Praca m. Płock - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy m. Płock, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 7700 ofert pracy m. Płock.

następna strona
KASJER - SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta, sprzedaż towarów, utrzymywanie porządku i dotowarowanie sklepu. Praca w Płocku systemie dwuzmianowym w godz. 6.00-14.30; 14.30-23.00.
DAMIAN PIÓRKOWSKI - 2020-09-18 - Płock (mazowieckie)

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY - od 3 500 PLN

Wykonywanie badań technicznych pojazdów.
BUDMAT AUTO 3 SP. Z O.O. - 2020-09-18 - Płock (mazowieckie)

OSOBA DO SPRZĄTANIA - od 2 600 PLN

Sprzątanie obiektów przemysłowych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HORUS Krzysztof Olczyk - 2020-09-16 - Płock (mazowieckie)

ELEKTRYK - od 4 100 PLN

Montaż tras kablowych, okablowania osprzętu elektrycznego, podłączanie okablowania, wykonywanie pomiarów, podłączanie i uruchamianie szaf sterowniczych, rozdzielnic, oświetlenia.
AMPERA TECH Spółka Cywilna Maciej Czerwiński, Włodzimierz Wolski - 2020-09-16 - Płock (mazowieckie)

KELNER - 1 440 PLN

- obsługa konsumenta na sali10:00 - 18:00POWER
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Płock (mazowieckie)

MONTERSIŁOWNIKÓW BRAMOWYCH - od 2 600 PLN

Montaż siłowników przy bramach garażowych i wjazdowych.
Centrum Automatyki Bramowej BRAM-TECH Marek Jaros - 2020-09-16 - Płock (mazowieckie)

MONTER - od 4 500 PLN

Montaż konstrukcji stalowych.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANI-TECH Wiśniewski Sławomir - 2020-09-15 - Płock (mazowieckie)

POMOCNIK MONTERA - od 4 500 PLN

Pomoc przy montażu konstrukcji stalowych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANI-TECH Wiśniewski Sławomir - 2020-09-15 - Płock (mazowieckie)

POMOC ADMINISTRACYJNA (BIUROWA) - 1 440 PLN

Przygotowywanie pism urzędowych, przygotowywanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, przyjmowanie i rejestrowanie poczty, przyjmowanie i łączenie telefonów, przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Płock (mazowieckie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - od 3 800 PLN

Rozładunek maszyn, przewóz na miejsce montażu.
JANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-09-15 - Płock (mazowieckie)

KELNER - od 2 600 PLN

Obsługa gości hotelowych podczas śniadania i organizowanych imprez.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Płock (mazowieckie)

SALOWA - 1 057,6 PLN

- utrzymywanie w czystości i porządku we wszystkich gabinetach oddziału , w kuchence oddziałowej , salach chorych, łazienkach, pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i porządkowych( w tym przedmiotów znajdujących sie w tych pomieszczeniach) oraz pozostałych pomieszczeniach oddziału. - zabezpieczenie prawid łowego obiegu bielizny brudnej i czystej w oddziale - usuwanie i transport odpadów medycznych do miejsca ich skladowania - pobieranie z magazynu środków czystościowych , sprzętu i bielizny - pobieranie produktów żywnościowych z kuchni głównej , pomoc przy rozdawaniu posiłków . pomoc w karmieniu chorych, zbieranie brudnych naczyń , zmywanie i wyparzanie - pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych u hospitalizowanych chorych - udzielanie pomocy chorym przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych - współudział w zaspakajaniu potrzeb biologicznych oraz potrzeby poczucia bezpieczeństwa fizycznego , psychicznego , społecznego pacjentów - wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych a nie wymienionych w zakresie czynności. 7;00- 19:00, 19:00 - 7:00, 13:00 - 21:00
kontakt przez PUP - 2020-09-14 - Płock (mazowieckie)

PODINSPEKTOR - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ - od 2 600 PLN

1) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji:a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;b) o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki;c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej;d) o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;e) o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;f) o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;g) o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji;h) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;i) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu;j) na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;2) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiania udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;3) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;4) przyjmowanie zgłoszeń:a) zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę;b) zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;c) zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;d) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;5) prowadzenie rejestru wniosków:a) o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);b) o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);c) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;6) prowadzenie rejestru decyzji:a) o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);b) o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;7) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania;8) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia;9) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego;10) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;11) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3;12) wydawanie zaświadczeń:a) o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne;b) potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego;13) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści;14) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych;15) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.
Urząd Miasta Płocka - 2020-09-11 - Płock (mazowieckie)

PODINSPEKTOR - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - BIUROWEJ - od 2 600 PLN

1) organizacja przewozu osób niepełnosprawnych;2) obsługa programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej;3) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;4) udzielanie informacji w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych:- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,- monitowanie i udział w akcji źle parkujących kierowców;5) udział w tworzeniu i realizacji programów i inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych;6) prowadzenie dokumentacji Referatu.
Urząd Miasta Płocka - 2020-09-11 - Płock (mazowieckie)

KIEROWNIK PROWADZĄCY ROBOTY BRUKARSKIE - od 23,5 PLN

Prowadzenie robót brukarskich. Nadzór nad pracownikami.
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE KALI-BRUK WOJCIECH HAPONIK - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII - od 590 PLN

Nauka bilogii w klasach (szkoła podstawowa i liceum).
Płockie Towarzystwo Oświatowe - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

BRUKARZ - od 19,5 PLN

Prace związane z układaniem kostki brukowej.
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE KALI-BRUK WOJCIECH HAPONIK - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

SPEDYTOR - od 2 600 PLN

Organizowanie transportu samochodowego towarów eksportowanych i importowanych. Prowadzenie rozliczeń i rachunków z klientami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzenie rozmów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzenie rozliczeń cła, organizowanie odpraw celnych towarów z zagranicy.
kontakt przez PUP - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

OGRODNIK - od 2 600 PLN

Wykonywanie prac z zakresu konserwacji zieleni oraz prac czystościowo-porządkowych na terenie miasta Płocka przy użyciu maszyn i narzędzi ogrodniczych. Prace fizyczne.
EKO-GEO-NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

POMOCNIK BRUKARZA - od 17 PLN

Pomocnicze prace związane z układaniem kostki brukowej.
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE KALI-BRUK WOJCIECH HAPONIK - 2020-09-10 - Płock (mazowieckie)

FRYZJER - od 2 600 PLN

Pielęgnacja włosów, stosowanie preparatów pielęgnacyjnych. Strzyżenie włosów, stylizacja, koloryzacja włosów. Dbanie o czystość swojego stanowiska pracy oraz całego salonu. Zapewnienie czystości używanych akcesoriów fryzjerskich. Praca w Płocku w godz. 9-21 (system 2-zmianowy)
ART- FRYZ Iwona Bromka - 2020-09-09 - Płock (mazowieckie)

DZIEWIARZ MASZYN KOTWOWYCH - od 2 600 PLN

Praca na maszynach kotwowych
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Płock (mazowieckie)

STYLISTKA PAZNOKCI - od 2 600 PLN

Stylizacja paznokci
SALON FRYZJERSKI ZOFIA OLCZAK - 2020-09-09 - Płock (mazowieckie)

DZIEWIARZ MASZYN SANECZKOWYCH - od 2 600 PLN

Praca na maszynach saneczkowych
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Płock (mazowieckie)

SZWACZKA - od 2 600 PLN

Szycie na maszynach: stebnówka płaska i overlock.
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Płock (mazowieckie)

PEDAGOG - od 30 PLN

Praca w charakterze pedagoga w liceum i szkole podstawowej.
Płockie Towarzystwo Oświatowe - 2020-09-08 - Płock (mazowieckie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 737 PLN

Nauka matematyki w klasach (szkoła podstawowa i liceum).
Płockie Towarzystwo Oświatowe - 2020-09-08 - Płock (mazowieckie)

SALOWA - 1 057,6 PLN

- utrzymywanie w czystości i porządku we wszystkich gabinetach oddziału , w kuchence oddziałowej , salach chorych, łazienkach, pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i porządkowych( w tym przedmiotów znajdujących sie w tych pomieszczeniach) oraz pozostałych pomieszczeniach oddziału. - zabezpieczenie prawid łowego obiegu bielizny brudnej i czystej w oddziale - usuwanie i transport odpadów medycznych do miejsca ich skladowania - pobieranie z magazynu środków czystościowych , sprzętu i bielizny - pobieranie produktów żywnościowych z kuchni głównej , pomoc przy rozdawaniu posiłków . pomoc w karmieniu chorych, zbieranie brudnych naczyń , zmywanie i wyparzanie - pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych u hospitalizowanych chorych - udzielanie pomocy chorym przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych - współudział w zaspakajaniu potrzeb biologicznych oraz potrzeby poczucia bezpieczeństwa fizycznego , psychicznego , społecznego pacjentów - wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych a nie wymienionych w zakresie czynności. 7;00- 19:00, 19:00 - 7:00, 13:00 - 21:00
kontakt przez PUP - 2020-09-08 - Płock (mazowieckie)

FRYZJER - od 2 600 PLN

Prace z zakresu fryzjerstwa Usługi fryzjerstwa damskiego i męskiego
Salon Fryzjerski ZOFIA OLCZAK - 2020-09-08 - Płock (mazowieckie)

SPRZEDAWCA/HANDLOWIEC - od 3 000 PLN

Praca w charakterze specjalisty ds. wycen towarów. Sprzedaż art. branży sanitarnej. Obsługa komputera. Generowanie dokumentów sprzedaży. Obsługa klienta.
PUH Sp. z o.o. - grupa SBS - 2020-09-08 - Płock (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat