Praca PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 43 ofert pracy PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

następna strona
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 38 PLN

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną,- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta,- planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta,- organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego intergracji w środowisku zawodowym,- dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego,- wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym,
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2019-08-23 - Tuchola (kujawsko-pomorskie)

INŻYNIER KONTRAKTU (NR 2166) - od 2 250 PLN

Zakres zadań:1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,2. koordynacja robót poszczególnych branż;3. wizyty na placu budowy; 4. egzekwowanie od wykonawców robót obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym 5. kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji wewnętrznej oraz dokonywania w niej wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; 6. sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 7. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;8. potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad; 9. podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w prawie budowlanym; 10. uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego i końcowego inwestycji; 11. zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych; 12. rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich;13. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;Oferujemy:- umowę o pracę lub kontrakt,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2019-04-15 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SEKRETARKA MEDYCZNA(NR 2044) - od 2 250 PLN

Do zadań należeć będzie:- bieżąca obsługa sekretariatu medycznego,- osobista i telefoniczna obsługa pacjentów,- prowadzenie korespondencji wewnętrznej i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.Oferujemy:- umowę o pracę na okres zastępstwa, - stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2019-04-09 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW(NR 7613) - od 2 250 PLN

Do zadań należeć będzie:- przygotowywanie wniosków/aplikacji w sprawach pozyskania funduszy unijnych i opracowywanie niezbędnych dokumentów,- opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie- analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich,- opracowywanie informacji o ogłaszanych konkursach, dostępnych funduszach oraz zasadach ich pozyskiwania,- bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków unijnych,- doradztwo przy realizacji działań informacyjnych i promocyjnych funduszy europejskich,- przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeńOferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2018-12-17 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

OPIEKUN (NR 7511) - 13,7 - 14,7 PLN

realizacja świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, dbanie o higienę, czystość bielizny i pościeli pacjentów, karmienie pacjentów
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2018-12-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

MAGAZYNIER(NR 7296) - od 2 200 PLN

Zakres zadań:- przygotowywanie oraz dokonywanie wysyłek (pakowanie, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej),- przygotowanie sprzętu medycznego do wydania klientowi,- prowadzenie dokumentacji magazynowej,- dbałość o porządek i prawidłowe rozmieszczenie materiałów w magazynie- transportowanie materiałów i sprzętów medycznych/rehabilitacyjnych wyznaczonym odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.Oferujemy:- umowę o pracę, - atrakcyjny system wynagrodzeń,- możliwość podnoszenia kwalifikacji,- dobre warunki pracy
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2018-11-23 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KIEROWCA KAT B (NR 6828) - od 2 100 PLN

Do zadań należeć będzie:- przewożenie powierzonym samochodem wskazanych osób,- przewożenie i dostarczanie preparatów wyznaczonym odbiorcom pacjentom,- dbałości o stan techniczny używanego pojazdu w powierzonym zakresie.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 2018-10-26 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY(NR 6016) - od 1 050 PLN

Zakres obowiązków:- przeprowadza wizyty w domu pacjenta;- kontaktuje się nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z chorym, jego rodziną, opiekunem, środowiskiem;- diagnozuje i rozpoznaje potrzeby biopsychospołecznych pacjenta;- planuje indywidualny plan działań terapeutycznych biorąc pod uwagę umiejętności, zasoby, warunki bytowe, rozpoznanie i cechy osobowościowe pacjenta;- prowadzi terapię zajęciową mająca na celu aktywizację pacjenta uwzględniającą sferę psychiczną, fizyczną i społeczną;- przestrzega przepisów BHP, zapewnia podopiecznemu bezpieczeństwo w trakcie realizacji wizyt w środowisku;- zachowuje zasady kodeksu etycznego terapeuty zajęciowego w pracy, przestrzega praw pacjenta;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia opiekunowi chorego;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na część etatu 50 %- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PSYCHOLOG(NR 5747) - od 2 100 PLN

Zakres zadań:- udzielanie pomocy psychologicznej na oddziale dziennym psychogeriatrycznym oraz w domu pacjenta,- prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej,- prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ.miejsce pracy: Bydgoszcz i okoliceOferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-09-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO(NR 4071) - od 13,7 PLN

Do zadań należeć będzie:- redagowanie pism zgodnie z potrzebami,- reprezentowanie przed organami administracji publicznej.Oferujemy:- umowę zlecenie w wymiarze zależnym od ustaleń,- możliwość podnoszenia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia,- uczestnictwo w ciekawych rozwijających projektach,- dobre warunki pracy,
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-06-20 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

SEKRETARKA(NR 2439) - od 2 100 PLN

- obsługa kancelaryjna sekretariatu,- prowadzenie korespondencji biurowej: wewnętrznej i zewnętrznej, - obsługa spotkań i zebrań firmowych, - współtworzenie pozytywnego wizerunku firmy,Oferujemy:- umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,- motywacyjny system wynagrodzeń,- możliwość podnoszenia kwalifikacji,- dobre warunki pracy,
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-04-16 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

RECEPCJONISTA(NR 2437) - od 2 100 PLN

- obsługa klienta Sue Ryder Rehabilitacja Specjalistyczna według ustalonych standardów,- udzielanie informacji pacjentom,- rejestracja pacjentów na zabiegi i reprezentowanie placówki. Oferujemy:- umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,- motywacyjny system wynagrodzeń,- dobre warunki pracy
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-04-16 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK DS. REKRUTACJI (RYNEK WSCHODNI) (NR 1606) - od 2 100 PLN

Zadania:- pozyskiwanie kandydatów do pracy (głównie w służbie zdrowia), współpraca przy budowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych w językach obcych,- prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,- udzielanie informacji dotyczących oferowanych stanowisk. Oferujemy:- elastyczny sposób realizacji obowiązków dostosowany do potrzeb, - w pierwszym etapie umowę zlecenie, - uczestniczenie w ciekawych projektach,- rozwój zawodowy, możliwość podnoszenie kwalifikacji,- możliwość długotrwałej współpracy.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-03-14 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC(NR 1419) - od 2 100 PLN

Zakres zadań:- Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i umowami cywilno-prawnymi,- Sporządzanie umów o pracę, o dzieło i zleceń,- Rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,- Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych,- Udzielanie informacji pracownikom z zakresu spraw kadrowych oraz wynagrodzeń,- Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej, sporządzanie deklaracji ZUS, PIT oraz wymaganych przepisami sprawozdań do GUS z zakresu kadr i płac- Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płacOferujemy:- umowę o pracę, - atrakcyjny system wynagrodzeń,- możliwość podnoszenia kwalifikacji,
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-03-06 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

POMOC KUCHENNA/POMOCNIK KUCHARZA - od 2 100 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, utrzymanie czystości w kuchni
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-01-16 - Okoniny Nadjeziorne (kujawsko-pomorskie)

KUCHARZ - 2 500 - 3 500 PLN

przygotowywanie posiłków
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-01-12 - Okoniny Nadjeziorne (kujawsko-pomorskie)

PIELĘGNIARKA(NR 0109) - od 2 100 PLN

Zakres obowiązków:- wykonuje systematyczne wizyty w domu pacjenta, rozpoznaje stan psychofizyczny, aktualne trudności, potrzeby, etc.;- w czasie wizyty środowiskowej wykonuje zadania pielęgnacyjne w oparciu o dokonaną ocenę stanu sprawności w zakresie samoobsługi;- w trakcie wizyt środowiskowych edukuje opiekuna, rodzinę chorego o właściwej opiece, pielęgnowaniu, zaspokajaniu codziennych potrzeb, prowadzi poradnictwo i promocję zdrowia;- w trakcie wizyt środowiskowych prowadzi obserwację stanu zdrowia chorego, zapobiega pogorszeniu, reaguje na każde niekorzystne zmiany funkcjonowania Pt.;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia opiekunom chorego;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;wynagrodzenie do ustalenia z pracodawcą
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2018-01-10 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

KUCHARZ(NR 8647) - od 2 000 PLN

Zakres zadań:- przygotowywanie potraw i dań zgodnie z obowiązującymi standardami,- dbanie o najwyższą jakość i smak potraw,- planowanie i ustalanie menu,- sporządzanie zapotrzebowania na produkty,Oferujemy:- pracę na terenie ośrodka wypoczynkowego w Okoninach Nadjeziornych,- stabilne zatrudnienie i dobre warunki pracy,- dużą samodzielność działania i możliwość realizacji własnych pomysłów,- umowę o pracę lub kontrakt,- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,- motywacyjny system wynagrodzeń.m-ce pracy: ośrodek wypoczynkowy Leśna Oaza w Okoninach Nadjeziornych
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-12-10 - Okoniny Nadjeziorne (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK DS. REKRUTACJI (RYNEK WSCHODNI) (NR 8645) - od 2 000 PLN

Zadania:- współpraca przy budowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych w językach obcych,- pozyskiwanie kandydatów do pracy (głównie w służbie zdrowia),- prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,- udzielanie informacji dotyczących oferowanych stanowisk. Oferujemy:- elastyczny sposób realizacji obowiązków dostosowany do potrzeb, - w pierwszym etapie umowę zlecenie, - uczestniczenie w ciekawych projektach,- rozwój zawodowy, możliwość podnoszenie kwalifikacji,- możliwość długotrwałej współpracy.miejsce pracy: Osielsko koło Bydgoszczy/praca zdalna
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-12-08 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

KIEROWNIK HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI I ŻYWIENIA DOJELITOWEGO(NR 8646) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- zapewnienie oraz nadzór nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem opieki paliatywnej w podległych komórkach organizacyjnych,- monitorowanie, analizowanie, ocena działalności i efektywności podległych komórek organizacyjnych,- planowanie budżetu i środków potrzebnych do realizacji zadań,- zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi, materiałowymi,- ustalanie miesięcznych harmonogramów pracy oraz rozliczanie czasu pracy podległego personelu,Oferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-12-08 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

RECEPCJONISTA(NR 8572) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- udzielanie informacji pacjentom,- rejestracja pacjentów na zabiegi i reprezentowanie placówki. Oferujemy:- umowę zlecenie,- motywacyjny system wynagrodzeń,- dobre warunki pracy.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-12-07 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PRACOWNIK DS. KSIĘGOWYCH(NR 8349) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- prowadzenie księgowości materiałowej,- księgowanie faktur kosztowych i sprzedażowych- prowadzenie rozrachunków dostawców i odbiorców- księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowychOferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia,- możliwość podnoszenia kwalifikacji.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-11-23 - Solec Kujawski (kujawsko-pomorskie)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI(NR 8179) - od 2 000 PLN

Do zadań należeć będzie:- bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych oraz ich ewidencja, - analiza kont księgowych,- sporządzanie deklaracji VAT,- prowadzenie ewidencji środków trwałych,- współpraca z instytucjami zewnętrznymi (bankami, firmy leasingowe, audytorzy),- współudział w opracowaniu instrukcji i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru finansowo-księgowego. Oferujemy:- umowę o pracę,- stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, - prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,- atrakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-11-15 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

PSYCHOLOG(NR 7309) - od 2 000 PLN

Zakres zadań:Udzielanie pomocy psychologicznej w domu pacjentaProwadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZOferujemy:Umowę o pracę lub kontraktStabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacjiPrywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskichAtrakcyjne warunki wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-10-10 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY(NR 7061) - od 2 000 PLN

Zakres obowiązków: - reprezentowanie firmy na podległym terenie- nawiązywanie kontaktów handlowych oraz budowanie stałych relacji z klientami w środowisku medycznym i około medycznym na terenie podległego regionu,- zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży produktów oraz usług,- prezentowanie produktów i usług firmy,- pozyskiwanie nowych klientów- prowadzenie negocjacji z klientami,- przygotowywanie ofert handlowych oraz umów dla klientów, - przygotowywanie i wdrażanie działań marketingowych na podległym terenie,- reprezentowanie firmy na imprezach branżowych, konferencjach i targach- realizowanie celów sprzedażowych- ulepszanie istniejących rozwiązańMiejsce pracy: dedykowany rejon Polski składający się z 4 województwOferujemy:- Stabilne warunki zatrudnienia- System bonusowy zależny od wyników- Samochód służbowy, telefon, laptop- Ciekawą i pełną wyzwań pracę
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-27 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY(NR 7060) - od 2 000 PLN

Zakres obowiązków: - reprezentowanie firmy na podległym terenie- nawiązywanie kontaktów handlowych oraz budowanie stałych relacji z klientami w środowisku medycznym i około medycznym na terenie podległego regionu,- zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży produktów oraz usług,- prezentowanie produktów i usług firmy,- pozyskiwanie nowych klientów- prowadzenie negocjacji z klientami,- przygotowywanie ofert handlowych oraz umów dla klientów, - przygotowywanie i wdrażanie działań marketingowych na podległym terenie,- reprezentowanie firmy na imprezach branżowych, konferencjach i targach- realizowanie celów sprzedażowych- ulepszanie istniejących rozwiązańMiejsce pracy: cała PolskaOferujemy:- Stabilne warunki zatrudnienia- System bonusowy zależny od wyników- Samochód służbowy, telefon, laptop- Ciekawą i pełną wyzwań pracę
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-27 - Osielsko (kujawsko-pomorskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY(NR 6741) - od 2 000 PLN

Terapeuta zajęciowy: 3 etatyZakres obowiązków:- przeprowadza wizyty w domu pacjenta;- kontaktuje się nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z chorym, jego rodziną, opiekunem, środowiskiem;- diagnozuje i rozpoznaje potrzeby biopsychospołecznych pacjenta;- planuje indywidualny plan działań terapeutycznych biorąc pod uwagę umiejętności, zasoby, warunki bytowe, rozpoznanie i cechy osobowościowe pacjenta;- prowadzi terapię zajęciową mająca na celu aktywizację pacjenta uwzględniającą sferę psychiczną, fizyczną i społeczną;- przestrzega przepisów BHP, zapewnia podopiecznemu bezpieczeństwo w trakcie realizacji wizyt w środowisku;- zachowuje zasady kodeksu etycznego terapeuty zajęciowego w pracy, przestrzega praw pacjenta;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia opiekunowi chorego;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PSYCHIATRA(NR 6736) - od 2 000 PLN

Psychiatra: 2 etatyZakres obowiązków:- przeprowadza osobiście badanie psychiatryczne pacjenta w trakcie wizyty środowiskowej celem pełnej oceny stanu psychicznego włącznie z wykonaniem badania neurologicznego;- przeprowadza badanie stanu psychicznego pacjenta zawężone do oceny zaburzeń zachowania, ich rodzaju i stopnia nasilenia osobiście lub przez wideopołączenie;- edukuje opiekuna pacjenta w zakresie wiedzy dotyczącej otępień w czasie wizyt środowiskowych;- dokonuje oceny adekwatności zgłoszenia do ŚCOPO w razie wątpliwości;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia rodzinie pacjenta;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

PSYCHOLOG(NR 6739) - od 2 000 PLN

Psycholog: 3 etatyZakres obowiązków:- przeprowadza wizyty środowiskowe;- w czasie wizyt środowiskowych podejmuje pracę z pacjentem oraz jego głównym opiekunem (diagnostyka, psychoedukacja poprzez modelowanie, oddziaływania terapeutyczne);- podejmuje pracę z innymi członkami rodziny pacjenta indywidualne spotkania;- podejmuje pracę z systemem rodzinnym (kilku członków rodziny chorego) formy oddziaływań rodzinnych, diagnoza funkcjonowania systemu rodzinnego, oddziaływania terapeutyczne;- prowadzi rzetelnie dokumentację medyczną, dokonuje regularnie wpisów do systemu teleopieki;- komunikuje się z innymi pracownikami ŚCOPO w sprawach związanych z Pacjentem i organizacją opieki;- regularnie podnosi własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii klinicznej i psychogeriatrii;- przestrzega w pracy zasad Kodeksu Etycznego Psychologa ustanowionego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia rodzinie pacjenta;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- atrakcyjne wynagrodzenie;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

NEUROLOG(NR 6735) - od 2 000 PLN

Neurolog: 1 etatZakres obowiązków:- odbywa wizyty w środowisku pacjenta, ocenia stan zdrowia przez badanie neurologiczne;- edukuje opiekunów chorego w zakresie wiedzy dotyczącej otępień w czasie wizyt środowiskowych;- wspomaga opanowanie sytuacji zaostrzenia w trakcie opieki ŚCOPO we współpracy z jednostką prowadząca opiekę medyczną nad pacjentem;- ocenia potrzeby zdrowotne opiekuna pacjenta w zakresie schorzeń psychoneurologicznych;- dokonuje oceny adekwatności zgłoszenia do ŚCOPO, w razie wątpliwości;- weryfikuje postawioną diagnozę, prowadzone leczenie pacjenta w sytuacji wątpliwej dla koordynatora ŚCOPO/pielęgniarki;- kieruje do ponownej weryfikacji rozpoznania i leczenia w ambulatoryjnej jednostce specjalistycznej;- współpracuje zdalnie z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;- zdalnie edukuje, udziela porad i wsparcia rodzinie pacjenta;- uczestniczy w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;- dba o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;- dba o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;Oferujemy:- pracę na etat, część etatu;- pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;- udział w nowatorskim projekcie;- pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;- elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafika do potrzeb czasowych;- przyjazną atmosferę w pracy;
PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-09-14 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

następna strona