Praca Krynica Morska - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Krynica Morska, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 210 ofert pracy Krynica Morska.

następna strona
GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 000 PLN

Zakres wykonywania zadań na stanowisku.1. prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,3. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,4. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,10. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,11. prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,13. przestrzeganie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,15. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,16. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,18. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,19. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,21. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.Wymagane dokumenty.1. list motywacyjny,2. życiorys CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9. opinie, referencje,10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.).11. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem. Miejsce i termin składania dokumentów: do 18 stycznia 2018 roku do godz. 15:00.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15a w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Nabór na stanowisko główny księgowy . Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Dodatkowe informacje:Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej www.krynicamorska.naszops.pl oraz Urzędu Miasta Krynica Morska www.krynicamorska.tv , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17). Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2018-01-10 - Krynica Morska (pomorskie)

RYBAK - od 2 200 PLN

połów ryb, obsługa i konserwacja sprzętu i urządzeń rybackich
Rybołówstwo- Robert Kramek - 2018-01-03 - Krynica Morska (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 200 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków
kontakt przez PUP - 2017-12-01 - Krynica Morska (pomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 050 PLN

prace porządkowe na terenie miasta Krynica Morska
kontakt przez PUP - 2017-11-30 - Krynica Morska (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 13 PLN

pomoc w przygotowywanie posiłków
kontakt przez PUP - 2017-10-20 - Krynica Morska (pomorskie)

KELNER - od 2 000 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej
Ośrodek Wczasowy "PERKOZ" H. i J. Skowroński - 2017-09-29 - Krynica Morska (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 13 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków
kontakt przez PUP - 2017-09-21 - Krynica Morska (pomorskie)

KELNER - od 3 000 PLN

obsługa gości restauracji
Four Wind's Bar Karol Urbanowicz - 2017-09-18 - Krynica Morska (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 000 PLN

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy znajduje się na stronie internetowej MOPS http://www.krynicamorska.naszops.pl. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w ramach zadań pomocy społecznej, sporządzanie decyzji administracyjnych, list wypłat zasiłków, sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu pomocy społecznej, zawieranie kontraktów socjalnych , obsługa programów z zakresu pomocy społecznej, świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej, współpraca z innymi podmiotami. Wymagane dokumenty:a) list motywacyjny,b) CV ( życiorys),c) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,d) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucjipaństwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownikasocjalnego.Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:Oferty należy składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15a w godz. 7.00- 15.00 z dopiskiem Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia 20 września 2017 roku.Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 620- 24 -17).,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Górników15a, 82-120 Krynica Morska. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2017-09-12 - Krynica Morska (pomorskie)

KELNER - od 2 200 PLN

obsługa gości sanatorium
kontakt przez PUP - 2017-09-06 - Krynica Morska (pomorskie)

RECEPCJONISTA - od 2 000 PLN

obsługa recepcji, obsługa gości sanatorium
PHU "LEMAX" Sp. z o.o. - 2017-09-05 - Krynica Morska (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B- KONSULTANT - od 3 000 PLN

przewóz towaru i dokumentów transportowych, konsultacje transportowe, praca na terenie Niemiec
Firma Usługowo- Handlowa KRZYŚ Krzysztof Błaszczyk - 2017-09-04 - Krynica Morska (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 100 PLN

sprzątanie pokoi i pomieszczeń, wymiana pościeli i ręczników
kontakt przez PUP - 2017-09-04 - Krynica Morska (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 100 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków
kontakt przez PUP - 2017-09-04 - Krynica Morska (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

sprzątanie pokoi i pomieszczeń hotelu
Four Wind's Bar Karol Urbanowicz - 2017-08-30 - Krynica Morska (pomorskie)

KUCHARZ - od 3 000 PLN

przygotowywanie posiłków i dań, organizacja pracy personelu kuchennego, dba o przestrzeganie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego, dbanie o najwyższą jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków
Four Wind's Bar Karol Urbanowicz - 2017-08-30 - Krynica Morska (pomorskie)

TECHNIK MASAŻYSTA - od 2 000 PLN

wykonywanie masaży zgodnie z wymogami wiedzy medycznej
Four Wind's Bar Karol Urbanowicz - 2017-08-30 - Krynica Morska (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 000 PLN

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy znajduje się na stronie internetowej MOPS http://www.krynicamorska.naszops.pl. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w ramach zadań pomocy społecznej, sporządzanie decyzji administracyjnych, list wypłat zasiłków, sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu pomocy społecznej, zawieranie kontraktów socjalnych , obsługa programów z zakresu pomocy społecznej, świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej, współpraca z innymi podmiotami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2017-08-21 - Krynica Morska (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 500 PLN

utrzymanie porządku w ośrodku wypoczynkowym
Dom Wczasowy "GALLUS" Maria Galikowska Krynica Morska - 2017-08-09 - Krynica Morska (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 000 PLN

praca w kuchni
kontakt przez PUP - 2017-08-09 - Krynica Morska (pomorskie)

KELNER/KELNERKA - od 2 100 PLN

Obsługa klientów restauracji
kontakt przez OHP - 2017-08-02 - Krynica Morska (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 000 PLN

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań w ramach zadań pomocy społecznej, sporządzanie decyzji administracyjne, list wypłat zasiłków, sprawozdania z zakresu pomocy społecznej, świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej, organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zawieranie kontraktów socjalnych, współpraca z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i organizowania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa oraz obsługa programów z zakresu pomocy społecznej,
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2017-08-02 - Krynica Morska (pomorskie)

PRACOWNIK LODZIARNI - od 2 100 PLN

Przygotowywanie deserów, gofrów, lodów
kontakt przez OHP - 2017-08-02 - Krynica Morska (pomorskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 400 PLN

prace porządkowe na terenie campingu
Camping Nr 182 Piaski Pawlak Krzysztof - 2017-07-24 - Krynica Morska (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj