Praca Zielona Góra - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zielona Góra, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9204 ofert pracy Zielona Góra.

następna strona
INSTALATOR PV - od 4 500 PLN

• Montaż urządzeń i wykonywanie instalacji wg projektu oraz uruchomianie urządzeń.• Diagnozowanie usterek oraz konserwacja systemów PV.• Szkolenie klientów z obsługi urządzeń systemów PV.• Współpraca ze wszystkimi współpracownikami firmy oraz naszymi klientami
Foton Technik Sp. z o.o. - 2020-11-20 - Zielona Góra (lubuskie)

INSPEKTOR DS. BHP, P.POŻ I OBRONY CYWILNEJ - od 2 200 PLN

- przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP nowo przyjmowanych pracowników,- doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,- przeprowadzanie doraźnych oraz kompleksowych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,- informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,- sprawowanie nadzoru nad sprawnością podręcznego sprzętu gaśniczego,- uczestniczenie w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej prowadzenie ich rejestrów- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,- współdziałanie ze służbami Obrony Cywilnej Miasta Zielona Góra,- integralną część zakresu obowiązków stanowi Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 02 września 1997,
ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - 2020-11-20 - Zielona Góra (lubuskie)

SP. DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH I EDUKACJI KULTUROWEJ - od 3 200 PLN

a) opracowanie wniosków o środki pomocowe na przedsięwzięcia związane z realizacją wydarzeń kulturalnych.b) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem kosztów i prawidłowym przebiegiem działań zawartych w kosztorysie projektów.c) przygotowanie, opracowanie i wykonanie sprawozdań z aplikowanych wniosków o dofinansowanie.d) współpraca wynikająca z organizacji lub współorganizacji działań edukacyjnych, projektów kulturalnych oraz konkursów realizowanych w lubuskich powiatach i gminach, e) inicjowanie i popularyzowanie działań edukacyjnych, animacyjnych i impresaryjnych, f) sprawozdanie i rozliczanie prowadzonych projektów, g) prawidłowe wydatkowanie kosztów zawartych w kosztorysie projektu, h) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działań zawartych w harmonogramie projektu.
Regionalne Centrum Animacji Kultury - 2020-11-19 - Zielona Góra (lubuskie)

WOŹNY - od 3 080 PLN

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie szkoły / przedszkola w tym: prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji), dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki), prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania, podstawowe umiejętności malarskie), prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym / przedszkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł itp). Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi obsługi przy cięższych pracach porządkowych, utrzymanie terenów zielonych (sprzątanie, grabienie itp)
Zespół Edukacyjny Nr 3 - 2020-11-19 - Zielona Góra (lubuskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI BIUROWYCH
K2 Sp. z o.o. - 2020-11-19 - Zielona Góra (lubuskie)

ADMINISTRATOR W DZIALE DS. GOSPODARCZYCH - 3 300 - 3 800 PLN

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowej.2. Sporządzanie planu zamówień publicznych.3. Dbanie o majątek Inspektoratu, w szczególności o jego właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie, przekazanie do wykorzystania właściwym osobom i pracownikom4. Zapewnienie pracownikom Inspektoratu niezbędnego sprzętu, aparatury, materiałów i odczynników, narzędzi informatycznych i środków łączności.5. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką i udostepnieniem pracownikom taboru samochodowego będącego właścnością Inspektoratu6. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących części planów Inspektoratu7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu8. Prowadzenie dokumentacji spraw administracyjnych zgodnie z zakresem czynności9. Prowadzenie rejestru umów oraz ich analiza10. Opisywanie faktur w zakresie zadań działu.11. Przygotowanie projektów pism w zakresie zadań działu12. Przygotowanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, w zakresie należącym do zespołu.13. Prowadzenie rejestru ubezpieczeń samochodów, budynków oraz prowadzenia rejestru protokołów pokontrolnych urządzeń laboratoryjnych, informatycznych oraz budynków. 14. Przestrzeganie ustalonych przez producenta i/lub serwisanta pojazdu terminów wykonania obsługi technicznej, przeglądów i wymiany olejów i płynów, stosując przy tym ich właściwe rodzaje zalecane przez producenta i/ lub serwisanta tego pojazdu. 15. Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej maszyn i urządzeń biurowych.16. Zaopatrywanie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne i robocze.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - 2020-11-16 - Zielona Góra (lubuskie)

KIEROWNIK DS. TRANSPORTU - od 2 800 PLN

planowanie, nadzór, koordynacja i rozliczenie pracy kierowców, kontrola kosztów i stanu technicznego pojazdów: zużycie paliwa, płynów, środków eksploatacyjnych, prowadzenie dokumentacji transportowej, wydawanie dyspozycji kierowcom w języku ukraińskim, zapewnienie szkoleń z wewnętrznych procedur oraz wymaganych przepisami prawa, zarządzanie flotą, dbałość o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż i środowiska
kontakt przez PUP - 2020-11-16 - Zielona Góra (lubuskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA KAWY - od 2 600 PLN

obsługa pieca do palenia kawy, obsługa zamówien suroców, prowadzenie dokumentacji palarni
kontakt przez PUP - 2020-11-10 - Zielona Góra (lubuskie)

SEKRETARZ SZKOŁY - od 3 000 PLN

a) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o instrukcję kancelaryjną,b) przygotowywanie pism, c) bieżące obsługa spraw uczniowskich,d) udzielanie informacji interesantom, obsługa gości.e) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,f) znajomość ustawy Karta Nauczyciela, Prawo Oświatoweg) prowadzenie kasy szkoły, sporządzanie raportów kasowych,h) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - 2020-11-10 - Zielona Góra (lubuskie)

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY - 18 - 28 PLN

Regeneracja wykrojników używanych w prasach hydraulicznych, ocena stanu technicznego powierzonych elementów, prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac.
LUMEL ALUCAST SP ZOO - 2020-11-09 - Zielona Góra (lubuskie)

RATOWNIK MEDYCZNY - od 3 100 PLN

wzmożona troska o mieszkańców w ciężkim stanie, bieżąca wiedza o działaniach i zachowaniach mieszkańców, prawidłowa i racjonalna gospodarka lekami, właściwe korzystanie ze sprzętu medycznego i materisłów opatrunkowych, współpraca z lekarzami POZ, rzetelne i sukcesywne pisanie raportów w czasie pełnionego dyżuru
FUNDACJA "CLARUM VITA" - 2020-11-09 - Zielona Góra (lubuskie)

ROBOTNIK LINII SORTOWNICZEJ - od 3 000 PLN

sortowanie odpadów użytkowych
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O. - 2020-11-05 - Zielona Góra (lubuskie)

POKOJOWA - od 2 600 PLN

wykonywanie codziennych wszelkich prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynku DS (mycie okien, drzwi, szafek, czyszczenie, froterowanie, odkurzanie, wietrzenie pomieszczeń, opróżnianie pojemników na śmieci), dbałość o czystość sprzętów używanych w DS, dostarczanie brudnej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców do magazynu i odbiór czystej, ciągła współpraca pielęgniarkami i opiekunkami odnośnie wykonywania usług na rzecz mieszkańców
FUNDACJA "CLARUM VITA" - 2020-11-05 - Zielona Góra (lubuskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 3 000 PLN

układanie kabli telekomunikacyjnych, prace instalacyjne,
NETSERVICE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-05 - Zielona Góra (lubuskie)

PIELĘGNIARKA - od 3 100 PLN

zapoznanie się ze stanem zdrowia mieszkańców DS w chwili przejmowania dyżuru, wykonywanie w zależności od potrzeb i zgodnie z zaleceniami lekarzy zabiegów pielęgniarskich i medycznych, wzmożona troska o mieszkańców w cięzkim stanie, bieżąca wiedza o działaniach i zachowaniach mieszkańców, prawidłowa i racjonalna gospodarka lekami, właściwe korzystanie ze sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych, współpraca z lekarzami POZ, rzetelne i sukcesywne pisanie raportów pielęgniarskich w czasie pełnionego dyżuru
FUNDACJA "CLARUM VITA" - 2020-11-04 - Zielona Góra (lubuskie)

OPIEKUN - od 2 600 PLN

realizacja czynności opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu seniora, zapewnienie właściwego poziomu czynności opiekuńczych, zbliżonego do domu rodzinnego mieszkańców, załatwianie mu indywidualnych potrzeb mieszkańców, dbanie o właściwy stan czystości mieszkańca i jego otoczenia, pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców, systematyczne dokonywanie wizyt w pokojach mieszkańców podczas pełnionego dyżuru, ciągła współpraca z pielęgniarkami i innymi specjalistami zatrudnionymi w DS. odnośnie mieszkańców
FUNDACJA "CLARUM VITA" - 2020-11-04 - Zielona Góra (lubuskie)

KURIER - od 19,9 PLN

dostarczanie jedzenia z wybranej restauracji pod wskazany adres
Trekenwalder & Partner Sp. z o.o. - 2020-11-04 - Zielona Góra (lubuskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 2 949 PLN

nauczanie języka angielskiego w grupach przedszkolnych oraz lasach 1-8 szkoły podstawowej
Zespół Edukacyjny Nr 2 - 2020-11-02 - Zielona Góra (lubuskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

pomoc w przygotowaniu posiłków dla mieszkańców DPS
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - 2020-11-02 - Zielona Góra (lubuskie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

przygotowywanie posiłków dla mieszkańców DPS
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - 2020-11-02 - Zielona Góra (lubuskie)

PRACOWNIK RESTAURACJI - od 17 PLN

przygotowywanie posiłków typu fast-+food, obsługa klienta, obsługa urządzeń kuchennych, prace porządkowe w restauracji
kontakt przez OHP - 2020-10-30 - Zielona Góra (lubuskie)

MERCHANDISER (EKSPOZYTOR TOWARU) - od 17 PLN

ekspozycja towaru na półkach sklepowych zgodnie ze standardami firmy
kontakt przez OHP - 2020-10-30 - Zielona Góra (lubuskie)

KASJER/ SPRZEDAWCA - od 17 PLN

obsługa kasy fiskalnej, realizacje płatności gotówkowych i bezgotówkowych, obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy
kontakt przez OHP - 2020-10-30 - Zielona Góra (lubuskie)

KOLPORTER ULOTEK - od 17 PLN

roznoszenie ulotek po osiedlach domków jednorodzinnych
kontakt przez OHP - 2020-10-30 - Zielona Góra (lubuskie)

KONSULTANT TELEFONICZNY - od 17 PLN

przeprowadzanie rozmów z klientami operatora sieci energetycznej
kontakt przez OHP - 2020-10-30 - Zielona Góra (lubuskie)

KIEROWNIK BIURA/MANAGER - 3 000 - 7 000 PLN

zarządzanie procesami administracyjnymi i ich stałe ulepszanie w celu zapewnienia wysokiej jakości standardów, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, wystawianie faktur, obsługa urządzeń biurowych, tworzenie dokumentacji firmowej (sporządzanie ofert handlowych, raportów, protokołów), opracowywanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad prowadzonymi projektami, nadzór nad flotą samochodową, telefonami, zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania biura, koordynowanie pracy zespołu, delegowanie zadań, nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
NB PROJEKT, Nadiia Bukovska - 2020-10-29 - Zielona Góra (lubuskie)

KIEROWNIK - od 2 600 PLN

wdrożenie nadzór, kontrola poprawności działania systemu kontroli dostępu i ochrony mienia, zapewnienie ciągłości pracy systemów zintegrowanych z systemem kontroli, dostepu między innymi : system SSWIN, CCTU, depozytor kluczy, podzespoły SKO, gromadzenie i opracowanie danych wsadowych do systemu kontroli
Uniwersytet Zielonogórski - 2020-10-29 - Zielona Góra (lubuskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 3 200 PLN

praca bezpośrednio przy produkcji, obsługa maszyn i urządzeń do produkcji włókna
kontakt przez OHP - 2020-10-29 - Zielona Góra (lubuskie)

PRACOWNIK PRAC DORYWCZYCH - od 17 PLN

wykonywanie różnych prac na terytorium Polski zgodnie ze zleceniami miedzy innymi: wykładanie towarów, pakowanie, prace porzadkowe, załadunek i rozładunek towarów i materiałow budowlanych, dźwiganie ok. 10 kg.Miejsce pracy: siedziba Firmy i terytorium Polski wg zlecenia
kontakt przez PUP - 2020-10-28 - Zielona Góra (lubuskie)

PRACOWNIK MAGAZYNU/ OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH) - 2 900 - 3 200 PLN

obsluga dostaw - przyjęcie i rozładunek towaru, obsługa wózków widłowych, wymiana butli gazowej, przekładanie towaru, kompletacja zamowień
DISTRIBEV ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-10-28 - Zielona Góra (lubuskie)

POKOJOWA - od 2 808 PLN

utrzymanie w czystości i porządku korytarzy, klatek schodowych DPS-u, sprzątanie pokoi, mieszkańców, dbanie o czystość lodówek w pokojach podopiecznych, okresowe czyszczenie okien, sprzątanie łazienek
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - 2020-10-28 - Zielona Góra (lubuskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl