Praca Rejonowy Zarząd Infrastruktury - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 137 ofert pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury.

następna strona
KIEROWNIK SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ(NR 6706) - od 4 000 PLN

-wynagrodzenie ok. 4.000 złWypłacamy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-09-13 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI - od 2 870 PLN

opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych. inwestycji, uzgodnień inwestora, wycen , weryfikowanie dokumentacji budowlanej, opracowywanie aktualizacji zestawienia kosztów zadania
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - od 2 436 PLN

przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; sporządzanie protokołów z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

ST.INSPEKTOR NADZORU INWENTORSKIEGO/BRANŻA ELEKTRYCZNA - od 3 625 PLN

nadzorowanie robót budowlanych,sprawdzanie jakości wykonanych robót,odbiory robót,wyjazdy w teren
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-08-02 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - od 4 600 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA TERENIE KOSZALINA I W OBRĘBIE KOSZALINA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE KIERUNKOWE, CZYTANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE NORMA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYTCH I GAZOWYCH BEZ OGRANICZEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, STAŻ PRACY MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ;KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY INSPEKTOR - od 2 000 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM, ZAKUPEM, ODSPRZEDAŻĄ I ANALIZĄ ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WYKONYWANIE ZESTAWIEŃ, PLANÓW, SPRAWOZDAŃ, WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ANALIZ DOSTAW I ZUŻYCIA ORAZ ODSPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE PONIESIONYCH WYDATKÓW, PROWADZENIE SZKOLEŃ I NADZORÓW SŁUŻBOWYCH W WW. ZAKRESIE;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE LUB PODOBNE, BIEGŁA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 4 LATA, PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - od 3 200 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE / WYŻSZE KIERUNKOWE ELEKTRYCZNE, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH,UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI LUB PROJEKTOWANIA W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ MILE WIDZIANE, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452083 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-28 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA DS. PROJEKTOWYCH W WYDZIALE BUDOWNICTWA(NR 5468) - od 4 500 PLN

Stanowisko Specjalista usytuowane jest w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Budownictwa. Specjalista podlega bezpośrednio Kierownikowi Sekcji (NIS OW001000800010).Specjalista odpowiada za:1) realizację powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;2) przyjmowanie dokumentacji od jednostek projektowych, sprawdzanie jej pod względem zgodności z zamówieniem oraz formy projektu dokumentacji odpowiednio do właściwych przepisów;3) przekazywanie dokumentacji do ODBW, celem zaewidencjonowania;4) prowadzenie ewidencji uzgadnianej dokumentacji projektowej;5) realizację zatwierdzonych przez Szefa RZI wniosków zgłaszanych przez inspektorów nadzoru na protokołach konieczności, o uzupełnienie dokumentacji projektowej;6) opracowywanie opinii fachowych do spraw arbitrażowych bądź wynikłych z kontroli różnych organów;7) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i służby, przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie pełnionych zadań i obowiązków;8) utrzymanie we właściwym stanie powierzonego mienia.Do obowiązków specjalisty należy:1) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;2) zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz systematyczne i bezzwłoczne wnoszenie ewentualnych uwag do koordynatora;3) udział w posiedzeniach KOPI i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach;4) przygotowanie materiałów formalno - prawnych, celem uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy;5) przygotowywanie materiałów formalno - prawnych dla Projektanta, celem uzyskania pozwolenia na budowę;6) zdawanie do ODBW, po zakończeniu zadań remontowych lub inwestycyjnych, teczek z dokumentami zadania;7) udział w naradach technicznych, naradach i konferencjach organizowanych przez biura projektowe oraz organizowanych przez kompetentne instytucje wojskowe;8) wykonanie analizy niewykorzystanej dokumentacji projektowej i dalsze postępowanie zależne od przydatności opracowań;9) sprawdzania na bieżąco ewidencji rozliczeniowej zadań projektowych;10) wysyłania interwencji do wykonawców dokumentacji projektowej i ich organów założycielskich w przypadku opóźnień w realizacji, złej jakości prac projektowych;11) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez RZI i przełożonych wyższego szczebla;12) Bieżąca aktualizacja ZKZ wg następujących etapów realizacji procesu inwestycyjnego:a) po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej;b) po przetargu;c) po wystąpieniu robót dodatkowych;d) po zakończeniu i rozliczeniu zadania;13) właściwe postępowanie z dokumentacją stanowiącą materiałyarchiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie ustawą z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Specjalista jest uprawniony do:1) występowania o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne informacji niezbędnych dla terminowej realizacji przydzielonych zadań;2) kontaktowania się z użytkownikami oraz właściwymi wojskowymi i cywilnymi instytucjami, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, akceptacji i zatwierdzeń związanymi z zadaniami realizowanymi przez sekcję.Specjalista współuczestniczy w:1) rozpatrywaniu opracowań projektowych w oparciu o Regulamin ZUD RZI;2) przygotowywaniu materiałów wyjściowych i propozycji doplanowania budżetu na rok następny w zakresie zadańinwestycyjnych i remontowych;3) tworzeniu propozycji planu na rok następny przy współpracyz użytkownikami;4) zlecaniu nadzorów autorskich i zawieranych umów na robotybudowlane;5) zlecaniu i uzyskiwaniu pomiarów geodezyjnych lub wtórników planów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;6) uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;7) uzyskiwaniu warunków technicznych dostawy wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków od dostawców dla realizowanych inwestycji i remontów,8) zlecaniu do biur projektów lub innych wyspecjalizowanych firm badań geologicznych, inwentaryzacji, opinii technicznych, raportów oddziaływania na środowisko itp.;9) zlecaniu opinii i ekspertyz technicznych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-27 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY SPECJALISTA - od 3 500 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE, NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA ZADAŃ O CHARAKTERZE KONSERWACYJNO-REMONTOWYM;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE BUDOWLANE, BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA (WORD, EXCEL, POWERPOINT), UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANŻA SANITARNA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, MIN. 3 LATA DOŚWIADCZENIA NA PODOBNYM STANOWISKU
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-25 - Szczecin (zachodniopomorskie)

KOORDYNATOR(NR 5269) - od 4 000 PLN

Podstawowe obowiązki:1. Obsługa komputera MS Office.2. Koordynowanie pracy zespołów inwestorskich.3. Raportowanie z przebiegu działań.4. Współpraca z wewnętrznymi sekcjami i Wykonawcami.5. Obsługa księgowa i ewidencja w obszarze zobowiązań i należności dotyczących działalności podstawowej.6. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności faktury z zamówieniem/umową.7. Uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca.8. Kontakt z Wykonawcami w sprawach dotyczących faktur i płatności.9. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w kwestii wyjaśnienia niezgodności faktury z umową/zamówieniem.10. Przygotowanie danych na potrzeby audytów i kontroli oraz sprawozdań dla instytucji zewnęterznych.11. Ewidencja i kontrola działalności związanej z działalnością podstawową.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-19 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA/ KOORDYNATOR(NR 5017) - od 4 000 PLN

Podstawowe obowiązki:1. Obsługa komputera MS Office.2. Koordynowanie pracy zespołów inwestorskich.3. Raportowanie z przebiegu działań.4. Współpraca z wewnętrznymi sekcjami i Wykonawcami.5. Obsługa księgowa i ewidencja w obszarze zobowiązań i należności dotyczących działalności podstawowej.6. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności faktury z zamówieniem/umową.7. Uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca.8. Kontakt z Wykonawcami w sprawach dotyczących faktur i płatności.9. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w kwestii wyjaśnienia niezgodności faktury z umową/zamówieniem.10. Przygotowanie danych na potrzeby audytów i kontroli oraz sprawozdań dla instytucji zewnęterznych.11. Ewidencja i kontrola działalności związanej z działalnością podstawową.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-10 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INFORMATYK(NR 4815) - od 2 700 PLN

1. Wsparcie użytkowników;2. Konfiguracja i zarządzanie przełącznikami i routerami CISCO;3. Administracja systemami Windows Server oraz Linux;4. Instalacja, konfiguracja stacji roboczych oraz ich nadzór;5. Prowadzenie dokumentacji technicznej;
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-07-01 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KIEROWCA - 2 000 - 2 440 PLN

KIEROWANIE POJAZDE, PRZESTRZEGANE PRZEPISÓW, PROWADZENIE DOKUMENTACJI, PRZESTRZEGANIE TERMINÓW, WYMAGANIAWYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, LUB ŚREDNIE, PRAWO JAZDY B, UPRAWNEINA OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, PRAWO JAZDY B, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY C
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-30 - Szczecin (zachodniopomorskie)

REFERENT(NR 4588) - od 2 200 PLN

1)przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie jawnej i niejawnej dokumentacji projektowej i technicznej budownictwa wojskowego otrzymywanych i wysyłanych;2)udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych zgodnie z dekretacją Szefa RZI, wykonawcom posiadającym odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu o informacji niejawnych oraz spełniającym odpowiednie warunki do przechowywania dokumentów;3)prowadzenie w ramach Ośrodka ewidencji wydawnictw jawnych oraz aktualizowanie „Wykazu Wydawnictw Fachowych”;4)zapewnieniu ochrony informacji niejawnych, wynikające z bieżącej działalności służbowej.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SAMODZIELNY REFERENT(NR 4586) - od 2 500 PLN

1)wykonywanie wszelkich czynności kancelaryjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii, a w szczególności związanych z ewidencjonowaniem korespondencji;2)kompletowanie dokumentów według jednolitego rzeczowego wykazu akt i terminowe podpinanie ich do właściwych teczek;3)udzielanie wykonawcom wskazówek o sposobie wykonywania dokumentów, niszczenia oraz ewidencjonowania w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów (DEWD);4)informowanie wykonawców o sposobie nanoszenia klauzul tajności oraz procedurze archiwizacji materiałów;5)wykonywanie zadań związanych z obsługą dokumentów jawnych w części wydzielonej do ich obsługi.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-22 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI - od 2 870 PLN

opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych. inwestycji, uzgodnień inwestora, wycen , weryfikowanie dokumentacji budowlanej, opracowywanie aktualizacji zestawienia kosztów zadania
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-06-16 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ(NR 4264) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-09 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ(NR 4263) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ(NR 4261) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY DROGOWEJ(NR 4262) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

REFERENT(NR 4225) - od 2 600 PLN

m.in. analizowanie dokumentów, faktur, wprowadzanie danych do komputera
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-06-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. PROJEKTOWYCH W WYDZIALE BUDOWNICTWA(NR 3946) - od 4 500 PLN

Stanowisko Specjalista usytuowane jest w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Budownictwa. Specjalista podlega bezpośrednio Kierownikowi Sekcji (NIS OW001000800010).Specjalista odpowiada za:1) realizację powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;2) przyjmowanie dokumentacji od jednostek projektowych, sprawdzanie jej pod względem zgodności z zamówieniem oraz formy projektu dokumentacji odpowiednio do właściwych przepisów;3) przekazywanie dokumentacji do ODBW, celem zaewidencjonowania;4) prowadzenie ewidencji uzgadnianej dokumentacji projektowej;5) realizację zatwierdzonych przez Szefa RZI wniosków zgłaszanych przez inspektorów nadzoru na protokołach konieczności, o uzupełnienie dokumentacji projektowej;6) opracowywanie opinii fachowych do spraw arbitrażowych bądź wynikłych z kontroli różnych organów;7) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i służby, przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie pełnionych zadań i obowiązków;8) utrzymanie we właściwym stanie powierzonego mienia.Do obowiązków specjalisty należy:1) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;2) zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz systematyczne i bezzwłoczne wnoszenie ewentualnych uwag do koordynatora;3) udział w posiedzeniach KOPI i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach;4) przygotowanie materiałów formalno - prawnych, celem uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy;5) przygotowywanie materiałów formalno - prawnych dla Projektanta, celem uzyskania pozwolenia na budowę;6) zdawanie do ODBW, po zakończeniu zadań remontowych lub inwestycyjnych, teczek z dokumentami zadania;7) udział w naradach technicznych, naradach i konferencjach organizowanych przez biura projektowe oraz organizowanych przez kompetentne instytucje wojskowe;8) wykonanie analizy niewykorzystanej dokumentacji projektowej i dalsze postępowanie zależne od przydatności opracowań;9) sprawdzania na bieżąco ewidencji rozliczeniowej zadań projektowych;10) wysyłania interwencji do wykonawców dokumentacji projektowej i ich organów założycielskich w przypadku opóźnień w realizacji, złej jakości prac projektowych;11) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez RZI i przełożonych wyższego szczebla;12) Bieżąca aktualizacja ZKZ wg następujących etapów realizacji procesu inwestycyjnego:a) po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej;b) po przetargu;c) po wystąpieniu robót dodatkowych;d) po zakończeniu i rozliczeniu zadania;13) właściwe postępowanie z dokumentacją stanowiącą materiałyarchiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie ustawą z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Specjalista jest uprawniony do:1) występowania o udostępnienie przez właściwe komórki wewnętrzne informacji niezbędnych dla terminowej realizacji przydzielonych zadań;2) kontaktowania się z użytkownikami oraz właściwymi wojskowymi i cywilnymi instytucjami, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, akceptacji i zatwierdzeń związanymi z zadaniami realizowanymi przez sekcję.Specjalista współuczestniczy w:1) rozpatrywaniu opracowań projektowych w oparciu o Regulamin ZUD RZI;2) przygotowywaniu materiałów wyjściowych i propozycji doplanowania budżetu na rok następny w zakresie zadańinwestycyjnych i remontowych;3) tworzeniu propozycji planu na rok następny przy współpracyz użytkownikami;4) zlecaniu nadzorów autorskich i zawieranych umów na robotybudowlane;5) zlecaniu i uzyskiwaniu pomiarów geodezyjnych lub wtórników planów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;6) uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;7) uzyskiwaniu warunków technicznych dostawy wody, ciepła, gazu, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków od dostawców dla realizowanych inwestycji i remontów,8) zlecaniu do biur projektów lub innych wyspecjalizowanych firm badań geologicznych, inwentaryzacji, opinii technicznych, raportów oddziaływania na środowisko itp.;9) zlecaniu opinii i ekspertyz technicznych.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-29 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ( BRANŻA SANITARNA) - od 3 316 PLN

kosztorysowanie,nadzorowanie robót budowlanych, sprawdzanie jakości wykonywanych robót,dokonywanie odbiorów robót,wyjazdy w teren
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-05-12 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

ST.INSPEKTOR NADZORU INWENTORSKIEGO/BRANŻA ELEKTRYCZNA - od 3 625 PLN

nadzorowanie robót budowlanych,sprawdzanie jakości wykonanych robót,odbiory robót,wyjazdy w teren
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - 2017-05-12 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - od 4 600 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA TERENIE KOSZALINA I W OBRĘBIE KOSZALINA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE KIERUNKOWE, CZYTANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE NORMA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYTCH I GAZOWYCH BEZ OGRANICZEŃ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW, STAŻ PRACY MIN. 2 LATA OD MOMENTU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ;KONTAKT Z PRACODAWCĄ: TEL 261452041 LUB PRZESŁANIE CV NA e-mail: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)

STARSZY INSPEKTOR - od 2 000 PLN

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM, ZAKUPEM, ODSPRZEDAŻĄ I ANALIZĄ ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WYKONYWANIE ZESTAWIEŃ, PLANÓW, SPRAWOZDAŃ, WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ANALIZ DOSTAW I ZUŻYCIA ORAZ ODSPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE PONIESIONYCH WYDATKÓW, PROWADZENIE SZKOLEŃ I NADZORÓW SŁUŻBOWYCH W WW. ZAKRESIE;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE LUB PODOBNE, BIEGŁA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, W TYM PROGRAMÓW BIUROWYCH (WORD, EXCEL, POWERPOINT), DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU MIN. 4 LATA, PRACODAWCA PROSI O KONTAKT TELEFONICZNY LUB O PRZESŁANIE CV NA ADRES E-MAIL: rziszczecin (at) wp.mil.pl
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-11 - Szczecin (zachodniopomorskie)

SPECJALISTA W SEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA(NR 3334) - od 2 500 PLN

II. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz dostępu do informacji niejawnych.1.Zarys zakresu zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku:a)Weryfikacja informacji przedkładanych przez WOG/JW, wstępna identyfikacja obiektów oraz przygotowanie niezbędnych danych celem zlecenia usługi - uwzględniając przepisy o zamówieniach publicznych - uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, przeprowadzania badań wody i ścieków; przygotowanie dokumentacji będącej podstawą do dokonania rozliczeń finansowych z firmami z tytułu świadczonych usług w ww. zakresie;b)Prowadzenie nadzorów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie działania RZI Bydgoszcz;c)Weryfikacja danych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, w oparciu o specjalistyczny program do naliczania opłat i kierowanie ich do właściwych urzędów marszałkowskich;d)Współuczestniczenie wniosków celem pozyskiwania dotacji z funduszy proekologicznych.2.Zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: koordynowanie prac związanych z realizacją ww. zadań, w tym uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.3.Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku: pracownik odpowiada za terminowe wykonywanie stawianych zadań, poprawność weryfikacji danych do opłat (gospodarka wodno-ściekowa), poprawność merytoryczną opracowywanych dokumentów i prowadzonej dokumentacji.4.Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: pracownik w zakresie wykonywanych zadań będzie miał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE" i POUFNE".
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-09 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

STARSZY REFERENT W SEKCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ENERGETYCZNEJ(NR 3335) - od 2 500 PLN

Zakres głównych obowiązków:1)sprawowanie nadzoru nad:a)realizacją finansową mediów i usług komunalnych;b)prawidłowością sporządzania podziału kosztów przez Administratorów.2)opracowywanie:a)faktur za energię elektryczną i cieplną pod względem podziału kosztów, prowadzenie ich ewidencji;b)zbiorczych Rocznych Planów Gospodarki Komunalnej (RPGK);c)sprawozdań kwartalnych z realizacji RPGKd)faktur na odsprzedaż mediów komunalnych oraz ich merytoryczna obsługa;3)opracowanie analiz wydatków ponoszonych z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i cieplnej;4)opracowanie sprawozdań z realizacji planu wydatków bieżących;5)analizowanie:a)rzeczowego zużycia i wielkości środków przewidzianych na zakup energii elektrycznej i cieplnej w planach finansowych,b)faktur za energię elektryczną i cieplną pod względem podziału kosztów, prowadzenie ich ewidencji;c)wydatków dotyczących Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej;6)opiniowanie:a)podziału kosztów na podstawie otrzymanych zestawień od Administratorów;b)RPGK wykonanych przez Administratorów; c) kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji RPGK wykonanych przez Administratorów.7)wystawianie not odsetkowych i korygujących oraz prowadzenie ich ewidencji;8)nadzorowanie prawidłowości podziału kosztów ponoszonych na zakupy mediów, prowadzenie uzgodnień z Administratorami w ww. zakresie;9)współpracowanie z poszczególnymi pionami RZI oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi w zakresie gospodarki finansowej;10)archiwizowanie i dokumentowanieoperacji finansowych związanych z realizacją i obsługą umów na zakup i odsprzedaż mediów komunalnych.:11)uczestnictwa w odprawach, naradach technicznych i szkoleniach.12)opracowaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych analiz rzeczowo - finansowych wydatków na zakup mediów;13)opracowaniu planów i korekt finansowych niezbędnych do realizacji finansowej Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej;opracowaniu kosztów za RZI Bydgoszcz na podstawie otrzymanych kosztów eksploatacji kompleksów wojskowych od Administratorów.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-09 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

INSPEKTOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ(NR 3311) - od 5 000 PLN

1. Ustalanie zakresu remontów i inwestycji budowlanych.2. Kontrola zastosowanych rozwiązań, jakości i poprawności wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.4. Kontrola postępu w realizacji robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem zadaniowym.5. Ocena robót w zakresie jakości ich realizacji oraz zastosowanych materiałów, zgodności z przyjętą dokumentacją techniczną, kontraktem oraz obowiązującymi przepisami i normatywami.6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowej prac, urządzeń, instalacji.8. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentacji i środków niematerialnych w zakresie danej specjalności.9. Ocena proponowanych zmian oraz weryfikacja kosztorysów10. Raportowanie.11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów jakościowych. 12. Weryfikacja dokumentacji projektowej.13. Współpraca z wykonawcami robót budowlanych.14. Rozliczanie przeprowadzonych prac.15. Inne obowiązki związane z powierzonymi zadaniami.16. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i egzekwowanie od projektantów ewentualnych zamian i poprawek w projektach, kosztorysach inwestorskich i przedmiarach.17. Przygotowanie materiałów i dokumentów formalno - prawnych, celem umożliwienia prac budowlanych,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA(NR 3304) - od 3 000 PLN

Specjalista odpowiada za: 1) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań przez inspektorów nadzoru inwestorskiego;Do obowiązków Specjalisty należy:1) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie realizowanych zadań przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:a) sposobu reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami,c) jakości kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;2) w wypadku ujawnienia odchyleń negatywnych, nieprawidłowościi uchybień:a) dostarczenie informacji o przyczynach powstania odchyleń od normy oraz wskazanie, w jakim stopniu odchylenia te wpłynęły i w jakim stopniu mogą wpłynąć na działalność jednostki, o ile nie zostaną w odpowiednim czasie skorygowane,b) wskazanie sposobów i środków umożliwiających wyrównanie powstałych strat,c) wskazanie sposobów i środków umożliwiających uniknięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,d) wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości i uchybień;3) sporządzanieprotokołów, sprawozdań i meldunków z wykonywanych czynności;Specjalista jest uprawniony do:1) wymagania udzielenia (w tym na piśmie) wyjaśnień od osoby kontrolowanej, w przypadku stwierdzenia powstania nieprawidłowości i uchybień;2) dokonywania oględzin stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu kontroli. 5. Specjalista współuczestniczy w:1) prowadzeniu inwentaryzacji majątku Zarządu;2) realizacji kontroli zarządczej;3) postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KOORDYNATOR ZESPOŁU INWESTORSKIEGO(NR 3308) - od 4 000 PLN

1. Obsługa komputera MS OFFICE,2. Koordynowanie pracy zespołów inwestorskich na podległych kontraktach;3. Raportowanie z przebiegu działań.4. Współpraca z wewnętrznymi sekcjami i Wykonawcami.5. Obsługę księgową i ewidencję w obszarze zobowiązań i należności dotyczących działalności podstawowej,6. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod względem zgodności faktury z zamówieniem/umową,7. Uzgodnienia przychodów i kosztów w ramach zamknięcia miesiąca, 8. Kontakt z Wykonawcami w sprawach dotyczących faktur i płatności,9. Współpracę z komórkami wewnętrznymi w kwestii wyjaśnienia niezgodności faktury z umową/zamówieniem,10. Przygotowanie danych na potrzeby audytów i kontroli oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,11. Ewidencję i kontrolę działalności związanej ze działalnością podstawową,
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - 2017-05-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj