Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów teleinformatycznych eksploatowanych w MRPiPS (problem ICT, reakcja, rozwiązanie), instalowanie, konfigurowanie i konserwowanie sprzętu komputerowego oraz instalowanie i aktualizowanie oprogramowania, w tym współuczestniczenie w pracach w zakresie wydawania, zwrotu, modernizacji, napraw, zmian użytkowników i miejsca użytkowania sprzętu komputerowego oraz jego likwidacji i ewidencji, utrzymywanie w sprawności systemów, aplikacji narzędziowych oraz sieciowych; wykonywanie czynności administracyjnych na obecnie eksploatowanych zasobach ICT Ministerstwa oraz prowadzenie ewidencji ich zmian, udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego użytkownikom infrastruktury teleinformatycznej w MRPiPS, opiniowanie zakupów sprzętu, oprogramowania oraz współpraca w przygotowywaniu procedur na potrzeby MRPiPS, współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, z użytkownikami końcowymi, podmiotami zewnętrznymi, dostawcami oprogramowań, systemów teleinformatycznych i rozwiązań ICT, współpraca z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uczestniczenie w postępowaniach przetargowych i komisjach przetargowych w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących obszaru ICT, obsługa w zakresie audiowizualnym i informatycznym konferencji, seminariów i innych spotkań w Ministerstwie, w szczególności w zakresie systemów nagłośnienia, rejestracji i prezentacji, prowadzenie konsultacji z podmiotami zewnętrznymi w sprawie użytkowania, konserwacji i modernizacji urządzeń i systemów teleinformatycznych eksploatowanych w MRPiPS. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach wykraczających poza godziny pracy urzędu (usuwanie awarii, przywracanie sprawności systemów ICT, upgrade’y, zabezpieczenie od strony teleinformatycznej pracy innych komórek organizacyjnych MRPiPS). Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (hałas i niska temperatura w pomieszczeniach technicznych). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Etapy, metody oraz techniki naboru: ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych, ­- pisemny sprawdzian wiedzy, ­- rozmowa kwalifikacyjna. Oferujemy: - umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe. Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,8. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/, ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni, - w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu, ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Dokumentami takimi są m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokumentem potwierdzającym okres doświadczenia jest wydruk z CEIDG. Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661 13-63 lub 22 661-13-26. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ICT pozostałe wymagania niezbędne: Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego Komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1) Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych i oprogramowania, w szczególności firmy Microsoft Bardzo dobra znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych i urządzeń sieciowych Dobra znajomość narzędzi do monitorowania sprzętu i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz zagadnień związanych z ich optymalizacją Komunikatywność Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z obszaru: prawa zamówień publicznych, informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-13

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

Fliziarz / Kafelkarz -

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy pracowników na stanowisko: Obowiązki: układanie płytek na dużych powierzchniach (supermarkety) układanie kamienia, mozaiki przygotowanie
INTERIMAX POLSKA SP. Z O.O. S.K.A. - 2016-09-23 - Warszawa (mazowieckie)

TYNKARZ - od 1 850 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-02-02 - Warszawa (mazowieckie)

Doradca Klienta z funkcją hipoteczną -

sprzedaż produktów bankowych w tym hipoteki w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obsługi obowiązującymi w banku budowanie pozytywnych, długotrwałych relacji z klientami prowadzenie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania klientów (telemarketing, spotkania z umówionymi klientami poza oddziałem) min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych doświadczenie w sprzedaży kre
Euro Bank S.A. - 2016-08-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrolowanie i ocenianie przestrzegania standardu wychowania i opieki oraz usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-06 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

starszy informatyk -

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i projektowanie z uwzględnieniem wieloletniego okresu projektowo-wdrożeniowego nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby jednostek Policji w woj.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Gdańsk (pomorskie)

kierownik delegatury -

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik delegatury Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kierowanie pracą delegatury planowanie i załatwianie spraw związanych z ochroną zabytków na terenie działania delegat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-23 - Konin (wielkopolskie)

Konsultant ds Testów Sprzedaży Telefonicznej -

Oferujemy: realną możliwość rozwoju i awansu w ramach struktur firmy wynagrodzenie składające się z części stałej i prowizji stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie elastyczne godziny pracy i wymiar czasu pracy pakiet szkoleń i świadczeń socjalnych CV proszę kierować na adres: rekrutacja.netiagmail.com Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. , Netia jeden z najwi
Netia SA - 2016-08-31 - Warszawa (mazowieckie)

Kelner / Kelnerka -

OSOBOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI Jeśli: Czujesz się kimś wyjątkowym Dzielisz naszą pasję gościnności Nie ustajesz w swoim rozwoju Masz odwagę pójść dalej Czujesz w sobie ducha zdobywcy Jesteś innowacyjny Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne Dołącz do nas, otwierają się przed Tobą LEPSZE PERSPEKTYWY . NASZE OCZEKIWANIA doświadczenie w pracy na podobny
Orbis S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Grafik DTP -

Opis stanowiska: Przygotowanie projektów graficznych dla różnorodnych zastosowań (broszury, oferty, katalogi, grafiki na stronę www i inne) Przygotowanie i druk materiałów na eventy Obróbka graficzna obrazów, zdjęć dla różnorodnych zastosowań Wymagania: Znajomość programów środowiska Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Acrobat Pro) Umiejętność pracy z grafiką bitmapową oraz wektorową
MM Conferences S.A. - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Menedżer działu Kas -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-10-20 - Warszawa (mazowieckie)

Magazynier -

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Rozładunek dostaw i przyjęcie towaru; Przygotowanie i wydanie towarów; Dbałość o powierzony towar i mienie firmy. Od kandydatów oczekujemy: Uprawnień na wózki widłowe; Elastyczności (praca w godzinach pracy salonu sprzedaży); Doświadczenia w pracy na magazynie; Umiejętności pracy w zespole. Zatrudnionym oferujemy: Stabilne warunki zat
Agata S.A. - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

MERCHANDISER/DĘBICA/ROPCZYCE - od 8 PLN

wykładanie towaru, dbanie o estetykę ekspozycji i aktualność dat ważności
kontakt przez OHP - 2016-01-14 - Warszawa (mazowieckie)

Główny specjalista/ Starszy specjalista ds zarządzania projektami -

Główne zadania : realizacja zadań w zakresie zarządzania dużymi, strategicznymi projektami w Banku współpraca z przedstawicielami oraz wdrażanie rozwiązań w ramach różnych obszarów kompetencyjnych odpowiedzialność za budowanie oraz prowadzenie biura zarządzania projektami dla realizowanych projektów (m.in. dobór i utrzymywanie narzędzi wspierających ich realizację, planowanie i prowadzenie ko
mBank S.A. - 2016-11-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, przelewów wynagrodzeń i potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów; pro
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Szczecin (zachodniopomorskie)

Konsultant ds Telefonicznej Obsługi Klienta -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta Miejsce pracy: Warszawa,
Bank Millennium S.A. - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Frigga: Opiekunka osób starszych / z prawem jazdy / od 28112016 Dodatkowe Bonusy na święta Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego -

Gwarantujemy Państwu legalne zatrudnienie na terenie Niemiec i Luksemburga. Miejscem pracy są prywatne domy naszych kontrahentów. Zakres obowiązków należących do opiekunów uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz trybu dnia seniora. Istotnym elementem jest indywidualne traktowanie każdego z podopiecznych. Pomocny w analizie przypadku jest przedstawiony przez nas opis zawierający aktualny st
FRIGGA - 2016-11-25 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik działu sprzedaży -

bezpośrednia obsługa klienta identyfikowanie oczekiwań i potrzeb klienta kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy doświadczenie w branży meblowej lub budowlanej minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
JUAN J.Szałański Spółka Jawna - 2016-11-18 - Warszawa (mazowieckie)

Executive Assistant (m/f) -

Podsumowanie / Job summary: A person at this position will support Executives in their daily business activities. Kogo szukamy / Profile description: 3 years of experience as an assistant of the high management board, in a corporate environment fluent English is a must excellent communication skills able to prioritise, meet deadlines and keep calm under pressure able to act in a fast paced, entrepreneurial and co
PageGroup Polska - 2016-10-15 - Warszawa (mazowieckie)

Sprzedawca -

Zakres zadań: profesjonalna obsługa klienta w oparciu o standardy WITTCHEN aktywna pomoc i doradztwo klientom w zakupach realizacja planów sprzedażowych budowanie relacji z klientami dbałość o wygląd salonu i ekspozycję produktów Zapraszamy do aplikowania osoby, które: posiadają doświadczenie w obsłudze klienta mają łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji z klientami mają w sobi
Wittchen S.A. - 2016-11-23 - Warszawa (mazowieckie)

Projektant branży mostowej -

Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r. Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowe
BUDIMEX S.A. - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

kierownik oddziału -

Archiwum Państwowe w Koszalinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 75-803 Koszalin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Oddziału w Słupsku w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym dla tego O
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Słupsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie pod względem organizacyjno-logistycznym i obsługa prac Komitetu Offsetowego, a także zabezpieczenie prac zespołów roboczych realizujących tematyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Oznaczanie czystości materiału siewnego nasion gatunków : rolniczych, warzywnych, ozdobnych oraz ziół, zgodnie z zasadami określonymi w metodyce IST
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Łódź (łódzkie)

Inspektor/ Młodszy Specjalista ds Pozyskiwania Informacji Klienta Windykacyjnego (Warszawa) -

MSDSPKW/DWBD/Waw/ES Zadania: obsługa rachunków bezkontaktowych Klientów windykacyjnych na wszystkich poziomach zaległości, efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych, weryfikacja poprawności i aktualizacja danych w systemach windykacyjnych i Bankowych, przeprowadzanie wywiadu gospodarczego i majątkowego, wyszukiwanie/pozyskiwanie danych kontaktowych Klientów w dostępnych źródłach, współpraca z poz
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 2016-11-16 - Warszawa (mazowieckie)

Specjalista w Zespole strukturyzacji i dokumentacji -

W Banku Millennium cenimy różnorodność, bo każdy z nas jest inny i prezentuje swoje, oryginalne spojrzenie na świat. Dzięki temu tworzymy kompletny, zgrany zespół. Dołącz do nas i rozwijaj się w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, ceniącej najwyższe standardy i doskonałą jakość. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Warszawie na stanowisku: Specjalista w Zespole struktur
Bank Millennium S.A. - 2016-09-01 - Warszawa (mazowieckie)

TYNKARZ - od 2 500 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-08 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj