Praca inspektor Łódź BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji głównej sprzętu techniki policyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi dla Wydziałów KWP w Łodzi, Wydziałów KGP z siedzibą w Łodzi oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa łódzkiego, przeprowadzanie analizy potrzeb w jednostkach organizacyjnych KWP w zakresie zakupu sprzętu techniki policyjnej wraz z jego rozdzielnictwem oraz analizowanie stanów magazynowych w zakresie materiałów techniki policyjnej, prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej w oparciu o środki budżetowe i zawarte umowy na zakup materiałów techniki policyjnej, sporządzanie protokołów przekazania sprzętu techniki policyjnej, dokonywanie wyceny sprzętu techniki policyjnej inwentaryzowanego w Wydziałach KGP, KWP, KMP i KPP w celu przekazania informacji do Wydziału Finansów i GKI, udział w komisjach ds. inwentaryzacji sprzętu i materiałów techniki policyjnej i uzbrojenia będącego w użytkowaniu bądź przechowywanego w magazynach, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na materiały i sprzęt techniki policyjnej dla KWP i jednostek organizacyjnych, udział w pracach komisji przetargowych w celu właściwego zabezpieczenia potrzeb jednostek w materiały i sprzęt techniki policyjnej, prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów techniki policyjnej znajdujących się w magazynie na kartach materiałowych dla Wydziałów KWP, Wydziałów KGP z siedzibą w Łodzi oraz jednostek KPP i KMP, sporządzanie dokumentacji przychodowo - rozchodowej dla sprzętu, materiałów w celu zaewidencjonowania z podziałem na środki trwałe i pozostałe środki trwałe, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów techniki policyjnej w systemie SWOP w module GM i Środki trwałe. Warunki pracy praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - wynagrodzenie: 1,0500 mnożnika kwoty bazowej wysługa lat tj. 1967,53,- zł brutto wysługa lata, - oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane; - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne; - na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne; - kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy; - oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni); - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone; - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie; - wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "PRACA" - służba cywilna - oświadczenia; - aplikacje należy składać w siedzibie urzędu, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego do 1 roku na podobnym stanowisku w administracji pozostałe wymagania niezbędne: wiedza z zakresu konkretnych przepisów prawa: ustawa o Policji, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-11

Nazwa stanowiska: inspektor

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Łódź

Miejscowość: Łódź

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 200 PLN

Pozyskiwanie nowych klientów z Armenii i Bloku Wschodniego, współpraca z klientem ormiańskojęzycznym. Utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami, zbieranie informacji na temat działań konkurencji. Mile widziana własna baza klientów w krajach wschodnich.
kontakt przez PUP - 2016-05-24 - Łódź (łódzkie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Urząd Skarbowy w Wejherowie ul. Sobieskiego 346 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia obsługi bieżącej. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu wspierania
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Wejherowo (pomorskie)

specjalista -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48 80-874 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-25 - Kwidzyn (pomorskie)

Web Designer -

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A . - spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - 2016-10-25 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie nadzoru nad dowodami rzeczowymi przechowywanymi w Magazynie Dowodów Rzeczowych WDŚ KWP prowadzenie ewidencji i stosownej dokum
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-19 - Wrocław (dolnośląskie)

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - od 2 000 PLN

Wykonywanie zdjęć RTG, obsługa rejestracji medycznej.
kontakt przez PUP - 2016-07-27 - Łódź (łódzkie)

STARSZY KSIĘGOWY - od 3 200 PLN

Fakturowanie, księgowanie dokumentów na rachunkach klientów bezpośredni kontakt z klientem francuskojęzycznym.
kontakt przez PUP - 2016-09-02 - Łódź (łódzkie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad badaniami monitorigowymi chorób zakaźnych zwierząt sporzadzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-08-05 - Gniezno (wielkopolskie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie obsługi kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją prac kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, segregowanie, wprowadzenie do programu informatycznego, bieżące przekazywanie do sekretariatu Urzędu i odpowiednich
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Sochaczew (mazowieckie)

główny specjalista -

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie koncepcji, projektów działań dot. doskonalenia wizerunku Policji oraz standardów komunikacji interpersonalnej w kontakcie ze społeczeństwem, działań k
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK DO INSTALOWANIA REKLAM - od 25 PLN

Montowanie reklam (plakaty) na nośnikach typu-słup ogłoszeniowy, wg przygotowanego planu.
OXYMORON GROUP SPÓŁKA CYWILNA - 2016-11-09 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przygoto
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-14 - Konin (wielkopolskie)

Dyrektor zespołu projektu unijnego ds zarządzania projektem udrożnienia Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T) -

Miejsce pracy: Łódź z zastrzeżeniem, że osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektem inwestycyjnym: udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I i etap II, odcinek Łódź Widzew-Łódź Fabryczna. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zarządzanie projektem inwestycyjnym w celu zapewnienia jego właściwego przygotowania, realizacji i rozliczenia, m
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - 2016-09-08 - Łódź (łódzkie)

starszy referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników działu egzekucji administracyjnej z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych w celu prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, prowadzenie ew
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-24 - Wieluń (łódzkie)

starszy inspektor -

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających w ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Warszawa (mazowieckie)

Pracownik Biurowy -

Zakres obowiązków: przyjmowanie i wyjaśnianie interwencji Klientów, kontaktowanie się z innymi jednostkami Firmy w celu wyjaśnienia reklamacji zgłaszanych przez Klientów, współpraca z kurierami oraz pracownikami pozostałych działów, praca z wykorzystaniem raportów. niekaralność, doświadczenie w obsłudze Klienta i w pracy z bazą danych, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A - 2016-11-16 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozos
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-04 - Warszawa (mazowieckie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY ST(POWER) - 997,4 PLN

- porządkowanie terenu przydzielonego do obsługi- sprzątanie budynków- obsługa sprzętu mechanicznego porządkowych
kontakt przez PUP - 2016-04-13 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja wniosków w sprawie wymiany informacji podatkowych oraz analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagającyc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Wałbrzych (dolnośląskie)

informatyk -

Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: informatyk Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa zgłoszeń użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linii wsparcia technicznego IT, w tym: bezpośrednie wsparcie użytkownika IT: podejmowanie i opisywan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-29 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, prowadzenie spraw osobowych dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, prowadzenie spraw związ
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-10 - Warszawa (mazowieckie)

laborant -

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Oznaczanie czystości materiału siewnego nasion gatunków : rolniczych, warzywnych, ozdobnych oraz ziół, zgodnie z zasadami określonymi w metodyce IST
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie w pełnej klasyfikacji budżetowej rejestru decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody, w sprawie zmian w planie wydatków; sporządzanie zawiadomień dotyczących zmian wysokośc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Wrocław (dolnośląskie)

Doradca leasingowy (ds Agro biznesu) -

Już dziś odwiedź naszą stronę internetową, dowiedz się więcej i przekonaj Nas, że właśnie CIEBIE SZUKAMY. www.leasing24.pl Potrzebujemy Cię, bo: masz doświadczenie w mobilnej i aktywnej sprzedaży usług finansowych (szczególnie mile widziane w obszarze produktów finansowych, leasingowych lub w sprzedaży u producentów, dostawców, dealerów pojazdów, maszyn czy urządzeń rolniczych) lub chcesz
BZ WBK Leasing S.A. - 2016-08-11 - Łódź (łódzkie)

starszy inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach ul. Jagiellońska 1 32-400 Myślenice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych, sieci komputerowych oraz systemów,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-21 - Myślenice (małopolskie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego PSP: przyjmowanie interesantów, odbieranie telefonów, p
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-15 - Gdańsk (pomorskie)

starszy specjalista -

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Ministerstwo Rozwoju ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie sporządzania ocen pracowników, w tym: monitorowanie terminowości sporządzania ocen okresowych, weryfikacja poprawności sporządzenia ocen z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dorad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-07 - Warszawa (mazowieckie)

Mobilny doradca ds małych i średnich przedsiębiorstw -

Obowiązki: sprzedaż produktów finansowych (bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i skarbowych) klientom z segmentu MŚP akwizycja i obsługa klientów oraz budowanie własnego portfela klientów umiejętne diagnozowanie potrzeb klientów i budowanie długofalowych relacji informowanie klientów o warunkach i zasadach zawierania umów, przygotowywanie ofert przygotowywanie i koordynowanie dokumentacji zwi
mBank S.A. - 2016-10-07 - Łódź (łódzkie)

starszy specjalista -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Radom (mazowieckie)

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj