Praca m.st. Warszawa - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy m.st. Warszawa, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 64804 ofert pracy m.st. Warszawa.

następna strona
RZEMIEŚLNIK - od 2 700 PLN

- utrzymanie pełnej sprawności urządzeń, sprzętu i materiałów znajdujących się na terenie DPS- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu stanowiącego własność DPS-u- naprawy i konserwacje przedmiotów i urządzeń należących do terenu przyległego do budynku- dokonywanie napraw zgłoszonych przez Mieszkańców DPS- zgłaszanie zagrożeń bezpiecznego użytkowania urządzeń, sprzętu, elementów budynku- wykonywanie drobnych prac remontowych w budynku DPS- wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych w budynku i na terenie DPS, w tym prace ogrodowe
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - 2020-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

PIELĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA - od 3 100 PLN

- obsługa gabinetu doraźnej pomocy medycznej- wykonywanie czynności diagnostycznych: ważenie, mierzenie wzrostu, obwodów, mierzenie ciepłoty ciała, liczenie oddechów, mierzenie ciśnienia tętniczego i tętna- wykonywanie zabiegów leczniczych takich jak: kompres, okład, opatrunek, inhalacja, podawanie leków zleconych przez lekarza- udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu Mieszkańca- podawanie leków Mieszkańcom zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą- przygotowanie Mieszkańców do zabiegów diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w DPS- czuwanie nad bezpieczeństwem Mieszkańców oraz życzliwy, taktowny i pełen szacunku stosunek do podopiecznych
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - 2020-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

ASYSTENT/KA DZIAŁU SPRZEDAŻY MASZYN BUDOWLANYCH I CZĘŚCI ZAMIENNYCH (JĘZ. ANGIELSKI) - od 3 000 PLN

Praca biurowa — obowiązki (przykłady): organizacja spotkań, prowadzenie kalendarzaprzygotowywanie sprawozdań, raportów i prezentacjikatalogowanie i archiwizacja fakturbezpośrednia i telefoniczna obsługa klientaobsługa sprzętów biurowychprzyjmowanie zamówień klientówprzygotowywanie dokumentów firmowych
BROKER MASZYNY Sp. z o. o. - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 600 PLN

Pomoc przy pracy innym pracownikom
kontakt przez PUP - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

STARSZY TECHNIK - od 3 436,26 PLN

1) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 2) Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty umundurowania służbowego; 3) Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych, w tym oszacowanie wartości zamówienia;4) Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 5) Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 6) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie działalności sekcji. 7) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8) Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9) Kompletowanie rachunków i faktur, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12) Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji.14) Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji, wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15) Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16) Prowadzenie (w formie manualnej i elektronicznej w tym w SWOP) ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 17) Udział w komisjach inwentaryzacyjnych, likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 18) Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 19) Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 20) Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 21) Wykonywanie zadań administratora merytorycznego oraz administratora użytkowników aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa (EKM); 22) Wykonywanie czynności związanych zprowadzeniem aplikacji Elektroniczna Karta Mundurowa; 23) Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 24) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 25) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 24) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji, zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 25) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 26) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 27) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 28) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 29) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 30) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 31) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganychszkoleniach z tego zakresu; 32) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 33) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 34) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 35) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 36) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innychzmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 37) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 38) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 39) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 40) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom;41) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.
Komenda Stołeczna Policji - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

TECHNIK PRODUKCJI - 4 000 - 5 000 PLN

Składanie urządzeń oferowanych przez firmę, o Programowanie urządzeń oferowanych przez firmę, wstępna konfiguracja o Drobne prace mechaniczne, związane z przygotowaniem elementów potrzebnych do produkcji.Naprawa urządzeń oferowanych przez firmę o Przygotowanie i kompletacja wysyłek gotowych produktów do klienta.Przygotowanie i kompletacja wysyłek do podwykonawców o Tworzenie i aktualizacja dokumentacji produkcyjnej.Prace związane z przygotowaniem wiązek instalacyjnych o Inne prace związane z procesem produkcji. Bieżąca współpraca z działem sprzedaży i serwisu.
LINCOLN ARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

SPECJALISTA DS. EWIDENCJI I ROZLICZEŃ - od 1 500 PLN

1)Pomoc w nadzorze nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.2)Wsparcie w rozliczaniu realizacji przedmiotu umowy.3)Składowanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.4)Edycja dokumentacji (w szczególności: scalenie, formatowanie i redakcja dokumentów wymagających opracowania w ramach umowy) przygotowanie finalnych wersji dokumentów opracowywanych przez wiele osób.5)Obsługa Elektronicznego repozytorium dokumentów projektowych (ustanowienie i utrzymywanie zasad składowania, nazewnictwa, wprowadzanie, aktualizacje, wersjonowanie, kasowanie, archiwizowanie, etc.).6)Utrzymywanie i rozpowszechnianie szablonów / wzorców dokumentów projektowych.7)Wsparcie w zakresie integracji / scalania dokumentów opracowywanych przez wiele zespołów zadaniowych.8)Wsparcie w zakresie uzyskania podpisów w przypadku dokumentów wymagających podpisania przez kilka osób.9)Pomoc dla zespołów zadaniowych w przygotowaniu finalnych wersji dokumentów.10)Wsparcie w zakresie bieżącego prowadzenia / obsługi rejestru spraw (w tym problemów) projektowych.11)Rejestracja, składowanie i dystrybucja korespondencji/ informacji.12)Zapewnienie właściwej wymiany informacji / obiegu dokumentów projektowych.13)Wsparcie logistyczne, w zakresie organizacji spotkań, spraw bieżących.
INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

INSTALATOR PV - od 4 500 PLN

Montaż urządzeń i wykonywanie instalacji wg projektu oraz uruchomianie urządzeń. Diagnozowanie usterek oraz konserwacja systemów PV. Szkolenie klientów z obsługi urządzeń systemów PV. Współpraca ze wszystkimi współpracownikami firmy oraz naszymi klientami.
FOTON TECHNIK Sp. z o.o. - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

ARCHIWISTA K/M - od 2 800 PLN

.
kontakt przez PUP - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENEGO (UMOWA ZASTĘPSTWO) K/M - od 3 299 PLN

- prowadzenie zajęć edukacyjnych - opieka nad dziećmi - organizacja zabawy, czasu wolnego, posiłków, czynności opiekuńczych - prowadzenie dziennika - współpraca z rodzicami, specjalistami (logopeda, psycholog), dyrektorem i innymi nauczycielami
Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek" - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

TECHNIK SERWISU - 6 000 - 7 000 PLN

Prace montażowe i serwisowe u klientów na terenie całej Polski oraz na terenie wybranych krajów Europy (stanowisko mobilne, wymaga wyjazdów służbowych).Samodzielny montaż urządzeń z oferty firmy w pojazdach klienta wraz z podłączeniem elektrycznym.Komputerowa konfiguracja urządzeń i systemów oraz baz danych klienta.Sporządzanie dokumentacji pomontażowej oraz przekazywanie jej do akceptacji klienta, archiwizacja dokumentów w firmi.Naprawy i przeglądy konserwacyjne u klientów sprzętu sprzedanego lub serwisowanego przez firmę.Kompletacja wszystkich urządzeń niezbędnych do montażu u klienta.Naprawa urządzeń serwisowanych w firmie.Bieżąca współpraca z działem sprzedaży i produkcji.
LINCOLN ARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ - od 2 772,75 PLN

1)Wykonywanie prac ślusarskich i spawalniczych, z wykorzystaniem piłki metalowej, wierteł, pilników, elektronarzędzi i maszyn, w tym montaż: - krat, balustrad, - konstrukcji prycz; 2)Wykonywanie czynności spawania elektrycznego; 3)Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy. 4)Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 5)Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 6)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem. 7)Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).8)Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 9)Dbałość o stan techniczny narzędzi; 10)Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników.
Komenda Stołeczna Policji - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

PODINSPEKTOR DS. KADR I PŁAC K/M - od 3 800 PLN

naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, sporządzanie list płac, naliczanie potraceń,sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i US.
ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 - 2020-11-20 - Warszawa (mazowieckie)

ASYSTENTKA ARCHITEKTA K/M - od 2 600 PLN

- wykonywanie inwentaryzacji stanu istniejącego przez przystąpieniem do prac projektowych nad koncepcją- wykonywanie dokumentacji fotograficznej postepu prac- pomoc w koordynowaniu procesu projektowania inwestycji z ramienia inwestora- współtworzenie projektów koncepcyjnych, budolanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych- nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniami i przepisami- wykonywanie projektów wykończenia wnętrz- kontrola i weryfikacja sporządzonej dokumentacji powykonawczej
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZEDAWCA K/M - od 2 600 PLN

Sprzedaż towarów dla klienta detalicznego; sprawna obsługa kasy fiskalnej; wystawianie towaru; dbanie o ekspozycję towaru w sklepie.
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

PIELĘGNIARKA K/M - od 3 400 PLN

- obsługa pielęgniarska mieszkańca- wydawanie leków- pomiar ciśnienia- pomiar cukru
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SYRENA" - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

MANAGER PRODUKTU K/M - 2 600 - 4 600 PLN

- opracowywanie dokumentacji produktowej- współpraca z wzorcownią- wyszukiwanie odpowiednich tkanin- współpraca z dostawcami tkanin- kosztorysowanie wzorców produktów- znajomość zasad opracowywania form do szycia w postaci elektronicznej- współpraca z produkcja- optymalizacja
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

PROGRAMISTA.NET K/M - 3 500 - 8 000 PLN

- projektowanie i implementacja modułów aplikacji webowych w technologii .NET Core, ASP.NET MVC, T-SQL, Entity Framework, React.JS, TypeScript (Full stack), mile widziana znajomośc CQRS- weryfikacja i kontrola kodu, odbiór zrealizowanych zadań przez innych programistów- przygotowanie i nadzór nad tworzeniem dokumentacji technicznej, wdrożeniowej i powdrożeniowej
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

PR MANAGER - od 2 600 PLN

- dbanie o wizerunek firmy poprzez promowanie i pisanie tekstów, blogów- wykonywanie innej aktywności w Social Mediach
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

DOZORCA/KONSERWATOR - od 2 700 PLN

-utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,-codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,-wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,-dokonywanie zakupów,-przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,-wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy.
Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek" - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

RECEPCJONISTKA MEDYCZNA/REJESTRATORKA K/M - od 2 600 PLN

- obsługa recepcji- odbieranie e-maili oraz telefonów- umawianie pacjentów
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

DEKARZ (FRANCJA) - od 8 000 PLN

PRACA WE FRANCJI, WG STAWEK PRZEWIDZIANYCH UMOWĄ O PRACĘ I PRAWEM FRANCUSKIM,
"RP DACHY I FASADY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI K/M - 2 600 - 3 000 PLN

- wprowadzanie faktur- wystawianie faktur- prowadzenie korespondencji z kontrahentami- rozliczanie kontrahentów- rozliczanie kontraktów- przygotowywanie pism- porządkowanie dokumentacji księgowej- wykonywanie innych poleceń przełożonej
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

SPECJALISTA DS. PRZETARGÓW K/M - od 2 600 PLN

- przygotowywanie ofert w przetargach elektronicznych- ofertowanie na rynku medycznym- sprzedaż do kluczowych klientów (szpitale, sprzedaż internetowa)
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Warszawa (mazowieckie)

WOŹNA (0,5 ETATU) K/M - od 1 400 PLN

- codzienne utrzymanie czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania - przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci - wspieranie nauczycieli w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci - dbałość o powierzony sprzęt, przestrzeganie zasad współżycia społecznego - przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego - wykonywanie poleconych przez dyrektora czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola
PRZEDSZKOLE NR 260 - 2020-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY K/M - od 20 PLN

- prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej na specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych finansowanych przez MZ- obsługa dokumentacji w systemie SMK- koordynowanie kontaktów pomiędzy kierownikiem specjalizacji, a uczestnikami- nadzór nad poprawnością dokumentacji- koordynowanie kontaktów pomiędzy Akademią Zdrowia, a CKPPiP- koordynowanie kontaktów pomiędzy Akademią Zdrowia, a wykładowcami oraz opiekunami zajęć stażowych- koordynowanie kontaktów pomiędzy Akademią Zdrowia, a placówkami stażowymi
kontakt przez PUP - 2020-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

KSIĘGOWA/Y (TELEPRACA) - od 2 600 PLN

- prowadzenie księgowości w firmie
FUNDACJA "SEKTOR X" - 2020-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

ELEKTROMONTER ZESPOŁÓW - 4 000 - 5 400 PLN

- okresowe wykonywanie przeglądów technicznych wagonów tramwajowych w zakresie części mechanicznej i usuwanie usterek- naprawa lub wymiana podzespołów tramwajowych, a w szczególności: wózków napędowych i tocznych, przekładni, silników trakcyjnych, kół biegowych, wałów napędowych, luzowników, hamulców szynowych, przetwornic, rozruszników, sprzęgów, poszycia zewnętrznego i wyłożeń wewnętrznych wagonów, drzwi i ich napędów, poręczy, szyb, urządzeń na dachu i pantografów- naprawy i przeglądy wagonów gospodarczych i historycznych
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP.Z O.O. - 2020-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK KANCELARII UCZNIOWSKIEJ K/M - od 3 500 PLN

pełna treść ogłoszenia na stronie: www.bem.waw.pl Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach należy składać na wskazany adres w terminie do 4.12.2020 r. Zatrudnienie od 01.01.2021r.
LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA - 2020-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat