Praca Politechnika Opolska - oferty pracy (2)poprzednia strona
SPRZĄTACZKA BIUROWA - 2 100 - 2 350 PLN

- sprzątanie sal, laboratorium; - sprzątanie klatek schodowych; - sprzątanieWC; - sprzątanie korytarzy; - mycie okien. Praca w godz. 5-13
Politechnika Opolska - 2018-06-21 - Opole (opolskie)

PORZĄDKOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - 2 100 - 2 340 PLN

Utrzymywanie czystości na wyznaczonym odcinku
Politechnika Opolska - 2018-05-18 - Opole (opolskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - 2 100 - 2 400 PLN

- sprzątanie terenu wokół Uczelni; - odśnieżanie; - koszenie trawników; -transport mebli. Praca od 6-14
Politechnika Opolska - 2018-04-10 - Opole (opolskie)

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ENERGETYCZNYCH - 3 740 - 4 420 PLN

prowadzenie gospodarki (umowy, rozliczenia) poszczególnych mediów tj.energia, ciepło, woda, gaz, windy, urządzenia ciśnieniowe; sporządzaniesprawozdań dotyczących zużycia mediów; prowadzenie rejestrów dźwigówtowarowych i osobowych; nadzór nad dokumentacją techniczną. Praca w godzinie 7-15
Politechnika Opolska - 2018-02-15 - Opole (opolskie)

ELEKTRYK-KONSERWATOR - 2 340 - 2 730 PLN

wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych w budynkach Uczelni. Praca od 7-15
Politechnika Opolska - 2018-02-12 - Opole (opolskie)

PORZĄDKOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - od 2 100 PLN

Utrzymanie porządku na wyznaczonym obiekcie Uczelni. Praca w godzinie: 6-14
Politechnika Opolska - 2018-01-26 - Opole (opolskie)

ELEKTRYK - KONSERWATOR - 2 340 - 2 800 PLN

wykonywanie pra remontowo-konserwacyjnych budynkach Uczelni, praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2018-01-25 - Opole (opolskie)

PORZĄDKOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - 2 000 - 2 050 PLN

Utrzymanie czystości na powierzonym odcinku w pomieszczeniach dydaktycznych. Praca w godzinie: 6-14
Politechnika Opolska - 2017-12-18 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY - 3 000 - 3 900 PLN

przygotowanie i obsługa obrabiarek w ramach zajęć dydaktycznych podnadzorem nauczyciela prowadzącego; - realizacja badań naukowych zwykorzystaniem obrabiarek skrawających, praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2017-11-23 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2 900 - 3 770 PLN

prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami wewnętrznymi, opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego, a w tym udzielanie informacji co do trybu postępowań,przyjmowanie wniosków, weryfikacja i opiniowanie dokumentów, wybór trybuoraz przedkładanie wniosku władzom Uczelni, przygotowywanie i prowadzeniepostępowań o udzielenie planowanie zamówień publicznych w Uczelni i analizyw zakresie merytorycznym stanowiska, a w tym sporządzanie planu zamówieńpublicznych i planu postępowań, przygotowanie i przekazanie informacji zprowadzonych postępowań niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z zakresuzamówień publicznych, współudział w przygotowaniu projektów aktów prawawewnętrznego, których przedmiotem jest udzielanie zamówień publicznych, praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2017-10-20 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA DS. ADMINISTROWANIA OBIEKTAMI SPORTOWYMI - 3 000 - 3 300 PLN

nadzór nad obiektami sportowymi i budynkiem Wydziału przygotowywanie obiektów do przeprowadzania zajęć dydaktycznych koordynacja planu zajęć dydaktycznych oraz sekcji AZS KU PO przygotowywanie planu zakupu wyposażenia obiektów praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2017-09-07 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. PROGRAMÓW UE - 2 500 - 2 750 PLN

informowanie, pomoc i doradztwo w zakresie przygotowania wnioskówaplikacyjnych, wspierających rozwój Uczelni; wyszukiwanie możliwościubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania na rzecz rozwoju i wzmocnieniapotencjału Uczelni; udostępnianie, aktualizacja informacji o możliwościachwspółpracy z podmiotami gospodarczymi; udział w spotkaniach informacyjnychoraz szkoleniach praktycznych, dotyczących poszczególnych konkursów zfunduszy europejskich; przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dokonkursów z funduszy europejskich w zakresie rozwoju i wzmocnienia potencjałuUczelni; realizacja i rozliczanie projektów; opracowywanie projektów aktównormatywnych (zarządzenia, instrukcje, wytyczne, regulaminy) z zakresudziałalności biura., praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2017-09-05 - Opole (opolskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2 000 - 2 900 PLN

prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami wewnętrznymi, opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego, a w tym udzielanie informacji co do trybu postępowań,przyjmowanie wniosków, weryfikacja i opiniowanie dokumentów, wybór trybuoraz przedkładanie wniosku władzom Uczelni, przygotowywanie i prowadzeniepostępowań o udzielenie planowanie zamówień publicznych w Uczelni i analizyw zakresie merytorycznym stanowiska, a w tym sporządzanie planu zamówieńpublicznych i planu postępowań, przygotowanie i przekazanie informacji zprowadzonych postępowań niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z zakresuzamówień publicznych, współudział w przygotowaniu projektów aktów prawawewnętrznego, których przedmiotem jest udzielanie zamówień publicznych, praca w godz. 7-15
Politechnika Opolska - 2017-08-23 - Opole (opolskie)

INFORMATYK - 2 000 - 3 100 PLN

Prowadzenie dokumentacji finansowej jednostki - obsługa korespondencji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi - realizacja zakupów na potrzeby jednostki zgodnie z obowiązującymi procedurami (prawo zamówień publicznych) - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych - prowadzenie obsługi związanej z personalizacją Elektronicznej Legitymacji Studenta, Doktoranta, Pracownika prowadzenie opieki informatycznej nad ww.systemami - prowadzenie ewidencji użytkowników i ich uprawnień, zarządzanie kontrami dostępowymi użytkowników w systemach informatycznych Uczelni, wtym systemach związanych z kontrolą dostępu - udzielanie pomocy pracownikom Uczelni w zakresie korzystania z sieci komputerowej, poprawnej konfiguracji systemów operacyjnych, konfiguracji oprogramowania pod kontem dostępności usług oferowanych przez Ośrodek - prowadzenie napraw i konserwacji sprzętukomputerowego
Politechnika Opolska - 2017-08-09 - Opole (opolskie)

BIBLIOTEKARZ - 2 000 - 2 530 PLN

obsługa użytkowników w czytelniach biblioteki udostępnianie zbiorów namiejscu i na zewnątrz poprzez system komputerowy wprowadzanie opisówdo bibliotecznych baz danych opracowanie księgozbioru podręcznegoczytelni
Politechnika Opolska - 2017-08-02 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS PROGRAMÓW UE - 2 000 - 2 600 PLN

prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskania środków zewnętrznychprzeznaczonych na rozwój Uczelni informowanie, pomoc, doradztwo w zakresieprzygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami,składanych w programach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wzakresie działań finansowanych z EFS aktualizowanie informacji i wiedzy ofunduszach strukturalnych UE współudział w przygotowaniu kluczowychprojektów Politechniki Opolskiej nadzór nad poprawnością formalnąogólnouczelnianych wniosków składanych w ramach funduszy strukturalnychwspółudział w opracowaniu i aktualizacji wewnętrznych procedur dot.zarządzania projektami koordynowanie działań związanych z zarządzaniemtrwałością projektów. Praca w godzinach 7-15
Politechnika Opolska - 2017-06-08 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS STUDENCKICH - 2 000 - 2 080 PLN

obsługa administracyjna studentów prowadzenie dokumentacjistudentów (przygotowywanie, przyjmowanie i wydawanie dokumentów)przygotowanie sesji. Praca w godzianch 7-15 (od pn-sb)
Politechnika Opolska - 2017-06-08 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS ADMINISTRACYJNYCH - 2 000 - 2 700 PLN

monitorowanie oczekiwań studentów wobec pracodawcówmonitorowanie oczekiwań pracodawców wobec studentów śledzenietrendów na rynku pracy śledzenie losów absolwentów na rynku pracyorganizacja i koordynacja Targów Pracy aktualizowanie bazy ofert staży,praktyk i pracy organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań rekrutacyjnychdla studentów i absolwentów organizacja i koordynacja działalnościSalonu Absolwentów Politechniki Opolskiej. Praca w godzinach 7-15
Politechnika Opolska - 2017-06-07 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS STUDENCKICH - 2 000 - 2 600 PLN

obsługa administracyjna studentów prowadzenie dokumentacjistudentów (przygotowywanie, przyjmowanie i wydawanie dokumentów)przygotowanie sesji obsługa dokumentów finansowo-księgowych. Praca w godzinach 7-15 (od pn-sb)
Politechnika Opolska - 2017-06-07 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNY REFERENT DS. NAUKOWO-TECHNICZNYCH - 2 000 - 2 750 PLN

- obsługa aparatury laboratoryjnej i urządzeń komputerowych, -przygotowanie aparatury do badań naukowych oraz czynny udział wprowadzeniu badań, - obsługa techniczna i prowadzenie ewidencjikomputerów i oprogramowania. Praca w godzinach 7-15
Politechnika Opolska - 2017-02-07 - Opole (opolskie)

SAMODZIELNA KSIĘGOWA - 1 850 - 3 185 PLN

kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych; - dekretowanie iujmowanie w systemie finansowo-księgowym dowodów księgowych; -bieżące pobieranie, drukowanie i dekretowanie wyciągów bankowych;
Politechnika Opolska - 2016-02-29 - Opole (opolskie)

poprzednia strona