Praca Krosno Odrzańskie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Krosno Odrzańskie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 873 ofert pracy Krosno Odrzańskie.

następna strona
KIEROWCA - od 2 100 PLN

prowadzenie pojazdów dostawczych do 3,5 tony
kontakt przez PUP - 2017-10-13 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

DOZORCA - od 2 000 PLN

ochrona obiektu
MEBLOSTYL - SZYMCZAK SPÓŁKA JAWNA - 2017-10-13 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

REFERENT KSIĘGOWY - 997,4 PLN

sortowanie i analiza dokumentów ,wprowadzanie danych do systemu
kontakt przez PUP - 2017-10-12 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 250 PLN

1/ praca socjalna;2/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;3/ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;5/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;7/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;8/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:1/ kierować się zasadami etyki zawodowej;2/ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;3/ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;4/ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;5/ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;6/ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-10-12 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK DROGOWY - od 13 PLN

wykonywanie prostych prac związanych z różnymi etapami budowy dróg
PRZEDSIĘBOIRSTWO DROGOWE KONTRAKT SP. Z O.O. - 2017-10-10 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

REFERENT - od 2 000 PLN

więcej informacji http://bip.pup.powiatkrosnienski.pl/wakaty/2/11/Referent/
kontakt przez PUP - 2017-10-06 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

STARSZY TECHNIK KANCELARII JAWNEJ SEKCJI OCHRONY DOKUMENTACJI WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI - od 2 000 PLN

1.przyjmowanie,ewidencjowanie,prechowywanie,przekazywanie,wysyłanie i udostępnianie dokumentów,zachowaniem postanowień instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej w celu zabezpieczenia właściwego obiegu dokumentacji:2.prowadzenie w oparciu o obowiązjące przepisy,urządzeń ewidencyjnych wykorz.w kancelarii jawnej,3.terminowe przekazywanie zdekretowanej koresp. właściwym osobom w celu zapewnienia własciwej realizacji zadań przez wszystkie komórki organ. NoOSG,4.przestrzeganie czynności kancelaryjnych,5.porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów oraz przygot. dokumentacji do przekazania do arcjiwum,6.udział w czynnościach związanych z brakowaniem dokumentacji jawnej ,7.sporządzanie spisów akt przekazanych do archiwum zakładowego oraz dokonywanie odpowiednich adnotacji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych w celu dopelnienia przepisów wynikających z postanowień archiwizacji.
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-10-06 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

SPECJALISTA DS. MIESZKANIOWYCH - od 3 000 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: - prowadzenie księgowości i rozliczeń administrowanych wspólnot mieszkaniowych, - rozliczanie mediów, - przygotowywanie rocznych rozliczeń, - przygotowywanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych, -przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych, - prowadzenie wszelkiego rodzaju negocjacji i uzgodnień z bankami prowadzącymi rachunki administrowanych wspólnot mieszkaniowych, -prowadzenie rozliczeń finansowych administrowanych wspólnot mieszkaniowych z Urzędem Skarbowym, - sporządzanie deklaracji CIT, - kontakty z właścicielami lokali w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych w zakresie kredytowania realizowanych inwestycji,- przygotowanie dokumentacji realizowanych inwestycji, uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych, - przeprowadzanie postępowania ofertowego na zadania realizowane we wspólnotach mieszkaniowych.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - 2017-10-05 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK DROGOWY - od 13 PLN

wykonywanie prostych prac związanych z różnymi etapami budowy dróg
PRZEDSIĘBOIRSTWO DROGOWE KONTRAKT SP. Z O.O. - 2017-10-04 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

REJESTRATOR WPROWADZANIA DANYCH, OBSŁUGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLTAX, REDAGOWANIE PISM URZEDOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU BIBLIOTEKA ATK, PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI DO WYSYŁKI, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
kontakt przez PUP - 2017-10-04 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

SPECJALISTA DO SPRAW TECHNICZNYCH - od 2 000 PLN

sporządzanie umów, aneksów na dzierżawę sprzętu i najmu pomieszczeń; sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących zakupów związanych z obsługa gospodarczą.
kontakt przez PUP - 2017-10-03 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

INSPEKTOR TUN - od 3 000 PLN

opracowanie przedmiarów i kosztorysów; opracowanie wytycznych do projektowania i opinii do programów organizacyjno-użytkowych; wykonywanie odbiorów częściowych robót budowlanych, udział w komisjach odbiorów końcowych; wykonywanie rozliczeń i elaboratów zadań remontowych i konserwacyjnych; przygotowanie dokumentacji technicznej do przetargów
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - 2017-10-02 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA - od 2 000 PLN

-udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,-pozyskiwanie ofert pracy i przyjęcie zgłoszenia ofert pracy;-upowszechnianie ofert pracy, które następuje nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji, w tym przez: przekazywanie ofert do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy, podanie do wiadomości publicznej w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie PUP, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;-w przypadku stwierdzenia, że wśród krajowych ofert pracy przyjętych do realizacji nie ma propozycji odpowiedniej pracy dla osoby zarejestrowanej, zapoznanie się z krajowymi ofertami pracy upowszechnionymi w internetowej bazie ofert pracy przez inne powiatowe urzędy pracy;-udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, w szczególności poprzez sprawdzenie, czy wśród osób zarejestrowanych są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy.-w przypadku braku kandydatów spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy, niezwłoczne poinformowanie o tym pracodawcy oraz przekazanie innym powiatowym urzędom pracy informacji o braku możliwości realizacji oferty, wykorzystując internetową bazę ofert pracy;-po otrzymaniu do upowszechnienia krajowej oferty pracy z innego powiatowego urzędu pracy lub po zapoznaniu się z krajowymi ofertami pracy upowszechnionymi w internetowej bazie ofert pracy, jeżeli wśród osób zarejestrowanych jest osoba, która spełnia wymagania zawarte w określonej ofercie pracy, wystąpienie do powiatowego urzędu pracy, który przyjął tą ofertę, o jej całkowite lub częściowe wycofanie z realizacji i przekazanie do realizacji w tutejszym urzędzie; powiadomienie pracodawcy krajowego o przekazaniu jego oferty do innego powiatowego urzędu pracy, w przypadku przekazania krajowej oferty pracy innemu PUP; niezwłoczne powiadomienie PUP, który przekazał do realizacji ofertę, o wydaniu skierowania do pracodawcy oraz o podjęciu pracy przez osobę zarejestrowaną, której wydał skierowanie;-podejmowanie kontaktów z pracodawcami krajowymi, z którymi PUP nie współpracował, w szczególności z obszaru powiatu krośnieńskiego, prowadzenie kart pracodawcy krajowego w postaci elektronicznej: planowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami na okresy nie dłuższe niż jeden kwartał danego roku kalendarzowego; nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu o którym mowa w ppkt a), określenie liczby pracodawców z którymi PUP nie współpracował i z którymi planuje podejmowanie lub utrzymywanie kontaktów; w ramach kontaktów z pracodawcami krajowymi, informowanie o możliwości zgłoszenia ofert pracyi pozyskanie tej oferty oraz informowanie o możliwości skorzystania z innych form pomocy oferowanych pracodawcom;-zakładanie karty pracodawcy niezwłocznie po pierwszym kontakcie z pracodawcą krajowym lub zgłoszeniu przez niego pierwszej krajowej ofert pracy: pozyskiwanie informacji od pracowników innych komórek organizacyjnych PUP o kontakcie z pracodawcą krajowym, aktualizowanie karty pracodawcy niezwłocznie po zakończeniu każdego kontaktu z pracodawcą, w przypadku uzyskania informacji o wszczęciu lub ogłoszeniu upadłości, zakończeniu lub zawieszeniu działalności przez pracodawcę krajowego lub jej przeniesieniu poza obszar powiatu krośnieńskiego, uzupełnienie karty pracodawcy z odpowiednim wpisem, a w przypadku zakończenia działalności przez pracodawcę, zaprzestanie prowadzenia karty;-informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,-inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,-informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,-realizacja usługi pośrednictwa pracy zgodnie z zasadami: dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności, równości,-przedstawienie osobie zarejestrowanej lub osobie niezarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy poprzez bezpośredni kontakt: podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z osobami zarejestrowanymi, przygotowanie i przekazanie tym osobom informacji o odpowiedniej pracy lub innej pomocy oraz kierowanie do pracodawcy krajowego w przypadku posiadania propozycji odpowiedniej pracy; niezwłoczne przekazywanie osobie zarejestrowanej informacji o propozycji odpowiedniej pracy lub innej pomocy, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; kierowanie osoby zarejestrowanej do pracodawcy krajowego, wydanie skierowania i wyznaczenie terminu stawiennictwa w PUP w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o ustalonym terminie podjęcia pracy lub innych efektach spotkania z pracodawcą;-bezpośrednie kontaktowanie się z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienie propozycji pomocy;-udostępnianie krajowych ofert pracy do zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane,-organizowanie giełd pracy, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawcy: organizacja giełdy pracy po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi działu, w przypadku, gdy w PUP jest zarejestrowanych więcej osób spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy, niż jest miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie, albo gdy pracodawca krajowy zgłasza wiele ofert pracy na różne stanowiska, a w PUP są zarejestrowane osoby spełniające wymagania określone w tych ofertach; dokumentowanie organizacji giełdy pracy poprzez odnotowanie terminu i miejsca giełdy, informacji o podmiotach z którymi PUP współorganizował giełdę, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, nazwę pracodawcy krajowego i informacje o ofercie, listę osób zarejestrowanych, które otrzymały skierowania do pracodawcy, informację o zrealizowaniu krajowej oferty pracy, a w przypadku niezrealizowania wszystkich wolnych miejsc pracy informację o trybie dalszego postępowania;-organizowanie/współorganizowanie targów pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców: upowszechnienie informacji o terminie i miejscu targów pracy oraz poinformowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, jeżeli targi pracy nie są organizowane we współpracy z urzędem; kierowanie osób zarejestrowanych do udziału w targach pracy poprzez wydanie skierowania i wyznaczenie terminu stawiennictwa w PUP w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o ustalonym terminie przyjęcia do pracy lub innych efektach udziału w targach pracy;-współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i na terenie ich działania,-informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;-organizowanie obsługi technicznej i współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia;-przeprowadzenie kontroli zewnętrznej w podmiotach realizujących na podstawie umowy cywilno- prawnej aktywne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców;-współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju na lokalnym rynku pracy, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,-udział w realizowanych przez PUP programach regionalnych i pilotażowych, Programie Aktywizacja i Integracja oraz aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne;- pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w powiecie, aktualizacja ofert pracy na tablicach informacyjnych PUP oraz stronach internetowych,- pracownik na powierzonym stanowisku prowadzi rodzaje spraw wg numeracji jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz ewidencjonuje je w Podsystemie Obiegu Dokumentów eDOK;- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Urzędu;- zadania w zakresie pełnienia funkcji doradcy klienta: stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, obsługa klientów na literę: C,D,F,G,T oraz J,L,M,N w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie, stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 2017-10-02 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

MALARZ SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA NADOODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - od 2 000 PLN

- wykonywanie prac malarskich w pomieszczeniach;- przygotowanie podłoża do wykonywania pokrycia powierzchni różnego rodzaju farbami;- kładzenie tynku ozdobnego;- wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem budynków;-dokonywanie zabiegów konserwacyjnych mających na celu właściwe utrzymanie budynków;- malowanie krat, ogrodzeń, balustrad;-organizowanie przeglądów okresowych urządzeń i narzędzi;
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ. - 2017-10-02 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

OBSŁUGA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, PRZYGOTOWANIE TYTUŁÓW DO ARCHIWIZACJI, OBSŁUGA PRAOGRAMU BIBLIOTEKA AKT., PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI EGZEKUCYJNEJ DO WYSYŁKI, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
kontakt przez PUP - 2017-09-28 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 000 PLN

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
BUDMAR MARCIN BARNA - 2017-09-28 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOCNIK OPERATORA LINII TECHNOLOGICZNEJ, SORTOWANIE OPON - od 2 000 PLN

obsługa maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnej; segregacja, podawanie, rozładunek opon
RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOC NAUCZYCIELA - 997,4 PLN

wspomaganie nauczyciela w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, opieka nad dziećmi z problemami,
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

CUKIERNIK - 997,4 PLN

wg zawodu
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PREZENTER HANDLOWY - 3 000 - 5 000 PLN

kompleksowa obsługa klienta; dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
TERG Spółka z o.o. MEDIAEXPERT - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ - WYDZIAŁ KONTROLI - 997,4 PLN

przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz przekazywanie dokumentacji wchodzącej i wychodzącej w wydziale; przygotowywanie wniosków i pism dotyczących działalności wydziału, przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w wydziale do archiwizacji; obsługa urządzeń biurowych (fax, komputer, drukarka)
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

mycie, krojenie, dzielenie na czeci art. spoż. smazenie, gotowaniena urządzeni8ach gaz. i elektrycz.; pilnowanie procesu pieczenia, smażenia mięs frytek. gotowanie, odcedzanie zmiemniaków; panierowanie, obsmażanie mięs, warzyw
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

POMOC NAUCZYCIELA - 997,4 PLN

opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym,pomoc nauczyciela w opiece nad dziećmi
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KUCHARZ/KA - od 2 000 PLN

praca wg. stanowiska w hotelu
EMIK EMILIAN KACZMAREK - 2017-09-26 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

RECEPCJONISTA/KA-KELNER/KA - od 2 000 PLN

praca wg. stanowiska w hotelu
EMIK EMILIAN KACZMAREK - 2017-09-26 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 000 PLN

obsługa akt pracowniczych, fakturowanie
PIEKARNIA-CUKIERNIA "DOM CHLEBA" MAREK LEBIEDZIŃSKI - 2017-09-26 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

SPECJALISTA D.S. BHP - 2 800 - 3 200 PLN

-przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie-przeprowadzanie szkoleń nowo zatrudnianych pracowników-współpraca z kierownikami poszczególnych działów-opiniowanie szczegółowych instrukcji dot. BHP- inne zagadnienia wynikające z karty stanowiskowej.
HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE Sp. z o.o. - 2017-09-22 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KIEROWCA POW. 3,5 T - od 3 000 PLN

zbieranie odpadów
A.S.A. Eko Polska sp.z.o.o - 2017-09-20 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

KSIĘGOWY/A - od 2 300 PLN

wg. stanowiska
DORADCA PODATKOWY ALBERT KOKOSZKA - 2017-09-20 - Krosno Odrzańskie (lubuskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj