Praca Kąty Wrocławskie - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Kąty Wrocławskie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 563 ofert pracy Kąty Wrocławskie.

następna strona
MŁODSZY WYCHOWAWCA - od 3 000 PLN

1.Organizowanie pracy wychowawczej w grupie;2.opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem , psychologiem , pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami;3.realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku;4.praca indywidualna z dzieckiem;5. współdziałanie z rodzicami , opiekunami prawnymi ;6. prowadzenie kart pobytu dziecka i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną;7. praca z rodziną naturalną w kierunku powrotu dziecka do rodziny;8. współdziałanie z Zespołem Wsparcia Specjalistycznego i innymi specjalistami ; 9.odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy;10.wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia , prac samoobsługowych i porządkowych ;11. dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby;12. współpraca ze szkołami , do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce;13.zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku ;14. przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia momentu umieszczenia w placówce;15. utrzymywanie kontaktu z usamodzielnianymi wychowankami ;16. opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonywania zadań ;17. przygotowywanie uroczystości z dziećmi ;18. przyjmowanie dzieci do POW i odwożenie do innych placówek ;19. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;Praca na 2 zmiany: w dni nauki szkolnej- dzienna:13.00 -21.00 , nocna: 21.00-08.00 , w dni wolne: dzienna 09.00-21.00 , nocna 21.00- 09.00Wynagrodzenie od 3.000 zł brutto , dodatkowe wynagrodzenie roczne.Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna , psychologia , praca socjalna , nauki o rodzinie lub innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną , pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii , pedagogiki , nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich - 2020-05-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

MONTER - PRACA W DELEGACJI - od 3 200 PLN

Montaż urządzeń do transportu, suszenia i magazynowania ziarna (konstrukcje stalowe). Praca w delegacji w różnych częściach Polski. Praca w godz.: 7-15, gotowość do wyjazdów w delegacje. Pracodawca zapewnia trasport i zakwaterowanie w miejscu wykonywania montażu. Oferta dostepna w sali F, D, B. Kontakt z pracodawcą - e-mail: anna.palikowska (at) uniamachines.com
"UNIA" Sp. z o.o. - 2020-05-12 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

MAGAZYNIER - do 4 000 PLN

• Obsługa wózka widłowego: rozładunki/załadunki/transport wewnętrzny,• Kompletacja komponentów do zamówień produkcyjnych,• Przygotowywanie wysyłek do klientów,• Rozmieszczenie towarów w odpowiednich lokalizacjach,• Prowadzenie rejestru przepływu materiałów w systemie magazynowym,• Inwentaryzacja materiałów i wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie. Praca w godz.: 6:00-14:00, 14:00-22:00. Oferta dostępna w sali D. Kontakt z pracodawcą - e-mail: rekrutacja (at) jotul.com
JOTUL POLAND sp. z o.o. - 2020-05-12 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

KONTROLER JAKOŚCI - do 3 450 PLN

- Kontrola jakości i wykonywanie testów mechanicznych produktów;- Kontrola i rozliczanie wykonywania przez produkcje specjalnych próbek produkcyjnych dla klientów;- Wykonywanie kontroli produktu gotowego w ML8;- Przeprowadzanie audytów higienicznych;- Realizacja procesu zawieszania komponentów i produktów gotowych zgodnie z procedurą;- Sprawdzanie przestrzegania zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy przez pracowników;- Kontrola sprawności działania urządzeń zapewniających odpowiedni stan warunków BHP i utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy;- Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów i próbek produktów zgodnie z ustalonymi zasadami lub wymogami klientów;- Wnoszenie uwag mających wpływ na poprawę jakości produktów lub usprawniających pracę działu i pracowników;- Kontrola jakości dostaw nowych komponentów oraz zgodności dokumentacji dostawy ze stanem faktycznym;- Archiwizacja dokumentów kontroli jakości takich jak Produkt Zawieszony (PZ); Raport Z Przeróbki (RZP) i Kart Kontroli Jakości (KKJ)- Wsparcie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej do audytów klientowskich czy certyfikujących;- Obsługa i wsparcie operatorów w obsłudze programu do kontroli jakości ML8 (MeasurLink 8);- Współpraca z innymi pracownikami kierownikiem produkcji CeDo 1, liderami, operatorami, pakowaczami, magazynierami w celu utrzymywania oraz podnoszenia standardów jakościowych produktów i warunków ich wytwarzania.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU - 4 500 - 4 800 PLN

1. Wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zgodny z zasadami BHP, przepisami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy.2. Wykonywanie przeglądów maszyn (planowych inspekcji) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym zakresem (karty kontrolne).3. Wykonywanie remontów maszyn w warsztacie według zadanego zakresu.4. Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji.5. Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami.6. Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością.7. Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem.8. Korzystanie z magazynu technicznego wedug obowiązującej procedury.9. Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy.10. Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych.11. Zachowanie porządku czystości w aktualnym miejscu pracy oraz w warsztacie.12. Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego.13. Poprawna współpraca w grupie.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

OPERATOR LIDER - do 3 800 PLN

Kontrola procesu na podległych liniach, w tym:- parametrów technologicznych, wydajności linii, profilu temperaturowego,- parametrów technicznych,- jakości produkowanych wyrobów i rzetelności zapisów w karcie KJ,- prawidłowe reagowanie na produkcję niespełniającą parametrów KJ - w tym prawidłowe odseparowanie wadliwej produkcji, szybkie i poprawne zlikwidowanie przyczyny złej jakości produkcji, przesortowanie produkcji zawieszonej, poinformowanie przełożonych o tym zdarzeniu,- kontrola nadruku, jakości klejenia rolek i jakości pakowania wyrobów gotowych oraz odpowiedniego reagowania na nieprawidłowości,Kontrola stanu pracy urządzeń na liniach:- bieżący monitoring stanu pracy linii,- bieżące usuwanie wszelkiego rodzaju awarii i usterek we współpracy z Działem UR- określanie dodatkowych prac dla pracowników Działu UR w czasie przeglądów,- wnioskowanie o wprowadzanie usprawnień poprawiających pracę linii i Operatorów,Przekazywanie zmian:- odbieranie i przekazywanie linii produkcyjnych Liderom z innych zmian,- informowanie Liderów o problemach występujących na liniach, o tym które i w jaki sposób zostały rozwiązane oraz co jest do zrobienia na następnej zmianie,- informowanie o korektach w planie produkcji, w parametrach produkcyjnych, zmianach komponentów,- informowanie Liderów o planowanych zmianach zleceń i etapie ich realizacji,Zarządzanie podległą grupą pracowników:- organizacja pracy Operatorów na zmianie podczas zmiany zleceń, wymiany sit, regeneracji drukarek, oraz przeglądów, - udzielanie instrukcji co do zakresu i sposobu wykonywania pracy,- planowanie i nadzorowanie pracy związanej z utrzymaniem porządku i czystości na liniach,- komunikacja i wdrażanie wszelkiego rodzaju zmian związanych z organizacją pracy, nowymi procedurami,- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bhp i ppoż,- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami,- wdrażanie do pracy nowych Operatorów i pracowników z agencji pracy tymczasowej,Raportowanie działań na liniach:- kontrola jakości i rzetelności zapisów wykonanej produkcji oraz ilości odpadu w raportach produkcyjnych,- kontrola zapisów wykonanej produkcji w zleceniach (produkt typu E),- kontrola zapisów działań na liniach: wymiana sit, matryc, sprzątania,Współpraca na zmianie:- z Pomocnikiem Produkcji w celu zapewnienia ciągłości produkcji poprzez sygnalizację zmiany zleceń, braków materiałowych,- z Mechanikiem zmianowym w celu ograniczenia przestojów linii z powodu awarii czy usterek,- z Kierownikiem Zmiany- sygnalizacja nieprawidłowości w pracy linii, problemów z jakością produkcji, braków materiałowych w komponentach, uzgadnianie zakresu prac na liniach, uzgadnianie działań związanych z obsadą (chorobowe, urlopy, problemy z pracownikami, itp.)Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

STARSZY OPERATOR - 4 000 - 4 400 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu). - Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji). - Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości. - Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

KONTROLER JAKOŚCI - do 3 450 PLN

- Kontrola jakości i wykonywanie testów mechanicznych produktów;- Kontrola i rozliczanie wykonywania przez produkcje specjalnych próbek produkcyjnych dla klientów;- Wykonywanie kontroli produktu gotowego w ML8;- Przeprowadzanie audytów higienicznych;- Realizacja procesu zawieszania komponentów i produktów gotowych zgodnie z procedurą;- Sprawdzanie przestrzegania zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy przez pracowników;- Kontrola sprawności działania urządzeń zapewniających odpowiedni stan warunków BHP i utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy;- Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów i próbek produktów zgodnie z ustalonymi zasadami lub wymogami klientów;- Wnoszenie uwag mających wpływ na poprawę jakości produktów lub usprawniających pracę działu i pracowników;- Kontrola jakości dostaw nowych komponentów oraz zgodności dokumentacji dostawy ze stanem faktycznym;- Archiwizacja dokumentów kontroli jakości takich jak Produkt Zawieszony (PZ); Raport Z Przeróbki (RZP) i Kart Kontroli Jakości (KKJ)- Wsparcie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej do audytów klientowskich czy certyfikujących;- Obsługa i wsparcie operatorów w obsłudze programu do kontroli jakości ML8 (MeasurLink 8);- Współpraca z innymi pracownikami kierownikiem produkcji CeDo 1, liderami, operatorami, pakowaczami, magazynierami w celu utrzymywania oraz podnoszenia standardów jakościowych produktów i warunków ich wytwarzania.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

KONTROLER JAKOŚCI - do 3 450 PLN

- Kontrola jakości i wykonywanie testów mechanicznych produktów;- Kontrola i rozliczanie wykonywania przez produkcje specjalnych próbek produkcyjnych dla klientów;- Wykonywanie kontroli produktu gotowego w ML8;- Przeprowadzanie audytów higienicznych;- Realizacja procesu zawieszania komponentów i produktów gotowych zgodnie z procedurą;- Sprawdzanie przestrzegania zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy przez pracowników;- Kontrola sprawności działania urządzeń zapewniających odpowiedni stan warunków BHP i utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy;- Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów i próbek produktów zgodnie z ustalonymi zasadami lub wymogami klientów;- Wnoszenie uwag mających wpływ na poprawę jakości produktów lub usprawniających pracę działu i pracowników;- Kontrola jakości dostaw nowych komponentów oraz zgodności dokumentacji dostawy ze stanem faktycznym;- Archiwizacja dokumentów kontroli jakości takich jak Produkt Zawieszony (PZ); Raport Z Przeróbki (RZP) i Kart Kontroli Jakości (KKJ)- Wsparcie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej do audytów klientowskich czy certyfikujących;- Obsługa i wsparcie operatorów w obsłudze programu do kontroli jakości ML8 (MeasurLink 8);- Współpraca z innymi pracownikami kierownikiem produkcji CeDo 1, liderami, operatorami, pakowaczami, magazynierami w celu utrzymywania oraz podnoszenia standardów jakościowych produktów i warunków ich wytwarzania.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

OPERATOR LIDER - do 3 800 PLN

Kontrola procesu na podległych liniach, w tym:- parametrów technologicznych, wydajności linii, profilu temperaturowego,- parametrów technicznych,- jakości produkowanych wyrobów i rzetelności zapisów w karcie KJ,- prawidłowe reagowanie na produkcję niespełniającą parametrów KJ - w tym prawidłowe odseparowanie wadliwej produkcji, szybkie i poprawne zlikwidowanie przyczyny złej jakości produkcji, przesortowanie produkcji zawieszonej, poinformowanie przełożonych o tym zdarzeniu,- kontrola nadruku, jakości klejenia rolek i jakości pakowania wyrobów gotowych oraz odpowiedniego reagowania na nieprawidłowości,Kontrola stanu pracy urządzeń na liniach:- bieżący monitoring stanu pracy linii,- bieżące usuwanie wszelkiego rodzaju awarii i usterek we współpracy z Działem UR- określanie dodatkowych prac dla pracowników Działu UR w czasie przeglądów,- wnioskowanie o wprowadzanie usprawnień poprawiających pracę linii i Operatorów,Przekazywanie zmian:- odbieranie i przekazywanie linii produkcyjnych Liderom z innych zmian,- informowanie Liderów o problemach występujących na liniach, o tym które i w jaki sposób zostały rozwiązane oraz co jest do zrobienia na następnej zmianie,- informowanie o korektach w planie produkcji, w parametrach produkcyjnych, zmianach komponentów,- informowanie Liderów o planowanych zmianach zleceń i etapie ich realizacji,Zarządzanie podległą grupą pracowników:- organizacja pracy Operatorów na zmianie podczas zmiany zleceń, wymiany sit, regeneracji drukarek, oraz przeglądów, - udzielanie instrukcji co do zakresu i sposobu wykonywania pracy,- planowanie i nadzorowanie pracy związanej z utrzymaniem porządku i czystości na liniach,- komunikacja i wdrażanie wszelkiego rodzaju zmian związanych z organizacją pracy, nowymi procedurami,- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bhp i ppoż,- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami,- wdrażanie do pracy nowych Operatorów i pracowników z agencji pracy tymczasowej,Raportowanie działań na liniach:- kontrola jakości i rzetelności zapisów wykonanej produkcji oraz ilości odpadu w raportach produkcyjnych,- kontrola zapisów wykonanej produkcji w zleceniach (produkt typu E),- kontrola zapisów działań na liniach: wymiana sit, matryc, sprzątania,Współpraca na zmianie:- z Pomocnikiem Produkcji w celu zapewnienia ciągłości produkcji poprzez sygnalizację zmiany zleceń, braków materiałowych,- z Mechanikiem zmianowym w celu ograniczenia przestojów linii z powodu awarii czy usterek,- z Kierownikiem Zmiany- sygnalizacja nieprawidłowości w pracy linii, problemów z jakością produkcji, braków materiałowych w komponentach, uzgadnianie zakresu prac na liniach, uzgadnianie działań związanych z obsadą (chorobowe, urlopy, problemy z pracownikami, itp.)Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU - 4 500 - 4 800 PLN

1. Wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zgodny z zasadami BHP, przepisami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy.2. Wykonywanie przeglądów maszyn (planowych inspekcji) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym zakresem (karty kontrolne).3. Wykonywanie remontów maszyn w warsztacie według zadanego zakresu.4. Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji.5. Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami.6. Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością.7. Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem.8. Korzystanie z magazynu technicznego wedug obowiązującej procedury.9. Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy.10. Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych.11. Zachowanie porządku czystości w aktualnym miejscu pracy oraz w warsztacie.12. Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego.13. Poprawna współpraca w grupie.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

KONTROLER JAKOŚCI - do 3 450 PLN

- Kontrola jakości i wykonywanie testów mechanicznych produktów;- Kontrola i rozliczanie wykonywania przez produkcje specjalnych próbek produkcyjnych dla klientów;- Wykonywanie kontroli produktu gotowego w ML8;- Przeprowadzanie audytów higienicznych;- Realizacja procesu zawieszania komponentów i produktów gotowych zgodnie z procedurą;- Sprawdzanie przestrzegania zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy przez pracowników;- Kontrola sprawności działania urządzeń zapewniających odpowiedni stan warunków BHP i utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy;- Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów i próbek produktów zgodnie z ustalonymi zasadami lub wymogami klientów;- Wnoszenie uwag mających wpływ na poprawę jakości produktów lub usprawniających pracę działu i pracowników;- Kontrola jakości dostaw nowych komponentów oraz zgodności dokumentacji dostawy ze stanem faktycznym;- Archiwizacja dokumentów kontroli jakości takich jak Produkt Zawieszony (PZ); Raport Z Przeróbki (RZP) i Kart Kontroli Jakości (KKJ)- Wsparcie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej do audytów klientowskich czy certyfikujących;- Obsługa i wsparcie operatorów w obsłudze programu do kontroli jakości ML8 (MeasurLink 8);- Współpraca z innymi pracownikami kierownikiem produkcji CeDo 1, liderami, operatorami, pakowaczami, magazynierami w celu utrzymywania oraz podnoszenia standardów jakościowych produktów i warunków ich wytwarzania.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

STARSZY OPERATOR - 4 000 - 4 400 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu). - Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji). - Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości. - Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany. Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

POMOCNIK OPERATORA - do 3 100 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie po zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Czytanie specyfikacji produktu: komponenty. - Pomoc w uruchamianiu linii ( ciągniecie folii podczas uruchamiania ,odbieranie folii z maszyn).- Zasypywanie granulatów i barwników oraz kontrola ciągłości zaciągania blenderów.- Zbieranie, wywożenie ,ważenie odpadu oraz dostarczanie pustych koszy na odpad.- Układanie kartonów na palecie zgodnie z normami dźwigania.- Przygotowanie i wymiana etykiety w etykieciarce DTF.- Konserwacja; - czyszczenie drukarek - wymiana sit - pomoc w przeglądzie( mycie rolek pośrednich poszczególnych maszyn)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany- Przekazywanie informacji do Liderów obszarów produkcyjnych, ścisła współpraca z Liderem i Operatorem.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

POMOCNIK OPERATORA - do 3 100 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie po zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Czytanie specyfikacji produktu: komponenty. - Pomoc w uruchamianiu linii ( ciągniecie folii podczas uruchamiania ,odbieranie folii z maszyn).- Zasypywanie granulatów i barwników oraz kontrola ciągłości zaciągania blenderów.- Zbieranie, wywożeni, ważenie odpadu oraz dostarczanie pustych koszy na odpad.- Układanie kartonów na palecie zgodnie z normami dźwigania.- Przygotowanie i wymiana etykiety w etykieciarce DTF.- Konserwacja; - czyszczenie drukarek - wymiana sit - pomoc w przeglądzie( mycie rolek pośrednich poszczególnych maszyn)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany- Przekazywanie informacji do Liderów obszarów produkcyjnych, ścisła współpraca z Liderem i Operatorem.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-05-05 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

ASYSTENT MENADŻERA DS. LOGISTYKI - do 17 000 PLN

Koordynowanie procesów transportu, magazynowania i dystrybucji w dziale logistyki. Utrzymywanie kontaktów z klientami, przygotowywanie raportów i zestawień na zlecenie przełożonych, kontakt z zarządem i firmą macierzystą w Korei.Praca w godz.: 8:00-16:00. Przewidywany okres zatrudnienia: 4 lata.
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. - 2020-05-04 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

AUTOMATYK - do 6 700 PLN

- Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami BHP, regulaminem wewnątrzzakładowym, procedurami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy;- Wykonywanie przeglądów maszyn w zakresie automatyki, sterowania;- Szybkie i skuteczne usuwanie usterek i awarii automatyki i sterowania;- Wykonywanie niezbędnych remontów wskazanych maszyn w zakresie automatyki i sterowania;- Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami;- Modernizowanie wskazanych maszyn;- Aktywny udział w zapobieganiu powstawania awarii;- Koordynacja napraw urządzeń elektronicznych. Współpraca z magazynem technicznym i firmami zewnętrznymi w celu utrzymania wymaganego zapasu części zamiennych;- Wspieranie magazynu technicznego przy doborze zamienników standardowych podzespołów i ustalaniu wymaganych stanów magazynowych urządzeń elektronicznych;- Podnoszenie własnych umiejętności i przekazywanie wiedzy innym pracownikom Działu UR i Produkcji;- Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością;- Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem;- Stosowanie się do wewnątrzzakładowej polityki materiałowej i zakupowej;- Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy;- Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych;- Zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy;- Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego;- Poprawna współpraca w grupie;- Wykonywanie w razie konieczności innych zadań zleconych przez przełożonego.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

MAGAZYNIER/ OPERATOR WÓZKA - do 3 600 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w Cedo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie.- Kontrola stanu technicznego urządzeń i pomieszczeń magazynowych. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do przełożonego. - Obsługa urządzeń, sprzętu magazynowego oraz wózków widłowych tylko i wyłącznie na podstawie stosownych uprawnień i badań lekarskich. - Realizacja bieżących operacji magazynowych w systemie WMS.- Przyjmowanie towarów od dostawców zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzanie zgodności z zamówieniem pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym.- Układanie towarów w wyznaczonych pomieszczeniach magazynowych i regałach magazynowych, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem lub kradzieżą, wraz z efektywnym wykorzystaniem dostępności wszystkich miejsc w regale. Dbanie o właściwe składowanie palet i pozostałych komponentów będących magazynowanych w bloku. Przestrzeganie zasad bezpiecznego składowania /paleta ciężka na dole, lekka na górze/- Wydawanie surowców i opakowań dla Działu Produkcji zgodnie ze zleceniem produkcyjnym w oparciu o właściwy sposób dokonania przesunięcia wewnątrz magazynowego -MM (współpraca z Pomocnikiem Operatora).- Wydawanie wyrobów gotowych, komponentów dla klienta zewn i wewn zgodnie z dokumentacją, instrukcjami oraz zasadą FIFO - Bieżąca kontrola warunków przechowywania materiałów, surowców i towarów.- Udział w inwentaryzacji polegający na przygotowaniu pola spisowego, fachowej pomocy polegającej na znajomości wszystkich komponentów i wyrobów gotowych, sposobu pakowania, paletyzowania etc.- Inne zadania zlecone przez Kierownika Magazynu, Koordynatora przepływów, Lidera.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

AUTOMATYK - do 3 450 PLN

- Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami BHP, regulaminem wewnątrzzakładowym, procedurami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy;- Wykonywanie przeglądów maszyn w zakresie automatyki, sterowania;- Szybkie i skuteczne usuwanie usterek i awarii automatyki i sterowania;- Wykonywanie niezbędnych remontów wskazanych maszyn w zakresie automatyki i sterowania;- Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami;- Modernizowanie wskazanych maszyn;- Aktywny udział w zapobieganiu powstawania awarii;- Koordynacja napraw urządzeń elektronicznych. Współpraca z magazynem technicznym i firmami zewnętrznymi w celu utrzymania wymaganego zapasu części zamiennych;- Wspieranie magazynu technicznego przy doborze zamienników standardowych podzespołów i ustalaniu wymaganych stanów magazynowych urządzeń elektronicznych;- Podnoszenie własnych umiejętności i przekazywanie wiedzy innym pracownikom Działu UR i Produkcji;- Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością;- Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem;- Stosowanie się do wewnątrzzakładowej polityki materiałowej i zakupowej;- Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy;- Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych;- Zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy;- Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego;- Poprawna współpraca w grupie;- Wykonywanie w razie konieczności innych zadań zleconych przez przełożonego.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

MAGAZYNIER/ OPERATOR WÓZKA - do 3 600 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w Cedo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie.- Kontrola stanu technicznego urządzeń i pomieszczeń magazynowych. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do przełożonego. - Obsługa urządzeń, sprzętu magazynowego oraz wózków widłowych tylko i wyłącznie na podstawie stosownych uprawnień i badań lekarskich. - Realizacja bieżących operacji magazynowych w systemie WMS.- Przyjmowanie towarów od dostawców zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzanie zgodności z zamówieniem pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym.- Układanie towarów w wyznaczonych pomieszczeniach magazynowych i regałach magazynowych, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem lub kradzieżą, wraz z efektywnym wykorzystaniem dostępności wszystkich miejsc w regale. Dbanie o właściwe składowanie palet i pozostałych komponentów będących magazynowanych w bloku. Przestrzeganie zasad bezpiecznego składowania /paleta ciężka na dole, lekka na górze/- Wydawanie surowców i opakowań dla Działu Produkcji zgodnie ze zleceniem produkcyjnym w oparciu o właściwy sposób dokonania przesunięcia wewnątrz magazynowego -MM (współpraca z Pomocnikiem Operatora).- Wydawanie wyrobów gotowych, komponentów dla klienta zewn i wewn zgodnie z dokumentacją, instrukcjami oraz zasadą FIFO - Bieżąca kontrola warunków przechowywania materiałów, surowców i towarów.- Udział w inwentaryzacji polegający na przygotowaniu pola spisowego, fachowej pomocy polegającej na znajomości wszystkich komponentów i wyrobów gotowych, sposobu pakowania, paletyzowania etc.- Inne zadania zlecone przez Kierownika Magazynu, Koordynatora przepływów, Lidera. Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - 2 700 - 3 100 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany. - Pakowanie produktów i kontrola znakowania opakowań zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, określoną w zleceniu produkcyjnym specyfikacją. - Wypełnienie raportu produkcyjnego do określenia poziomu realizacji produkcji.- Ocena jakości (wykonywanie kontroli) produktu przed zapakowaniem, selekcja produktu z wadami. Zgłaszanie nieprawidłowości do KZ, do działu kontroli jakości.- Obsługa maszyn pakujących na linii produkcyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem.- Konserwacja i podejmowanie drobnych napraw przy obsłudze maszyn i urządzeń.- Wsparcie pracy Operatora poprzez np. reset maszyny i ponowne uruchomienie.- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.- Przeprowadzanie bieżącej oceny jakości wytwarzanego produktu i kontrola znakowania opakowania. Wypełnienie raportu z pracy.- Wsparcie pracy operatora przy uruchamianiu i utrzymaniu linii oraz informowaniu o zdarzeniach związanych z maszynami, folią oraz parametrach produktu.- Współpraca z pozostałymi pracownikami produkcji w obszarze (zastępstwa).- Opieka nad nowymi/przydzielonymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz dodatkowo sprawdzenie poprawności pracy.- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

OPERATOR - 3 600 - 4 000 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu). - Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji). - Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości. - Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - 2 700 - 3 100 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany. - Pakowanie produktów i kontrola znakowania opakowań zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, określoną w zleceniu produkcyjnym specyfikacją. - Wypełnienie raportu produkcyjnego do określenia poziomu realizacji produkcji.- Ocena jakości (wykonywanie kontroli) produktu przed zapakowaniem, selekcja produktu z wadami. Zgłaszanie nieprawidłowości do KZ, do działu kontroli jakości.- Obsługa maszyn pakujących na linii produkcyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem.- Konserwacja i podejmowanie drobnych napraw przy obsłudze maszyn i urządzeń.- Wsparcie pracy Operatora poprzez np. reset maszyny i ponowne uruchomienie.- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.- Przeprowadzanie bieżącej oceny jakości wytwarzanego produktu i kontrola znakowania opakowania. Wypełnienie raportu z pracy.- Wsparcie pracy operatora przy uruchamianiu i utrzymaniu linii oraz informowaniu o zdarzeniach związanych z maszynami, folią oraz parametrach produktu.- Współpraca z pozostałymi pracownikami produkcji w obszarze (zastępstwa).- Opieka nad nowymi/przydzielonymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz dodatkowo sprawdzenie poprawności pracy.- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

OPERATOR - 3 600 - 4 000 PLN

- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP. - Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu). - Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji). - Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości. - Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany. Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Cedo Sp. z o.o. - 2020-04-30 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

MŁODSZY WYCHOWAWCA - od 3 000 PLN

1. organizowanie pracy wychowawczej w grupie,2. opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami,3. realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku,4. praca indywidualna z dzieckiem,5. współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi,6. prowadzenie kart pobytu dziecka i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną,7. praca z rodziną naturalną w kierunku powrotu dziecka do rodziny,8. współdziałanie z Zespołem Wsparcia Specjalistycznego i innymi specjalistami,9. odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy,10. wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,11. dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby,12. współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce,13. zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,14. przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia od momentu umieszczenia w placówce,15. utrzymywanie kontaktu z usamodzielnianymi wychowankami,16. opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonywania zadań,17. przygotowywanie uroczystości z dziećmi,18. przyjmowanie dziecki do POW i odwożenie do innych placówek,19. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.Praca na dwie zmiany. W dni powszechne, w których wychowankowie placówki uczęszczają do szkół: dzienna: 13:00-21:00,nocna: 21:00-08:00.W dni wolne od nauki szkolnej :dzienna: 9:00-21:00nocna: 21:00-9:00Miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich.Oferta dostępna w sali C. Kontakt kandydatów z pracodawcą - tel.: 71 316 66 42, e-mail: sekretariat (at) pcus.pl
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH - 2020-04-29 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - do 17 PLN

Wykonywanie prostych prac magazynowych. Około 40 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność całodobowa. Przewidywany okres wykonywania pracy: 2 lata.
INTRASERVIS JOB SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-04-28 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

POMOC KUCHENNA - od 17,21 PLN

Przygotowywanie składników, utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego, czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni roboczych, podłóg i maszyn oraz zmywanie naczyń, doraźna pomoc szefowi kuchni. Nie mniej niż 168 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godzinach: 6:00-23:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: do 18 miesięcy. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej. Miejsce wykonywania pracy: Kąty Wrocławskie, ul. Jerzego Popiełuszki 21 i według zleceń pracodawcy.
FIND WORK SP. Z O.O. - 2020-04-28 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

PRACOWNIK PORZĄDKOWY - od 17,21 PLN

Sprzątanie parkingu, pomieszczeń "palarni", holi wejściowych, stołówki, pomieszczeń socjalnych w szczególności: zamiatanie, opróżnienie pojemników z nieczystościami, mycie stołów, podłóg, wywóz nieczystości. Nie mniej niż 168 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godzinach: 6:00-23:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: do 18 miesięcy. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej. Miejsce wykonywania pracy: Kąty Wrocławskie, ul. Jerzego Popiełuszki 21 i według zleceń pracodawcy.
FIND WORK SP. Z O.O. - 2020-04-28 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

BRYGADZISTA - od 3 200 PLN

Nadzór i koordynowanie pracowników. Planowanie pracy zespołu. Zachowywanie standardów organizacji pracy na magazynie. Przewidywany okres zatrudnienia: 3 lata. Miejsce wykonywania pracy: Kąty Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Nowa Wieś Wrocławska.
"PANTOS LOGISTICS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ" - 2020-04-22 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

OPERATOR MASZYN CNC - do 4 200 PLN

Obsługa i konserwacja obrabiarki sterowanej numerycznie, ustawianie narzędzi w głowicy, nadzorowanie prac narzędzi zamocowanych w głowicy, posługiwanie się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi w oparciu o rysunek techniczny. Praca w godz.: 6-22. Przewidywany okres zatrudnienia: minimum rok.
"UNIA" Sp. z o.o. - 2020-04-20 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

REFERENT MAGAZYNOWY - od 2 700 PLN

Praca z dokumentami magazynowymi , praca ze skanerem, udział w inwentaryzacjach, kontakt z przewoźnikami, sprawdzanie przesyłek, kontakt z pracownikami biurowymi. Dwie zmiany 6-14-22zatrudnienie na 3 latamiejsce pracy: Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, Biskupice Podgórne
"PANTOS LOGISTICS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ" - 2020-04-15 - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat