Praca Ośrodek Pomocy Społecznej - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Ośrodek Pomocy Społecznej, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 139 ofert pracy Ośrodek Pomocy Społecznej.

następna strona
PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 850 PLN

1. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w terenie, przyznanie pomocy pieniężnej w formie zasiłków: stałych, celowych, okresowych.2. Praca socjalna.3. Kierowanie do Domów Pomocy, Schronisk, Ośrodków Wsparcia.4. Sprawienie pogrzebu.Miejsce wykonywania pracy: praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi oraz w terenie w godz. urzędowania Ośrodka.Oferta konkursowa!Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-04-02 - Lubomia (śląskie)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - od 17 PLN

czynności porządkowe i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania podopiecznego, czynności gospodarcze (przyniesienie wody), przygotowywanie posiłków, zakupy, umawianie wizyt lekarskich, towrzyszenie osobie 2 godziny dziennie
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-03-17 - Kazimierz Dolny (lubelskie)

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - od 2 850 PLN

1. Przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, z programu "Dobry start".2. Sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji i analiz.3. Praca w programie komputerowym "Familia".4. Wykonywanie innych zadań i poleceń kierownika.Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi w godz. urzędowania Ośrodka.Oferta konkursowa!Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na stanowisko dostępne pod adresem: https://ops.lubomia.finn.pl/bipkod/013
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-03-02 - Lubomia (śląskie)

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - od 30 PLN

Praca w terenie z osobą niepełnosprawną, pomoc w wyjściu z domu i powrotem do domu. Praca na umowe zlecenie do końca 2020r. Praca na jedną zmianę 30 godzin w miesiącu w godzinach 7:00-22:00. Miejsce wykonaywania pracy teren Gminy Mierzęcice
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-27 - Mierzęcice (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 3 000 PLN

1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej:1.1. rozeznanie potrzeb w środowiskach i organizacja ich zaspokajania,1.2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,1.3. organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym,1.4. prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi. 2. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności praca w grupach roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart.3. Poradnictwo i wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca, w tym zakresie z asystentem rodziny.4. Realizacja programów osłonowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z pracownikami socjalnymi uczestniczącymi w realizacji programów.5. Opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych. 6. Przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej.7. Wprowadzanie danych do systemach informatycznych. 8. Sporządzanie pism urzędowych.9. Współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami Policji i Sądami, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi.10. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie oraz stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISJOWEJ - od 4 000 PLN

1. Kierowanie pracą i nadzór merytoryczny nad prawidłowym, sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań w podległym Dziale zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi. 2. Podejmowanie działań interwencyjnych w środowiskach, w sytuacjach kryzysowych, w przypadkach występowania różnych form przemocy oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w pilnych sytuacjach.3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.4. Tworzenie i realizacja programów wsparcia z zakresu pomocy społecznej.5. Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.6. Budowanie lokalnego partnerstwa.7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-21 - Brzeszcze (małopolskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

Informacja o wolnym stanowisku pracy:1. Wymiar etatu: 1 etat2. Planowany zakres powierzonych zadań dotyczy w szczególności:1) diagnozowania środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin;2) przyjmowania w wyznaczonych godzinach wniosków i podań od osób i rodzin zgłaszających się o pomoc i udzielanie im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy;3) przeprowadzania wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych;4) współpracy m.in. z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;5) świadczenia pracy socjalnej krótkoterminowej;6) zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.7) podejmowania czynności w zakresie prowadzonych postępowań, jak i po ich zakończeniu, związanych z przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, zarówno w odniesieniu do świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, a w szczególności dot. prowadzonych postepowań w sprawach:a) schronienia i interwencji kryzysowej,b) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,c) specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,d) mieszkań chronionych,e) pobytu i usług w dziennym domu pomocy społecznej,f) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.8) prowadzenia postępowań weryfikujących prawo do korzystania ze świadczeń, w szczególności:- na potrzeby kontroli uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego 500+;9) przeprowadzania postępowań administracyjnych w oparciu o realizację wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;10) podejmowania czynności służbowych w zakresie podań dotyczących sprawienia pogrzebu;11) przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz występowanie z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;12) prowadzenia postępowań, w tym postępowań wyjaśniających na potrzeby innych instytucji;13) prowadzenia dokumentacji i korespondencji dot. rozpoznawanych środowisk i udzielanych świadczeń,14) sporządzania zestawień zbiorczych i informacji sprawozdawczych dot. realizowanych działań,15) umiejętności konstruowania, przygotowania i sporządzania postanowień oraz decyzji administracyjnych w sprawach udzielania świadczeń z pomocy społecznej,16) przeciwdziałania dyskryminacji osób, rodzi i grup oraz kierowanie się zasadą równości i bezstronności w zakresie prowadzonych spraw,17) doskonalenia własnych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,18) pełnienia zastępstw za innych pracowników Działu,19) udzielania pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,20) współpracy z innymi Działami Ośrodka,21) wykonywania innych zadań wskazanych przez Dyrektora lub/i Kierownika Działu.3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:1) miejsce pracy: praca na terenie Gminy Racibórz, w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1, (budynek posiada windę zewnętrzną prowadzącą na parter).2) pierwsza umowa o pracę jest zawarta na czas określony.4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu styczniu 2020 r. tj.miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6% 5. Planowane zatrudnienie: marzec/kwiecień 2020r.6. Wymagania niezbędne:1) wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019.1507 ze zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007.48.320);2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;4) nieposzlakowana opinia;5) znajomość: Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów prawnych w zakresie pomocy społecznej;6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;7) obsługa komputera w zakresie: Office, Exel oraz innych programów z zakresu pomocy społecznej.6. Wymagania dodatkowe:1) doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku pracownika socjalnego lub w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.2) odporność na sytuacje stresowe, dyspozycyjność, asertywność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych;3) zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji.4) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-20 - Racibórz (śląskie)

OPIEKUNKA - od 17,5 PLN

Pielęgnacja chorych, wykonywanie podstawowych i niezbędnych czynności domowych, pomoc lub przygotowanie posiłku, załatawianie różnych spraw np. urzędowych.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-19 - Opalenica (wielkopolskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 600 PLN

Diagnoza rodziny, plan pracy i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-17 - Lipiany (zachodniopomorskie)

MŁODSZY OPIEKUN - od 2 600 PLN

Czynności pielęgnacyjne, gospodarcze i opiekuńcze wykonywane u chorego w domupełna oferta pracy dostępna na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach www.bip.opslazy.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-02-13 - Łazy (śląskie)

NEUROLOGOPEDA - USŁUGI SPECJALISTYCZNE - od 70 PLN

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), w tym świadczenie usług m in. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu wspierania psychologicznego- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług .Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą dla 9-cio miesięcznego dziecka.Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Samborzec, miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług opiekuńczych. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-12 - Samborzec (świętokrzyskie)

FIZJOTERAPEUTA - USŁUGI SPECJALISTYCZNE - od 70 PLN

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), w tym świadczenie usług m in. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu wspierania psychologicznego- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą dla 9-cio miesięcznego dziecka.Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Samborzec, miejsce zamieszkania osoby poddawanej fizjoterapii. Praca wykonywana będzie w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach wcześniej ustalonych.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-12 - Samborzec (świętokrzyskie)

LOGOPEDA - USŁUGI SPECJALISTYCZNE - od 70 PLN

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzeń funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), w tym świadczenie usług m in. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu wspierania psychologicznego- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą dla 9-cio miesięcznego dziecka.Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Samborzec, miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług opiekuńczych. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-12 - Samborzec (świętokrzyskie)

MŁODSZY OPIEKUN - do 20 PLN

Przygotowywanie produktów lub posiłków na części dnia, w której podopieczny zostanie sam. Pilnowanie przyjmowania leków. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego. Toaleta całego ciała-kąpiel. Zmiana pieluch lub pielucho-majtek, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu. Przebieranie w czystą odzież. Pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania.Praca w godzinach 11:00 - 15:00 (4 godziny tygodniowo - sobota 2 godziny, niedziela 2 godziny)
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-12 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

KUCHARZ-CD - od 2 850 PLN

Przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla podopiecznych ODP zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi, zaleceniami dietetycznymi i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Praca od od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00-14:00. Umowa na czas określony- 6 miesięcy, docelowo na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-07 - Czechowice-Dziedzice (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

