Praca starszy specjalista Szczecin BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

APLIKUJ
Opis oferty pracy:
Izba Celna w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin Informacja nr 4/2016 z dnia 07 października 2016 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu wierzycielskiego, inicjowanie postępowania zabezpieczającego i dokonywanie zabezpieczeń na majątku, współpraca z sądami cywilnymi oraz komornikiem sądowym w zakresie dochodzenia należności analizowanie spraw pod kątem przedawnienia należności kontrola terminowości wpłat zobowiązanego monitorowanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie wykonywania obowiązku wynikającego współpraca z innymi instytucjami w zakresie egzekucji międzynarodowej Warunki pracy -warunki pracy: praca administracyjna, biurowa, praca na stanowisku biurowym -bariery architektoniczne: brak wind, budynek 3 - kondygnacyjny, dostosowane toalety Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Zachęcamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do wzięcia udziału w naborze. Informacja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawnych: siedziba Izby Celnej w Szczecinie jest wpisana do rejestru zabytków i spełnia częściowo wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tzn. posiada miejsca parkingowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych”. Informacje: Wymiar etatu: 1.0, wynagrodzenie 3 198,65 zł – plus dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (max. 20% po 20-u latach pracy). Umowa zostanie zawarta na 12- miesięczny okres próbny z możliwością rozwiązania tej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Po zakończeniu okresu próbnego, po pozytywnej ocenie pracy - możliwość zawarcia kolejnej umowy. Status zatrudnienia – członek korpusu służby cywilnej; zatrudnienie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Informacja o warunkach pracy – praca administracyjno-biurowa, praca na stanowisku komputerowym. Inne informacje: • Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. • Oferty niespełniające ww. wymogów zostaną odrzucone i komisyjnie zniszczone. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie (wykształcenie średnie z egzaminem dojrzałości) doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych wymagania dodatkowe preferowana znajomość języka angielskiego dobra znajomość obsługi komputera doświadczenie w pracy w obsłudze prawnej instytucji państwowej preferowane doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, w szczególności przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji i przepisów prawa upadłościowego oraz przepisów prawa cywilnego Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub oświadczenie w zakresie pracy w obsłudze prawnej instytucji państwowej Kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające preferowaną znajomość języka angielskiego Kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość obsługi komputera lub oświadczenie kandydata Kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata, potwierdzające preferowane doświadczenie kandydata w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji i przepisów prawa upadłościowego oraz przepisów prawa cywilnego Kserokopia dokumentów potwierdzających preferowane wykształcenie wyższe Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pracodawca:
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Data publikacji ogłoszenia: 2016-10-10

Nazwa stanowiska: starszy specjalista

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: m. Szczecin

Miejscowość: Szczecin

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

inspektor -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Aleja Warszawska 89 10 – 083 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych oraz archiwizacja dokumentów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-02 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

starszy specjalista -

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Redagowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej UKE oraz umieszczanie wybranych informacji na portalach społecznościowych; Przygotowywanie przeglądów mediów (prasy, portali int
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-14 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor weterynaryjny -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-04 - Wejherowo (pomorskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie ul. Flisacza 6 74-100 Gryfino Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rejestru rozpoczynanych i zakończonych budów Wykonywanie sprawozdań i ankiet Wykonywanie pełnej statystyki Archiwizacja
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Gryfino (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonan
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-08 - Gdańsk (pomorskie)

inspektor -

Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kasy: przyjmowanie wpłat i realizacja płatności sporządzanie raportów kasowych, zestawienia dowodów księgowych oraz ustalanie stanu gotówki w kasie codzienne odprowadzanie do banku prowad
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor -

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100 02-514 WARSZAWA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-06 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor -

Izba Skarbowa w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrot
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy specjalista -

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i aktualizowanie komputerowej ewidencji finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji wy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-16 - Rzeszów (podkarpackie)

KIEROWCA KAT. C - do 7 000 PLN

prowadzenie pojazdów
PARTNER SHIPYARD SP. Z O.O. SZCZECIN - 2016-03-22 - Szczecin (zachodniopomorskie)

WYCHOWAWCA W INTERNACIE - od 2 265 PLN

OPIEKA NAD MŁODZIEŻĄ PRZEBYWAJĄCĄ W INTERNACIE, POMOC W NAUCE, KONTROLA WYNIKÓW I FREKWENCJI,WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWACZWA
ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH - 2016-12-02 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor -

Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 31-752 Kraków ul. Ujastek 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności kancelaryjnych i współprowadzenie sekretariatu Delegatury, prowadzenie przewidzianych wykazem akt rejestrów spraw Delegatury i ich archiwizacja, formułowanie i przepisywanie pism, informacji, op
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-19 - Wadowice (małopolskie)

specjalista -

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie dokumentacji przedkontrolnej obejmującej: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia, prowadzenie lub uczestniczenie w kontrolach w zakresie funkcjonowania i praw
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-12-02 - Warszawa (mazowieckie)

specjalista -

Archiwum Państwowe w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z zarządzeniem budynkami Archiwum, - planowanie i koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych. - prowadzenie spraw z zakresu zakupu materiałów i usług oraz robót budo
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-11 - Lubin (dolnośląskie)

specjalista -

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowanie i organizacja spotkań i wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz członków rządu i kierownictwa KPRM w zakresie obsługi medialnej; planowanie i
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

inspektor wojewódzki -

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrolowanie merytorycznej poprawności realizacji przez gminy i samorząd województwa świadczeń rodzinnych, celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-10 - Katowice (śląskie)

inspektor nadzoru budowlanego -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OSTROŁĘCE UL. SZPITALNA 2 07-410 OSTROŁĘKA Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE WYKONYWANIE CZYNNOŚC
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-26 - Ostrołęka (mazowieckie)

sekretarz kierownika jednostki -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki 73-200 Choszczno , UL. 23 lutego 7a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, segregowanie, przekazywanie korespondencji w celu zapewnienia sprawnego funcjonowania urzędu komputerowa ewidencja pism wpływajacych i wychodzących przyjmowanie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-24 - Choszczno (zachodniopomorskie)

Sprzedawca w butiku -

Opis stanowiska pracy: • Pomoc klientom w doborze asortymentu, • Tworzenie stylizacji, • Obsługa kasy fiskalnej. Oczekiwania: • Dyspozycyjność, • Pewność siebie, • Przebojowość. Oferta: • Praca w godzinach otwarcia Galerii Handlowej, • Umowa zlecenie, • Stawka godzinowa: 11 zł/h brutto. Miejsce pracy: CH Outlet Park Szczecin Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej
LeasingTeam Group rekrutacja stała - 2016-11-22 - Szczecin (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK W SKLEPIE SPOŻYWCZYM - od 11,5 PLN

OBSŁUGA KLIENTA, WYKŁADANIE TOWARU, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ;WYMAGANIA: AKTUALNA KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, DOŚWIADCZENIE W PRACY PRZY OBSŁUDZE KASY FISKALNEJ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, POZYTYWNE NASTAWIENIE;GODZINY PRACY: W ZALEŻNOŚCI OD PUNKTU;WYNAGRODZENIE: 11,50zł/h
ANTIDOTUM IRENEUSZ MARZOCH - 2016-02-02 - Szczecin (zachodniopomorskie)

referent -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporzadzanie list płac dla pracowników inspektoratu oraz umów cywilno- prawnych dla lekarzy wyznaczonych przez PLW. sporządzanie dokumentacji rozli
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-02 - Wrocław (dolnośląskie)

Doradca Klienta -

sprzedaż produktów bankowych w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami obowiązującymi w banku realizacja indywidualnych planów sprzedaży prowadzenie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania klientów (telemarketing, spotkania z umówionymi klientami poza oddziałem) wstępna weryfikacja wniosków kredytowych oraz odpowiedzialność za poziom ryzyka kredytowego osoby mające doświadczenie w sprzeda
Euro Bank S.A. - 2016-10-17 - Szczecin (zachodniopomorskie)

główny specjalista -

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: projektowanie i sprawowanie technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektronicznego, zarządzanie dokumentacją EZD PUW w Urzędzie i innych jednostkach administrac
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-11-05 - Białystok (podlaskie)

Koordynator sklepów w Regionie -

salony MONNARI w Szczecinie, Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach Wymagania: doświadczenie w branży odzieżowej na stanowisku dekorator/ zastępca kierownika/ kierownik/ starszy sprzedawca znajomość zasad Visual Merchandisingu znajomość aktualnych trendów w modzie bardzo dobra organizacja pracy dyspozycyjność i otwartość na wyjazdy służbowe umiejętności w prezentowaniu towaru w sklepie zaangaż
MONNARI TRADE S.A. - 2016-10-06 - Szczecin (zachodniopomorskie)

referent -

Izba Skarbowa w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Izba Skarbowa w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów z zakresu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, realizacja zwrotów i nadpłat podatkowych oraz niepodatkowych należno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-22 - Łódź (łódzkie)

TECHNIK SERWISU - od 2 345 PLN

MONTAŻ SPRZĘTU NADAWCZO-ODBIORCZEGO U KLIENTA, UKŁADANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ, SERWIS U KLIENTA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE TECHNICZNE, ZNAJOMOŚĆ INFORMATYKI, ELEKTRYKI, INSTALATORKI, PRAWO JAZDY KAT.B, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE, PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO;MIEJSCE PRACY: SZCZECIN I OKOLICE
VIRTUAL SPACE MACIEJ WASIUTA - 2016-07-25 - Szczecin (zachodniopomorskie)

inspektor -

Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Izba Skarbowa we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznań celem realizacji zadań w zakresie poboru podatków. Przeprowadzanie czynności sprawdzających dot. deklaracj
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-11 - Wrocław (dolnośląskie)

inspektor -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Szeroka 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa interesantów wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlaneg
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-09-29 - Cieszyn (śląskie)

specjalista -

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Główny Urząd Statystyczny Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analiza zgłoszonych przez jednostki autorskie i organizacyjne szacunków kosztów badań statystycznych i pozostałych obszarów działalności GUS wg ustalonej klasyfikacji,
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-27 - Warszawa (mazowieckie)

starszy inspektor -

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynowanie zawieranych umów, współpraca z pracownikami Wydziału Prewencji i Laboratorium Kryminalistycznego odpowiedzialnymi za psy służbowe
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna - 2016-10-15 - Kraków (małopolskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj