Praca referent Przemyśl BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Celna w Przemyślu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9 37-700 Przemyśl Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby/pracy Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki Prowadzenie spraw socjalnych Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym/ pracy oraz ewidencji komputerowej Prowadzenie spraw związanych z funduszem nagród Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy celnych i pracowników Prowadzenie kancelarii komórki Warunki pracy Praca biurowa w systemie 8 godzinnym. Narzędzia pracy to: komputer, drukarka, fax, skaner, niszczarka. Budynek izby celnej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toalety, podjazd od strony parkingu). Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 1. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.przemysl.scelna.gov.pl w zakładce praca /oferty pracy. 3. Informacje o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia rekrutacji zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu www.przemysl.scelna.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby. 4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) lub przesłać drogą pocztową. 5. Nie będą rozpatrywane oferty, które: - wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego), - nie zawierają numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia), - nie zawierają własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu (CV), listu motywacyjnego oraz kwestionariusza, - są niekompletne. 6. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. 7. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. 8. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2649,00 złotych brutto. 9. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.przemysl.scelna.gov.pl. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie zawodowe zdobywane nie tylko w czasie zatrudnienia, ale także świadczenia pracy w ramach: umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, wolontariatu, staży, praktyk itp.) pozostałe wymagania niezbędne: umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomośc programów MS Word, MS Excel) znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Służbie Celnej umiejętnośc planowania i organizacji pracy własnej sumienność i dokładność komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe znajomośc przepisów prawa pracy Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydata/kandydatki o braku powyższego wraz z uzasadnieniem Kwestionariusz osobowy (dostepny na stronie internetowej izby www.przemysl.scelna.gov.pl) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-18

Nazwa stanowiska: referent

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Powiat: m. Przemyśl

Miejscowość: Przemyśl

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów regulaminów, planów zadań i wydatków z funduszu świadczeń socjalnych w celu prawidłowego prowadzenia spraw socjalnych osób uprawnionych. Realizacja świadczeń z funduszu socjalnego na rz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców celem przy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-01 - Katowice (śląskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych; przygotowywanie z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Wołomin (mazowieckie)

inspektor -

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar ul. Królowej Jadwigi 25 85-959 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych, prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej, sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach. Warunki pracy Praca
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych –
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie konsultacji wizowych o których mowa w art. 67-70 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; wymiana informacji z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen oraz instytucjami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-15 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Miejska Policji w Chorzowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Chorzowie ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie szczegółowej ewidencji i wydawanie środków higieny osobistej oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Chorzów (śląskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zarządzanie systemem informatycznym jednostki w ramach pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, Administrowanie serwerami, Realizo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-25 - Będzin (śląskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ul. Białych 7 44-200 Rybnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązuj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Rybnik (śląskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie ul. Partyzantów 7-9; 75-411 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Nadzór nad zdrowiem roślin • Zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Gryfice (zachodniopomorskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. 9-go Maja 33 98-100 Łask Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikaj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Łask (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 56-100 Wołów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1:kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, w tym : 1.realizacja postanowień wynikającyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Wołów (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie systemami informatycznymi słu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Kraków (małopolskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowania o dopuszczen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Warszawa (mazowieckie)

starszy księgowy -

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie analiz i sporządzanie zestawień związanych z finansowaniem Granicznych Inspektoratów Weterynarii, obsługa systemu TREZOR, sporządzanie przelewów otrzyma
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

drogomistrz -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa dro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Ostrołęka (mazowieckie)

główny specjalista -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań związanych z nadzorem Prezesa Rady Ministrów nad działalnością administracji rządowej koordynowanie, rozpatrywanie i monitorowanie spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotów Dokonywanie czynności sprawdzających Dokonywanie identyfikacji i rejestracji podatkowej Wprowadzanie danych do systemów komputerowych Waru
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-18 - Szczecinek (zachodniopomorskie)

kierownik oddziału -

Archiwum Akt Nowych w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie zadań związanych z organizacją prac oddziału w celu sprawnego działania Archiwum Sporządzanie planu pracy, sprawozdań, zestawień i analiz w zakresie przedmiotu działania oddziału Wykonywanie działani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Warszawa (mazowieckie)

naczelnik -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie i nadzorowanie pracy podległego wydziału w celu zapewnienia terminowej i rzetelnej realizacji zadań (monitorowanie, przydzielanie zadań i egzekwowanie terminowości ich realizacji) inicjowanie, koordynowanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie ul. Rynkowa 1c 11-700 Mrągowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, prowadzenie nadzoru
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­współpraca przy przygotowywaniu i aktualizacji dokumentów niezbędnych do wdrażania priorytetów inwestycyjnych PO WER w ramach Osi I i II (w tym m. in. Rocznych Planów Działania,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udzielanie informacji klientom zewnętrznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) w celu poinformowania ich o możliwości załatwienia spraw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Katowice (śląskie)

główny specjalista -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 26-800 Białobrzegi ul. Kopernika 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach oraz koor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Białobrzegi (mazowieckie)

KONSULTANT/ TELEMARKETER - od 1 380 PLN

Kontakty telefoniczne z klientami indywidualnymi, umawianie spotkań
kontakt przez OHP - 2016-04-25 - Przemyśl (podkarpackie)

kierownik działu -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik działu 90-113 Łódź ul Traugutta 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie postępowań I i II instancji w zakresie właściwości WINB sprawowanie nadzoru nad terminowością załatwianych spraw przygotowywanie sprawozdań z działalno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w trakcie kontroli wyrobów budowlanych u sprzedawców, producentów i importerów oraz na budowie, analiza wpływających do Urzędu, w tym od Prezesa UOKiK, info
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim, ul.Kossaka 5, 46-300 Olesno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współudział w kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych współudział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Olesno (warmińsko-mazurskie)

referent -

Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Kielcach ul. Witosa 78 b 25-561 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia w aplikacji EGAPOLTAX oraz prowadzenie w tym zakresie stosownej korespondencji z wierzycielami. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Końskie (świętokrzyskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj