Praca starszy inspektor Sępólno Krajeńskie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w celu zebrania materiału dowodowego przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w celu prawidłowego wymiaru podatku wykonywanie czynności sprawdzających nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych w celu weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych przygotowywanie projektów pism w sprawach odwołań i zażaleń w celu zachowania procedur określonych przepisami prawa wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu umożliwienia szybkiej realizacji zobowiązań, co do których istnieje obawa, że nie zostaną wykonane przygotowywanie projektów orzeczeń w sprawach odpowiedzialności spadkobierców lub następców prawnych za zobowiązania podatkowe w celu zapewnienia skutecznej realizacji należności podatkowych udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w celu realizacji obowiązków organu podatkowego przygotowywanie projektów orzeczeń w zakresie kar porządkowych w celu wyegzekwowania realizacji obowiązków podatkowych Warunki pracy praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie/budynek bez windy, nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych/ praca wymagająca umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór). Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 435,99 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,300. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 181 lub pisząc na adres e-mail: naborykp.mofnet.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego pozostałe wymagania niezbędne: Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-18

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad dowodami rzeczowymi przechowywanymi w Magazynie Dowodów Rzeczowych WDŚ KWP prowadzenie ewidencji i stosownej dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym wniosków, załączników i innych dokumentów związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt w Polsce, wydawaniem zezwoleń na zatrud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Poznań (wielkopolskie)

specjalista -

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 98-220 Zduńska Wola Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy policjantów i pracowników KPP w Zduńskiej Woli. Realizowanie zadań z zakresu pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Zduńska Wola (łódzkie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie uzgodnień zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, sporządzani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Poznań (wielkopolskie)

główny specjalista -

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynacja współpracy resortu środowiska z Parlamentem Europejskim, w tym w szczególności z Komisją ENVI i polskimi eurodeputowanymi monitorowanie spraw dotyczących procesu de
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Adres urzędu Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie działań informujących i dyscyplinujących dłużników oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, poszukiwanie majątku zobowiązanych, prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg w sp
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-20 - Częstochowa (śląskie)

starszy inspektor -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Henryka Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym: przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie ich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy metrolog -

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy metrolog ul. Elektoralna 2 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w pracach badawczo-rozwojowych i technicznych prowadzonych w Laboratorium w dziedzinie drgań mechanicznych, udział w pracach związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorców wielkości drgań mechaniczny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wchodzącej do komisariatu i wychodzącej z komisariatu Sporządzanie podstawowej korespondencji związ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Libiąż (małopolskie)

starszy specjalista -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty, rozpatrywanie w trybie przepisów Kpa skarg w sprawach z zakresu mienia zabużański
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Wrocław (dolnośląskie)

informatyk -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie systemem informatycznym jednostki w celu zapewnienia jego ciągłości pracy Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dostępu do syst
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie pozostających we właściwości Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) postępowań dotyczących w szczególności nakładania sankcji na biegłych rewidentów oraz podmioty upr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i koordynacja prac dotyczących zgłoszeń i naprawy pojazdów transportowych i sprzętu silnikowego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Łódź (łódzkie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach, prowadzenie postępowań wyjaś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w prowadzeniu spraw dotyczących procesu decyzyjnego w organizacjach międzynarodowych, w zakresie przemysłu okrętowego, w tym na forum ONZ i jej organizacji wyspecjalizow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1 45 – 005 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem wyższych stanó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Opole (opolskie)

referendarz -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w przejmowaniu uporządkowanej dokumentacji jawnej z komórek organizacyjnych Ministerstwa w formie papierowej i w systemie służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami medycznie wspomaganej prokreacji, bankami komórek rozrodczych i zarodków i centrami leczenia niepłodności pod względem merytorycznym; kontrola p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, prowadzenie szkoleń, w tym przygotowywanie materiałów pomocniczych, program
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Suwałki (podlaskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek zainteresowanego opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia narusz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

podreferendarz -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja i analiza materiałów będących podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie jakości usług świadczonych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeprowadzanie kontroli w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Kielce (świętokrzyskie)

podreferendarz -

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji (m.in. w programie Płatnik) na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor KW PSP ul. Masztalarska 3 61-767 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządzanie dokumentacji związanej z kierowaniem na kursy strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej re
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Poznań (wielkopolskie)

starszy specjalista -

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad warunkami pozyskiwania mleka w gospodarstwacxh wraz z prowadzeniem dokumentacji sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka wraz z prowadzeniem dokunent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Mława (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie biblioteki akt rejestracyjnych; kontrola merytoryczna i formalna składanych przez podatników dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych; obsługa punktu informacyjnego; wprowadzanie danych aktualizacyjnych ora
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Zawiercie (śląskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod ką
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-13 - Opole (opolskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj