Praca Starostwo Powiatowe w Płocku - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Starostwo Powiatowe w Płocku, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 28 ofert pracy Starostwo Powiatowe w Płocku.

INSPEKTOR DS. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ W WYDZIALE KOMUNIKACJI - od 2 100 PLN

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych dokumentów. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-12-22 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W KANCELARII OGÓLNEJ W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 2 100 PLN

1. Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w tym między innymi: rejestracja pism przychodzących do kancelarii ogólnej, wprowadzanie do systemu wszystkich danych o dokumencie, zamiana postaci papierowej dokumentów w wersję elektroniczną poprzez jej skanowanie i dołączanie do systemu, przekazywanie dokumentów do rozpatrzenia dysponentom. 2. Obsługa poczty elektronicznej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-12-22 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 2 100 PLN

1. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi Starostwa: a) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu w programie komputerowym; b) oznakowanie numerami inwentarzowymi składników majątkowych Starostwa; c) sporządzanie i bieżące weryfikowanie spisów inwentarzowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa; d) inwentaryzowanie składników majątkowych Starostwa; e) likwidowanie składników majątkowych. 2. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania magazynu ogólnego Starostwa: a) wprowadzanie na stan karttek magazynowych materiałów piśmiennych, papieru kserograficznego i druków; b) wydawanie materiałów magazynowych; c) rozchodowywanie ze stanu kartotek magazynowych wydawanych materiałów. 3. Zabezpieczenie dla potrzeb wydziałów i biur pieczęci urzędowych oraz ewidencjonowanie pieczęci urzędowych i imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-12-22 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM W WYDZIALE KOMUNIKACJI - od 2 100 PLN

Zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych. Zatwierdzanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-12-22 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 2 100 PLN

Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności prowadzeniem postępowań oraz rejestrów ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rejestru wartości i cen, w tym prowadzenie bezpośredniej bieżącej obsługi interesantów. Wykonywanie zadań organu administracji wynikających z przepisów dotyczących scalania i wymiany gruntów. Realizacja zasad i trybu postępowania przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Udział w wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-12-21 - Płock (mazowieckie)

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - od 2 000 PLN

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochroni informacji niejawnych. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ww. ustawy, osób uprawnionych do odstępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-10-12 - Płock (mazowieckie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 2 000 PLN

1. Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w tym między innymi: - rejestracja pism przychodzących do kancelarii ogólnej, - wprowadzenie do systemu wszystkich danych o dokumencie, - zamiana postaci papierowej dokumentów w wersję elektroniczną poprzez skanowanie i dołączanie do systemu, - przekazywanie dokumentów do rozpatrzenia dysponentom. 2. Obsługa poczty elektronicznej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-04-27 - Płock (mazowieckie)

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - od 2 000 PLN

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-03-29 - Płock (mazowieckie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 2 000 PLN

1. Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w tym między innymi: - rejestracja pism przychodzących do kancelarii ogólnej, - wprowadzenie do systemu wszystkich danych o dokumencie, - zamiana postaci papierowej dokumentów w wersję elektroniczną poprzez skanowanie i dołączanie do systemu, - przekazywanie dokumentów do rozpatrzenia dysponentom. 2. Obsługa poczty elektronicznej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-02-06 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI - od 2 000 PLN

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wykonywanie środków karnych orzekanych przez sądy, wydawanie dowodów opłat komunikacyjnych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-01-31 - Płock (mazowieckie)

REFERENT W WYDZIALE KOMUNIKACJI - od 2 000 PLN

Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych. Dokonywanie wpisów o zmianie danych, wystawianie dowodów opłat komunikacyjnych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-01-31 - Płock (mazowieckie)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W WYSZOGRODZIE - od 2 000 PLN

Organizacja pracy placówki w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Kierowanie bieżącymi sprawami placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2017-01-16 - Płock (mazowieckie)

SPECJALISTA W BIURZE SPRAW OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - od 1 850 PLN

1. Planowanie i realizacja szkoleń obronnych w Starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz gminach powiatu płockiego, 2. Planowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie,3. Opracowywanie projektów i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu, a w szczególności:a) planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz stosownych programów obronnych,b) dokumentacji dotyczącej organizacja Starostwa Powiatowego na czas wojny,c) organizowania i przygotowania stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,d) planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,e) planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Płocku,f) dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty.4. Koordynowanie zadań obronnych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-11-15 - Płock (mazowieckie)

GEODETA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 1 850 PLN

1. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności związanych z prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na stanowisku pracy wiodącym zadaniem będzie bieżące prowadzenie informatycznych baz danych graficznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: mapy zasadniczej.2. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z przepisów o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym uczestnictwo w prowadzeniu geodezyjnego portalu internetowego.3. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności zawiązanymi z przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości i ustalaniem wartości katastralnej nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i informacji.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-11-14 - Płock (mazowieckie)

GEODETA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 1 850 PLN

1. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności związanych z prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.2. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z przepisów o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym uczestnictwo w prowadzeniu geodezyjnego portalu internetowego.3. Wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności zawiązanymi z przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości i ustalaniem wartości katastralnej nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i informacji.4. Wykonywanie czynnosci związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla prac zleconych przez Wydział z zakresu działania kierowanego Referatu.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-10-27 - Płock (mazowieckie)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - od 1 850 PLN

Organizacja pracy placówki w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Kierowanie bieżącymi sprawami placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-10-25 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI - od 1 850 PLN

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wykonywanie środków karnych orzekanych przez sądy, wystawianie dowodów opłat komunikacyjnych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-09-09 - Płock (mazowieckie)

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - od 1 850 PLN

Organizacja pracy placówki w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Kierowanie bieżącymi sprawami placówki.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-06-24 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI - od 1 850 PLN

Realizacja polityki informacyjnej powiatu, opracowywanie materiałów promocyjnych o powiecie płockim, ich publikacja i upowszechnianie, współorganizacja samorządowych przedsięwzięć i imprez integracyjnych, zbieranie, selekcjonowanie i przygotowywanie informacji dla potrzeb serwisu internetowego oraz internetowych portali społecznościowych starostwa, przygotowywanie dokumentacji tekstowych niezbędnych do promocji powiatu, opracowywanie materiałów prasowych dotyczących starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ich prezentacje w mediach.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-05-18 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 1 850 PLN

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Wydziale, koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w powiecie płockiem, opracowywanie okresowej informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Powiecie.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-05-18 - Płock (mazowieckie)

REFERENT W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHMOŚCIAMI - od 1 850 PLN

Obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tymopracowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestrowanie przyjmowanej dokumentacji, udostępnianie dokumentów i materiałów, prowadzenie rejestrów i ewidencji, uwierzytelnianie przyjmowanych dokumentówi podpisywanie danych wydawanych z powiatowych zasobów, naliczanie opłat i wystawianie dokumentów obliczeń opłat z tytułu prowadzenia i udostępniania danych z zasobu, udział w postepowaniach administracyjnych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-05-16 - Płock (mazowieckie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - od 1 850 PLN

Przygotowywanie projektów decyzji oraz innych dokumentów związanych z realizowaniemzadań z zakresu gospodarki leśnej, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dokonywanie oceny udatności upraw leśnych, prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentównależnych rolnikom za zalesienie gruntów ornych, prowadzenie sprawzwiązanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich polnych, w tym ustalanie czynszu dzierżawnego, przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy oraz decyzji nakazujących usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-05-16 - Płock (mazowieckie)

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - od 1 850 PLN

Przygotowanie projektów uchawał Zarządu oraz zarządzeń i decyzji Starosty w zakresie działania Wydziału, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Starosty do publikacji, wydawnictw i informatorów w zakresie działania Wydziału, opracowywanie wniosków aplikacyjnych o środki unijne ze źródeł krajowych i unijnych, bezpośredni nadzór nad Referatem Rozwoju Obszarów Wiejskich, inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-05-10 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 1 850 PLN

Wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Płocku i jednostkach organizacyjnych powiatu płockiego realizowanych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującą w Starostwie procedurą wewnętrzną.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-04-19 - Płock (mazowieckie)

REFERENT W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 1 850 PLN

Wprowadzanie zmian w rejestrze gruntów i budynków oraz w rejestrze wartości i cen - wynikających z wyroków sądowych, wypisów w księgach wieczystych, tytułów własności, decyzji administracyjnych, umów dzierżaw, wyciągów z operatów szacunkowych, itp. bez podpisywania zawiadomień o wprowadzanych zmianach. Sporządzanie i podpisywanie danych wydawanych z ewidencji gruntów i budynków, rejestru wartości i cen danych w postaci wypisów i wyrysów, informacji, wyciągów itp. Naliczanie opłat i wystawianie dokumentów obliczeńopłaty z tytułu prowadzenia i udostępniania danych z zasobu oraz potwierdzenie dokonania ww opłat - w zakresie działania referatu. Udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-04-14 - Płock (mazowieckie)

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE - od 1 850 PLN

Organizacja pracy DPS w zakresie zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom Domu oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych edukcyjnych, społecznych, religijnych na poziomie obowiązującego standardu. Kierowanie bieżącymi sprawami DPS, prowadzenie polityki kadrowej i zxapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej DPS.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-03-24 - Płock (mazowieckie)

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZOGRODZIE - od 1 850 PLN

Organizacja pracy DPS w zakresie zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom Domu oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych edukcyjnych, społecznych, religijnych na poziomie obowiązującego standardu. Kierowanie bieżącymi sprawami DPS, prowadzenie polityki kadrowej i zxapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej DPS.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-03-24 - Płock (mazowieckie)

INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI - od 1 850 PLN

Wspieranie przedsiębiorczości i planowania strategicznego, współpraca ze służbami zatrudnienia w zakresie aktywizacji rynku pracy, tworzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych Powiatu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego Powiatu i regionu, a w szczególności organizowanie prezentacji gospodarczych Powiatu na targach i imprezach wystawienniczych, we współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi, przygotowywanie informacji i analiz w zakresie rozwoju gospodarczego, tworzenie baz danych firm powiatu płockiego oraz obiektów do zagospodarowania na terenie powiatu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Starostwo Powiatowe w Płocku - 2016-03-10 - Płock (mazowieckie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj