Praca Rejonowy Zarząd Infrastruktury - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 152 ofert pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury.

następna strona
KIEROWNIK SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ(NR 8650) - od 4 000 PLN

-wynagrodzenie ok. 4.000 złWypłacamy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ(NR 8649) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI - od 2 540 PLN

opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań przewidzianych do realizacji w systemie "zaprojektuj i wybuduj"; opracowywanie programów inwestycji dla zadań ujętych w Planach Inwestycji na które nie będzie zgody na realizację systemem zleconym; opracowywanie wnioskow w sprawie zlecenia opracowania PI systemem zleconym; opracowywanie opinii i uzgodnień doMinimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych; przygotowywanie szacunkowych wycen przewidzianych robót budowlanych niezbędnych do określenia szacunkowej wartości PI; opracowywanie wniosków do organów administracji państwowej o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań inwestecyjnych i remontowych dla dokumentacji zamiennych; opracowywanie aktualizacji ZKZ na realizowane zadania inwestycyjno- remontowe; analizowanie przedłożonych przez Biura Projektów ZKZ w zakresie zgodności z obowiązującycmi przepisami i przedstawianie uwag przewodniczącemu KOPI; analizowanie poprawności opracowanych systemem zleconym PI; przygotowywanie opinii do PI na których nie przeprowadza się posiedzeń KOPI w uzgodnieniu z przewodniczącym KOPI
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-11-28 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY INSPEKTORNADZORU INWESTORSKIEGO - od 2 000 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM, ZAKUPEM, ODSPRZEDAŻĄ I ANALIZĄ ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WYKONYWANIE ZESTAWIEŃ, PLANÓW, SPRAWOZDAŃ, WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ANALIZ DOSTAW I ZUŻYCIA ORAZ ODSPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE PONIESIONYCH WYDATKÓW, PROWADZENIE SZKOLEŃ I NADZORÓW SŁUŻBOWYCH W WW. ZAKRESIE;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE LUB PODOBNE, BIEGŁA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 4 LATA, PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-11-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - do 4 600 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA TERENIE KOSZALINA I W OBRĘBIE KOSZALINA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE KIERUNKOWE, CZYTANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE NORMA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYTCH I GAZOWYCH BEZ OGRANICZEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, STAŻ PRACY MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ;KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-11-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - do 4 600 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE / WYŻSZE KIERUNKOWE ELEKTRYCZNE, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI LUB PROJEKTOWANIA W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ MILE WIDZIANE, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452083 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-11-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY REFERENT(NR 7914) - od 2 600 PLN

a. weryfikacja decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządub. bieżąca aktualizacja bazy danychc. termninowe sporządzanie przelewów do właściwych organów w zakresie opłat z tytułu trwałego zarządu MON nieruchomościami Skarbu Państwad. rozliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu MON nieruchomościami Skarbu Państwa według użytkowników poszczególnych nieruchomości lub ich częście. eopracowanie not księgowych oraz not księgowych korygujących do umów użyuczenia i do umów o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie dotyczących gruntów leśnychf. prowadzenie rejestrów kopii decyzji, not ksiegowych oraz umów użyczenia
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-31 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - od 2 900 PLN

REJESTRACJA DOWODÓW ZAKUPU W EWIDENCJI POMOCNICZEJ ZARZĄDU, EWIDENCJA KSIĘGOWA W SYSTEMIE SAP DOKUMENTÓW ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI, WYSTAWIANIE DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY, PROWADZENIE GOSPODARKI KASOWEJ I EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIAWYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE O KIERUNKU EKONOMICZNYCM, POŻĄDANE WYŻSZE O KIERUNKU EKONOMICZNYM, OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY O RACHUNKOWOŚĆI, ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIE W PEŁNI Z PRAW PUBLICZNYCH, MINIMUM 5 LAT PRACY W KOMÓRCE KSIĘGOWEJ (WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE )LUB 3 LATA (WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE)PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) ron.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-27 - Szczecin (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ(NR 7783) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-26 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KSIĘGOWA DO PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO(NR 7788) - od 2 000 PLN

- obsługa komputera - pakiet MS OFFICE,- obsługa programu ZWSI RON,- ewidencja i dekretacja dokumentów finansowych,- uzgodnienia kosztów w ramach zamknięcia miesiąca,- współpraca z wewnętrznymi sekcjami i wydziałami,- rozliczanie efektów rzeczowo-finansowych na zakończonych zadaniach inwestycyjnych,- postawienie w stan likwidacji oraz likwidacja środków trwałych (nieruchomości),- znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności,- wykonywanie poleceń służbowych specjalisty koordynującego dziedzinę księgowości oraz przełożonych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-25 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY SPECJLISTA - od 2 900 PLN

NALICZANIE I WNOSZENIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ZAKRESIE EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ I ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH HALONÓW, EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, EMISJI HAŁASU DO POWIETRZA, AZBESTU, OPRACOWYWANIE RAPORTU O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE), UDZIAŁ W SPOTKANIACH DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA FORM OCHRONY PRZYRODY NATURA 2000, PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NIEETATOWEGO SPECJALISTY DS. DÓBR KULTURY (OCHRONA WOJSKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH)WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE (OCHRONA ŚRODOWISKA)BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, ZNAJOMOŚĆ PRZESIÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, 3 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKU, GOTOWOŚĆ DO PRACY W TERENIE I WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCHPRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) ron.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-23 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚĆI - od 3 500 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE, NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA ZADAŃ O CHARAKTERZE KONSERWACYJNO REMONTOWYMWYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE KIERUNKOWE PREFEROWANE O SPECJALNOŚCI SANITARNEJ, UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), UPRAWNIENIA BUDOWLANE -BRANŻA SANITARNA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, 4 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKUKONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-23 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚĆI - od 3 500 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE, NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA ZADAŃ O CHARAKTERZE KONSERWACYJNO REMONTOWYMWYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE KIERUNKOWE PREFEROWANE O SPECJALNOŚCI SANITARNEJ, UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), UPRAWNIENIA BUDOWLANE -BRANŻA SANITARNA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, 4 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKUKONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-20 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY SPECJLISTA - od 2 900 PLN

NALICZANIE I WNOSZENIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ZAKRESIE EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ I ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH HALONÓW, EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, EMISJI HAŁASU DO POWIETRZA, AZBESTU, OPRACOWYWANIE RAPORTU O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE), UDZIAŁ W SPOTKANIACH DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA FORM OCHRONY PRZYRODY NATURA 2000, PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NIEETATOWEGO SPECJALISTY DS. DÓBR KULTURY (OCHRONA WOJSKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH)WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE (OCHRONA ŚRODOWISKA)BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, ZNAJOMOŚĆ PRZESIÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, 3 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKU, GOTOWOŚĆ DO PRACY W TERENIE I WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCHPRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - od 2 900 PLN

REJESTRACJA DOWODÓW ZAKUPU W EWIDENCJI POMOCNICZEJ ZARZĄDU, EWIDENCJA KSIĘGOWA W SYSTEMIE SAP DOKUMENTÓW ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI, WYSTAWIANIE DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY, PROWADZENIE GOSPODARKI KASOWEJ I EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIAWYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE O KIERUNKU EKONOMICZNYCM, POŻĄDANE WYŻSZE O KIERUNKU EKONOMICZNYM, OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY O RACHUNKOWOŚĆI, ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIE W PEŁNI Z PRAW PUBLICZNYCH, MINIMUM 5 LAT PRACY W KOMÓRCE KSIĘGOWEJ (WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE )LUB 3 LATA (WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE)PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-10-10 - Szczecin (zachodniopomorskie)

KIEROWNIK SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ(NR 6706) - od 4 000 PLN

-wynagrodzenie ok. 4.000 złWypłacamy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-09-13 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI - od 2 870 PLN

opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych. inwestycji, uzgodnień inwestora, wycen , weryfikowanie dokumentacji budowlanej, opracowywanie aktualizacji zestawienia kosztów zadania
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 2 436 PLN

przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; sporządzanie protokołów z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

ST.INSPEKTOR NADZORU INWENTORSKIEGO/BRANŻA ELEKTRYCZNA - od 3 625 PLN

nadzorowanie robót budowlanych,sprawdzanie jakości wykonanych robót,odbiory robót,wyjazdy w teren
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - od 4 600 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA TERENIE KOSZALINA I W OBRĘBIE KOSZALINA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE KIERUNKOWE, CZYTANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE NORMA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYTCH I GAZOWYCH BEZ OGRANICZEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, STAŻ PRACY MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ;KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY INSPEKTOR - od 2 000 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM, ZAKUPEM, ODSPRZEDAŻĄ I ANALIZĄ ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WYKONYWANIE ZESTAWIEŃ, PLANÓW, SPRAWOZDAŃ, WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ANALIZ DOSTAW I ZUŻYCIA ORAZ ODSPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE PONIESIONYCH WYDATKÓW, PROWADZENIE SZKOLEŃ I NADZORÓW SŁUŻBOWYCH W WW. ZAKRESIE;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE LUB PODOBNE, BIEGŁA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 4 LATA, PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - od 3 200 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE / WYŻSZE KIERUNKOWE ELEKTRYCZNE, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI LUB PROJEKTOWANIA W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ MILE WIDZIANE, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452083 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA DS. PROJEKTOWYCH W WYDZIALE BUDOWNICTWA(NR 5468) - od 4 500 PLN

Stanowisko Specjalista usytuowane jest w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Budownictwa. Specjalista podlega bezpośrednio Kierownikowi Sekcji (NIS OW001000800010).Specjalista odpowiada za:1) realizację powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;2) przyjmowanie dokumentacji od jednostek projektowych, sprawdzanie jej pod względem zgodności z zamówieniem oraz formy projektu dokumentacji odpowiednio do właściwych przepisów;3) przekazywanie dokumentacji do ODBW, celem zaewidencjonowania;4) prowadzenie ewidencji uzgadnianej dokumentacji projektowej;5) realizację zatwierdzonych przez Szefa RZI wniosków zgłaszanych przez inspektorów nadzoru na protokołach konieczności, o uzupełnienie dokumentacji projektowej;6) opracowywanie opinii fachowych do spraw arbitrażowych bądź wynikłych z kontroli różnych organów;7) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i służby, przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie pełnionych zadań i obowiązków;8) utrzymanie we właściwym stanie powierzonego mienia.Do obowiązków specjalisty należy:1) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;2) zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz systematyczne i bezzwłoczne wnoszenie ewentualnych uwag do koordynatora;3) udział w posiedzeniach KOPI i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach;4) przygotowanie materiałów formalno - prawnych, celem uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy;5) przygotowywanie materiałów formalno - prawnych dla Projektanta, celem uzyskania pozwolenia na budowę;6) zdawanie do ODBW, po zakończeniu zadań remontowych lub inwestycyjnych, teczek z dokumentami zadania;7) udział w naradach technicznych, naradach i konferencjach organizowanych przez biura projektowe oraz organizowanych przez kompetentne instytucje wojskowe;8) wykonanie analizy niewykorzystanej dokumentacji projektowej i dalsze postępowanie zależne od przydatności opracowań;9) sprawdzania na bieżąco ewidencji rozliczeniowej zadań projektowych;10) wysyłania interwencji do wykonawców dokumentacji projektowej i ich organów założycielskich w przypadku opóźnień w realizacji, złej jakości prac projektowych;11) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez RZI i przełożonych wyższego szczebla;12) Bieżąca aktualizacja ZKZ wg następujących etapów realizacji procesu inwestycyjnego:a) po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej;b) po przetargu;c) po wystąpieniu robót dodatkowych;d) po zakończeniu i rozliczeniu zadania;13) właściwe postępowanie z dokumentacją stanowiącą materiałyarchiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie ustawą z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Specjalista jest uprawniony do:1) występowania o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne informacji niezbędnych dla terminowej realizacji przydzielonych zadań;2) kontaktowania się z użytkownikami oraz właściwymi wojskowymi i cywilnymi instytucjami, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, akceptacji i zatwierdzeń związanymi z zadaniami realizowanymi przez sekcję.Specjalista współuczestniczy w:1) rozpatrywaniu opracowań projektowych w oparciu o Regulamin ZUD RZI;2) przygotowywaniu materiałów wyjściowych i propozycji doplanowania budżetu na rok następny w zakresie zadańinwestycyjnych i remontowych;3) tworzeniu propozycji planu na rok następny przy współpracyz użytkownikami;4) zlecaniu nadzorów autorskich i zawieranych umów na robotybudowlane;5) zlecaniu i uzyskiwaniu pomiarów geodezyjnych lub wtórników planów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;6) uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;7) uzyskiwaniu warunków technicznych dostawy wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków od dostawców dla realizowanych inwestycji i remontów,8) zlecaniu do biur projektów lub innych wyspecjalizowanych firm badań geologicznych, inwentaryzacji, opinii technicznych, raportów oddziaływania na środowisko itp.;9) zlecaniu opinii i ekspertyz technicznych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-27 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY SPECJALISTA - od 3 500 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE, NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA ZADAŃ O CHARAKTERZE KONSERWACYJNO-REMONTOWYM;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE BUDOWLANE, BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA (WORD, EXCEL, POWERPOINT), UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANŻA SANITARNA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, MIN. 3 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKU
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-25 - Szczecin (zachodniopomorskie)

KOORDYNATOR(NR 5269) - od 4 000 PLN

Podstawowe obowiązki:1. Obsługa komputera MS Office.2. Koordynowanie pracy zespołów inwestorskich.3. Raportowanie z przebiegu działań.4. Współpraca z wewnętrznymi sekcjami i Wykonawcami.5. Obsługa księgowa i ewidencja w obszarze zobowiązań i należności dotyczących działalności podstawowej.6. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności faktury z zamówieniem/umową.7. Uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca.8. Kontakt z Wykonawcami w sprawach dotyczących faktur i płatności.9. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w kwestii wyjaśnienia niezgodności faktury z umową/zamówieniem.10. Przygotowanie danych na potrzeby audytów i kontroli oraz sprawozdań dla instytucji zewnęterznych.11. Ewidencja i kontrola działalności związanej z działalnością podstawową.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA/ KOORDYNATOR(NR 5017) - od 4 000 PLN

Podstawowe obowiązki:1. Obsługa komputera MS Office.2. Koordynowanie pracy zespołów inwestorskich.3. Raportowanie z przebiegu działań.4. Współpraca z wewnętrznymi sekcjami i Wykonawcami.5. Obsługa księgowa i ewidencja w obszarze zobowiązań i należności dotyczących działalności podstawowej.6. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności faktury z zamówieniem/umową.7. Uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca.8. Kontakt z Wykonawcami w sprawach dotyczących faktur i płatności.9. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w kwestii wyjaśnienia niezgodności faktury z umową/zamówieniem.10. Przygotowanie danych na potrzeby audytów i kontroli oraz sprawozdań dla instytucji zewnęterznych.11. Ewidencja i kontrola działalności związanej z działalnością podstawową.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-10 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INFORMATYK(NR 4815) - od 2 700 PLN

1. Wsparcie użytkowników;2. Konfiguracja i zarządzanie przełącznikami i routerami CISCO;3. Administracja systemami Windows Server oraz Linux;4. Instalacja, konfiguracja stacji roboczych oraz ich nadzór;5. Prowadzenie dokumentacji technicznej;
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-01 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KIEROWCA - 2 000 - 2 440 PLN

KIEROWANIE POJAZDE, PRZESTRZEGANE PRZEPISÓW, PROWADZENIE DOKUMENTACJI, PRZESTRZEGANIE TERMINÓW, WYMAGANIAWYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, LUB ŚREDNIE, PRAWO JAZDY B, UPRAWNEINA OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, PRAWO JAZDY B, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY C
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-30 - Szczecin (zachodniopomorskie)

REFERENT(NR 4588) - od 2 200 PLN

1)przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie jawnej i niejawnej dokumentacji projektowej i technicznej budownictwa wojskowego otrzymywanych i wysyłanych;2)udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych zgodnie z dekretacją Szefa RZI, wykonawcom posiadającym odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu o informacji niejawnych oraz spełniającym odpowiednie warunki do przechowywania dokumentów;3)prowadzenie w ramach Ośrodka ewidencji wydawnictw jawnych oraz aktualizowanie „Wykazu Wydawnictw Fachowych”;4)zapewnieniu ochrony informacji niejawnych, wynikające z bieżącej działalności służbowej.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SAMODZIELNY REFERENT(NR 4586) - od 2 500 PLN

1)wykonywanie wszelkich czynności kancelaryjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii, a w szczególności związanych z ewidencjonowaniem korespondencji;2)kompletowanie dokumentów według jednolitego rzeczowego wykazu akt i terminowe podpinanie ich do właściwych teczek;3)udzielanie wykonawcom wskazówek o sposobie wykonywania dokumentów, niszczenia oraz ewidencjonowania w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów (DEWD);4)informowanie wykonawców o sposobie nanoszenia klauzul tajności oraz procedurze archiwizacji materiałów;5)wykonywanie zadań związanych z obsługą dokumentów jawnych w części wydzielonej do ich obsługi.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI - od 2 870 PLN

opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych. inwestycji, uzgodnień inwestora, wycen , weryfikowanie dokumentacji budowlanej, opracowywanie aktualizacji zestawienia kosztów zadania
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-06-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj