Praca specjalista Gliwice BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów i harmonogramów prac prowadzonych przez Wydział, oraz danych do planów budżetu państwa, przygotowywanie wniosków rzeczowo-finansowych o przyznanie środków finansowych na zadania prowadzone przez Wydział, opracowanie wniosków i materiałów do przeprowadzenia przetargów, składanie wniosków przetargowych na wykonanie dokumentacji studialnej , projektowej, na wykonanie robót inwestycyjnycgh budowlanych, usług nadzoru inwestorskiego i usług nadzoru autorskiego oraz udział w komisji przetargowej, opracowanie wniosków i uzyskanie potrzebnych do realizacji projektu dodatkowych decyzji uzgodnień i pozwoleń, monitoring i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa wodnego, itp., dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, lub sporządzanie weryfikacja opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich itp. na roboty dodatkowe lub zamienne, nadzorowanie pod kątem technicznym realizacji Projektu. prowadzenie rozliczenia inwestycji wraz z rozliczeniem końcowym w tym: prowadzenie spraw dotyczących odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, ustalanie składu komisji odbiorowych w zakresie robót budowlanych i przedstawiania go do zatwierdzenia Dyrektorowi spraw rozruchu oraz przekazywanie obiektów do użytkowania i eksploatacji, sporządzanie protokołów przekazania środka trwałego(PT) i dokumentów przyjęcia środka trwałego do eksploatacji (OT), Warunki pracy - zadania realizowane w siedzibie Dyrekcji, wyjazdy służbowe, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi, praca pod presją czasu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa innych urządzeń biurowych, praca na parterze budynku, poruszanie się po budynku - brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny/CV muszą być własnoręcznie podpisane. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. (32)777- 49 - 22, lub (32)777- 49 -21, - Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe techniczne doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania inwestycji i ich realizacji. pozostałe wymagania niezbędne: Prawo jazdy kat. B. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Mile widziane uprawnienia budowlane o specjalnościach inżynieria hydrotechniczna lub konstrukcyjno-budowlane. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Odporność na stres, asertywność. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-13

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Powiat: m. Gliwice

Miejscowość: Gliwice

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI 37-450 STALOWA WOLA UL. 1-GO SIERPNIA 34 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, prz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Stalowa Wola (podkarpackie)

SKŁADACZ KONSTRUKCJI STALOWYCH - do 2 500 PLN

Wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań; umiejętność czytania rys. technicznego; mile widziane uprawnienia na wózki widłowe; zakres obowiązków: prace ślusarsko - monterskie; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;
DELTAVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-10-07 - Gliwice (śląskie)

specjalista -

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 2 62-200 Gniezno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Administrowanie Systemami Informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie Konfigurowanie i administrowanie systemu Op
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Gniezno (wielkopolskie)

referent -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Alojzego Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów, w tym deklara
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie książek obiektów budowlanych, ewidencjonowanie protokołów okresowych przeglądów obiektów budowlanych oraz ekspertyz budowlanych - na bieżąco. Panowanie i zgłaszan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Gdańsk (pomorskie)

specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planowanie i przygotowywanie badań społecznych i ewaluacyjnych skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich, w tym opracowywanie koncepcji i metodologii badań, realizacja badań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Zabrze (śląskie)

starszy referent -

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62 41-940 Piekary Śląskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji oraz prowadzenie składnicy akt w celu prawidłowego przechowywania d
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-04 - Piekary Śląskie (śląskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć; Współuczestniczenie w kontrolach i oględzinac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Ostróda (warmińsko-mazurskie)

radca prawny -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie obsługi prawnej, udzielanie porad, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Opole (opolskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz wykonywanie bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego, będącego na wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-30 - Zgorzelec (dolnośląskie)

GOSPODARZ DOMU - od 1 410 PLN

Zaangażowanie; kultura osobista; utrzymanie porządku; zakres obowiązków: 10 klatek schodowych w budnykach czteropiętrowych i tereny zielone; rodzaj umowy do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce pracy Gliwice;
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "G-JL" - 2016-07-19 - Gliwice (śląskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Monitorowanie sald w celu podejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania należności, w tym wystawianie upomień i tytułów wykonawczych. Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-30 - Warszawa (mazowieckie)

referendarz -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa Systemu Rejestracji i Udostępniania Dokumentów „Syriusz” opracowywanie na potrzeby Sekretarza Rady Ministrów i Departamentu Rady Ministrów informacji stat
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-25 - Gdańsk (pomorskie)

radca prawny -

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. • Opiniowanie projektów porozumień, umów, pełnomocnic
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Krakowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Nowy Sącz (małopolskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów, kontrola wykonywania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-17 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa interesantów w sprawach dotyczących pozwoleń na broń (tj. przyjmowanie podań, wniosków, udzielanie kompleksowej informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów u
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-08 - Łódź (łódzkie)

księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Żary ul.Zwycięzców 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne i kompleksowe prowadzenie rachunkowości inspektoratu, planowanie i realizacja budżetu inspektoratu, pełna obsługa spraw kadrowych pracowników, prowadzenie sprawozdawczości bud
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Żary (lubuskie)

młodszy specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzenie oceny formalnej wnios
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzen
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

specjalista -

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zbieranie raportów z hurtowni farmaceutycznych z dokonanych transakcji i stanu magazynowego produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub pozostających w obrocie, w
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem paszami oraz produktami ubocznymi Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem ul. Przechodnia 4 18-200 Wysokie Mazowieckie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bieżąca obsługa sekretariatu, prowadzenie rejestrów prowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii obsługa centr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-09 - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)

referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznań celem realizacji zadań w zakresie poboru podatków, dokonywanie czynności sprawdzających dot. deklaracji i zezna
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-26 - Wrocław (dolnośląskie)

główny specjalista -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad realizacją zadań pomocy społecznej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym nad działalnością jedn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Elbląg (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - do 1 850 PLN

Wykształcenie zawodowe kierunkowe; prawo jazdy kat. B; jedna zmiana; roboty drogowe i kanalizacyjne na terenie Śląska
WIDAX Daniel Wieczorke - 2016-10-13 - Gliwice (śląskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz strategicznych inwestycji prowadzenie postępowań admin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Urząd Skarbowy w Iławie ul. Wojska Polskiego 26 14-200 Iława Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zajmowanie wierzytelności i praw majątkowych, a także rozliczanie kwot wyegzekwowanych w drodze egzekucji. Przydzielanie i odbieranie służby, dokonywanie merytorycznej i formalnej kontroli realizacji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj