Praca archiwista Bolesławiec BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista Archiwum Państwowe we Wrocławiu ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie zasobu archiwalnego, sporządzanie inwentarzy, wykonywanie kwerend zasobu archiwalnego, wykonywanie kontroli i ekspertyz archiwalnych, rozmieszczanie zasobu w magazynach, odkurzanie akt, udostępnianie zasobu archiwalnego w czytelni. Warunki pracy - praca biurowa i fizyczna w siedzibie Archiwum, - praca na wysokości do 3 metrów w magazynach archiwalnych, - w magazynach archiwalnych kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka), - stanowisko zlokalizowane na parterze urzędu, magazyny archiwalne znajdują się na I i II piętrze, - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, - budynek jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, winda). Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proces naboru składa się z III etapów: - etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, - etap II - pisemny sprawdzian wiedzy, podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu, - etap III - rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza wymagana na tym stanowisku. - Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie postępowania związanego z naborem, - Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie, - Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego). - Dokumentów nie odsyłamy. - Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu naboru. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 71 328-81-01 wew.43 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie i policealne doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym lub obszarze zarządzania dokumentacją pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-13

Nazwa stanowiska: archiwista

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Powiat: bolesławiecki

Miejscowość: Bolesławiec

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

kierownik oddziału -

Archiwum Akt Nowych w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik oddziału 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynowanie zadań związanych z organizacją prac oddziału w celu sprawnego działania Archiwum Sporządzanie planu pracy, sprawozdań, zestawień i analiz w zakresie przedmiotu działania oddziału Wykonywanie działani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-14 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami wykonywanie sprawozdań i ankiet wykonywanie pełnej statystyki przygotowywanie pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Zgierz (łódzkie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Prosta 32 87-100 Toruń Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja zadań związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej w Komendzie Woj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Toruń (kujawsko-pomorskie)

księgowy -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów na kartach kontowych podatników i uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach kontowych. Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów oraz zaległoś
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Poddębice (łódzkie)

Pracownik działu Ryby/ Warzywa/ Owoce -

Oferujemy: stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o najwyższe standardy; możliwość zatrudnienia w różnych obiektach handlowych na terenie całej Polski; pracę w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych przez nas zawodów; dynamiczną pracę w gronie specjalistów; bogatą ofertę szkoleń specjalistycznych; s
Carrefour Polska - 2016-08-24 - Bolesławiec (dolnośląskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa procesu legislacyjnego w zakresie kontroli ruchu drogowego, uprawnień organów dokonujących czynności kontrolnych w ruchu drogowym, zasad używania urządzeń w kontroli ruc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

wizytator -

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej i całościowej w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej problemowej
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Łomża (podlaskie)

starszy kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ul. Suwalska 46 19-300 Ełk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w celu zapewnienia ochrony z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Ełk (warmińsko-mazurskie)

legalizator -

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: legalizator Okręgowy Urząd Miar ul. Rynek 9 40-957 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych, wykonywanie kontroli podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe, prowadzenie bieżącej dokumenta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-28 - Bytom (śląskie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Szczuczyńska 60 64-500 Szamotuły Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad podmiotami wytwarzającymi środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-27 - Szamotuły (wielkopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i zabezpieczanie należności pieniężnych Wykonywanie środka karnego przepadku, orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w s
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Szczecin (zachodniopomorskie)

specjalista -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - Prowadzenie sekretariatu Kierownika Zarządu Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu - Rejestracja korespondencji przychodzące
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-20 - Wrocław (dolnośląskie)

DORADCA BANKOWY - od 2 000 PLN

Sprzedaż produktów bankowych z funkcją kasjera bankowego.
Firma Usługowa LEX Marek Cękała - 2015-12-04 - Bolesławiec (dolnośląskie)

starszy referent -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Ślaskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie źródłowej kontroli podatkowej sporządzanie analizy pokontrolnej terminowe ewidencjonowanie protokołu kontroli w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach Warunki pracy - p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-01 - Wrocław (dolnośląskie)

specjalista -

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: walidacja wniosków i dokumentacji dołączone
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-18 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie interesantów w sprawach zabezpieczenia społecznego, w celu przeciwdziałania n
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-07 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

referent -

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współpraca przy prowadzeniu spraw dotyczących postępowania w sprawach wykroczeń, w tym mandatowego sporządzanie zezwoleń na imprezy na wodzie sprządzanie opinii dot. pozwoleń wodnoprawnych przygotowywanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Wrocław (dolnośląskie)

starszy referent -

Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11 89-100 Nakło nad Notecią Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestracja dokumentacji, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale Kryminalnym prowadzenie dziennika korespondencji i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-18 - Nakło nad Notecią (kujawsko-pomorskie)

referendarz -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Warszawa plac Trzech Krzyży 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: – Zarządzanie projektami własnymi realizowanymi w ramach Pomocy Technicznej Programu Polska Cyfrowa (w tym składanie wniosków o płatność), – Monitorowanie wdrażania Programu Polska Cyfrowa, – Monitorowanie sta
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przed
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Wodzisław Śląski (śląskie)

referent -

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. Zawiszy Czarnego 7 44-100 GLIWICE Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie obowiązków przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej (przeznaczanie osób do czynnej służby wojskowej, przenoszenie do rezerwy, zakładani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Gliwice (śląskie)

inspektor -

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul.1 Maja 1 45 - 068 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestnictwo w kontrolowaniu legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, h
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Opole (opolskie)

specjalista -

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje, sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym dokumenty księgowe zewnętrzne i wewnętrzne w celu prawidłowego wprowadzenia do ewidencji księgowej dysponenta III stopnia, ustala bieżący st
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Warszawa (mazowieckie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu jego zminimalizowania. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowani
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-22 - Warszawa (mazowieckie)

analityk -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: analityk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie badań fizykochemicznych w celu ilościowego określenia zawartości substancji wprowadzanych do środowiska
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-27 - Opole (opolskie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw i przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału, przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach dotyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-28 - Warszawa (mazowieckie)

referent -

Izba Skarbowa w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa ul. Damrota 25 40-022 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejonu egzekucyjnego; przydział i odbiór służby od poborców skarbowych; prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w trakcie których stosuje się środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-30 - Rybnik (śląskie)

starszy specjalista -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe prowadzenie postępowań administracy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-03 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udzielanie pomocy pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem zamówień publicznych, samodzielne rozwi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-10 - Poznań (wielkopolskie)

radca prawny -

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zastępstwa procesowego, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Bu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-17 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj