Praca inspektor nadzoru budowlanego Gostynin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 09-500 Gostynin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie oględzin i kontroli budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych udział w wizjach lokalnych i kontrolach wraz z opracowywaniem protokołów z kontroli weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz przeprowadzanie oględzin i kontroli budów na terenie Powiatu Gostynińskiego. Obsługa komputera i urządzeń biurowych, prowadzenie pojazdu służbowego, praca z interesantem. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 13 na II piętrze. Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m. in. brak windy, podjazdów, szerokości drzwi i łazienki nie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gostyninie" do dnia 31.10.2016 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24) 235 24 32 w godzinach 7:30 - 15:30. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego związany z budownictwem pozostałe wymagania niezbędne: uprawnienia budowlane prawo jazdy kat. B znajomość przepisów prawa budowlanego i procedury administracyjnej umiejętność obsługi komputera, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność opanowanie w kontaktach z interesantami Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w szczególności w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej umiejętność pracy w zespole Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-14

Nazwa stanowiska: inspektor nadzoru budowlanego

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: gostyniński

Miejscowość: Gostynin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

młodszy informatyk -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy informatyk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach 25-353 Kielce ul. Wesoła 29 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad właściwym wykorzystaniem i utrzymaniem sprzętu łączności będącego na wyposażeniu WKU w zakresie właściwej eksploatacji, remontów i na
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Kielce (świętokrzyskie)

inspektor wojewódzki -

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postepowań administracyjnych, w tym czynności wyjaśniających okoliczności stanowiące podstawę wniosku np. przesłuchania stron czy świadków, przygo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Słupsk (pomorskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Stryjska 25 81-506 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o środkach żywności pochodzenia zwierzęcego • prowadzenie monitoringu jakości środków spożywczych • nadzó
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Gdynia (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­­przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania klientów zewnętrznych oraz na interpelacje poselskie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, ­­­przygotowywanie opinii,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca z samorządem województwa w zakresie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Opole (opolskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie oceny formalnej dokumentów związanych z finansowaniem i rozliczaniem zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 - 914 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie oraz organizowanie prowadzenia rachunkowości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach budżetu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Lublin (lubelskie)

specjalista -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Kaliska 1 62-300 Września Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości i bieżącej ksiegowości Inspektoratu przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu finansowego sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Września (wielkopolskie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostaw mediów i usług, prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i jego wyposażeniem, udzia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-12 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Otwock ul. Andriollego 80 05-400 Otwock Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną planowanie , kontrola realizacji badań kontrolnych i monitoringowych zakażeń zwierząt zwalczanie chorób zakaźn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Otwock (mazowieckie)

radca prawny -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: występowanie przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie po uzyskaniu opinii właściwych komórek o
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-02 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Poznaniu Plac Cyryla Ratajskiego 5 61-726 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Poszukuje majątku oraz wykonuje czynności egzekucyjne związane ze stosowaniem i realizacją środków egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych/zarządzeń zabezpieczenia w celu doprowadzenia do przym
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Swarzędz (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, wystawianie i przekazywanie do
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Biała Podlaska (lubelskie)

inspektor -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLECKU 19-400 OLECKO UL. KOLEJOWA 27A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  Sprawowanie nadzoru nad merytorycznym, formalnym oraz technicznym stanem i sposobem załatwiania spraw oraz sto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

młodszy archiwista -

Archiwum Państwowe w Katowicach Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104 40-145 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kwerend celem udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania składane przez osoby fizyczne i prawne Przygotowanie zaświadczeń i odpisów oraz kopii dokumentów do uwierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Katowice (śląskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych obsługiwanie zgłoszeń identyfikacyjnych celem nadania numeru NIP oraz zg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Świdnica (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie bieżących ocen funkcjonowania sprzętu i urządzeń zainstalowanych na znakach nawigacyjnych i w systemach oznakowania nawigacyjnego w celu określenia stopnia ich efektywności, niezawodności oraz zgodno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Gdynia (pomorskie)

starszy specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska pracy będących i niebędących w korpusie służby cywilnej; Analizowanie i weryfikowanie opisów stanowisk pracy będących w korpusie sł
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-24 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Konarskiego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie działalności inspekcyjnej z zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Tarnów (małopolskie)

specjalista -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz harmonogramem r
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Katowice (śląskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego 98-300 Wieluń, ul. Andrzeja Struga 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: znajomośc prawa budowlanego i kpa opracowywanie protokołow z kontroli tworzenie projektów decyzji administracyjnych tworzenie projektów postanowień admini
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Wieluń (łódzkie)

główny księgowy -

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rachunkowość Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad stosowaniem polityki rachunkowości. Opra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz statystyk -

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: merytoryczne opracowywanie analitycznych wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych, współpraca przy opracowywaniu analitycznych wydawnictw statystycznych
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-20 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz strategicznych inwestycji prowadzenie postępowań admin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z programowaniem wykorzystania środków z EFRR, w odniesieniu do ochrony zdrowia w ramach POIiŚ 2014 - 2020, w tym przygotowanie i aktualizowanie dokumentów progra
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administruje urządzeniami sieci teleinformatycznej; Świadczy zdalną pomoc techniczną wszystkim użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zaso
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Warszawa (mazowieckie)

główny specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warszawa plac Trezch Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzana projektami w Ministerstwie, w tym projektów mających na celu usprawnienie wdrażania polityki spójności; wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja realizacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i wykonywanie czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj