Praca specjalista Warszawa BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie zestawienia dotyczącego stanu przygotowania inwestycji w szczególności w zakresie pozyskiwania nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy, uzgadnianie i opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe dla przygotowywanych do realizacji inwestycji, prowadzenie monitoringu i uzgadnianie stanu wydanych środków w wymaganych okresach sprawozdawczych dla poszczególnych inwestycji, przygotowywanie i uzgadnianie projektów harmonogramów płatności w wymaganych okresach rozliczeniowych dla poszczególnych inwestycji w zależności od źródeł finansowania, prowadzenie, aktualizowanie i weryfikowanie ewidencji nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku, prowadzenie ewidencji pozyskanych działek dla poszczególnych inwestycji oraz ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych – gruntów w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej, uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym załatwianie skarg i wniosków, prowadzenie bieżącej współpracy z innymi Wydziałami w Oddziale, w szczególności z Wydziałem Planowania i Wydziałem Finansowo-Księgowym. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Inne informacje: ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Informacja o metodach naboru:  weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,  test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),  rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami, pozostałe wymagania niezbędne: wiedza z zakresu: ,,specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office). prawo jazdy kat. B, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe przeszkolenie z zakresu: gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, procedur dot. kwalifikowalności środków do refundacji z funduszy UE, znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość języków obcych: j. angielski i j. niemiecki w stopniu komunikatywnym. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia prawa jazdy kat. B Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-11

Nazwa stanowiska: specjalista

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach 39-100 Ropczyce Ul. Piłsudskiego 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wprowadzanie, usuwanie i aktualizacja baz danych systemów informatycznych Policji. Wykonywanie instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji biurowych.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-11 - Ropczyce (podkarpackie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-03 - Sochaczew (mazowieckie)

Konsultant ds Umawiania Spotkań -

Opis stanowiska: Telefoniczny kontakt z Klientem w celu zainteresowania produktem oraz umówienie spotkania z doradcą bankowym Wymagania: ­ Swoboda wypowiedzi Umiejętność dostosowania się do potrzeb Klienta Nastawienie na realizację celów Znajomość obsługi komputera Zainteresowanie branżą bankową Doświadczenie w bankowości mile widziane W zamian oferujemy: Pracę od poniedziałku do piątku w godz
Arteria S.A. - 2016-09-29 - Warszawa (mazowieckie)

HANDLOWIEC (J. TURECKI) - od 2 100 PLN

j.w.
kontakt przez PUP - 2016-03-15 - Warszawa (mazowieckie)

kontroler weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki Dolne Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych. Prowadzenie mo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-23 - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

Architekt Systemowy -

Główne zadania: Projektowanie i dokumentacja architektur złożonych rozwiązań informatycznych Tworzenie ofert - przygotowywanie wsadów merytorycznych, wyceny Przydzielanie i rozliczanie zadań w zespole wytwórczym Współpraca z klientem i analitykami
Asseco Poland S.A. - 2016-08-23 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno-biurowa prowadzenie ewidencji i rejestrów stosowanych w Inspektoracie, sporządzanie sprawozdań uczestniczenie w kontroli budów, robót budowl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-27 - Głubczyce (opolskie)

Recepcjonista (k/m) -

HOTEL WINDSOR Palace and Conference Center w Jachrance k/Warszawy Aktualnie poszukuje kandydatów na następujące stanowisko: Recepcjonista (k/m) Opis stanowiska pracy: obsługa Gości hotelowych, rezerwacja miejsc, sprzedaż pozostałych usług hotelowych, współpraca z pozostałymi działami hotelu. Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku język ANGIELSKI w stopniu minimum dobrym (umiejętno
Hotele Korona - 2016-04-28 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu ul. Zakaszewskiego 2 66-300 Międzyrzecz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizacja i nadzór w zakresie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz. Organizacja i nadzór nad z
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-22 - Międzyrzecz (lubuskie)

inspektor wojewódzki -

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa klientów w Delegaturze ZUW-przyjmowanie wniosków w sprawach legalizacji: pobytu na terenie RP, obywatelstwa, wiz oraz o wydanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-13 - Koszalin (zachodniopomorskie)

Pracownik Punktu Obsługi Klienta -

Jeśli jesteś: komunikatywny oraz lubisz kontakt z ludźmi, systematyczny i dokładny w wykonywaniu swojej pracy, potrafisz być zaangażowany w powierzone zadania, posiadasz wykształcenie minimum średnie posiadasz umiejętność prowadzenia rozmowy sprzedażowej lub chciałbyś tę wiedzę zdobyć w naszej firmie, ważny dla Ciebie jest elastyczny czas pracy, potrafisz sprawnie obsługiwać komputer. - czekam
BNP Paribas Group Service Center S.A. - 2016-09-27 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ul. Białych 7 44-200 Rybnik Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązuj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-04 - Rybnik (śląskie)

E-commerce and Marketing Specialist -

E-commerce and Marketing SpecialistMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Współtworzenie oraz implementacja krótko i długotrwałej strategii komunikacji marki w kanale e-commerce; Zarządzanie portfolio produktowym u poszczególnych e-trade partnerów wspólnie z Działem Sprzedaży i Działem Marketingu; Ciągłe monitorowanie skuteczności działań reklamowo-promocyjnych w kanale e-commerce wraz z ich optymaliza
HRK S.A - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

Staż w Dziale Finansowo-Księgowym -

Oferta Oferujemy: kilkumiesięczny staż z możliwością przedłużenia współpracy możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy atrakcyjne warunki zatrudnienia , Opis firmy Dla jednej z najbardziej prestiżowych kancelarii prawnych w centrum Warszawy o międzynarodowym zasięgu działania w ramach programu stażowego szukamy Kandydatów na stanowisko: , Obowiązki Zadania: bieżące wsp
HRK S.A. - 2016-10-21 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor zakładów górniczych -

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilak
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul.Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zakładanie i prowadzenie, oddzielnie dla każdego pracownika, akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (w tym pr
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-13 - Gdańsk (pomorskie)

Modelka Prezentacji Ubiorów -

Oferowana przez nas praca polega na mierzeniu przygotowywanych modeli odzieży. Na tej podstawie dokonywane są dalsze poprawki konstrukcyjne. Dlatego też poszukujemy osoby o konkretnych wymiarach: WZROST - 166 cm OBWÓD BIUSTU - 96 cm OBWÓD TALII - 80 cm OBWÓD BIODER - 100 cm Jeżeli jesteś kobietą, która poszukuje stabilnej pracy na cały etat w oparcie o umowę o pracę , zawsze lubiłaś ubrania i wszys
Acus Sp. jawna - 2016-09-13 - Warszawa (mazowieckie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy ul. Świerkowa 45 lok. 45 16-400 Suwałki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami; realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji mienia inspektoratu; prowadze
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-08 - Suwałki (podlaskie)

główny księgowy -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200Staszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu według obowiązujących zasad i przepisów oraz dysponowanie środkami pienię
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Staszów (świętokrzyskie)

referendarz -

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynacja procesu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz analiza ich wyników. Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Warszawa (mazowieckie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj