzeń elektroenergetycznych i utrzymanie ich w gotowości, kontrolowanie pracy urzadzeń zainstalowanych na stacji w tym urządzeń AKPiA, usuwanie na bieżąco usterekuszkodzeń i awarii, zgłaszanie przełożonym zauważalnych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci,
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2018-06-13 - Będzin (śląskie)

REFERENT DS. MAGAZYNOWYCH - od 2 500 PLN

prowadzenie gospodarki magazynowej; przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz wydawanie materiałów; prowadzenie dokumentacji magazynowej; weryfikowanie otrzymanych materiałów pod względem jakości i ilości; prowadzenie właściwej gospodarki odpadami; okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji;
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-06-13 - Karchowice (śląskie)

MISTRZ ELEKTROENERGETYK - od 3 000 PLN

prowadzenie gospodarki elektro-energetycznej poprzez: prowadzenie dokumentajcji; planowanie i nadzorowanie procesu konserwacji, napraw i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz technologicznych i związanych; nadzorowanie i eksploatacja systemów AKPiA; współtworzenie budżetów oraz planów remontów i inwestycji; współtworzenie rozkładów czasu pracy pracowników oraz kierowanie podłegłymi pracowanikami; wpółpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonej działalności i kompetencji;
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-06-12 - Tarnowskie Góry (śląskie)

REFERENT DS. ZAOPATRZENIA - od 2 500 PLN

- Prowadzenie gospodarki magazynowej, współpraca z pracownikami magazynów terenowych Spółki. Gospodarowanie zapasami nadmiernymi, inwentaryzacje, zarządzanie zakupami i ich planowanie.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęca pracy - marzec-kwiecień 2018 r. - Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe. Co najmniej 6 miesięczny staż w dziale zaopatrzenia, zakupów, logistyki. Znajomość podstaw prawa w obszarze gospodarki magazynowej, prawa z zakresu zakupów, MS Office. Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-05-14 - Katowice (śląskie)

MECHANIK KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ - od 2 500 PLN

wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych dotyczących ciągu technologicznego, dokonywanie napraw infrastruktury obiektów stacji oraz ujęcia wody, dokonywanie oceny staanu technicznego, przeglądów i konserwacji obsługiwanych urzadeń, zgłaszanie przełozonym zauważalnych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci, zabezpieczenie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, prace porządkowe
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2018-04-26 - Sosnowiec (śląskie)

INSPEKTOR DS. TERENOWO- PRAWNYCH - od 2 500 PLN

- Udział w koordynacji dokumentacji projektowych. Prowadzenie spraw w zakresie uzgodnień terenowo - prawnych zgód oraz decyzji dla prowadzonych zadań. Weryfikacja i koordynacja spraw własnościowych dla prowadzonych zadań. - Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęca pracy - marzec-kwiecień 2018 r. - Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe. Wymagane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w firmie realizującej procesy inwestycyjne. Wymagana znajomość ustawy Prawo Budowlane, znajomość procesów inwestycyjnyc, zadań wykonawczych oraz projektowych, znajomość przepisów z zakresu KPiA. Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-03-13 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. SPRZEDAŻY - od 2 500 PLN

- Wielozakresowe badania i monitoring rynku sprzedaży wody umożliwiające:- aktualizowanie baz danych zawierających informacje na temat otoczenia Spółki w tym na temat klientów i konkurentów, przygotowywanie danych w celu aktualizacji limitów sprzedaży wody, przygotowywanie prognoz wielkości sprzedaży wody, analizowanie i przedstawienie wniosków z wyników przeprowadzonych badań monitorujących rynek wodny w kraju. Opracowywanie danych i dokumentów w zakresie systemu zarządzania jakością realizowanego w wydziale. Obsługa klientów Spółki.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęca pracy - marzec-kwiecień 2018 r. - Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Wymagane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w firmie realizującej procesy inwestycyjne. Wymagana znajomość ustawy Prawo Budowlane, znajomość procesów inwestycyjnyc, zadań wykonawczych oraz projektowych, znajomość przepisów z zakresu KPiA. Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-03-13 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO - od 2 500 PLN

- Rozliczanie taboru z zużycia środków eksploatacyjnych, współdziałanie w tworzeniu specyfikacji technicznych pojazdów, rozlicznie godzin pracy kierowców, lokowanie zleceń na naprawy pojazdów, rozliczanie szkód komunikacyjnych.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria środowiskowa. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Znajomość zagadnień mechaniki płynów. Znajomość zasad funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Praktyczna znajomość systemów do modelowania, co najmniej EPANET 2. Znajomość zasad matematyki i statystyki. Znajomość aplikacji GIS (np. ArcGIS lub QGIS). Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-03-07 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. TRANSPORTU - od 2 500 PLN

- Rozliczanie taboru z zużycia środków eksploatacyjnych, współdziałanie w tworzeniu specyfikacji technicznych pojazdów, rozlicznie godzin pracy kierowców, lokowanie zleceń na naprawy pojazdów, rozliczanie szkód komunikacyjnych.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 7:00-15:00. Wymagane wykształcenie średnie techniczne. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Wymagana znajomość przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, znajomość ustawy o transporcie drogowym, wiedza z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowychznajomość obsługi aplikacji MS Office. Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-02-28 - Katowice (śląskie)

WARTOWNIK - od 2 500 PLN

- Obsługiwanie monitoringu CCTV, obsługiwanie systemu kontroli wykonywania patroli Active Track, obsługiwanie systemów alarmowych SSWiN, montowanie systemów alarmowych SSWiN oraz systemów wizyjnych CCTV, nadzorowanie i bieżące kontrolowanie realizacji usługi ochrony mienia obiektów Spółki, współpraca m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Strażami Gminnymi.- Miejsce wykonywania pracy: obszar działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.na terenie woj. śląskiego.- Wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Praca na umowę o pracę na poczatek okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca: 7:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-7:00. Wymagania: wykształcenie średnie techniczne. Wymagane doświadczenie zawodowe - 1 rok pracy na stanowisku w ochronie mienia obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej obiektowej. Wymagana znajomość przepisów dotyczących ochrony mienia i osób, znajomość konfiguracji sieci teleinformatycznych, znajomość obsługi aplikacji MS Office. Kontakt wyłącznie e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-02-28 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - od 2 500 PLN

- Prowadzenie gospodarki magazynowej, współpracowanie z pracownikami magazynów zewnętrznych Spółki, gospodarowanie zapasami nadmiernymi, inwentaryzacje, zarządzanie zakupami i ich planownaie.- Wynagrodzenie: od 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:00-15:00. Wymagania: wykształcenie wyższe. Doświadczenie nie jest wymagane. Znajomość podstaw prawa w obszarze gospodarki magazynowej, MS Office. Kontakt e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-02-20 - Katowice (śląskie)

REFERENT DS. POMIARÓW I SYSTEMÓW STEROWNIKOWYCH - od 2 500 PLN

- Sprawowanie nadzoru nad serwisem i rozwojem systemów AKPiA i telemetrii funkcjonujących w Spółce. Wdrażanie nowych systemów pomiarowych, automatyki oraz telemetrii.- Wynagrodzenie: od 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:00-15:00. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku automatyka lub elektronika. Doświadczenie nie jest wymagane. Uprawnienia elektryczne G1/E do 1 kV. Prawo jazdy kat. B. Znajomość programowania i obsługi sterowników PLC. Znajomość programów narzędziowych do programowania sterowników PLC. Znajomość systemów AKPiA. Znajomość obsługi systemu SCADA. Znajomość czytania dokumentacji technicznej. Znajomość obsługi aplikacji MS Office. Kontakt e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2018-01-31 - Katowice (śląskie)

ELEKTROMONTER - od 2 500 PLN

obsługiwanie urządzeń elektroenergetycznych, trzymanie ich w gotowości, kontrolowanie pracy urządzeń zainstalowanych na stacji w tym urządzeń AKPiA, nadzorowanie poszczególnych operacji w procesie filtracji wody, zgłaszanie zauważonych usterek dyżurnemu ruchu
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-11-24 - Miasteczko Śląskie (śląskie)

REFERENT / INSPEKTOR - od 2 500 PLN

- Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego i prognoz finansowych Spółki. Opracowywanie danych i informacji dla osób zarządzających. Sporządzanie analiz ekonomicznych. Przygotowywanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości GUS. - Wynagrodzenie: od 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa na czas nieokreslony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 7:00-15:00. Wymagania: wykształcenie wyższe o specjalności finanse, rachunkowość lub pokrewne. Minimum 3 miesięczny staż w dziedzinie controllingu, finansów lub księgowości. Doświadczenie w obsłudze dowolnego informatycznego systemu finansowo-księgowego, obsługa MS Office. Kontakt e-mail: j.nowak (at) gpw.katowice.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-11-17 - Katowice (śląskie)

MISTRZ - od 3 000 PLN

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań technologicznych oraz uzyskiwaniem wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych produkcji na zmianie. Nadzorowanie stanu technicznego maszyn i urzadzeń elektrycznych i sprzetu kontrolno-pomiarowego. Nadzorowanie i ekploatacja systemów AKPiA. Sporządzanie raportów zmianowych i dobowych dotyczących procesu produkcji oraz przekazywania danych do dyspozytora GPW S.A. Itp.
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-11-06 - Karchowice (śląskie)

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI METALI - SPAWACZ - do 2 800 PLN

Wykonywanie prac spawalniczych, wykonywanie prac związanych z obróbką metali, prowadzenie przeglądów, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń, obsługa wózków widłowych oraz suwnicy z poziomu zero.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna - 2017-11-03 - Wymysłów (śląskie)

ELEKTROMONTER - OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY - od 2 500 PLN

dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci, usuwanie usterek, uszkodzeń i awarii, zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, operatywna wspołpraca z dostawcami energii elektrycznej, obsługa kotłowni i instalacji c.o. i c.w.u.
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-09-14 - Tarnowskie Góry (śląskie)

INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH - od 2 500 PLN

- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy, wsparcie procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych.- Wynagrodzenie: od 2500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca w godzinach: 07:00-15:00. Wymagania: wyższe z obszaru prawa pracy. Doświadczenie min. 3 lata prowadzenia spraw pracowniczych, w tym rozliczania czasu pracy. Znajomość: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów o ochronie danych osobowych, obsługi aplikacji MS Office. Umiejętności: abstrakcyjnego myślenia, organizowania pracy własnej, interpersonalne, pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność, potrzeba rozwoju zawodowego, chęć uczenia się, komunikatywność, dyskrecja, otwartość na zmiany. Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie w obszarze zarządzania kompetencjami, w tym prowadzenie procesów doboru personelu. Znajomość: obsługi programu Płatnik, obsługi programu Impuls. - Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 4 września 2017 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem Wydział Polityki Kadrowej aplikacja lub na adres mailowy j.nowak (at) gpw.katowice.pl. W dokumentach aplikacyjnych koniecznie prosimy zawrzeć klauzulę:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice oraz pozostałe spółki powiązane kapitałowo ze spółką GPW S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że znane mi są informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, acz konieczne do rozpatrzenia mojego podania.
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-08-22 - Katowice (śląskie)

REFERENT/INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWYCH - od 2 500 PLN

rozliczanie czasu pracowników, prwadzenie spraw pracowniczych, obsługa magazynu, obsługa archiwum, prowadzenie korespondencji
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-07-04 - Żory (śląskie)

poprzednia strona

bezpieczne zakupy - erli.pl