Praca Zespół Szkół w Raciążu - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zespół Szkół w Raciążu, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 6 ofert pracy Zespół Szkół w Raciążu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 4 400 PLN

Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół w Raciążu.Śledzenie dokumentów finansowych pod względem:-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym-stopnia realizacji planu-zaangażowania wydatków-zagrożeń przekroczenia i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.Dekretowanie całości dokumentów księgowych.Przygotowanie i przechowywanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami nadrzędnymi i ustalonymi w szkole zasadami.Wykonywanie przelewów bankowych.Prowadzenie księgowości analitycznej kosztów i wydatków budżetowych oraz kont rachunkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.Obsługa programu Finanse DDJ, BJO Bestia i Rachunki.Prowadzenie kont środków pozabudżetowych (dochodów samorządowych)Prowadzenie na bieżąco analitycznych kont materiałowych, wyposażenia, środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.Prowadzenie analityki kont: dochodów budżetowych, innych rachunków bankowych oraz rachunków z tytułu sum depozytowych.Udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji w zakresie określonym Instrukcją Inwentaryzacyjną.Sporządzenie planów finansowych w zakresie ustalonym przez dyrektora.Wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie zmian w planach dochodów i wydatków .Sporządzanie bilansu rocznego.Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.Praca w godzinach 07:30-15:30
Zespół Szkół w Raciążu - 2020-09-11 - Raciąż (mazowieckie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 4 400 PLN

Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół w Raciążu.Śledzenie dokumentów finansowych pod względem:-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym-stopnia realizacji planu-zaangażowania wydatków-zagrożeń przekroczenia i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.Dekretowanie całości dokumentów księgowych.Przygotowanie i przechowywanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami nadrzędnymi i ustalonymi w szkole zasadami.Wykonywanie przelewów bankowych.Prowadzenie księgowości analitycznej kosztów i wydatków budżetowych oraz kont rachunkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.Obsługa programu Finanse DDJ, BJO Bestia i Rachunki.Prowadzenie kont środków pozabudżetowych (dochodów samorządowych)Prowadzenie na bieżąco analitycznych kont materiałowych, wyposażenia, środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.Prowadzenie analityki kont: dochodów budżetowych, innych rachunków bankowych oraz rachunków z tytułu sum depozytowych.Udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji w zakresie określonym Instrukcją Inwentaryzacyjną.Sporządzenie planów finansowych w zakresie ustalonym przez dyrektora.Wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie zmian w planach dochodów i wydatków .Sporządzanie bilansu rocznego.Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.Praca w godzinach 07:30-15:30
Zespół Szkół w Raciążu - 2020-08-05 - Raciąż (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 600 PLN

Prace porządkowe, koszenie trawników.Praca w godzinach 07:30-15:30
Zespół Szkół w Raciążu - 2020-06-24 - Raciąż (mazowieckie)

SEKRETARKA - od 2 250 PLN

W zakresie bieżącej obsługi sekretariatu:Przyjmowanie interesantów, kierowanie spraw do właściwych osób lub komórek, obsługa telefonu, faksu i poczty elektronicznej, prowadzenie i dokumentowanie spraw zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, wystawianie i rozliczanie delegacji oraz prowadzenie ich rejestru, prowadzenie rejestru znaczków pocztowych, sporządzanie pism związanych z bieżącą działalnością szkoły.W zakresie spraw pracowniczych:Prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, w tym umów o pracę i umów cywilno-prawnych, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie dokumentów ZUS do celów emerytalno-rentowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, sporządzanie dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowników, w tym angaży i innych dokumentów płacowych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu, sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących wynagrodzeń, bieżąca współpraca z komórką ds. płac w zakresie niezbędnym do prowadzenia spraw kadrowych.W zakresie innych spraw:Śledzenie zmian i stosowanie przepisów prawa oświatowego w sprawach dotyczących sekretariatu, sporządzanie sprawozdań wynikających z przydzielonego zakresu obowiązków, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem NNW uczniów, prowadzenie archiwum w zakresie prowadzonych spraw, przechowywanie i zabepieczanie powierzonych pieczęci szkolnych, wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb szkoły lub zleconych przez dyrekcję.
Zespół Szkół w Raciążu - 2019-08-01 - Raciąż (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 2 250 PLN

Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów, obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie), rozdrabianie warzyw, owoców i innych surowców, , przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki, pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków, dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem, przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy, mycie naczyń i sprzętu kuchennego, sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów i ścierek, doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecnosci, pomoc w zaopatrywaniu internatu w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni, wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy szkoły.Praca w godzinach 05.00-13.00 lub 11.00-19.00.Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż w formie pisemnej (osobiście) lub drogą pocztową na adres wskazany powyżej, drogą elektroniczną na maila sekretariat-zs (at) wp.pl.Termin składania dokumnetów do 31.07.2019r. do godziny 14.00.
Zespół Szkół w Raciążu - 2019-06-18 - Raciąż (mazowieckie)

REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI - od 2 000 PLN

Termin składania dokumentów: do 14.06.2019r. do godziny 15.00.Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Szkół w raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż w formie pisemnej (osobiście) lub drogą pocztową na adres wskazany powyżej.Pomoc księgowej w prowadzeniu rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, śledzenie dokumentów finansowych pod względem zgodności operacji gospodarczych i finansowych, stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożenia przekroczenia lub niewykonania planufinansowego, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, dekretowanie całości dokumentów księgowych, terminowe dokonywanie przelewów bankowych, pomoc w opracowywaniu planów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskaźnikami, prowadzenie ewidencji rozrachunków, prowadzenie ewidencji i rozliczeń środków żywnościowych, opału, prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, pomoc księgowej w prowadzeniu na bieżąco analityki kont: dochodów budżetowych, innych rachunków bankowych, udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji w zakresie określonym instrukcją inwentaryzacyjną, wnioskowanie do dyrektora o dokonanie zmian w planach dochodów i wydatków, pomoc księgowej w sporządzaniu bilansu rocznego, zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora.
Zespół Szkół w Raciążu - 2019-05-22 - Raciąż (mazowieckie)


bezpieczne zakupy - erli.pl