Praca podreferendarz Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania nieuiszczonych należności wynikających z kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej; Sporządzanie i ewidencjowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach, w których nie opłacono w ustawowym terminie kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej; Współpraca z organami egzekucji administracyjnej oraz na bieżąco monitorowanie etapów toczących się postępowań egzekucyjnych; Analizowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec podmiotów ukaranych sankcjami administracyjnymi z tytułu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej; Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Operatorem Systemu Elektronicznego Poboru Opłat w zakresie rozliczania wpłat z tytułu kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej; Prowadzenie we współpracy z Biurem Finansowo-Gospodarczym zestawień należności i zobowiązań z tytułu kar nakładanych w ramach funkcjonowania Systemu Elektronicznego Poboru Opłat; Wydawanie poleceń dokonania przelewu na wyznaczone konto bankowe GDDKIA pobranej karty administracyjnej uiszczonej w formie gotówkowej bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli mobilnej, bądź przekazanej przelewem na rachunek bankowy Inspektoratu. Warunki pracy permanentna obsług klientów zewnętrznych; stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów zewnętrznych; narzędzia pracy: komputer, skaner, telefon, fax (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza; budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych obecność wind/podjazdów. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem . Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacjagitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi; Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Znajomość Prawa Administracyjnego i procedury administracyjnej; Umiejętność obsługi komputera i Pakietu Microsoft Office; Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy własnej, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-18

Nazwa stanowiska: podreferendarz

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny 36-200 Brzozów ul. Witosa 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kontroli gospodarstw w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności (CC) Wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Brzozów (podkarpackie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Urząd Skarbowy w Iławie ul. Wojska Polskiego 26 14-200 Iława Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zajmowanie wierzytelności i praw majątkowych, a także rozliczanie kwot wyegzekwowanych w drodze egzekucji. Przydzielanie i odbieranie służby, dokonywanie merytorycznej i formalnej kontroli realizacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

Programista/Projektant Oracle EBS -

Sygnity to wiodący polski dostawca rozwiązań informatycznych. Na rynku działamy już od 1991 roku. Oferujemy pełen zakres usług informatycznych i kompleksową obsługę w ośmiu kluczowych sektorach gospodarki. Nasze rozwiązania stosuje większość banków w Polsce, wszystkie najważniejsze urzędy państwowe oraz największe koncerny energetyczne. Posiadamy biura w 13 miastach w Polsce. Kto tworzy Sygnit
Sygnity S.A. - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych Przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeń Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Kraków (małopolskie)

compensation & benefit junior analyst with English & Russian (2 months replacement) -

Randstad is a leading recruitment and temporary employment agency at polish market. With niche specialist divisions that provide innovative reccruitment solutions to clients across the globe, we pride ourselves in matching people with companies that will develop their potential and in turn take their business to the next level. Currently for our Client we are looking for enthusiastic candidates ready to step into
Randstad Polska - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu; przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-16 - Wołomin (mazowieckie)

starszy specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,  sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu oraz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Warszawa (mazowieckie)

Ekspert ds analiz przewozowo - ekonomicznych -

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizowanie przydzielonych zadań w celu przygotowania inwestycji zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opiniowaniu dokumentacji przedprojektowej w zakresie analiz przewozowych i ekonomicznych, współudział w opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie analiz przewozowych i ekonomiczny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

Executive Assistant -

Obecnie dla jednego z naszych klientów, warszawskiego dewelopera mieszkaniowego, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Executive AssistantMiejsce pracy: Warsaw Zadania: Zarządzanie kalendarzem spotkań wewnętrznych i zewnętrznych Organizacja i obsługa wyjazdów służbowych i spotkań Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Prowadzenie dokumentacji Spółki oraz koordynacja prawidłowego obie
HRK S.A - 2016-08-17 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie pod względem organizacyjno-logistycznym i obsługa prac Komitetu Offsetowego, a także zabezpieczenie prac zespołów roboczych realizujących tematyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Wymogów Kapitałowych w Wydziale Integracji i Kalkulacji Ryzyka -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Konsultant ds. Wymogów Kapitałowych w Wydziale Integracji i Kalkulac
Bank Millennium S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62 41-940 Piekary Śląskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji oraz prowadzenie składnicy akt w celu prawidłowego przechowywania d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Piekary Śląskie (śląskie)

Administrator Systemów Informatycznych - Windows -

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie: Administracja, konfiguracja i monitoring infrastruktury serwerów w tym: macierze dyskowe, środowisko wirtualizacji Hyper-V; Wspieranie prac rekonfiguracyjnych i projektów infrastrukturalnych; Administracja usługami MS w tym: Active Directory/GPO, systemem pocztowym MS Exchange, farmą Terminal Services; Administracja politykami i definicjami systemu A
Infosystems S.A. - 2016-07-11 - Warszawa (mazowieckie)

czynności pomocnicze w drukarni -

Randstad Polska jest wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Jeżeli chcesz pogodzić obecne zajęcia, grafik na uczelni z pracą, jest to możliwe Jeśli jesteś dostępny w tygodniu popołudniem, możesz te godziny dowolnie ustalić. Szukamy osób do stałej współpracy Dla naszego Klienta, firmy z drukarni cyfrowej, poszukujemy osoby zainteresowane pracą związaną z:
Randstad Polska - 2016-10-23 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista ds ubezpieczeń (wsparcie sprzedaży) -

Jeśli jesteś osobą, która ma silną motywację, jest skrupulatna i dobrze zorganizowana, chętnie i łatwo się uczy, swobodnie i precyzyjnie komunikuje się przez telefon ma wiedzę w zakresie tworzenia korespondencji do klientów oraz raportów zna i potrafi korzystać z programów pakietu office ma umiejętność interpretowania przepisów oraz umów ukończyła studia lub jest w trakcie nauki Znajomość
MAK Investments S.A. - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

praktykant/ka -

Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Już od ponad 20 lat kształtujemy rynek pracy w Polsce, wspierając firmy w zatrudnianiu najlepszych pracowników, a kandydatów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi i w przyszłości planujesz swoją karierę w sektorze usług HR, to właśnie Ciebie szukamy. praktykant/ka Zakres obowiązków:
Randstad Polska - 2016-11-17 - Warszawa (mazowieckie)

Konsultant ds Sprzedaży i Utrzymania Produktów Bankowych -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: Konsultant ds.
Bank Millennium S.A. - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

Główny Specjalista ds Rozwoju Sieci Sprzedaży -

realizowanie celów sprzedażowych, jakościowych i efektywnościowych oraz zarządzanie kampaniami sprzedażowymi wyszukiwanie, kreowanie i zarządzanie akcjami sprzedażowymi skierowanymi do klientów operatorów alternatywnych (bazy zewnętrzne) wypracowywanie innowacyjnych koncepcji sprzedażowych prowadzenie analiz wyników kampanii oraz wdrażanie działań mających na celu poprawę procesów sprzedażowyc
Orange Polska S.A. - 2016-08-22 - Warszawa (mazowieckie)

Asystent/ka Zarządu -

Podsumowanie / Job summary: Osoba na stanowisku Asystenta/ki będzie odpowiedzialna za wsparcie Zarządu w przygotowywaniu raportów i prezentacji oraz za zapewnienie obiegu informacji w organizacji. Kogo szukamy / Profile description: Wykształcenie wyższe Mile widziane pierwsze doświadczenia na stanowisku administracyjnym lub związanym z zarządzaniem projektami Zaawansowanej/biegłej znajomości języka ang
PageGroup Polska - 2016-11-09 - Warszawa (mazowieckie)

Młodszy specjalista ds obsługi klienta (infolinia przychodząca) -

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za: obsługę klientów Banku na infolinii przychodzącej, udzielanie informacji o produktach i ofercie, pomoc Klientom w obsłudze portfela produktów bankowych, realizację dyspozycji Klientów dotyczących posiadanych produktów, dbanie o wysoką jakość obsługi Klientów. Oczekujemy od Ciebie: minimum średniego wykształcenia, doświadczenia w obsłudze Klienta –
Getin Noble Bank S.A. - 2016-09-12 - Warszawa (mazowieckie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - od 2 400 PLN

jw.
kontakt przez PUP - 2016-07-07 - Warszawa (mazowieckie)

Kasjer -

Zakres Obowiązków: Zapewnienie wysokiego poziomu standardu obsługi Klienta; Obsługa Klienta w dziale kas zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami kasowymi. Oczekiwania: Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne; Umiejętność pracy z dokumentami; Umiejętność organizacji pracy własnej; Samodzielność, dokładność; Umiejętność obsługi komputera; Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale k
AGATA S.A. - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

Business Developer (obszar finansowania urządzeń IT) -

Główne zadania: opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań finansowania dla firm w obszarze IT we współpracy z partnerami zewnętrznymi bieżące zarządzanie modelem biznesowym finansowania IT wraz z produktami dodatkowymi tworzenie rozwiązań produktowych, procesowych i narzędziowych dla obszaru finansowania IT przygotowanie i zarządzanie modelami cenowymi dla finansowania urządzeń IT budowa mod
mBank S.A. - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

Rekruter - Bankowość -

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Wsparcie obszaru bankowości detalicznej w zakresie pozyskiwania talentów i budowy pozytywnego doświadczenia kandydatów z marką pracodawcy Kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych (analiza potrzeb, pozyskiwanie kandydatów, selekcja, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, utrzymywanie relacji z kandydatami, negocjowanie warunków) Budowanie i utrzymywanie p
ING Bank Śląski S.A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

zastępca powiatowego lekarza weterynarii -

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca powiatowego lekarza weterynarii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie pracy personelu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach, wspieranie działań Powiatow
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-31 - Kartuzy (pomorskie)

Specjalista ds kadrowych -

Dla naszego Klienta, jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce, poszukujemy obecnie Osoby na stanowisko: Specjalista ds. kadrowychMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Kompleksowa obsługa pracowników pod kątem dokumentacji kadrowej; Sporządzanie deklaracji GUS oraz raportów wewnętrznych na potrzeby kancelarii; Nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); Ścisła współpraca z
HRK S.A - 2016-08-04 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent ul. Gen. Józefa Bema 100 15-370 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie oraz ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących do/z Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej; kompletowanie i przedkładanie d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Białystok (podlaskie)

specjalista -

Izba Celna w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Izba Celna w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Projektowanie, budowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych w tym: przygotowywanie planu testów i scenariuszy testowych, testowanie produktów, opracowywanie i analizowanie wymagań i procesów bizne
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Kraków (małopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj