Praca Świętochłowice - oferty pracy


Największy wybór odzieży

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Świętochłowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2957 ofert pracy Świętochłowice.

następna strona
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY - od 2 800 PLN

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-09 - Świętochłowice (śląskie)

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY - od 2 800 PLN

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-09 - Świętochłowice (śląskie)

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY - od 2 800 PLN

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-09 - Świętochłowice (śląskie)

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY - od 2 800 PLN

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-09 - Świętochłowice (śląskie)

REFERENT DZIAŁ OBSŁUGI I REALIZACJI ZASIŁKÓW RODZINNYCH - od 2 800 PLN

1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenia Rodzinne w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji, b) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami itp. c) Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji. d) Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz statusów decyzji i wypłat. e) Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze, a także ich przyjmowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz udzielanie niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wypełnieniem i składaniem wniosków, b) Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku, wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp., c) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenie Wychowawcze w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i wydania informacji lub decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie informacji oraz projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji i informacji, d) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp., e) Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, f) Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień oraz decyzji w prowadzonych postępowaniach dotyczących: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany decyzji przyznającej prawo do w/w świadczenia, wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia/wznowienia wypłaty świadczeń, g) Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych postępowaniach dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, decyzji oraz przekazywanie wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. h) Aktualizacja w systemie komputerowym danych osób korzystających ze świadczenia wychowawczego, statusów decyzji i wypłat, 3. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste powietrze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 4. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców. 5. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie ich w systemie komputerowym. 6. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w części dotyczącej Działu Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych. 7. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu Emp (at) tia 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej świadczenia wychowawczego. 9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 10. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację 11. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych związanych z realizacją zadań. 12. Odpowiedzialność merytoryczna za przygotowane dokumenty w ramach powierzonych i realizowanych zadań. Informacja o warunkach pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-08 - Świętochłowice (śląskie)

REFERENT DZIAŁ OBSŁUGI I REALIZACJI ZASIŁKÓW RODZINNYCH - od 2 800 PLN

1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenia Rodzinne w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji, b) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami itp. c) Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji. d) Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz statusów decyzji i wypłat. e) Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze, a także ich przyjmowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz udzielanie niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wypełnieniem i składaniem wniosków, b) Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku, wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp., c) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenie Wychowawcze w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i wydania informacji lub decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie informacji oraz projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji i informacji, d) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp., e) Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, f) Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień oraz decyzji w prowadzonych postępowaniach dotyczących: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany decyzji przyznającej prawo do w/w świadczenia, wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia/wznowienia wypłaty świadczeń, g) Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych postępowaniach dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, decyzji oraz przekazywanie wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. h) Aktualizacja w systemie komputerowym danych osób korzystających ze świadczenia wychowawczego, statusów decyzji i wypłat, 3. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste powietrze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 4. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców. 5. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie ich w systemie komputerowym. 6. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w części dotyczącej Działu Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych. 7. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu Emp (at) tia 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej świadczenia wychowawczego. 9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 10. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację 11. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych związanych z realizacją zadań. 12. Odpowiedzialność merytoryczna za przygotowane dokumenty w ramach powierzonych i realizowanych zadań. Informacja o warunkach pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-08 - Świętochłowice (śląskie)

REFERENT DZIAŁ OBSŁUGI I REALIZACJI ZASIŁKÓW RODZINNYCH - od 2 800 PLN

1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenia Rodzinne w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji, b) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami itp. c) Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji. d) Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz statusów decyzji i wypłat. e) Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze, a także ich przyjmowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz udzielanie niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wypełnieniem i składaniem wniosków, b) Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku, wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp., c) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenie Wychowawcze w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i wydania informacji lub decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie informacji oraz projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji i informacji, d) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp., e) Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, f) Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień oraz decyzji w prowadzonych postępowaniach dotyczących: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany decyzji przyznającej prawo do w/w świadczenia, wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia/wznowienia wypłaty świadczeń, g) Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych postępowaniach dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, decyzji oraz przekazywanie wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. h) Aktualizacja w systemie komputerowym danych osób korzystających ze świadczenia wychowawczego, statusów decyzji i wypłat, 3. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste powietrze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 4. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców. 5. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie ich w systemie komputerowym. 6. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w części dotyczącej Działu Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych. 7. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu Emp (at) tia 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej świadczenia wychowawczego. 9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 10. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację 11. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych związanych z realizacją zadań. 12. Odpowiedzialność merytoryczna za przygotowane dokumenty w ramach powierzonych i realizowanych zadań. Informacja o warunkach pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-08 - Świętochłowice (śląskie)

REFERENT DZIAŁ OBSŁUGI I REALIZACJI ZASIŁKÓW RODZINNYCH - od 2 800 PLN

1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenia Rodzinne w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji, b) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami itp. c) Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji. d) Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz statusów decyzji i wypłat. e) Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze, a także ich przyjmowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz udzielanie niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wypełnieniem i składaniem wniosków, b) Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku, wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp., c) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenie Wychowawcze w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i wydania informacji lub decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie informacji oraz projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji i informacji, d) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp., e) Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, f) Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień oraz decyzji w prowadzonych postępowaniach dotyczących: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany decyzji przyznającej prawo do w/w świadczenia, wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia/wznowienia wypłaty świadczeń, g) Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych postępowaniach dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, decyzji oraz przekazywanie wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. h) Aktualizacja w systemie komputerowym danych osób korzystających ze świadczenia wychowawczego, statusów decyzji i wypłat, 3. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste powietrze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 4. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców. 5. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie ich w systemie komputerowym. 6. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w części dotyczącej Działu Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych. 7. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu Emp (at) tia 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej świadczenia wychowawczego. 9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 10. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację 11. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych związanych z realizacją zadań. 12. Odpowiedzialność merytoryczna za przygotowane dokumenty w ramach powierzonych i realizowanych zadań. Informacja o warunkach pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-04-08 - Świętochłowice (śląskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 1 440 PLN

naprawa samochodów
kontakt przez PUP - 2021-04-02 - Świętochłowice (śląskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY - 1 440 PLN

PRACE ADMMINISTRACYJNO - BIUROWE
kontakt przez PUP - 2021-03-31 - Świętochłowice (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 800 PLN

-
kontakt przez PUP - 2021-03-31 - Świętochłowice (śląskie)

SPAWACZ GAZOWY - od 18,3 PLN

realizacja sieci i przyłączy gazowych
PRO-INSTAL Monika Król - 2021-03-30 - Świętochłowice (śląskie)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 800 PLN

prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki, rozliczanie dochodów budżetowych, przekazywanie dochodów budżetowych, rozliczanie projektów unijnych, pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, praca wymagająca kontaktów z innymi działami Ośrodka oraz z klientami Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice - 2021-03-26 - Świętochłowice (śląskie)

KSIĘGOWY - od 2 800 PLN

praca w biurze rachunkowym
F3 GROUP S.C. - 2021-03-26 - Świętochłowice (śląskie)

DEKARZ - od 2 800 PLN

pokrywanie dachów, konserwacja
Zakład Dekarsko-Blacharski Tomasz Szwajcok - 2021-03-25 - Świętochłowice (śląskie)

POMOCNIK DEKARZA - od 2 800 PLN

prace pomocnicze przy pracach dekarskich
Zakład Dekarsko-Blacharski Tomasz Szwajcok - 2021-03-25 - Świętochłowice (śląskie)

MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW - od 18,3 do 25 PLN

docieplenia budynków
MARMATOR BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - 2021-03-25 - Świętochłowice (śląskie)

SEKRETARKA - od 2 800 PLN

przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji oraz przygotowywanie korespondencji do wysyłki, przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa, obsługa telefonu, faxu i firmowej skrzynki mailowej, obsługa kserokopiarki, przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji, kontakt telefoniczny z klientami firmy w zakresie bieżącej oferty, wprowadzanie informacji związanych z prowadzoną akwizycją do systemu CRM, bieżące wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych
kontakt przez PUP - 2021-03-24 - Świętochłowice (śląskie)

HARTOWNIK - od 2 800 PLN

obsługa urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej metali, poprawiającej fizyczne i chemiczne właściwości przedmiotów metalowych przez ich hartowanie, utwardzanie, wyżarzanie i inne procesy
"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2021-03-23 - Świętochłowice (śląskie)

HARTOWNIK - od 2 800 PLN

obsługa urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej metali, poprawiającej fizyczne i chemiczne właściwości przedmiotów metalowych przez ich hartowanie, utwardzanie, wyżarzanie i inne procesy
"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2021-03-23 - Świętochłowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA - od 18,3 PLN

sprzątanie biur, sanitariatów, łaźni, obsługa pralni
"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2021-03-22 - Świętochłowice (śląskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ - od 18,3 PLN

prace ślusarskie, prace remontowe
"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2021-03-22 - Świętochłowice (śląskie)

OBSŁUGA MASZYN CNC - od 19,23 PLN

obsługa maszyn sterowanych numerycznie (prasy krawędziowe, lasery, frezarki, tokarki - DURMA TRUBEND7036, 5320, VARIOPRESS), przygotowanie maszyn, przezbrajanie i ustawianie parametrów konfiguracyjnych, wprowadzanie korekt parametrów gięcia, ciągła kontrola parametrów procesu, realizacja zleceń w zgodności z dotyczącą dokumentacją techniczną, autokontrola wykonywanych części za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych, nadzór nad poprawnym przebiegiem produkcji
kontakt przez PUP - 2021-03-19 - Świętochłowice (śląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5T W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM PO EU - od 2 800 PLN

przewóz ładunków w transporcie międzynarodowym po EU
kontakt przez PUP - 2021-03-19 - Świętochłowice (śląskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 2 800 PLN

PRACE MAGAZYNOWE
kontakt przez PUP - 2021-03-17 - Świętochłowice (śląskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 2 800 PLN

PRACE MAGAZYNOWE
kontakt przez PUP - 2021-03-17 - Świętochłowice (śląskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 2 800 PLN

PRACE MAGAZYNOWE
kontakt przez PUP - 2021-03-17 - Świętochłowice (śląskie)

POMOC BIUROWA - 1 440 PLN

prace administracyjno - biurowe
kontakt przez PUP - 2021-03-17 - Świętochłowice (śląskie)

POMOC BIUROWA - 1 440 PLN

prace administracyjno - biurowe
kontakt przez PUP - 2021-03-17 - Świętochłowice (śląskie)

następna strona