Praca Wodzisław Śląski - oferty pracy


Największy wybór odzieży

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wodzisław Śląski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 3390 ofert pracy Wodzisław Śląski.

następna strona
MŁODSZY REFERENT W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA - od 2 800 do 3 000 PLN

- monitoring stanu środowiska, w szczególności jakości powietrza atmosferycznego,- przygotowywanie, kwalifikacja i realizacja wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji i wykorzystania energii odnawialnej, zgodnie z obowiązującymi regulaminami,- bieżące dostosowywanie zasad finansowania projektów ekologicznych do potrzeb mieszkańców i możliwości budżetu,- opracowanie umów dotacji, weryfikacja rozliczeń i sporządzanie dyspozycji płatniczych,- koordynowanie współpracy pomiędzy wnioskodawcami, operatorem, wykonawcami a jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i zapewnienie prawidłowego przepływu środków finansowych,- kontrola utrzymania trwałości zadań dofinansowanych ze środków gminy,- obsługa mieszkańców,- promowanie programów ograniczenia emisji oraz pozyskiwanie wnioskodawców chętnych do skorzystania z dostępnych w ich ramach środków,- udzielanie informacji w zakresie modernizacji źródeł ciepła, wykorzystania energii odnawialnej, programu ograniczenia niskiej emisji oraz uchwały antysmogowej.! Oferta konkursowa !Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim - 2021-04-01 - Wodzisław Śląski (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA - od 3 000 do 3 700 PLN

- prowadzenie spraw związanych z budżetem Wydziału Ochrony Środowiska, - opracowanie, aktualizacja i raportowanie programu ochrony środowiska, zbieranie informacji o jego wdrażaniu, ocena realizacji działań nim objętych, opracowywanie raportów, analizowanie i aktualizacja listy przedsięwzięć oraz polityki ochrony środowiska,- prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,- analiza sprawozdań i bilansowanie ilości nieczystości ciekłych przewożonych przez podmioty, którym wydano zezwolenie,- przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków (decyzja sprzeciwu) oraz prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,- realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, w tym rozstrzyganie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie,- wykonywanie kontroli w ramach uprawnień własnych gminy na podstawie art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska w zakresie wód,- nadzór nad sprawnym działaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ze wskazaniem zakresu i kosztów bieżącego utrzymania/odbudowy,- opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji krajowych, wojewódzkich i powiatowych programów z zakresu ochrony środowiska (z wyłączeniem gospodarki odpadami),- kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska (w zakresie objętym udzielonymi upoważnieniami), w tym prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w stosunku do osób fizycznych eksploatujących instalacje lub urządzenia negatywnie oddziałujące na środowisko.! Oferta konkursowa !Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim - 2021-04-01 - Wodzisław Śląski (śląskie)

POMOCNIK MECHANIKA - od 2 800 PLN

Wykonywanie napraw i przeglądów samochodów ciężarowych.
kontakt przez PUP - 2021-03-30 - Wodzisław Śląski (śląskie)

INSTALATOR WOD.-KAN., C.O. I GAZ - od 3 000 PLN

Wykonywanie bieżącej konserwacji, przeglądów i serwisowania, a także usuwanie awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji sanitarnych, tj. instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej i wentylacyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel oraz Wspólnot administrowanych przez Spółdzielnię.! Ofetra konkursowa !Szczegóły na stronie internetowej SM Marcel: https://smmarcel.pl/komunikaty-i-ogloszenia/oferty-pracy/kandydat-na-stanowisko-instalator-wod-kan-c-o-i-gaz/
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marcel" - 2021-03-25 - Wodzisław Śląski (śląskie)

KIEROWCA KAT. C+E - od 4 900 PLN

- przewóz towarów na terenie kraju i za granicą, - rozładunek towaru u klienta.
KNS CARGO MĘDRALA CYRAN SPÓŁKA JAWNA - 2021-03-25 - Wodzisław Śląski (śląskie)

ELEKTRYK - od 2 800 PLN

Dokonywanie przeglądów okresowych. Naprawy i konserwacje profilaktyczne na wydziałach produkcyjnych, dbanie o właściwy poziom techniczny wykonywanych remontów, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych, nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego.
System Barosz Gwimet SP. zo.o. - 2021-03-25 - Wodzisław Śląski (śląskie)

STAŻYSTA - 1 440 PLN

Sporządzanie pism zgodnie z zarządzeniemi, rozpisywanie terminów rozpraw, posiedzeń sądowych, prace przy archiwizacji, obsługa urządzeń biurowych, umieszczanie akt w archiwum.
kontakt przez PUP - 2021-03-23 - Wodzisław Śląski (śląskie)

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY - od 3 000 PLN

- analizowanie rynku i ofert konkurencji;- realizowanie planów sprzedażowych;- sprzedawanie produktów branżowych;- obsługa klienta;- pozyskiwanie nowych klientów;- utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi partnerami handlowymi;- sporządzanie raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży;- reprezentacja firmy;- przyjmowanie reklamacji.
Bodtech Sp. Z O.O. - 2021-03-22 - Wodzisław Śląski (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE DIALOGU, PROMOCJI I KULTURY - od 3 000 do 3 800 PLN

- Promowanie miasta, Urzędu Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz ich działalności. Kreowanie i realizacja zadań promocyjnych, kreowanie eventów promocyjnych, ich organizacja i obsługa. Współudział w realizacji kampanii promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Planowanie kampanii promocyjnych, zlecanie realizacji zadań podmiotom zewnętrznym. Badanie rynku marketingu terytorialnego, tworzenie i aktualizowanie bazy dobrych praktyk z zakresu promocji. Archiwizacja doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych w trakcie realizacji projektu.- Promocja miasta oraz działań Urzędu Miasta wśród mieszkańców (promocja wewnętrzna) oraz na arenie ogólnokrajowej (promocja zewnętrzna) poprzez kreowanie, wytyczanie i realizację działań marketingowych. Nieustanna obserwacja trendów marketingu terytorialnego, stosowanie aktualnych i skutecznych technik promocyjnych, poszukiwanie inspiracji i rozwiązań. Kreowanie i realizacja wydarzeń promujących miasto oraz Urząd Miasta, w tym dbałość o przyciągającą ofertę, jakość, reklamę i bezpieczeństwo danego wydarzenia. Tworzenie odpowiednich jakościowo i zgodnych z dokumentami strategicznymi oraz założeniami promocji miejskiej materiałów graficznych oraz infograficznych mających na celu promocję miasta i działań miejskich. Odpowiedni dobór narzędzi promocyjnych, aktywne i twórcze wykorzystywanie powierzchni reklamowych w mieście, współpraca z mediami tradycyjnymi i nowoczesnymi w zakresie promocji miasta. Poszukiwanie możliwości sfinansowania działań promocyjnych w mieście. Monitorowanie skuteczności działań promocyjnych miasta w odniesieniu do poniesionych nakładów.- Organizacja i planowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w mieście. Budowanie oferty rekreacyjnorozrywkowej. Poszukiwanie nowych możliwości promocji wydarzeń organizowanych w mieście.- Przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań wydziału, sprawozdań statystycznych z życia miasta,dokumentacji wydziałowej, treści ogłoszeń. Przygotowanie treści na strony internetowe.- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej promocji miasta i organizacji wydarzeń. Analiza potrzeb z zakresu współpracy promocyjnej. Nawiązywanie i utrzymywanie odpowiednich kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk (np. koła gospodyń wiejskich, chóry, lokalne zespoły artystyczne, działacze kultury, lokalni artyści), promocja ważnych dla społeczności osób poprzez miejskie media. Budowanie tożsamości lokalnej poprzez aktywne wspieranie wyróżniających się osób, promocję ich osiągnięć. Budowanie dialogu społecznego.- Opieka graficzna nad wszelkimi przedsięwzięciami realizowanymi przez urząd. Kreowanie obowiązującej szaty graficznej miejskich druków i wydawnictw. Dbałość o jakość i estetykę wszelkich elementów wizerunkowych.- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie art. 5a uosg. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury. Kształtowanie budżetu na działania promocyjno-kulturalne, kontrola jego realizacji.! Oferta konkursowa !Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim - 2021-03-19 - Wodzisław Śląski (śląskie)

RZEMIEŚLNIK - ŚLUSARZ - od 2 800 PLN

-dowóz materiałów,-drobne prace ślusarskie,-drobne prace remontowe.Praca w systemie:Pon-śr 7-15, czw 7-17, pt 7-13.
...Domaro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2021-03-19 - Wodzisław Śląski (śląskie)

SZLIFIERZ MATERIAŁÓW DRZEWNYCH - od 2 800 PLN

Szlifowanie elementów drzewnych.Praca od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.
kontakt przez PUP - 2021-03-19 - Wodzisław Śląski (śląskie)

PRACOWNIK BIUROWY (STAŻYSTA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ) - 1 440 PLN

pomoc w przyjmowaniu, weryfikacji i obsłudze mieszkańców w zakresie zgłoszeń na pojemnik 2401 n bioodpady; w przyjmowaniu skarg, interwencji i wniosków mieszkańców w zakresie zadań komórki; w opracowaniu zapytań ofertowych do dostawców; w przyjmowaniu, weryfikacji oraz wprowadzaniu do programu informatycznego deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w prowadzeniu czynności sprawdzających w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w egzekwowaniu obowiązków wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; w prowadzeniu postępowań w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; archiwizacja dokumentów.
kontakt przez PUP - 2021-03-18 - Wodzisław Śląski (śląskie)

KIEROWNIK SKLEPU - od 3 500 PLN

- efektywna organizacja pracy sklepu, - zapewnianie profesjonalnej obsługi klienta, - odpowiedzialność za dostępność asortymentu i ekspozycję towarów, - zapewnianie prawidłowego poziomu zatowarowania sklepu, - umiejętność pracy w zespole.Praca na dwie zmiany w godz.: 8:00-22:00.
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - 2021-03-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - 1 440 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, rejestracja wizyt pacjentów, nadzór nad obsługą dokumentacji medycznej w placówce, prowadzeni dokumentacji medycznej pacjentów, kontrolowanie uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń, obsługa dokumentacji elektronicznej.
kontakt przez PUP - 2021-03-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - 1 440 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, rejestracja wizyt pacjentów, nadzór nad obsługą dokumentacji medycznej w placówce, prowadzeni dokumentacji medycznej pacjentów, kontrolowanie uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń, obsługa dokumentacji elektronicznej.
kontakt przez PUP - 2021-03-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REJESTRATORKA MEDYCZNA - 1 440 PLN

Przyjmowanie pacjentów planowych i nagłych, obsługa dokumentacji związanej z przyjęciem pacjenta, wprowadzanie pacjentów do systemu AMS, wprowadzanie pacjentów do Krajowego Rejestru Medycznego COVID-19, ewidencja łóżek COVID-19, raportownie informacji dot. stanu wolnych łóżek.
kontakt przez PUP - 2021-03-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

PRACOWNIK BIUROWY (STAŻYSTA W WYDZIALE FINANSÓW) - 1 440 PLN

-pomoc w przygotowaniu faktur oraz przelewów, opieczętowanie, dekretacja,-przygotowanie do księgowania wyciągów bankowych oraz dowodów dot. dochodów i wydatków budżetowych oraz ich dekretacja,-pomoc w archiwizacji, skanowanie, kserowanie bieżących dokumentów,-pomoc w bieżącej obsłudze programów: dysponent, portal finansowo-budżetowy, bestia.
kontakt przez PUP - 2021-03-16 - Wodzisław Śląski (śląskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY W REFERACIE EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI - 1 440 PLN

Obsługa punku informacyjnego, wtępna analiza przedkładanych dokumentów przez osoby rejestrujące się w celu ustalenia ich statusu, udzielanie informacji klientom PUP dotyczących ich sytuacji faktycznej i prawnej, obsługa komputera - praca w systemie Syriusz, kompletowanie dokumentacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dołączanie jej do akt osobowych, doręczanie korespondencji uprawnionym podmiotom na terenie miasta (np. Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Starostwo, ZUS, MOPS, komornicy), przygotowanie akt bezrobotnych i poszukujących pracy w celu przekazania do archiwum, pomoc w prowadzeniu archiwum zakładowego, przyjmowanie dokumentacji do archiwum, opisywanie oraz ułożenie na półkach archiwum zgodnie z numerami spraw, wpinanie dokumentów do teczek aktowych, udostępnianie akt osobom upoważnionym oraz wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora PUP.
kontakt przez PUP - 2021-03-15 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REFERENT DS. SPRZEDAŻY - EXPORT RYNEK FRANCUSKI - od 3 150 PLN

- przygotowywanie ofert i wycen - kontakt mailowy i telefoniczny z klientem zagranicznym,- przygotowywanie zleceń na produkcję.
kontakt przez PUP - 2021-03-12 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REFERENT DS. SPRZEDAŻY - EXPORT RYNEK FRANCUSKI - od 3 150 PLN

- przygotowywanie ofert i wycen - kontakt mailowy i telefoniczny z klientem zagranicznym,- przygotowywanie zleceń na produkcję.
kontakt przez PUP - 2021-03-12 - Wodzisław Śląski (śląskie)

SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

-przyjmowanie i dokumentowanie dostaw;-zamawianie towaru;-obsługa klienta.
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - 2021-03-12 - Wodzisław Śląski (śląskie)

SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

-przyjmowanie i dokumentowanie dostaw;-zamawianie towaru;-obsługa klienta.
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - 2021-03-12 - Wodzisław Śląski (śląskie)

AGENT UBEZPIECZENIOWY - od 2 800 PLN

Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz na życie.
BIURO UBEZPIECZEŃ Magdalena Szymańska - 2021-03-11 - Wodzisław Śląski (śląskie)

KSIĘGOWY - od 2 800 PLN

Dekretacja dokumentów, rozliczanie kont, księgowanie wyciągów bankowych, analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności, monitorowanie zobowiązań i należności, odpowiednie przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych.
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - 2021-03-09 - Wodzisław Śląski (śląskie)

REFERENT KSIĘGOWY - od 3 000 PLN

- dekretowanie, księgowanie, kompletowanie dowodów księgowych;- analizowanie kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów księgowych;- pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych.Praca od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-15:00.
"ITUM OWOCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2021-03-09 - Wodzisław Śląski (śląskie)

LAKIERNIK SAMOCHODOWY - od 3 500 PLN

Przygotowywanie do lakierowania oraz lakierowanie samochodów samochodowych.Praca od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO AUTO - HANDEL MARIAN MICHAŁEK - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

RZEŹNIK - WĘDLINIARZ - od 2 800 PLN

- rozbiór mięsa - wołowiny i wieprzowiny, - praca przy produkcji: okręcanie kiełbas.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszny s.c. - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER - od 2 900 PLN

Obsługa klienta hurtowni wielobranżowej, sprzedaż, przygotowywanie towarów do transportu, odbiór towarów.Praca od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-15:00, 8:00-16:00 lub 9:00-17:00, soboty w godz.: 8:00-13:00.
HANDEL HURTOWY i DETALICZNY S.C. MARTA WRÓBEL - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

KASJER - SPRZEDAWCA - od 2 800 PLN

- obsługa klienta,- przyjmowanie zamówień,- obsługa programu kasowego i sprzedażowego,- zamawianie towaru.Praca na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-15:00.
"DISPOHL" Beata Kocur-Machnik - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

BLACHARZ SAMOCHODOWY - od 3 500 PLN

Naprawa samochodów powypadkowych.Praca od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO AUTO - HANDEL MARIAN MICHAŁEK - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

POMOCNIK STOLARZA - od 2 800 PLN

Prace przy maszynach stolarskich.Praca na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-15:00.
"DISPOHL" Beata Kocur-Machnik - 2021-03-08 - Wodzisław Śląski (śląskie)

następna strona