Informacja o wolnym stanowisku pracy:1. Wymiar etatu: 2 etaty2. Planowany zakres powierzonych zadań dotyczy w szczególności:1) diagnozowania środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin;2) przyjmowania w wyznaczonych godzinach wniosków i podań od osób i rodzin zgłaszających się o pomoc i udzielanie im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy;3) przeprowadzania wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych;4) współpracy m.in. z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;5) świadczenia pracy socjalnej krótkoterminowej;6) zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.7) podejmowania czynności w zakresie prowadzonych postępowań, jak i po ich zakończeniu, związanych z przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, zarówno w odniesieniu do świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, a w szczególności dot. prowadzonych postepowań w sprawach:a) schronienia i interwencji kryzysowej,b) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,c) specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,d) mieszkań chronionych,e) pobytu i usług w dziennym domu pomocy społecznej,f) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.8) prowadzenia postępowań weryfikujących prawo do korzystania ze świadczeń, w szczególności:- na potrzeby kontroli uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego 500+;9) przeprowadzania postępowań administracyjnych w oparciu o realizację wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;10) podejmowania czynności służbowych w zakresie podań dotyczących sprawienia pogrzebu;11) przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz występowanie z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;12) prowadzenia postępowań, w tym postępowań wyjaśniających na potrzeby innych instytucji;13) prowadzenia dokumentacji i korespondencji dot. rozpoznawanych środowisk i udzielanych świadczeń,14) sporządzania zestawień zbiorczych i informacji sprawozdawczych dot. realizowanych działań,15) umiejętności konstruowania, przygotowania i sporządzania postanowień oraz decyzji administracyjnych w sprawach udzielania świadczeń z pomocy społecznej,16) przeciwdziałania dyskryminacji osób, rodzi i grup oraz kierowanie się zasadą równości i bezstronności w zakresie prowadzonych spraw,17) doskonalenia własnych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,18) pełnienia zastępstw za innych pracowników Działu,19) udzielania pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,20) współpracy z innymi Działami Ośrodka,21) wykonywania innych zadań wskazanych przez Dyrektora lub/i Kierownika Działu.3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:1) miejsce pracy: praca na terenie Gminy Racibórz, w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1, (budynek posiada windę zewnętrzną prowadzącą na parter).2) pierwsza umowa o pracę jest zawarta na czas określony.4. Stanowisko pracy: - 1 etat pracownika socjalnego bezpośrednio podlega Kierownikowi Działu Usług i Pomocy Instytucjonalnej, - drugi etat - podlega Kierownikowi Działu Świadczeń Pomocy Społecznej.5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.6. Planowane zatrudnienie: marzec/kwiecień 2020r.7. Wymagania niezbędne:1) wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019.1507 ze zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007.48.320);2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;4) nieposzlakowana opinia;5) znajomość: Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów prawnych w zakresie pomocy społecznej;6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;7) obsługa komputera w zakresie: Office, Exel oraz innych programów z zakresu pomocy społecznej.6. Wymagania dodatkowe:1) doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku pracownika socjalnego lub w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.2) odporność na sytuacje stresowe, dyspozycyjność, asertywność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych;3) zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji.4) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-02-03 - Racibórz (śląskie)

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ - od 2 600 PLN

1. Liczba etatów: 12.Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu należeć będzie:1) Merytoryczne prowadzenie spraw Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym Dziale jak również kierowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań polegających w szczególności na:a) dokonywaniu analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, w tym analiza i monitorowanie planu finansowego Ośrodka w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej w ramach Działu,b) rozeznawaniu potrzeb i organizowania pomocy dla osób, rodzin potrzebujących.c) przyjmowaniu wniosków i podań od osób i rodzin zgłaszających się o pomoc i udzielanie im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,d) prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w formie posiłku, w tym: zebranie materiału dowodowego, a w szczególności ocena czy osoba lub rodzina współpracuje w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, opracowywanie planu pomocy przy współudziale osób i rodzin zgłaszających się o pomoc, podjęcie decyzji w sprawie,e) sprawdzaniu wywiadów środowiskowych pod względem formalnym i merytorycznym,f) prowadzeniu postępowań wyjaśniających, w szczególności:- na potrzeby innych instytucji,- w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,- w sprawach dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych,- na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.g) przygotowaniu postanowień, decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej na podstawie akceptowanych przez Dyrektora Ośrodka planów pomocy społecznej,h) podejmowaniu czynności w zakresie prowadzonych postępowań jak i po ich zakończeniu, które są związane z przyznaniem świadczeń,i) świadczeniu pracy socjalnej krótkoterminowej,j) prowadzeniu postępowań w sprawie sprawienia pogrzebu,k) prowadzeniu akt osób objętych pomocą, w szczególności: ewidencja (forma elektroniczna i tradycyjna), archiwizacja,l) udzielaniu pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,m) koordynowaniu i nadzorze nad pracą pracownika socjalnego zatrudnionego na stanowisku ds. pierwszego kontaktu;2. Merytoryczne prowadzenie spraw Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym Dziale w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, bhp i ppoż oraz innych uregulowań wynikających z wewnętrznych regulacji Ośrodka oraz zatrudnienia w jednostce samorządu terytorialnego, a w szczególności:a) zapewnienie zgodności ze stanem faktycznym legalności i celowości podejmowanych działań w szczególności w zakresie sporządzanych dokumentów przez siebie i podległych pracowników,b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w kierowanym Dziale, w szczególności w zakresie:- dyscypliny pracy,- regulaminów,- bezpieczeństwa i higieny pracy,- tajemnicy służbowej,- ochrony danych osobowych.c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez podległych pracowników czynności kancelaryjno biurowych zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt;d) nadzór na terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw objętych zakresem działania działu,e) opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentów, w szczególności:- regulaminu organizacyjnego Działu,- opisów stanowisk, zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.f) organizowanie okresowych narad pracowników Działu na tematy związane z realizacją zadań Ośrodka,g) przedkładanie Dyrektorowi tygodniowych raportów z działalności prowadzonego Działu,h) proponowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników,i) dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników oraz występowanie z wnioskami wynikłymi z tych ocen,j) nadzór nad eksploatacją sprzętu i funkcjonujących systemów informatycznych w zakresie Działu,k) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obejmujących zakres zadań i obowiązków podległych pracowników,l) składanie rocznych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą prawo zamówień publicznych,m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:1) miejsce pracy: Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1;2) stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku (winda zewnętrzna dociera wyłącznie na parter budynku) uczestnictwem w spotkaniach, naradach oraz bezpośrednim kontaktem z klientem;3) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony - pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym kierowany jest do odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem.4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.5. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie;2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;4) nieposzlakowana opinia;5) wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska;6) zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych art.6 ust. 4 pkt. 1, ustawą o pomocy społecznej art. 122 tj. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz zgodnie z tabelą F.I. wiersz 8., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. wykształcenie wyższe, staż pracy w latach 5;g) przygotowanie i przedstawienie koncepcji pracy Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych z wyszczególnieniem źródeł finansowych zabezpieczających realizację zadań o których mowa w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty przydatne do sporządzenia koncepcji dostępne są na bip Ośrodka (regulamin organizacyjny Ośrodka. statut, wykonanie z planu finansowego - http://www.ops.bipraciborz.pl).6. Wymagania dodatkowe:1) znajomość regulacji prawnych inne niż wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej;2) wykształcenie humanistyczne;3) znajomość obsługi komputera i programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej;4) doświadczenie w kierowaniu zespołem.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-01-17 - Racibórz (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY (MAŁOMICE) - od 4 000 PLN

Wg załącznika, min. analiza i ocena potrzeb oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, udzielanie informacji, pomoc osobom w trudnej sytuacji.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-01-13 - Małomice (lubuskie)

ASYSTENT RODZINY - 2 600 - 3 200 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-01-10 - Osieczna (pomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ - 3 000 - 4 000 PLN

- prowadzenie rachunkowości Ośrodka- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej- rozliczanie ZUS i US- ewidencja środków trwałych
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2020-01-10 - Osieczna (pomorskie)

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ - od 2 600 PLN

1. Liczba etatów: 1Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu należeć będzie:2. Merytoryczne prowadzenie spraw Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym Dziale jak również kierowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań polegających w szczególności na:a) dokonywaniu analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, w tym analiza i monitorowanie planu finansowego Ośrodka w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej w ramach Działu,b) rozeznawaniu potrzeb i organizowania pomocy dla osób, rodzin potrzebujących.c) przyjmowaniu wniosków i podań od osób i rodzin zgłaszających się o pomoc i udzielanie im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,d) prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz w formie posiłku, w tym: zebranie materiału dowodowego, a w szczególności ocena czy osoba lub rodzina współpracuje w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, opracowywanie planu pomocy przy współudziale osób i rodzin zgłaszających się o pomoc, podjęcie decyzji w sprawie,e) sprawdzaniu wywiadów środowiskowych pod względem formalnym i merytorycznym,f) prowadzeniu postępowań wyjaśniających, w szczególności:- na potrzeby innych instytucji,- w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,- w sprawach dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych,- na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.g) przygotowaniu postanowień, decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej na podstawie akceptowanych przez Dyrektora Ośrodka planów pomocy społecznej,h) podejmowaniu czynności w zakresie prowadzonych postępowań jak i po ich zakończeniu, które są związane z przyznaniem świadczeń,i) świadczeniu pracy socjalnej krótkoterminowej,j) prowadzeniu postępowań w sprawie sprawienia pogrzebu,k) prowadzeniu akt osób objętych pomocą, w szczególności: ewidencja (forma elektroniczna i tradycyjna), archiwizacja,l) udzielaniu pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,m) koordynowaniu i nadzorze nad pracą pracownika socjalnego zatrudnionego na stanowisku ds. pierwszego kontaktu;2. Merytoryczne prowadzenie spraw Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym Dziale w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, bhp i ppoż oraz innych uregulowań wynikających z wewnętrznych regulacji Ośrodka oraz zatrudnienia w jednostce samorządu terytorialnego, a w szczególności:a) zapewnienie zgodności ze stanem faktycznym legalności i celowości podejmowanych działań w szczególności w zakresie sporządzanych dokumentów przez siebie i podległych pracowników,b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w kierowanym Dziale, w szczególności w zakresie:- dyscypliny pracy,- regulaminów,- bezpieczeństwa i higieny pracy,- tajemnicy służbowej,- ochrony danych osobowych.c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez podległych pracowników czynności kancelaryjno biurowych zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt;d) nadzór na terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw objętych zakresem działania działu,e) opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentów, w szczególności:- regulaminu organizacyjnego Działu,- opisów stanowisk, zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.f) organizowanie okresowych narad pracowników Działu na tematy związane z realizacją zadań Ośrodka,g) przedkładanie Dyrektorowi tygodniowych raportów z działalności prowadzonego Działu,h) proponowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników,i) dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników oraz występowanie z wnioskami wynikłymi z tych ocen,j) nadzór nad eksploatacją sprzętu i funkcjonujących systemów informatycznych w zakresie Działu,k) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obejmujących zakres zadań i obowiązków podległych pracowników,l) składanie rocznych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą prawo zamówień publicznych,m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:1) miejsce pracy: Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1;2) stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku (winda zewnętrzna dociera wyłącznie na parter budynku) uczestnictwem w spotkaniach, naradach oraz bezpośrednim kontaktem z klientem;3) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym kierowany jest do odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem.4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.5. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo polskie;b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;d) nieposzlakowana opinia;e) wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska;f) zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych art. 6 ust. 4 pkt. 1, ustawą o pomocy społecznej art. 122 tj. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz zgodnie z tabelą F.I. wiersz 8., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. wykształcenie wyższe, staż pracy w latach 5;g) przygotowanie i przedstawienie koncepcji pracy Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych z wyszczególnieniem źródeł finansowych zabezpieczających realizację zadań o których mowa w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty przydatne do sporządzenia koncepcji dostępne są na bip Ośrodka (regulamin organizacyjny Ośrodka. statut, wykonanie z planu finansowego - http://www.ops.bipraciborz.pl).6. Wymagania dodatkowe:1) znajomość regulacji prawnych inne niż wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej;2) wykształcenie humanistyczne;3) znajomość obsługi komputera i programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej;4) doświadczenie w kierowaniu zespołem.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-12-13 - Racibórz (śląskie)

STARSZY INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OBRONY CYWILNEJ - od 325,08 PLN

Wymiar etatu: 1/8Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należeć będzie:1) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.: a) analiza i kontrola stanu BHP w miejscu pracy; b) doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; c) opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym aktualizacja; d) rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; e) planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń bhp dla pracowników, stażystów i praktykantów; f) opracowywanie i aktualizacja regulaminów dotyczących bhp; g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w pracy, w drodze do/z pracy, chorobami zawodowymi; h) przydział odzieży roboczej i ochronnej. 2) Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.: a) opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; b) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ppoż; c) koordynowanie i organizowanie praktycznych sprawdzeń organizacji oraz warunków ewakuacji. 3) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w Ośrodku. 4) Bieżące śledzenie przepisów prawa, raportowanie zmian, dokonywanie stosownych aktualizacji dokumentów i podejmowanych działań. 5) Bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. 6) Współpraca ze wszystkimi Działami Ośrodka w zakresie powierzonych obowiązków. 7) Współpraca z Urzędem Miasta, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie powierzonych obowiązków. 8) Współdziałanie z Działem Kadr w zakresie współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników. 9) Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzonych obowiązków. 10) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora i przełożonych dotyczących pracy zgodnie z przepisami prawa i ustalonym rodzajem pracy. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:1) Miejsce pracy: praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1, I piętro. (budynek posiada windę zewnętrzną prowadzącą na parter). 2) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony. 3) Stanowisko pracy: praca na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy związana jest z pracą przy komputerze poniżej 4 h. Praca wiąże się z przemieszczaniem się po budynku Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przemieszczaniem się pomiędzy pozostałym budynkami Ośrodka zlokalizowanymi w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej, Ocickiej, Rzeźniczej, Londzina. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych; 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.W myśl rozporządzenia pracownik służby BHP może być zatrudniony na stanowisku: inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli posiada co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP lub posiada wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństw higieny pracy, lub posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;5) Nieposzlakowana opinia;6) Znajomość regulacji prawnych w szczególności: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;7) Obsługa komputera w zakresie: Office, Exel; 8) Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.9) Obecność pracownika w siedzibie Ośrodka we wskazane dni tygodnia przez Pracodawcę, minimum dwa razy w tygodniu. Wymagania dodatkowe: 1) Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych, budżetowych, w Ośrodku Pomocy Społecznej; 2) Samodzielność, umiejętność logicznego myślenia, odporność na sytuacje stresowe, dyspozycyjność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 3) Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-12-13 - Racibórz (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

Wymiar etatu: 1 etatDo głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego należeć będzie praca o której mowa w art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności:1) diagnozowanie środowisk i ustalenie potrzeb osób i rodzin;2) przyjmowanie w wyznaczonych godzinach wniosków i podań od osób i rodzin zgłaszających się o pomoc i udzielanie im pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy;3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych;4) współpraca m im. z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służba zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;5) świadczenie pracy socjalnej krótkoterminowej;6) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;7) podejmowanie czynności w zakresie prowadzonych postępowań, jak i po ich zakończeniu, związanych z przyznaniem świadczeń z pomocy społecznej, zarówno w odniesieniu do świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych;8) prowadzenie postępowań weryfikujących prawo do korzystania ze świadczeń, w szczególności:- na potrzeby kontroli uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego "500+"9) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w oparciu o realizację wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;10) podejmowanie czynności służbowych w zakresie podań dotyczacych sprawienia pogrzebu;11) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz występowanie z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;12) prowadzenie postępowań, w tym postępowań wyjaśniających na potrzeby innych instytucji;13) prowadzenie dokumentacji i korespondencji dot. rozpoznawanych środowisk i udzielanych swiadczeń;14) sporządzanie zestawień zbiorczych i informacji sprawozdawczych dot. realizowanych działań;15) przeciwdziałanie dyskryminacji osób, rodzin i grup oraz kierowanie się zasadą równości i bezstronności w zakresie prowadzonych spraw;16) doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;17) pełnienie zastępstwa za innych pracowników Działu;18) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;19) współpraca z innymi Działami Osrodka;20) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Dyrektora lub/ i Kierownika Działu;Informacja o warunkach pracy na stanowisko: 1) Miejsce pracy: praca na terenie Gminy Racibórz, w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1, ( budynek posiada windę zewnętrzną prowadzącą na parter).2. Umowa o pracę zawarta na czas określony, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn usprawiedliwionych.3. Planowane zatrudnienie: styczeń 2020 r.4. Stanowisko pracy: praca na stanowisku pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego bezpośrednio podlega Kierownikowi Działu Świadczeń Pomocy Społecznej.5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019r. 1507 ze zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z ponizszych warunków:a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,pedagogika specjalna,politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.2) 2 lata stażu pracy w przypadku ubiegania się na stanowisko Starszego pracownika socjalnego;3) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;5) Nieposzlakowana opinia;6) Znajomość: ustawy o pomocy społecznej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy społecznej;7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego; 8) Obsługa komputera w zakresie: Office, Exel oraz innych programów z zakresu pomocy społecznej.Wymagania dodatkowe: 1) Doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na wymaganym stanowisku lub w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.2) Odporność na sytuacje stresowe, dyspozycyjność, asertywność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych;3) Zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;4) Umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-12-10 - Racibórz (śląskie)

OPIEKUN W SCHRONISKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH - od 2 600 PLN

1. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska w czasie dyżuru, w tym:- przyjmowanie bezdomnych do Schroniska;- pilnowanie porządku na terenie Schroniska i w jego otoczeniu;- nadzór nad utrzymaniem higieny, trzeźwości mieszkańców w Schronisku, niedopuszczenie do wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych;- wydawanie pościeli i środków czystości;- codzienne odnotowywanie w rejestrze-ewidencji Schroniska osób przebywających w Schronisku;- wdrażanie w życie i ścisłe egzekowowanie postanowień Regulaminu Schroniska;- otaczanie opieką mieszkańców schroniska, służenie pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery w Schronisku;- dbanie o stan techniczny Schroniska;- wykonywanie innych obowiązków wynikających z regulaminu Schroniska.2. Ścisła współpraca z koordynatorem ds. Schroniska i pracownikami socjalnymi Ośrodka:- udzielanie informacji o przebiegu dyżuru;- codzienne raprtowanie o sytuacjach i zdarzeniach mających miejsce w Schronisku.3. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Schroniska.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2019-12-04 - Brzeszcze (małopolskie)

STARSZY INSPEKTOR DS.BHP - O,2 ETATU - od 1 000 PLN

-realizacja zadań wynikających z Rozporządz.Rady Ministrów z dn.02.09.1997.r w sprawie służby bhp, przeprowadzanie instruktażu ogólnego. prowadzenie szkoleń okresowych, kontrolowanie aktualności szkoleń, prowadzenie spraw związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych, ochrona przeciwpożarowaPełna treść ogłoszenia dostępna na BIP LINK:https://bip.wrzesnia.pl/strona-23560-title2_Osrodek_Pomocy_Spolecznej_DYREKTOR_OSRODKA_POMOCY_SPOLECZNEJ_WE_WRZESNI_OGLASZA_NABOR_NA_WOLNE_STANOWISKO_URZEDNICZE.html
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-11-18 - Września (wielkopolskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 600 PLN

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi ;e) wspieranie aktywności społecznej rodzin; f) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; h) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; i) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;l) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;ł) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;m) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-31 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ - 3 000 - 4 000 PLN

- prowadzenie rachunkowości Ośrodka- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej- rozliczanie ZUS i US- ewidencja środków trwałych
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-29 - Osieczna (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 3 000 PLN

Praca socjalna- praca w terenie.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-16 - Lipiany (zachodniopomorskie)

MŁODSZY OPIEKUN - od 2 300 PLN

Czynności pielęgnacyjne, gospodarcze i opiekuńcze wykonywane u chorego w domupełna oferta pracy dostępna na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach www.bip.opslazy.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-10 - Łazy (śląskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 80 PLN

Przeszkolenie z zakresu BHP i PPOŻ. Dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym. Rehabilitacja, usprawnianie fizyczne podopiecznych w celu podtrzymania kondycji psychofizycznej. Zajęcia fizjoterapeutyczne. Kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii. Zlecenie wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznego.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-10 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

LOGOPEDA - od 40 PLN

Przeszkolenie z zakresu BHP i PPOŻ. Rehabilitacja logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka. Zlecenie wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznego.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2019-10-10 - Pyrzyce (zachodniopomorskie)

następna strona