Praca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 5 ofert pracy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

REFERENT DO SPECJALISTY W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY - REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE(NR 5900) - od 2 000 PLN

1. Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.2. Gruntowna znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania pracownika oraz prowadzenie ich ewidencji.3. Należyte zebranie i ocena materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy lub wydania decyzji.4. Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do kierownika komórki organizacyjnej.5. Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymaganiami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.6. Przedkładanie projektów do zatwierdzenia kierownikowi komórki organizacyjnej.7. Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.8. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki pracowniczej.9. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.10. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.11. Prowadzenie ksiąg dróg i obiektów mostowych.12. Prowadzenie pozostałych ewidencji zatok, przystanków, skrzyżowań, barier ochronnych itp.13. Udział w inwentaryzacji pasa drogowego i rejestrowanie danych w formie elektronicznej ewidencji.14. Udział w przygotowaniach dokumentacji i specyfikacji technicznych potrzebnych do rozpoczęcia procedur PZP, w tym pomoc przy sporządzaniu skróconych projektów robót.15. Weryfikowanie i sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych do systemu ewidencji dróg.16. Współpraca z centrum zarządzania ewidencją dróg mieszczących się w siedzibie ZDW w Bydgoszczy.17. Współpraca z komórkami Zarządu, Rejonu i innymi Rejonami w zakresie spraw będących przedmiotem działania.18. Obsługa komputera w zakresie prowadzonych zagadnień.19. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.20. Wykonywanie poleceń kierownika komórki organizacyjnej.21. Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy.22. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.23. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na zajmowanym stanowisku.24. Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. Praca biurowa oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.2. Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.3. Ścisła współpraca z Drogomistrzem oraz Kierownikiem Sekcji utrzymania dróg i mostów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 2017-08-14 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

KIEROWNIK SEKCJI UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY - REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W TORUNIU(NR 5898) - od 2 000 PLN

Zakres wykonywanych obowiązków:1. Kierowanie pracą sekcji, organizowanie pracy i przydziału spraw do załatwienia podległym pracownikom.2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów utrzymania dróg w oparciu o przydzielone środki finansowe.3. Przeprowadzanie rocznych przeglądów dróg.4. Nadzór i kontrola nad zleconymi robotami.5. Nadzór i kontrola pracy brygad utrzymaniowych.6. Opracowanie skróconych projektów technicznych związanych z przebudową dróg wojewódzkich.7. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, rozliczanie kosztów ZUD.8. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem spraw dotyczących ochrony pasa drogowego (postanowienia, decyzje administracyjne).9. Zapewnienie i kontrola właściwego przygotowania i przeprowadzania przetargów oraz udzielania podprogowych zamówień publicznych niewymagających przetargu.10. Zapewnienie i kontrola prawidłowego prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych w oparciu o system ERGO.11. Sporządzanie sprawozdań, rozliczeń z przydzielonych środków.12. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego ( Urzędy Miast i Gmin), organami porządkowymi (Policja, Straż, komórki zarządzania kryzysowego), zarządcami pozostałych dróg publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego.13. Zastępstwo Kierownika Rejonu w przypadku jego nieobecności.14. Wykonywanie wszelkich poleceń i zadań przekazywanych do wykonania przez Dyrektora ZDW, naczelników Wydziałów ZDW i kierownika Rejonu.15. Korzystanie z uprawnień pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i prawa pracy.16. Udzielanie instruktażu i interpretacja przepisów związanych z zakresem działania sekcji.17. Podejmowanie z upoważnienia kierownika Rejonu decyzji w sprawach przekazanych do kompetencji stanowiska.18. Odpowiedzialność za całokształt spraw dotyczących zakresu działania stanowiska i sekcji.19. Odpowiedzialność za wyniki pracy sekcji.20. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i mienie.21. Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. Charakter pracy biurowo/terenowy.2. Wymagana całodobowa dyspozycyjność.3. Wyjazdy służbowe (do dyspozycji samochód) na terenie województwa kujawsko pomorskiego.4. 1/2 czasu pracy praca przy komputerze (obciążenie narządu wzroku), 1/2 czasu pracy praca w terenie (obciążenia mięśniowo szkieletowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:1. Praca w pomieszczeniach biurowych( po remoncie), z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do charakteru pracy i rodzaju wykonywanych czynności.3. Brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 2017-08-14 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

REFERENT DO STARSZEGO SPECJALISTY W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W WYDZIALE INWESTYCJI(NR 5897) - od 2 000 PLN

1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg.2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektu, oraz jego monitorowanie w okresie jego trwałości.3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją danej budowy.4. Pełnienie funkcji koordynatora dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych.5. Monitoring procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.6. Współudział w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej na etapie projektowania.7. Przygotowywanie wniosków o podjęcie działań w celu udzielenia zamówień Publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji.8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZDW/RDW oraz zewnętrznymi jednostkami w zakresie niezbędnym do zrealizowania danej inwestycji.9. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie monitorowanej inwestycji.10. Odpowiedzialność za właściwą organizację i stanowiska pracy oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy.11. Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw, właściwą ich stronę merytoryczną i formalną oraz zgodność ich z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonych.12. Odpowiedzialność za przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.13. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na zajmowanym stanowisku.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstymi wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.2. Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 2017-08-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYZESPÓŁ DS. MOSTÓW(NR 6136) - od 1 850 PLN

Zakres wykonywanych obowiązków:1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez ZDW funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów obiektów mostowych.2. Prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.4. Współudział w opiniowaniu i weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania. 5. Przygotowywanie wniosków o podjęcie działań w celu udzielenia zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Zespół ds. Mostów6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZDW/RDW, oraz zewnętrznymi jednostkami w zakresie niezbędnym do zrealizowania i nadzorowania inwestycji.7. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 2016-08-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

REFERENT/SPECJALISTA(NR 9103) - 2 000 - 3 000 PLN

naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie wypłat z ZFŚS, rozliczanie z ZUS, ubezpieczanie pracowników, deklaracje podatkowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 2015-12-01 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj